Pretenţii

Sentinţă civilă 2007 din 08.05.2007


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 04.05.2006, sub nr. 5477/2006, reclamanta S.C. A. R.-A. S.A. a chemat în judecată pe pârâtul MUNICIPIUL BRĂILA, prin PRIMAR, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat la plata sumei de 1013 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, la data de 07.12.2005, asiguratul său Casco, I.D., în timp ce circula cu autoturismul pe str. N, datorită neîntreţinerii corespunzătoare a drumurilor publice, îşi avariază autoturismul, răspunzător de producerea pagubelor fiind pârâtul care avea ca atribuţii luarea de măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor, potrivit prevederilor art.113 alin.1 lit.a din OUG nr.195/2002 coroborate cu prevederile art.68 lit.q din Legea nr.215/2001.

A precizat reclamanta că, în baza asigurării facultative de avarii, a achitat despăgubiri persoanei păgubite în sumă totală de 1013 lei, caz în care se subrogă în drepturile asiguratului său, urmând a recupera suma plătită de la persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului.

Pârâtul a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată, nefiind întrunite condiţiile speciale pentru a putea fi angajată răspunderea pentru fapta proprie, conform art.998-999 C.civ. arătând că str. N, la momentul la care  s-a produs accidentul, era afectată de execuţie de lucrări, prin urmare necirculabilă, iar persoana care a circulat în aceste condiţii pe această stradă şi-a asumat riscul producerii accidentului. A mai solicitat, în baza  art. 57-59 C.pr.civ., introducerea în cauză a RA Apa Brăila, în calitate de persoană care ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi reclamantul, faţă de împrejurarea că prin intermediul acestei regii se desfăşoară programul de sistematizare a drumurilor în mai multe cartiere.

Intervenientul principal RA Apa Brăila a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesual pasive.

Instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intervenientului principal RA Apa Brăila, a respins cererea de chemare în judecată a altei persoane formulată de pârâtul Municipiul Brăila ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, a admis cererea formulată de reclamanta S.C. A. R.-A. S.A. şi a obligat pârâtul Municipiul Brăila la plata către reclamantă a sumei de 1013 lei reprezentând despăgubiri civile, reţinând următoarele:

La data de 07.12.2005, după lăsarea întunericului, I.D. a condus autoturismul pe str. N din Brăila iar pământul, nefiind suficient tasat, în dreptul unei canalizări, s-a lăsat sub greutatea maşinii avariind-o.

Autoturismul avariat fiind asigurat facultativ Casco la societatea reclamantă, aceasta a plătit suma de 1013 lei reprezentând contravaloarea pieselor avariate şi a reparaţiilor efectuate.

Fapta ilicită a pârâtului constă într-o inacţiune, întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţiile de a lua măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, şi pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei.

Prejudiciul este dat de avariile provocate autoturismului iar legătura de cauzalitate rezultă din modul de săvârşire al faptei, chiar în raportul de expertiză menţionându-se că „starea drumului a provocat avarierea”.

Vinovăţia pârâtului rezultă chiar din inacţiunea acestuia, care a rămas pasiv faţă de starea respectivului drum, pe care nu a semnalizat-o corespunzător şi nici nu a interzis accesul.

Faptul că strada N este afectată de execuţie de lucrări, nu absolvă pârâtul de obligaţia de a restricţiona eventual circulaţia în zonă prin amplasarea de indicatoare corespunzătoare.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intervenientului principal, instanţa a considerat-o întemeiată, reţinând că pârâtul a formulat cerere incidentală împotriva RA Apa Brăila, întemeiată pe dispoziţiile art.57 C.pr.civ., motivând că această regie ar putea solicita despăgubiri în cazul în care va fi obligată de către instanţă, tot de la Municipiul Brăila, în condiţiile în care această regie este beneficiara programului de reabilitare derulat prin ISPA.

Instanţa a reţinut că prin cererea incidentală reglementată de dispoziţiile art.57 C.pr.civ. poate fi atrasă la judecată numai persoana ce ar fi în măsură să invoce aceleaşi drepturi subiective civile ca şi reclamantul.

Or, R.A. Apa Brăila nu poate invoca aceleaşi drepturi ca şi reclamanta din prezenta cauză, drepturi ce sunt invocate în baza răspunderii civile delictuale – pârâtul nu a săvârşit o faptă care să producă vreun prejudiciu acestei regii, care de altfel nici nu a suferit vreun prejudiciu, iar regia are în administrare reţeaua publică de canalizare în componenţa căreia intră instalaţia subterană de canalizare.