Plată nedatorată ce izvorăşte din modul în care s-a derulat executarea silită, invocată faţă de executorul judecătoresc, alături de o contestaţie la executare tardivă formulată

Sentinţă civilă 369 din 29.01.2010


 Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. xxxx/204/2009 contestatorul S. V.L. a formulat în contradictoriu cu intimatele M.C.L. si P.G. contestatie la executare prin care a solicitat anularea tuturor formelor de executare silita si anularea executarii însasi efectuate de BEJ Y în ceea ce priveste executarea sentintei civile nr. xxx/2008, pronuntata de Judecatoria C. în dosarul nr. zzz/204/2007.

 în motivarea cererii a sustinut ca sentinta civila nr. xxx/2008 a fost investita cu formula executorie fara ca în dispozitivul acesteia sa fie prevazuta calea de atac, astfel încât aceasta hotarâre este nula si nu putea fi investita nici cu formula executorie si nici pusa în executare.

 A mai aratat ca procedura de comunicare a actelor de executare silita îndeplinite de executorul judecatoresc s-a facut prin afisare si desi aceasta este legala, nu a avut cunostinta de executarea silita deoarece de 5 ani este plecat în Spania, creditoarele cunoscând acest aspect, promovând cu rea-credinta executarea silita.

în drept a invocat disp. art. 399, art. 402 si art. 404 cod proc.civila.

Contestatorul nu a atasat cererii formulate niciun înscris.

Legal citate, intimatele M.C.L. si P.G. nu au formulat în aparare întâmpinare.

 Prin cererea depusa la 16.10.2009 (f. 34), contestatorul S.V.L. a precizat ca solicita anularea tuturor formelor de executare silita efectuate în dosarul executional nr. Z/2008 al BEJ Y si a completat totodata cererea initiala, solicitând obligarea BEJ Y la restituirea sumei de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli de executare necuvenite, având în vedere faptul ca prin procesul-verbal din 10.09.2008 s-au stabilit cheltuieli de executare în sarcina sa în cuantum de 2.826 lei, iar suma a fost retinuta din sulta.

 Legal citat, noul intimat BEJ Y a formulat în aparare referatul aflat la fila 43, prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare.

 în cuprinsul acestuia a mentionat ca la 09.09.2008 intimatele M.C.L. si P.G. au solicitat executarea sentintei civile nr. xxx/2008 a Judecatoriei C. si a încheierii de îndreptare a erorii materiale din 09.05.2008 a aceleiasi instante, prin care s-a dispus iesirea din indiviziune, conform variantei 1 din raportul de expertiza lotizare întocmit de ing. expert M.C.D.

A mai aratat ca s-a emis somatie în termen legal, cu confirmarea de primire din 11.09.2008 si cum prin hotarârea mentionata cele doua intimate au fost obligate sa achite sulta catre S.V.L., iar imobilul - dupa punerea în posesie - urma sa fie vândut unei terte persoane si cele doua intimate nu aveau alte bunuri mobile sau imobile, a solicitat din oficiu ca acestea sa achite sulta datorata catre contestator, din care au fost scazute cheltuielile de judecata si de executare datorate de acesta intimatelor, suma fiind consemnata pe recipisa CEC.

 A mai învederat ca S.V.L. nu s-a prezentat pentru ridicarea recipisei CEC decât pe data de 14.07.2009, când a solicitat prin cerere scrisa recipisa în valoare de 17.559,14 lei, cu mentiunea ca întelege sa achite de buna-voie cheltuielile de executare, constând în onorariu executor si TVA.

 în consecinta s-a apreciat ca executarea s-a efectuat în mod corect la 24.09.2008, conform titlului executoriu, iar pârâtul a ridicat sulta ramasa dupa compensare si prin cererea depusa la 14.07.2009 a mentionat ca întelege sa achite onorariul cuvenit executorului judecatoresc, pentru suma recuperata.

 în sedinta publica din 23.10.2009 (f. 41) intimatele M.C.L. si P.G. au invocat exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare.

Prin concluziile scrise depuse la 22.01.2010 (f. 50), contestatorul S.V.L. a solicitat|

respingerea acestei exceptii, motivat de faptul ca a luat cunostinta de executarea silita în momentul în care s-a prezentat la executorul judecatoresc în vederea ridicarii sultei ce i se cuvenea, conform cererii din 14.07.2009. A mai subliniat ca la acel moment executorul judecatoresc i-a solicitat si suma de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli de executare suplimentare, desi prin procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare acesta a fixat si încasat suma de 3.000 lei, pe care a achitat-o.

 Contestatorul - pe fondul cauzei - a solicitat admiterea contestatiei la executare, astfel cum a fost precizata, cu cheltuieli de judecata, reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar, cerând în temeiul art. 242 alin. 2 cod proc.civila, judecarea în lipsa.

 Exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare a fost pusa în discutia partilor în sedinta publica din 22.01.2010.

 în cauza s-a administrat proba cu înscrisuri si a fost depus în copie dosarul executional nr. 415/2008 (f. 17-32).

 Analizând petitele cu care instanta a fost investita, se retine ca în prezenta cauza promovata ca o contestatie la executare, contestatorul a completat cererea initiala, solicitând doar în contradictoriu cu BEJ Y restituirea sumei de 2.000 lei, ca plata nedatorata.

 în atare conditii, instanta a fost investita pe de o parte cu o contestatie la executare si cu o cerere în pretentii, promovata în contradictoriu cu BEJ Y si fata de legatura strânsa dintre acestea, faptul ca pretentiile izvorasc tocmai din modul în care s-a derulat executarea silita, s-a apreciat ca nu exista niciun impediment în solutionarea acestor cereri împreuna, în cadrul acestui dosar.

 Relativ la contestatia la executare, instanta retine ca cele doua intimate au invocat exceptia tardivitatii.

Analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma acestei exceptii, instanta retine urmatoarele:

 Art. 137 Cod proc.civila impune ca instanta sa se pronunte mai întâi asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos în totul sau în parte cercetarea în fond a pricinii, astfel încât problema stabilirii introducerii în termen a contestatiei la executare este o chestiune prealabila judecarii fondului contestatiei, exceptia tardivitatii fiind o exceptie de procedura, fata de care instanta se va pronunta cu prioritate.

 Conform art. 400 alin. 1 cod proc.civila, contestatia la executare se introduce la instanta de executare în termenul de 15 zile prevazut de art. 401 lit. c cod proc.civila, ce curge de la data la care debitorul care contesta executarea silita însasi - ca în cazul de fata - a primit somatia ori de la data când a luat cunostinta de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.

 Din cuprinsul dosarului executional nr. Z/2008, atasat în copie, se retine ca somatia ce a fost înaintata debitorului, contestator în prezenta cauza, s-a comunicat acestuia la 11.09.2008 (f. 25) prin afisare, modalitate legala, prevazuta de dispozitiile codului de procedura civila.

Desi contestatorul invoca ca a luat cunostinta de primul act de executare la data de 14.07.2009, când s-a prezentat la executor în vederea ridicarii sultei, o astfel de sustinere nu are relevanta în cauza întrucât cea de-a doua teza a lit. c din alin. 1 a art. 401 cod proc.civila ar fi incidenta doar daca nu a fost primita somatia sau daca executarea se face fara somatie.

Asa cum anterior s-a evidentiat, din actele dosarului rezulta ca somatia a fost comunicata contestatorului prin modalitatea afisarii, în plus executarea silita ce a format obiectul dosarului executional nr. xxx/2008 nu se putea face fara emiterea unei somatii, aspecte ce confirma faptul ca în cauza este incidenta doar teza I a lit. c a art. 401 cod proc.civila.

A mai sustinut contestatorul ca nu a avut cunostinta de executarea silita, fiind plecat de 5 ani în Spania, însa în sprijinul acestei afirmatii nu a depus nicio dovada.

 In consecinta, raportând momentul comunicarii catre contestator a somatiei emise în dosarul executional nr. Z/2008, respectiv 11.09.2008 si data introducerii contestatiei la executare - 24.07.2009 (f. 5), se retine depasirea termenului de decadere de 15 zile prevazut de art. 401 alin. 1 lit. c teza I cod proc.civila.

 Având în vedere aceste considerente de fapt si de drept, urmeaza a admite exceptia tardivitatii formularii cererii initiale - contestatie la executare - invocata de intimatele M. C. L. si P.G. si a respinge ca tardiv formulata aceasta cerere.

 In temeiul art. 274 cod proc.civila urmeaza a obliga contestatorul la plata catre intimatele M.C.L. si P.G. a sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat, potrivit chitantei nr. 559/17.08.2009 (f. 12).

Relativ la completarea cererii initiale, prin care contestatorul ~ reclamant solicita obligarea intimatului pârât BEJ Y la restituirea sumei de 2.000 lei, cu titlu de plata nedatorata, instanta retine urmatoarele:

 Prin sentinta civila nr. xxx/2008 pronuntata de Judecatoria C. (f. 19-20) s-a dispus iesirea din indiviziune existenta între reclamantele M.C.L., P.G. si pârâtul S.V.L., conform variantei 1 din raportul de expertiza lotizare întocmit de M.C.D. si s-a atribuit reclamantelor în deplina proprietate si posesie terenul în suprafata de 1.002 m.p., din care 478 m.p. curti constructii si 524 m.p. arabil, situat în corn. str. ... nr. .., jud. P., precum si constructiile -casa compusa din 12 încaperi, beciul în suprafata de 6,38 m.p., precum si garajul în suprafata de 15,04 m.p.. Prin aceeasi hotarâre au fost obligate reclamantele sa plateasca pârâtului suma de 42929,33 lei cu titlu de sulta, iar pârâtul sa plateasca acestora suma de 779,53 lei, reprezentând cheltuieli de judecata.

