Executarea creantelor fiscale ce nu sunt individualizate prin emiterea unui titlu de creanta.

Sentinţă civilă 11755/2011 din 17.10.2011


Executarea creantelor fiscale ce nu sunt individualizate prin emiterea unui titlu de creanta.

La data de 18.07.2011 intimata CASJ Brasov a emis titlul executoriu nr. X si somatia nr.Y in vederea executarii silite a sumei de 1176 lei reprezentind majorari de intirziere calculate pina la data de 18.07.2011. Ambele acte de executare au fost comunicate debitoarei constestatoare la data de 11.08.2011 astfel cum reiese din confirmarea de primire a scrisorii recomandate ( fila 17 dosar).

  Art.35 din Ordinul 617/2007 ( si Ordinul 221/2005 ce a fost abrogat de Ordinul 617/2007) stabileste ca „ in conformitate cu art. 215 alin. (3) din lege si art. 81 din Codul de procedura fiscala, pentru obligatiile de plata fata de fond ale persoanelor fizice care se asigura pe baza de contract de asigurare, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, titlul de creanta il constituie, dupa caz, declaratia prevazuta la art. 32 alin. (4), decizia de impunere emisa de organul competent al CAS, precum si hotararile judecatoresti privind debite datorate fondului. Decizia de impunere poate fi emisa de organul competent al CAS si pe baza informatiilor primite pe baza de protocol de la ANAF. Titlul de creanta prevazut la alin. (1) devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege.”

Potrivit art.40 din Ordinul 617/2007 executarea silita se efectueaza potrivit normelor cuprinse in Codul de procedura fiscala.

Art.261 al.4 din L 95/2006 stabileste ca „in cazul neachitarii in termen a contributiilor datorate fondului, aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate si a majorarilor de intarziere se realizeaza potrivit procedurilor instituite de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si normelor aprobate prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administratie”.

Avind in vedere textele legale redate mai sus instanta retine ca executarea silita a contributiilor datorate fondului de asigurari sociale de sanatate si a majorarilor de intirziere se efectueaza in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura fiscala ce reglementeaza aceasta materie.

 Art.141 C.pr.fiscala prevede ca „executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de catre organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu". Alineatul 2 al aceluiasi articol prevede ca „titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege”.

 Coroborind dispozitiile art.110, 141 al.2 C.pr.fiscala cu art. 35 din Ordinul 617/2007 instanta retine ca titlul de creanta, in cazul de fata, este reprezentat de decizia de impunere prin care se individualizeaza creanta fiscala precum si majorarile calculate.

 Intimata nu a intocmit o decizie de impunere emisa in conformitate cu prevederile art.86 si 43 C.pr.fiscala ci a procedat direct la emiterea titlului executoriu si a somatiei. Potrivit art.145 C.pr.fiscala somatia este un act de executare.

 In cuprinsul intimpinarii intimata sustine ca a emis si comunicat decizia de impunere ce a individualizat creanta fiscala. La dosarul cauzei nu s-a depus decizia de impunere si nici o dovada a comunicarii acesteia.

 Emiterea deciziei de impunere este necesara intrucit acesta este actul administrativ fiscal ce individualizeaza creanta fiscala. Contestarea creantei fiscale se poate efectua doar prin atacarea deciziei de impunere la instanta de contencios. In cauza de fata, contestarea titlului executoriu, nu da posibilitatea instantei de a verifica existenta si intinderea creantei datorate. Potrivit art.173 al.3 C.pr.fiscala „contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege”. Astfel, in lipsa deciziei de impunere contestatoarea nu are deschisa nici o cale de a contesta existenta creantei ce consta in dobinzi.

 In concluzie instanta va retine ca intimata nu a emis o decizie de impunere care sa individualizeze creanta fiscala precum si accesoriile constind in dobinzi. In lipsa unei astfel de decizii nu se poate stabili daca s-au implinit termenele de plata a creantei constatate prin decizie pentru ca aceasta, in conditiile art.141 C.pr.fisc. sa devina titlu executoriu care sa stea la baza executarii silite.

 Pentru aceste motive, in temeiul art.174 al.3 C.pr.fiscala, instanta va admite contestatia si va anula titlul executoriu nr.019730/18.07.2011 si somatia nr.0193730/18.07.2011.