Contestaţie împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate potrivit Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor.

Sentinţă penală 1232 din 28.06.2010


7. Contestaţie împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate potrivit Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor.

Prin sentinţa penală nr. 1232/28.06.2010 a Judecătoriei Brăila s-a respins, în baza art. 26 alin.8 – alin.10 din Lg. nr. 275/2006, ca neîntemeiată contestaţia formulată de petentul condamnat C. C. împotriva încheierii nr. 96 din data de 05.05.2010 a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti.

În baza art.192 alin.2 C.pr.pen. a fost obligat petentul la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut următoarele:

Prin încheierea nr. 96/05.05.2010 pronunţată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului de Minori şi Tineri Tichileşti s-a admis sesizarea formulată de Comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate din P.M.T. Tichileşti, împotriva persoanei private de libertate, C. C. şi s-a dispus schimbarea regimului de executare, din regimul semideschis prevăzut de art. 23 din Legea nr. 275/2006, în regimul de executare închis prevăzut de art. 22 din aceeaşi lege.

În considerentele încheierii mai sus menţionate, s-a arătat că, din conţinutul raportului nr. … din data de ….05.2010 întocmit de către Comisia de individualizare, persoana condamnată C. C. a fost clasificată anterior în regimul semideschis, însă, în prezent acesta  are de executat mandatul de 7 ani închisoare, ceea ce presupune o altă situaţie juridică şi o altă analiză pentru stabilirea regimului. De asemenea, s-a mai arătat că, deşi persoana condamnată C. C. nu a săvârşit nicio abatere disciplinară gravă, totuşi în prezent, a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 7 ani închisoare, fapt ce impune schimbarea regimului de executarea pedepsei potrivit acestei condamnări.

Din conţinutul raportului nr…./05.05.2010 întocmit de către Comisia constituită în baza art. 14 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor, instanţa reţine că petentul condamnat C. C. a fost repartizat să execute pedeapsa privativă de libertate în regim semideschis şi iniţial a avut de executat pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …./2009 a Judecătoriei Panciu(mandatul de executare nr. …/2010 emis de Judecătoria Panciu), iar ulterior s-a schimbat situaţia juridică a condamnatului, în sensul că în baza sentinţei penale nr. …/2010 a Judecătoriei Panciu, i s-a aplicat numitului C. C. o pedeapsă de 7 ani închisoare, s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. …/2010 al Judecătoriei Panciu.

Analizând prevederile legale în vigoare în materia executării pedepselor privative de libertate, instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art. 26 al.8 din Legea nr. 275/2006, persoana condamnată poate introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.

Din actele dosarului, instanţa constată faptul că petentului condamnat C. C.  i s-a adus la cunoştinţă încheierea nr. 96 a judecătorului delegat din cadrul P.M.T. Tichileşti la data de 05.05.2010 şi la aceeaşi dată, acesta a formulat contestaţie, respectând astfel termenul de 3 zile prevăzut de lege.

În ce priveşte fondul, instanţa are în vedere dispoziţiile art. 26 alin. 3 din Legea nr. 275/2006 potrivit cărora schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într-unul mai sever se poate dispune dacă persoana condamnată a comis o infracţiune sau o abatere disciplinară gravă, care o fac incompatibilă cu regimul în care execută pedeapsa privativă de libertate, şi dacă, prin conduita sa, afectează grav convieţuirea normală în penitenciar sau siguranţa acestuia.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor, coroborate cu art. 105 din H.G. nr. 1897/21.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor, regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 15 ani.

Pe de altă parte, în conformitate cu prevederile art. 87 al. 2 din H.G. nr. 1897/2006, regimurile de executare se diferenţiază prin gradul de limitare a libertăţii de mişcare a persoanelor private de libertate şi activitatea zilnică, în raport de situaţia juridică, starea sănătăţii, vârsta, categoria în care au fost clasificate şi comportarea în timpul executării.

Potrivit menţiunilor din raportul nr. 57/05.05.2010 întocmit de către Comisia constituită potrivit art. 14 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor, petentul condamnat C. C. s-a adaptat cu uşurinţă la viaţa carcerală, cunoaşte R.O.I. şi îl respectă, însă au intervenit schimbări în situaţia juridică a acestuia, în sensul că are de executat un nou mandat de executare a pedepsei închisorii, respectiv nr. …/2010 emis de Judecătoria Panciu pentru pedeapsa de 7 ani închisoare.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 26 alin. 3 din Lg. nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi având în vedere dispoziţiile art. 26 alin.8 – alin.10 din Lg. nr. 275/2006, instanţa urmează să respingă ca neîntemeiată contestaţia formulată de petentul condamnat C. C. împotriva încheierii nr. 96 din data de 05.05.2010 a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti, întrucât în mod legal şi temeinic s-a admis sesizarea formulată de Comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate din Penitenciarul Tichileşti împotriva persoanei private de libertate, C. C. şi s-a dispus schimbarea regimului de executare privind pe C. C., din regimul semideschis prevăzut de art. 23 din Legea nr. 275/2006, în regimul de executare închis prevăzut de art. 22 din aceeaşi lege.

În temeiul art. 192 al.2 C.pr.pen., instanţa îl va obliga pe petentul condamnat C. C. la plata sumei de 150 lei reprezentând cheltuielile judiciare către stat.