 Prin încheierea camerei de consiliu din 09.05.2008 (f. 21), Judecatoria C. a dispus îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul sentintei civile nr. 702, mentionând ca suma stabilita cu titlu de sulta este de 21.464,67 lei.

 Cele doua reclamante au solicitat la 09.09.2008 punerea în posesie, conform variantei omologate de instanta, formându-se astfel dosarul executional nr. 415/2008.

 La 10.09.2008 executorul judecatoresc a încheiat - în temeiul disp. art. 3714 alin. 4 cod proc.civila - procesul-verbal prin care a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare la suma de 2.826 lei (f. 23).

 Contestatorul-debitor S.V.L. a fost somat sa lase în deplina proprietate si posesie reclamantelor creditoare M.C.L., P.G. imobilele indicate în titlul executoriu si sa achite acestora suma de 3.605,53 lei, reprezentând cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare (f. 24-25).

 Cele doua creditoare intimate au fost puse în posesie la 24.09.2008 (f. 29), data la care au solicitat o dovada din care sa reiasa ca au achitat sulta, ramasa dupa compensare, catre pârâtul contestator S.V.L..

 Prin înscrisul emis la 24.09.2008 (f. 31), BEJ Y a constatat ca suma de 21.464,67 lei reprezentând sulta datorata de cele doua reclamante M.C.L. si P.G. catre pârâtul S.V.L. a fost achitata prin consemnare CEC cu recipisa nr. 735213/1 din 17.09.2008, valoarea acesteia fiind de 17.859,14 lei, suma fiind ramasa dupa compensarea sultei de 21.464,67 lei cu suma de 3.605,53 lei, reprezentând cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare datorate de debitor.

 Dupa ce s-a finalizat executarea, respectiv la 14.07.2009, contestatorul S.V.L. a solicitat BEJ Y sa procedeze la achitarea sultei în valoare de 17.859,14 lei, ramasa dupa compensare în dosarul executional nr. Z/2008 (f. 44) si a mentionat ca întelege sa achite onorariul si cheltuielile de executare, sens în care a si facut plata în cuantum de 2.000 lei, astfel cum rezulta din chitantele si facturile depuse la filele 38-39.

 Conform art. 3717 cod proc.civila, partea care solicita îndeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare în acest scop, iar pentru actele sau activitatile depuse din oficiu cheltuielile se avanseaza de catre creditor.

 Raportând aceasta norma la situatia de fapt anterior mentionata, instanta retine ca onorariul executorului judecatoresc (2.800 lei), care a fost avut în vedere în procesul-verbal de stabilire cheltuieli întocmit la 10.09.2008 (f. 23), a fost avansat de catre creditoarele M.C.L. si P.G.. De altfel, cuantumul acestuia a fost luat în considerare în momentul compensarii sumelor de bani pe care partile din dosarul executional si le datorau, fiind scazut din cel al sultei pe care cele doua reclamante din titlul executoriu o datorau pârâtului din acelasi titlu.

 în atare conditii, dupa finalizarea executarii silite plata facuta de contestatorul reclamant privind un nou onorariu de executor, în cuantum de 2.000 lei, este lipsita de temei, suma mentionata nefiind evidentiata într-un proces-verbal conform art. 3717 alin. 1 cod proc. civila. în plus, în dosarul executional onorariul executorului judecatoresc stabilit de acesta potrivit dispozitiilor legale, fusese deja avansat de cele doua creditoare, o noua plata în acest sens semnifica achitarea onorariului de executor a doua oara, chiar daca cuantumului acestuia este putin mai mic decât cel initial (2.000 lei fata de 2.800 lei).

 Conform disp. art. 1092 cod civil, orice plata presupune o datorie, astfel încât plata nedatorata reprezinta executarea de catre o persoana a unei obligatii la care nu era tinuta si pe care a facut-o fara intentia de a plati datoria altcuiva.

 Fata de aceasta dispozitie si având în vedere ca suma de 2.000 lei platita de contestatorul reclamant catre intimatul pârât BEJ Y este lipsita de cauza, instanta constata ca reprezinta o plata nedatorata, care trebuie restituita.

 în consecinta, urmeaza a admite completarea cererii initiale si a obliga intimatul BEJ Y sa plateasca contestatorului (sa restituie) suma de 2.000 lei, primita ca plata nedatorata.

 în temeiul art. 274 cod proc.civila urmeaza a obliga intimatul BEJ Y sa plateasca contestatorului suma de 174 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, constând în taxa judiciara de timbru si timbru judiciar aferente sumei de 2.000 lei.

1