Contestaţie la executare

Hotărâre - din 02.05.2018


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG*

Dosar nr. -/-/2017

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică de la 02 Mai 2018

Completul constituit din:

PREŞEDINTE

GREFIER

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea IC şi pe intimata KR S.R.L., având ca obiect contestaţie la executare dosar de executare nr. 1081/2017- BEJ PVA.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  nu au răspuns părţile.

Procedura  de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 25.04.2018 şi  au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta încheiere, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată sub nr. ...../205/2017 pe rolul instanţei, contestatoarea IC a chemat în judecată pe KR SRL solicitând instanţei anularea tuturor actelor şi formelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. 1081/2017 al BEJ PVA, restabilirea situaţiei anterioare executării prin restituirea sumelor şi obligarea pârâtei la plata cheltuieli de judecată.

 În considerente contestatoarea arată, în esenţă, că în 2010 a încheiat un contract de credit care-i permitea achiziţionarea unui calculator în rate până la valoarea de 1000 lei, ulterior, în cursul anului 2012 nu am mai putut achita respectivele rate.

 La data de 19.05.2017, mergând la bancă pentru a ridica alocatia minorei SFI i s-a adus la cunoştinţă că are contul blocat, fiind instituit o poprire asupra acestuia până la concurenţa sumei de 1400 lei, în dosar execuţional nr. 1081/2017.

 Pe cale de consecinţă, arată contestatoarea, că s-a prescris dreptul la executare silită. Precizează contestatoarea că a achitat rate doar până în 2012, ulterior nefăcându-se nici acte de plată, nici de executare vreme de mai mult de 3 ani.

 Pe fond, arată contestatoarea că nu a primit nici un act de la executorul judecătoresc, astfel încât a formula cererea în termen de 15 zile de la data care a fost informată asupra popririi de către bancă, iar contul asupra căruia s-a pus poprire este contul în care se plăteşte alocaţia minorei, sumă ce este exceptată de la poprire fiind venit insesizabil.

Faţă de acţiunea principală, la data de 13 iulie 2017, s-a depus la dosar întâmpinare din partea intimatei, prin care s-a solicitat respingerea acţiunii.

 În considerente, se arată că la data de 25.08.2008 s-a încheiat contractul nr. 653501 între RIFN SA şi SC, creanţă ce a fost cesionată la data de 20.02.2015 către SSaRL.

Deşi s-a încercat rezolvarea amiabilă a situaţiei, contestatoarea nu a dorit, astfel că în anul 2017 s-a înregistra dosarul de executare silită.

Pe cale de excepţie, intimata a invocat excepţia netimbrării acţiunii, excepţia tardivităţii formulării cererii, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a creditorului KRSRL şi excepţia inadmisibilităţii cererii privind contestarea prescripţiei extinctive pe calea contestaţiei, motivate pe larg în întâmpinare.

Pe fond, intimata arată că dreptul de a solicita executarea silită nu este prescris.

De asemenea, arată intimata, că formele de executare au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale, că nici contestatoarea nu indică în concret nici o neregularitate a actelor de executare de natură a atrage nulitatea acestora, ci a promovat această acţiune doar pentru a se sustrage de la plata datoriei.

 În privinţa întoarcerea executării, arată intimata că instanţa trebuie să verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru admiterea cererii, respectiv dacă persoana care o formulează este îndreptăţită la restabilirea situaţiei anterioare, ori în cauză contestatoarea recunoaşte că a împrumutat suma de bani şi nu a restituit-o în mod culpabil.

Arată intimata că anterior executării silite a încercat în repetate rânduri soluţionarea amiabilă a situaţiei, acordat debitoarei şi posibilitatea eşalonării debitului în rate lunare mici, dar debitoarea a continuat să tergiverseze situaţia.

 Faţă de întâmpinare, contestatoarea a depus la data de 26 iulie 2017 răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea excepţiilor timbrării şi tardivităţii, iar cu privire la lipsa calităţii procesuale pasive a solicitat respingerea acesteia sau unirea cu fondul, iar în măsura în care din probe rezultată că cererea a fost formulată de SSaRL, introducerea acesteia în cauză. Arată contestatoarea că a chemat în judecată KSRL pentru că angajaţii acesteia au contactat-o în repetate rânduri, nu a primit o cerere de executare silită, ci doar o adresă de înfiinţare poprire. Mai arată contestatoarea că nu i s-a notificat nicio cesiune de creanţă, a primit o singură notificare din partea K în anul 2015 pe care însă nu a luat-o în considerare pentru că nu provenea de la instituţia contractantă iar suma era mult mai mare.

În continuare contestatoarea reiterează apărările de fond pe care le dezvoltă.

La data de 12.10.2017 instanţa a procedat la introducerea în cauză şi citarea intimatei SSaRL, care a formulat întâmpinare. Ulterior contestatoarea a mai depus la dosar un răspuns la întâmpinare prin care a arătat că un contract de cesiune nu este un titlul executoriu ce poate fi executat silit, iar transferul creanţei nu implică şi transmiterea valorii contractului de credit de titlu executoriu.

În opinia contestatorului subrogaţia dă dreptul cesionarului de a-l urmări pe debitor dar nu şi să ceară executarea silită a unui contract în care nu este parte (!?). Ca atare apreciază contestatoarea că intimata SSaRL a demarat o executare pentru care nu are titlu executoriu, atributul executorialităţii nefiind transferat odată cu încheierea contractului de cesiune de creanţă.

Mai arată contestatoarea că ulterior cesiunii, cesionarul nu mai avea justificarea legală pentru a calcula accesorii, dar nici nu rezultă din actele depuse modalitatea de calcul a debitului.

La data de 8 ianuarie 2018 contestatoarea formulat cerere de introducere în cauză intimatei I LTD arătând că a fost informată prin notificare asupra faptului că la 18.12.2017 s-a produs o nouă cesiune de creanţă.

 Analizând însă notificarea, instanţa a constatat că în cauză este vorba de un alt contract de credit încheiat cu RIFN SA, 05.09.2018 şi o altă creanţă de 1144,36 lei, prin urmare a respins această solicitare.

În cauză au fost admise şi administrate proba cu acte şi înscrisuri, s-au depus concluzii scrise, s-au solicitat în copie dosarul de executare nr. 1081/2017 BEJ PVA.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine cele ce succed.

Întrucât părţile nu s-au mai prezentat pentru a se discuta excepţiile invocate, instanţa le-a unit cu fondul, urmând a le analiza cu precădere.

În ceea ce priveşte excepţia netimbrării, aceasta va fi respinsă, reţinându-se că contestatoarea a achitat taxa de timbru.

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, instanţa o va respinge reţinând că cererea de chemare în judecată s-a depus la instanţă exact în ziua în care contestatoarea a primit somaţia şi înştiinţarea de poprire, conform dovezi de comunicare de la fila 160 dosar.

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii invocării prescripţiei extinctive pe calea contestaţiei la executare, va reţine instanţa că aceasta nu este o veritabilă excepţie de procedură ci o apărare de fond, urmând a fi tratată ca atare.

 În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a KSRL instanţa o va respinge reţinând că în cadrul contractului de cesiune de creanţă această entitate are calitatea de manager de active al intimatei, iar potrivit procurii de la fila 121 dosar, este mandatată să ia toate măsurile pentru colectarea creanţelor pe cale amiabilă ori juridică, după caz.

Pe fond, instanţa va reţine cele ce succed.

Prin contractul nr. 653501/25.08.2008 încheiat între contestatoare şi creditoarea RIFN SA, contestatoarea a primit un card de credit pentru cumpărături cu limită de credit 1.070 lei, pe care, după cum chiar arată, l-a utilizat pentru achiziţionarea unui calculator.

 Arată contestatoarea că a achitat ratele aferente până în anul 2012 după care a stopat orice plată către creditoarea sa, dar nu probează pe niciun mijloc de probă acesta aspect.

 La data de 17.02.2015 creditoarea iniţială a cedat creanţa către SSaRL, aspect care a fost comunicat contestatoarei la data de 04.03.2015, conform dovezi de comunicare de la dosar, contrar celor afirmate de contestatoare în cererea iniţială şi răspuns la întâmpinare.

Cu aceeaşi ocazie s-a adus la cunoştinţa contestatoarei faptul că KR SRL reprezintă interesele cesionarului, astfel că rezultă fără dubiu din notificare. Prin urmare contestatoarea nu mai poate afirma la acest moment că nu ştie de cesiune sau de calitatea de reprezentant al mandatarului cesionar, cesiunea producând efectele în ce o priveşte pe aceasta.

 După cum rezultă din contractul de emitere card credit depus la dosar, durata de valabilitate a contractului era de 2 ani, cu posibilitatea de reînnoire automată pentru încă un an în cazul în care emitentul nu era notificat în scris cu 30 de zile înainte asupra faptului că debitorul nu doreşte prelungirea.

