Pretenţii

Sentinţă civilă 637 din 11.06.2009


- pretenţii –

SENTINŢA CIVILĂ NR.637

Şedinţa publică din 11 iunie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. /198/2009, reclamanta S.C. SRL, cu sediul în  ,a chemat în judecată pe pârâta SC. SRL, cu sediul în loc. , pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată aceasta să-i plătească suma de 6000 lei RON reprezentând c/val servicii de cazare şi masă prestate şi neachitate, actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală.

În motivarea cererii, reclamanta arată că a prestat servicii turistice constând în cazare şi masă pentru o persoană în luna septembrie 2008, în valoare de 6767 lei, conform facturilor nr. 1919787/3.09.2008, 1919795/16.09.2008 şi 1919787/24.09.2008, facturi ce au fost primite de reprezentantul debitoarei semnând de  primire pentru acestea.

Arată că debitoarea a achitat doar parţial aceste facturi respectiv suma de 767 lei cu chitanţa nr.2911501/17.11.2008, rămânând de achitat suma de 6000 lei.

Precizează reclamanta că a convocat-o pe pârâtă la conciliere directă potrivit dispoziţiilor art. 720 ind 1 cod procedură civilă însă covocarea nu a fost onorată potrivit procesului verbal din 19.01.2009.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosarul cauzei copii facturi fiscale, copie convocare la conciliere, proces verbal de conciliere şi dovadă de comunicare şi copie chitanţa nr. 2911501/17.11.2008.

Pârâta, deşi legal citată nu s-a prezentat şi nu a depus întâmpinare.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Reclamanta SC SRL a chemat în judecată pe pârâta SC SRL , pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată aceasta să-i plătească suma de 6000 lei, reprezentând  c/val servicii turistice prestate şi neachitate, actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală.

Examinând înscrisurile aflate la dosar instanţa reţine că reclamanta a prestat servicii turistice pârâtei, în luna septembrie 2008 şi pentru aceste servicii a emis facturile fiscale nr. 1919795, 1919787 şi 1919797, în valoare totală de 6767 lei(f. 6-8).

Toate facturile au fost primite şi însuşite prin semnătură de pârâtă prin reprezentant legal.

La data de 17.11.2008, cu chitanţa nr. 2911501 (f.9) pârâta a plătit reclamantei suma de 767 lei reprezentând „c/val factura1919795/16.09.2008-parţial).

Ca urmare a faptului că pârâta nu a achitat diferenţa de 6000 lei, reclamanta a convocat-o la conciliere directă, potrivit art. 7201cod proc.civ (f.4).

Din procesul verbal din 19.01.2009 (f.10) rezultă că reprezentantul pârâtei nu s-a prezentat la conciliere.

Din înscrisurile aflate la dosar instanţa reţine că pârâta datorează reclamantei pentru serviciile turistice prestate suma de 6000 lei.

De asemenea, din probatoriul administrat, rezultă că pârâta şi-a însuşit această datorie şi chiar a făcut o plată parţială.

Având în vedere refuzul pârâtei de a se prezenta în instanţă se va face şi aplicarea dispoziţiilor art..225 cod proc. civ. , şi instanţa va aprecia această împrejurare ca o recunoaştere din partea pârâtei a pretenţiilor reclamantei.

Pentru aceste considerente, instanţa apreciază cererea ca întemeiată şi o va admite fiind obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 6000 lei RON  reprezentând c/valoare servicii turistice.

În ceea ce priveşte cererea privind actualizarea sumei cu indicele de inflaţie şi dobânda legală, instanţa constată că cererea este întemeiată în condiţiile art.43 din codul comercial, astfel că pârâta  va fi obligată la acestea.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 cod procedură civilă,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta SC.  SRL, cu sediul în , împotriva pârâtei SC. SRL, cu sediul în loc. .

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 6000 lei RON  reprezentând c/valoare servicii turistice, actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală.

Obligă pârâta la 444 lei cheltuieli judiciare către reclamantă.

Executorie.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 11.06.2009, la sediul Judecătoriei Brezoi.