Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2995 din 25.11.2011


Contestaţie la executare

SENTINŢA CIVILĂ  nr.2995

Şedinţa publică din 25 noiembrie 2011      

INSTANŢA,

Asupra cauzei de faţă deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 01.03.2011, contestatoarea S.C.”C.A.” SRL a formulat contestatie la executare împotriva titlului executoriu nr. 70/08.02.2011 şi a somaţiei de executare nr. 71/08.02.2011 emise în dosarul de executare nr. 88/08.02.2011 de intimata P.oraşului B., solicitand anularea acestora.

În motivare, contestatoarea a arătat că deţine în proprietate, în oraşul B., un spaţiu comercial cu activitate de alimentaţie publică – bar pentru care, potrivit hotararilor P.oraşului B. a achitat anual taxa de autorizare a acestei activităţi.

Deşi şi-a îndeplinit obligaţiile asumate, la data de 15.02.2011 a primit somaţia de executare şi titlul executoriu arătate mai sus, prin care s-a stabilit o sumă de plată în plus faţă de obligaţiile stabilite şi asumate anterior.

Prin cererea precizatoare de la fila 34, contestatoarea a arătat că înţelege să se judece în contradictoriu cu intimatul O. B., iar nu cu P. B..

În probaţiune s-au ataşat la dosar actele de executare a căror nulitate se solicită.

Intimatul O. B. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca nefondată a contestaţiei la executare.

În motivare, intimatul a arătat că actele de executare au fost emise în vederea recuperării debitelor fiscale datorate de contestatoare, reprezentând taxa anuală datorata pe anul 2009 pentru eliberarea şi vizarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică, în baza HCL B. nr. 60/2008, a OG 92/2003 şi a disp. art. 268 cod fiscal.

Se arată în continuare că urmare a verificării Curtii de Conturi a Romaniei, prin procesul verbal de constatare nr. 10749/20.10.2010 şi decizia nr. 49/01.11.2010 s-a stabilit în sarcina contestatoarei obligaţia fiscală de plată a sumei menţionate în titlul executoriu reprezentând taxa anuală restantă pentru eliberarea şi vizarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică.

S-au ataşat la dosar înscrisuri în copie: proces verbal de constatare din 20.10.2010, decizia Curţii de Conturi a României nr. 49/01.11.2010, Hotărârea C.L.B. nr. 60/2008, dispoziţia nr.932 a P. or. B.

Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin somaţia nr. 71 din 08.02.2011 a fost începuta procedura de executare silita a creanţelor fiscale datorate bugetului local de către contestatoare, în suma totală de 1881,52 lei, suma reprezentand, conform titlului executoriu nr. 70 din aceeasi data, taxa anuala pentru desfăşurarea activităţilor specifice de alimentaţie publica, aferentă anului 2009.

Respectiva taxă locală a fost stabilită prin H.C.L. B. nr. 60/2008, respectiv prin anexa 5 la aceasta hotărâre (f.23), în funcţie de caracteristicile unitatii de alimentaţie publică şi de suprafaţa utilă a acesteia.

Astfel cum rezultă din situaţia depusă la dosar, fila 16, pentru anul 2009 contestatoarea a achitat taxa de 988 lei.

Urmare a auditului financiar efectuat de Curtea de Conturi a Romaniei la P.O.B. în perioada 02.09.2010 – 26.10.2010, s-a stabilit de către auditorii financiari prin decizia nr.49/01.11.2010 că  nu au fost respectate dispoziţiile legale privitoare la modul de calcul şi incasare a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor de alimentaţie publică, hotarându-se luarea măsurilor pentru stabilirea şi recuperarea sumelor neincasate. (pct.4 din decizie).

Prin propriul calcul prezentat în situaţia de la fila 16, auditorii financiari au stabilit cuantumul taxei datorate de contestatoare pentru anul 2009 la nivelul sumei de 2148 lei, constand o diferenta neachitata de 1160 lei la care se adauga 559,12 şi 162,40 lei penalitati de întârziere, totalizand suma de 1881,52 lei – suma ce face obiectul executării silite.

Potrivit art. 110 din OG 92/2003 republicată, colectarea creantelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creantă sau al unui titlu executoriu, după caz, iar potrivit alin.3 al aceluiasi articol, titlu de creanta este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite, potrivit legii, respectiv decizia de impunere, declaratia fiscala, etc.

Totodată, potrivit art. 141 alin.1 din OG 92/2003 republicată, executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu, iar potrivit alin.2, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de creanţă în baza căruia se stabilesc, în condiţiile legii, creanţe fiscale principale sau accesorii.

În speţă, instanţa reţine lipsa unui titlu de creanţă prin care organul fiscal competent sa fi stabilit în sarcina contestatoarei datoriile bugetare pentru care s-a pornit executarea silita.

Constatările Curtii de Conturi nu pot fi asimilate unui asemenea titlu de creantă intrucât această institutie are exclusiv atributii de audit financiar iar nu şi de organ fiscal în sensul dispoziţiilor codului fiscal şi al codului de procedura fiscala.

Cu atât mai puţin, decizia Curtii de Conturi nu poate fi asimiliata unui titlu executoriu, în lipsa unei dispoziţii legale exprese în acest sens.

Aşadar, in lipsa unei decizii de impunere sau a altui act administrativ fiscal opozabil contestatoarei, prin care sa i se fi stabilit în condiţiile legii cuantumul şi scadenta obligatiilor fiscale la bugetul local şi care sa intruneasca astfel cerinţele pentru a deveni titlu de creanta, intocmirea de către intimata a titlului executoriu şi demararea procedurii de executare silita contravine în speţa dispoziţiilor art. 141 alin.2 din OG 92/2003, executarea silită insăşi fiind nelegală.

Pentru motivele arătate urmează a admite contestatia la executare formulată şi a se dispune anularea formelor de executare contestate.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată