Valabilitate antecontract vânzare-cumpărare

Sentinţă civilă 4098 din 12.11.2007


Prin  sentinţa civilă nr. 4098/l2.ll.2007, pronunţată de  Judecătoria  Caracal în dosarul nr. 2874/207/2007, respinge ca nefondată acţiunea formulată de reclamantul recurent SC. A.I.E.SRL împotriva pârâtului şi pe intimat P.I., având ca obiect pronunţarea unei hotărâri  care să  ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare a unui teren arabil extravilan in suprafaţă de l,83 ha situat in comuna Stoicăneşti, jud Olt.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut că la l9.04.2004 între părţi s-a  încheiat o promisiune de vânzare cumpărare având ca obiect un teren extravilan in suprafaţă de l,83 ha  situat pe raza com. Stoicăneşti, jud Olt,  că acest act nu a  transferat dreptul de proprietate  dar a născut în sarcina terţilor obligaţia de  a încheia contractul în firmă autentică în viitor.

Instanţa analizând antecontractul prin prisma dispoz. Art. l073 –l077 cod civil, a reţinut că nu îndeplineşte condiţiile de valabilitate prev. de art 948 cod civil şi art.l294 şi urm.  Cod civil, întrucât terenul ce face obiectul promisiunii de vânzare nu este proprietate exclusivă a pârâtei, întrucât titlul de proprietate ce a fost modificat parţial prin sentinţa civilă nr. l327/2004 depusă la dosar, îl  are ca titular pe P. D. şi nu pe pârâtă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta SC. A.I.E. SRL criticând sentinţa ca netemeinică şi nelegală, susţinând că hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii întrucât terenul cumpărat  este al vânzătoarei P. I.

 Se invocă dispoz., art 304 pct. 9 c.p.c.

S-au depus adeverinţa 4364/30.ll.2007, emisă de Primăria Stoicăneşti, privind  identitatea numitei P.I.,  certificat de căsătorie  seria CF nr. 006742, adeverinţa nr.  4365 emisă  de Primăria Stoicăneşti privind rolul agricol al pârâtei  P.M. I.,  act de identitate.

Tribunalul, examinând sentinţa prin prisma motivelor de recurs  şi observând actele şi probele dosarului de fond, precum şi înscrisurile depuse în recurs, apreciază că recursul este nefondat.

Din probele administrate în cauză, Tribunalul reţine că antecontractul încheiat între părţi la l9.04.2004  având ca obiect suprafaţa de l,83 ha teren arabil, pe raza comunei Stoicăneşti,  nu îndeplineşte condiţiile de valabilitate prev. de art.948 cod  civil cu privire la obiectul şi capacitatea de a contracta, întrucât suprafaţa de l,83 ha nu aparţine numitei  P. I., această suprafaţă de teren figurând in titlul de proprietate ca act final de reconstituire a dreptului de proprietate, nr. 27895/62/2.05.l995, emis pe numele lui P. D.  - soţul acesteia, după care nu s-a dezbătut succesiunea  aşa cum rezultă din adeverinţa 4365/30.ll.2007,  emisă de Primăria Stoicăneşti, neavând relevanţă faptul că există  o împărţire provizorie de fapt între moştenitorii autorului.

În consecinţă, se reţine că instanţa de fond a apreciat corect situaţia de fapt şi a aplicat dispoziţiile legale  privind valabilitatea antecontractului de vânzare cumpărare  prev.de art. 948 cod civil reţinând că nu sunt îndeplinite condiţiile legale.

Având in vedere aceste considerente Tribunalul reţine că în cauză nu sunt incidente motive de casare sau modificare  prev. de art 304 c.pc. ,sentinţa verificându-se  a fi temeinică şi legală.

Postat 27.10.2008