 Acest aspect, coroborat cu faptul că petenta nu face nicio dovadă asupra date ultimei plăţi face imposibilă calcularea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită în perioada 2008-2015 data cesiunii - ştiut fiind că orice termen are un moment de început şi un moment de finalizare.

După inventarierea intervenirea cesiunii de creanţă, contestatoarea a purtat negocieri cu reprezentanta cesionarei, după cum chiar ea cunoaşte în răspunsul la întâmpinare (fila 51 dosar) dar a refuzat achitarea debitului restant ceea ce a determinat creditoarea-cesionară să demareze formalităţile de executare silită.

Conform art. 2532 al. 6 C.civ. „prescripţia nu începe să curgă iar dacă a început să curgă, ea se suspendă pe întreaga durată negocierilor purtate în scopul rezolvării pe cale amiabilă a neînţelegerilor dintre părţi...”

Chiar dacă o nouă prescripţie ar fi început să curgă de la data cesiunii de creanţă, aceasta a fost suspendată pe durata negocierilor, iar la data de 10.04.2017 s-a înregistrat pe rolul BEJ PVA cererea de demarare a procedurii executării silite, anterior împlinirii termenului necesar prescrierii dreptului de a cere executarea silită.

 Aşadar, în ceea ce priveşte prescripţia dreptului de a cere executarea silită, nici faţă de dispoziţiile Decretului 167/1956, nici faţă de dispoziţiile art. 706 şi următoarele CPC acest termen nu s-a împlinit, această apărare urmând a fi înlăturată.

În privinţa formelor de executare, instanţa va reţinere cele ce succed.

Contestatoarea arată că executorul a înfiinţat poprire asupra contului în care fiica sa minoră primea alocaţie sumă ce constituie venit insesizabil.

 Conform art. 729 al. 7 Cpc alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii nu pot fi urmărite pentru nici un fel de datorii.

 Confort art. 729 al. 1 Cpc salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale precum şi alte sume ce se plătesc debitorului pot fi urmărite silit.

Din extrasul de cont depus de contestatoare fila 93-94 rezultă că în contul despre care face vorbire petenta, deschis pe numele său, nu intră alocaţia de stat pentru copil, ci pensie alimentară, punând executorul în imposibilitatea de a stabili dacă acest venit este sesizabil sau insesizabil în condiţiile în care, conform Noului Cod civil, foştii soţi pot fi obligaţi la acordarea întreţinerii unul către altul şi după divorţ, în anumite condiţii.

La data de 10 ianuarie 2018 contestatoarea a comunicat executorului faptul că în contul deschis la BRD primeşte veniturile salariale, iar la data de 11.01.2018 executorul a ridicat poprirea înfiinţată asupra acestui cont în ceea ce priveşte pensia minorei (fila 188 dosar).

 La data de 02.02.2018 s-a sistat înfiinţarea popririi pe contul de la BRD al contestatoarei, achitându-se integral obligaţia de plată, încetându-se executarea.

 Aşadar, înfiinţarea popririi pe contul în care minora primeşte pensie de întreţinere s-a datorat unei lipse de cooperare a contestatoarei care avea posibilitatea la data primirii somaţiei să comunice acesta suspect executorului dar nu a făcut-o. Imediat ce a fost informat asupra stării de fapt, executorul a asistat poprirea.

 Va reţine instanţa că nimeni nu poate invoca propria culpă în apărarea sa.

 În altă ordine de idei, executarea fiind finalizată, la acest moment nu mai există interes nici pentru îndreptarea, nici pentru anularea formelor de executare.

În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la restabilirea situaţiei anterioare va reţine instanţa că aceasta s-a produs deja, respectiv debitoarea şi-a achitat datoria către creditor.

În lipsa oricărui motiv serios de atacare a titlului executoriu - contractul de credit, aceasta este situaţia anterioară care trebuie restabilită.

 Părţile unui contract sunt datoare să îşi îndeplinească întocmai şi la timp obligaţiile contractuale, dispoziţie ce era în vigoare şi în Vechiul Cod civil la data încheierii contractului, şi e în vigoare şi conform noilor reglementări, fiind o expresie a principiului de drept” contractul este legea părţilor”.

 Pentru aceste considerente, în baza art. 712 şi următoarele CPC instanţa va respinge integral acţiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge acţiunea formulată de contestatoarea IC în contradictoriu cu intimata  KRSRL.

Cu drept de apel  în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Câmpulung.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.05.2018.

PREŞEDINTE,GREFIER,

......... .......