Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 15 din 16.01.2014


Dosar nr. xxxx/217/2013Plângere contravenţională

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA DARABANI

Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx

Instanţa constituită din:

Preşedinte:

Grefier:

Sentinţa civilă nr. xxx

La ordine, judecarea acţiunii civile având ca obiect „plângere contravenţională”, formulată de petenta C.M., domiciliată în .............. jud. Botoşani, în contradictoriu cu intimaţii: Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor prin Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi şi Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Botoşani.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, s-a prezentat, pentru petentă, d-na av. A.R. substituind pe d-na av. A.I, lipsă părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care prezintă oral modul de îndeplinire a procedurii de citare, obiectul cauzei şi stadiul judecăţii, cauza fiind  la primul termen.

Se mai arată că intimata a depus la dosar întâmpinare, ce a fost comunicată petentei, care a formulat şi a depus la dosar răspuns la întâmpinare.

În temeiul art. 131 noul Cod de procedură civilă, instanţa procedează la verificarea competenţei generale, materiale şi teritoriale şi în baza art. 1 şi 94 pct. 1 raportat la art. 32 alin. 1 din O.U. G. 2/2001 constată că este competentă să soluţioneze prezenta cauză.

Apărătoarea petentei arată că a asigurat prezenţa martorei propusă prin nota de probe depusă la dosar (fila 42), solicitând admiterea acestei probe.

Instanţa admite proba testimonială cu martora T.A., procedând la audierea acesteia, în conformitate cu dispoziţiile art. 318, 319, 321 şi 323 noul Cod de procedură civilă.

Nemaifiind alte probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Apărătoarea petentei solicită admiterea plângerii şi anularea procesului verbal contestat, pentru motivele expuse în cererea introductivă.

În subsidiar, solicită înlocuirea sancţiunii aplicate cu avertisment.

INSTANŢA,

Asupra acţiunii civile de faţă;

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Darabani la data de xx.xx.xxxx, sub numărul xxxx/217/2013, petenta C.M. a solicitat, în contradictoriu cu intimaţii Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor prin Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi şi Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Botoşani, constatarea nulităţii absolute a procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ANV/20 nr. 0184649 din data de 20.04.2013, pentru lipsa vinovăţiei, iar în subsidiar, înlocuirea amenzii în cuantum de 20 000 lei cu avertisment.

În motivare, petenta prezintă următoarea situaţie de fapt:

Prin procesul verbal de contravenţie seria ANV/20 nr. 0184649 încheiat la  data de 20.04.2013 de către inspectorii vamali din cadrul Direcţiei Generale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Botoşani, petenta a fost sancţionată, în baza art. 221 ind. 3 alin. 2 lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu amendă în valoare de 20000 lei, pentru deţinerea, în vederea comercializării, a următoarelor bunuri: 34 litri lichid incolor, cu miros şi aspect de alcool etilic alimentar, în sticle de 2 litri, câte 17 bucăţi, fără etichete de produs, fără marcaje fiscale; 3 pachete de ţigări marca TEMP, 2 pachete de ţigări MONTE CARLO şi 2 pachete de ţigări PLUGARU, toate cu timbre fiscale de Republica Moldova.

Petenta mai arată că în ziua de 20.04.2013 s-a deplasat la piaţă pentru a face cumpărăturile necesare pentru praznicul soţului său.

În continuarea motivării, aceasta precizează că niciodată nu a făcut comerţ cu astfel de produse, iar singurul scop pentru care le-am achiziţionat a fost exclusiv pentru praznicul soţului său, cu atât mai mult cu cât este pensionată pe caz de boală, fiind bolnavă de cancer, în prezent urmând un tratament cu citostatice la Spitalul Judeţean Botoşani.

Pententa precizează că se ocupă doar de gospodărie, de terenul de lângă casă, iar din pensia pe care o are reuşeşte să plătească doar medicamentele şi cheltuielile curente.

Petenta consideră că, în mod eronat, a fost sancţionată pentru fapta prevăzută de art. 221 ind. 3 alin. 2 lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, întrucât nu a comis această faptă, astfel încât lipseşte unul dintre elementele importante pentru a fi sancţionată – vinovăţia, scopul pentru care a achiziţionat produsele nefiind comercializarea.

Mai arată petenta că agentul constatator a omis să precizeze împrejurările care pot servi la aprecierea gravităţii faptei, prevedere imperativă din art. 16 alin.  1 din O.G. 2/2001, fapta fiind descrisă prin termeni generici, abstracţi.

În dovedirea acţiunii, petenta solicită administrarea probei cu înscrisuri şi cu martori, fiind depuse la dosar, în copie: adeverinţa de reţinere a bunurilor, înştiinţare de plată, notă explicativă, procesul verbal de contravenţie contestat (filele 3-11).

Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, unitatea intimată a solicitat respingerea plângerii, ca nefondată şi menţinerea procesului verbal contestat şi a măsurilor dispuse prin acesta.

În motivare, s-a arătat că la data de 20.04.2013, organele de control ale DJAOV Botoşani, în baza Ordinului de misiune nr. 131/20.04.2013 au efectuat un control inopinat în piaţa din oraşul Darabani, prilej cu care au depistat că petenta deţinea în vederea comercializării 34 litri alcool etilic alimentar, fără marcaje fiscale şi etichete de producător şi 7 pachete ţigări de diferite mărci cu marcaje fiscale de Republica Moldova.

Fapta petentei de a deţine produse accizabile, în speţă ţigări şi alcool, care nu au fost introduse în sistemul român de accizare contravine prevederilor art. 206 ind. 21 alin. 10, art. 221 ind. 3 alin. 2 lit. b Cod fiscal, fiind sancţionată potrivit art. 221 ind. 3 alin. 3 lit. a Cod fiscal.

Din analiza prevederilor legale sus-menţionate, rezultă că elementul material al contravenţiei este „deţinerea de produse accizabile înafara regimului suspensiv”. Prin urmare, calitatea de subiect activ al acestei contravenţii o are cel ce deţine un astfel de produs, neprezentând relevanţă juridică faptul că acesta nu este producătorul, proprietarul, că produsele proveneau sau nu de la un antrepozit autorizat sau că acestea au fost fabricate în mod ilegal şi achiziţionate pe bază de facturi, câtă vreme petentul nu deţine un document justificativ al plăţii accizelor.

De asemenea, se mai arată în motivarea întâmpinării, că nu prezintă importanţă scopul pentru care sunt deţinute aceste produse sau destinaţia acestora.

Raportat la împrejurările concrete ale săvârşirii faptei şi la pericolul social, sancţiunea aplicată a fost corect individualizată (petenta fiind sancţionată cu amendă în cuantumul minim prevăzut de lege, în ciuda cantităţii mari de alcool), fiind în concordanţă cu prevederile legal, iar fapta săvârşită  a fost de natură să aducă atingere desfăşurării normale a activităţii autorităţii vamale şi relaţiilor sociale.

Fapta petentei este un act de indisciplină în respectarea legislaţiei vamale şi aduce atingere autorităţii instituţiilor statului. Petenta încearcă să facă din instanţă o pârghie permisivă de a încălca legea, solicitând clemenţa din partea acesteia.

Cu privire la sancţiunea aplicată petentei, potrivit art. 31 alin. 3 din O.G 2/2001, ţinând seama de principiul proporţionalităţii în stabilirea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale, raportat la împrejurările săvârşirii faptei, intimata apreciază că nu se impune reindividualizarea sancţiunii aplicate petentei, întrucât fapta săvârşită prezintă un grad de pericol social ridicat, prin aceea că desfăşurarea activităţilor comerciale ilicite produc consecinţe negative directe şi pe termen lung asupra economiei naţionale, având în vedere că vânzările din comerţul ilegal cu ţigări au atins în 2010 un procent de 25% din totalul vânzărilor de ţigări, şi asta în condiţiile în care şi autorităţile confiscaseră cca. 12 milioane de pachete de ţigări provenite din comerţul ilegal de ţigări, iar amenda aplicată petentei reprezintă limita minimă prevăzută de lege.

Referitor la solicitarea petentei de a înlocui sancţiunea amenzii cu avertisment, motivat de faptul să sancţiunea aplicată este disproporţionată în raport cu urmarea produsă, intimata precizează că fapta de a deţine înafara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false,  sub limitele prevăzute de  art. 296 ind. 1 alin. 1 lit. i din titlul IX ind. 1 constituie contravenţie, iar peste aceste limite constituie infracţiune.

La întâmpinarea comunicată petentei aceasta a formulat un răspuns în termen legal (fila 29), invocând în argumentarea solicitărilor formulate jurisprudenţa CEDO.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

În fapt, la data de 20.04.2013 prin procesul verbal cu seria şi nr. de mai sus, petenta C.M. a fost sancţionată  contravenţional  cu amendă în valoare de 20.000 lei, cu posibilitatea de a achita în termen de cel mult 2 zile  lucrătoare de la primirea procesului verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege adică 10.000 lei, pentru săvârşirea contravenţiilor prev. de art. 221³ alin.2 lit.b din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi sancţionată de acelaşi act normativ.

S-a reţinut că petenta la data de 20.04.2013 deţinea în vederea comercializării 34 litri alcool etilic alimentar fără marcaje fiscale şi etichetă de producător şi 7 pachete ţigări de mărci diferite, cu marcaje fiscale de R. Moldova, care nu au fost introduse în sistemul român de accizare.

Prin prezenta plângere petenta nu a contestat faptul că s-au găsit asupra sa bunurile mai sus menţionate, ci arată că le-a cumpărat pentru consumul propriu.

Procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost întocmit în prezenţa contravenientei care a declarat că „Va face contestaţie împotriva procesului verbal întrucât sancţiunea este prea dură”.

Procesul verbal încheiat de către agentul constatator a fost adus la cunoştinţa  contravenientei, acesta luând la cunoştinţă de conţinutul actului, semnând la rubrica „Contravenient”.

Procedând la verificarea, potrivit art.34 alin.1 din OG nr.2/2001, a legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal contestat, instanţa de fond reţine, în ceea ce priveşte legalitatea, că actul contestat cuprinde menţiunile prevăzute de art.17 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, nefiind incident vreunul din motivele de nulitate care se constată din oficiu de către instanţa de judecată.

De asemenea, instanţa de fond a constatat că pentru faptele descrise a fost stabilită în mod corect încadrarea în textele de lege indicate ca temei legal al constatării şi sancţionării contravenţiei. Astfel, instanţa de fond a reţinut că fapta reţinută în sarcina petentei este prevăzută de art. 221³ alin.2 lit.b din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi sancţionată de acelaşi act normativ.

Din probatoriul administrat în cauză, plângerea petentei, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, întâmpinarea intimatei,(filele 19-25 dosar), adeverinţa de reţinere a bunurilor nr. 43234 din 20.04.2013, înştiinţarea de plată, nota explicativă, – fapta reţinută în procesul verbal se confirmă, în data de  data de 20.04.2013 petenta deţinea în vederea comercializării 34 litri alcool etilic alimentar fără marcaje fiscale şi etichetă de producător şi 7 pachete ţigări de mărci diferite, cu marcaje fiscale de R. Moldova, care nu au fost introduse în sistemul român de accizare.

Cât priveşte individualizarea sancţiunii, instanţa apreciază că sancţiunea nu este proporţională în raport cu gravitatea faptei şi împrejurările săvârşirii ei. Conform art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, sancţiunea trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de urmarea produsă şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Şi jurisprudenţa CEDO a statuat că între apărarea dreptului la proprietate şi cerinţele interesului general trebuie să domnească un just echilibru – cauza Hentrich / Franţa, (hotărârea din 03 iulie 1995), precum şi aceea de a nu se impune o povară excesivă, trebuind reţinut în virtutea principiului de proporţionalitate, ridicat la rang de principiu general al dreptului comunitar, că legalitatea unei reglementări este subordonată condiţiei ca mijloacele pe care le foloseşte să fie capabile să realizeze obiectivul urmărit în mod legitim de reglementarea în cauză şi să nu meargă dincolo de ceea ce este necesar pentru a-l atinge, dat fiind că atunci când poţi alege din mai multe măsuri corespunzătoare, se impune recurgerea la cea mai puţin constrângătoare (Hotărârea Industrias Pesqueras/Comisie 24.04.1996, NMB s.a/Comisie 22.01.1997.)

Pe cale de consecinţă, în considerarea celor expuse, văzând în drept prevederile art. 221³ alin.2 lit.b din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile OG nr.2/2001 cu modificări, urmează a se admite în parte plângerea petentei, în sensul de a se constata netemeinicia procesului verbal de contravenţie seria ANV/20 NR.0184649 încheiat la data de 20.04.2013, a se înlocui sancţiunea contravenţională a amenzii în sumă de 20.000 lei aplicate petentei cu sancţiunea contravenţională a avertismentului.

Urmează a se atrage atenţia petentei asupra contravenţiei săvârşite şi ca pe viitor să se conformeze dispoziţiilor legale încălcate.

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, potrivit dispoziţiilor art.453 al.1 c.pr.civ., nu se vor acorda.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 34 din OG 2/2001, instanţa va admite plângerea

Văzând şi că plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru ( art. 36 din O.G.2/2001).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite, în parte, plângerea contravenţională formulată de petenta C.M, domiciliată în .................., jud. Botoşani, în contradictoriu cu intimaţii Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională  a Vămilor - prin Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi şi Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Botoşani.

Înlocuieşte sancţiunea contravenţională a amenzii, în valoare de 20.000 lei, aplicată prin procesul - verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, seria ANV/20, nr. 0184649, încheiat la data de 20.04.2013 de Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Botoşani, prin reprezentanţi legali, cu sancţiunea contravenţională a avertismentului.

Menţine restul dispoziţiilor procesului-verbal întocmit de intimată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de  xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE, GREFIER,