Cerere de scutire de plata taxei de timbru formulata de o societate comerciala. Facilitaţi pentru plata taxelor judiciare.

Sentinţă civilă din 10.03.2009


Tip : Incheiere civila

Nr./Data  (10.03.2009)

Dosar nr. 5500/221/2008

Autor : Judecatoria Deva

Domenii asociate : Taxa de timbru

Cerere de scutire de plata taxei de timbru formulata de o societate comerciala. Facilitaţi pentru plata taxelor judiciare.

Pe rol fiind soluţionarea cererii de scutire de la plata taxei de timbru, formulată de petenta SC A.T.I.E.SRL.

Fără citarea părţilor.

INSTANŢA,

Deliberând în camera de consiliu cu privire la cererea de scutire de la plata taxei de timbru formulată de petenta SC A.T.I.E.SRL, constata urmatoarele:

Petenta are calitatea de reclamanta în Dosarul nr. 5500/221/2008, în care a solicitat, iniţial, obligarea pârâtului N.I. la plata sumei de 143.696,60 lei.

Pentru primul termen de judecata, petenta a fost citata cu menţiunea sa achite o taxa de timbru de 4121,13 lei (a se vedea citaţia de la fila 29).

La primul termen de judecata, petenta a aratat ca nu poate timbra pentru ca suma este prea mare şi a solicitat acordarea unui termen pentru a plati taxa.

Avocatul pârâtului a fost de acord cu acordarea unui termen pentru a se achita taxa de timbru (a se vedea încheierea de la fila 34).

La urmatorul termen, petenta a depus cerere de scutire de taxa de timbru pentru suma de 4121,13 lei (f. 35-37), pe motiv ca situaţia financiara nu-i permite sa achite taxa de timbru şi a ataşat ca dovezi în susţinerea cererii de scutire:

- Extras conturi de la Banca Transilvania (f. 38-44);

- Acte din dosarul de executare nr. 4127385/2007 (f. 45-48, 84-86));

- Sentinţa civila nr. 2597/2008 prin care s-a anulat ca netimbrata o alta acţiune introdusa de petenta împotriva pârâtului (f. 81)

In data de 27.01.2009, petenta a depus prin registratura instanţei note scrise prin care şi-a precizat cererea de scutire, solicitând, în subsidiar reducerea, eşalonarea sau amânarea plaţii taxei de timbru (f. 83) iar în data de de 28.01.2009, a depus note scrise prin care a aratat ca a calculat greşit suma şi că în realitatea valoarea prejudiciului este de 328.376,21 lei (f. 88).

La termenul din data de 28.01.2009 instanţa i-a pus în vedere sa achite o taxa de timbru de 6470,28 lei (f.89).

Pentru a soluţiona cererea, instanta a solicitat informaţii privind situaţia financiara a SC A.T.I.E.SRL, de la Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala-Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii, care a comunicat copii de pe urmatoarele acte:

- Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30.06.2008 (f. 95-96);

- Contul de profit şi pierderi la data de 30.06.2008 (f. 97-98)

- Date informative la data de 30.06.2008 (f. 99);

- Balanta de verificare pe luna iunie 2008 (f. 100-104);

- Raport de gestiune la data de 30 iunie 2008 (f. 105).

Instanta a pus în vedere petentei, prin avocat, la doua termene, respectiv la termenul din data de 28.01.2009 (a se vedea încheierea de la fila 89) şi la termenul din data de 18.02.2009 (a se vedea încheierea de la fila 107) să depună balanţele pe ultimele trei luni şi dovezi privind codul de identificare fiscală şi domiciliul fiscal, dar acesta nu s-a conformat.

Analizând cererea şi actele anexate prin prisma legislaţiei în vigoare, instanţa consta urmatoarele:

Potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 146/1997, instanţa acordă persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în următoarele situaţii:

a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10 % din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;

b) plata integrală a taxei, potrivit art. 20, nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, indisponibilizate.

In speţa, din raportul de gestiune depus la fila 105, rezulta ca profitul net al petentei, la data de 30.06.2008, era de 37.863 lei iar taxa stabilita de instanta este de 6470,28 lei.

In plus, din actele depuse de petenta rezulta ca are probleme financiare.

Petenta a cerut sa fie scutita de taxa, invocând articolul 6 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului,

Instanţa constata ca în legislaţia interna nu este prevazuta posibilitatea de se acorda scutiri de taxe persoanelor juridice.

In privinţa jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, iinstanţa constata ca dreptul de acces la justiţie este garantat de art. 6 din Convenţie (a se vedea în acest sens Golder contra Regatului Unit al Marii Britanii).

Cu toate acestea, "dreptul la justiţie" nu este absolut. El poate face obiectul unor limitări, de vreme ce, prin însăşi natura sa, presupune o reglementare din partea statului, care urmează să aleagă mijloacele pentru atingerea acestui scop.

În această privinţă, Curtea a reţinut în numeroase cauze, că interesul unei bune administrări a justiţiei poate justifica impunerea unei restricţionări financiare a accesului unei persoane la o instanţă (Lungoci împotriva României, cererea nr. 62710/00, § 36, 26 ianuarie 2006, Tolstoy-Miloslavsky, împotriva Regatului Unit, Hotărârea din 13 iulie 1995, §§ 61 şi următoarele, Weissman şi alţii împotriva României, cererea nr. 63945/00, 24 mai 2006, § 35, Iorga împotriva României, nr. 4.227/02, § 35, 25 ianuarie 2007), SC Marolux SRL şi Jacobs împotriva României, § 35. 21 februarie 2008).

Evident, restricţiile financiare, permise de art. 6 din Convenţie, nu trebuie sa aiba ca efect, punerea unei persoane, fizice sau juridice, în imposibilitate de a-şi valorifica drepturile pe calea acţiunilor judecatoreşti.

In speţa situaţia finaciara a petentei nu este foarte buna iar taxa de 6470,28 lei este foarte mare faţa de posibilitaţile finaciare ale petentei.

Totuşi petenta deşi invoca starea financiara precara pentru a fi scutita de taxa de timbru nu a facut dovada ca ar fi depus vreo cerere pentru a se deschide procedura prevazuta de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, deşi potrivit prevederilor art. 27 din acest act normativ, avea obligaţia de a depune o astfel de cerere în termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.

Având în vedere argumentele expuse mai sus, instanţa va respinge cererea de scutire de la plata taxei de timbru dar va amâna obligaţia de plata a taxei judiciare de timbru în valoare de 6470,28 lei pentru un termen de 6 luni, respectiv până în data de 10.09.2009.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

Admite în parte cererea petentei SC A.T.I.E.SRL, având domiciliul fiscal în localitatea Deva, ..., înregistrata la registrul comerţului sub nr. ..., CUI ....

Respinge cererea de scutire de plata taxei de timbru.

Amână obligaţia de plata a taxei judiciare de timbru în valoare de 6470,28 lei pentru un termen de 6 luni, respectiv până în data de 10.09.2009.

Cu drept de reexaminare în termen de 5 zile de la data comunicării.

Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi 10.03.2009, ora 14.