Anulare proces verbal licitatie imobiliara.Perimarea executarii

Sentinţă civilă 2163 din 20.05.2008


Dosar nr. 1310/221/2008

Sentinţa civila nr. 2163

Asupra cauzei civile de fata, se constata ca:

Prin actiunea civila inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.de mai sus, contestatoarea S.C. a chemat in judecata pe intimatii BS HD şi IOR, solicitand sa se constate nulitatea absoluta a procesului-verbal de licitatie imobiliara nr.5763/26.02.2008 intocmit de executorul bancar in dosarul nr.11/2004 sau anularea acestui proces-verbal, precum si sa se constate perimarea executarii silite si sa se dispuna radierea somatiei din cartea funciara. Cu suspendarea executarii silite.

In fapt a aratat ca executorul bancar nu a depus in termenul legal toate copiile actelor de executare in dosarul Judecatoriei Deva nr.48/E/2004. Ba mai mult a lasat sa treaca mai mult de 6 luni, respectiv de la 11.06.2007 pana la 07.02.2008, executarea silita fiind astfel prescrisa. Ca executorul nu a respectat termenul de 30 zile pentru afisarea prealabila a publicatiei de vanzare. A mai aratat ca nu este parte in contractul de credit pus in executare. Ca adjudecatarul nu se inscrisese la licitatie si a achitat cautiunea de participare dupa expirarea termenului prevazut. Ca nelegal i s-a acordat adjudecatarului un termen de 30 zile in loc de 5, pentru depunerea pretului integral. Ca executarea s-a facut, desi asupra imobilului era notat procesul pentru constarea nulitatii contractului de cautiune nr.1154/4/21.09.2000. Ca executorului i-a fost transmisa de Quantum lichidari o oferta de cumparare. Ca pentru garantarea aceluiasi contract mai exista un contract de cautiune.

In drept au fost invocate dispa.rt.389 al.1, 504 al.2, 444 al.1 C.pr.civ.

Actiunea a fost timbrata cu 190 lei taxa judiciara si 0,5 lei timbru judiciar.

Prin intampinare (f.16) intimatul IOR s-a opus admiterii contestatiei, solicitand si obligarea contestatoarei la daune cominatorii de 213 euro si 325 lei pentru fiecare luna de intarziere a executarii. In motivare a aratat ca a depus cautiunea de participare la licitatie in data de 25.02.2008, cu o zi inaintede data licitatiei. Ca termenul pentru depunerea pretului adjudecarii este de 30 zile potrivit art.512 C.pr.civ. Ca existenta unui dosar privind valabilitatea titlului executoriu este o aparare de fond. Ca din contestatie nu rezulta interesul sau vatamarea suferite de contestatoare si aceasta nu a prezentat dovezi concrete din care sa rezulte ca ar intentiona sa stinga debitul urmarit.

Intimata BS HD a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii de suspendare ca neintemeiata si respingerea contestatiei la executare. A mai invocat si exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive a celor doi intimati, contestatia vizand acte de executare, precum si cea a tardivitatii depunerii contestaiei. In ce priveste perimarea a aratat ca de la data de 11.06.2007 a mai fost organizata o licitatie, sens in care au fost emise acte de executare la datele de: 2.10, 12.10.2007, astfel ca se impune respingerea contestatiei sub acest aspect. A mai solicitat si amendarea contestatoarei pentru formularea actiunii cu rea-credinta. De asemeni a aratat ca executorul bancar a depus copii ale actelor de executare la dosarul executional al intantei. Ca in cauza nu sunt incidente disp.art.504 al.2 C.pr.civ, deoarece acestea se referala primul termen delicitatie. Ca titlul executoriu a fost semnat personal de catre contestatoare, aceasta asumandu-si calitatea de fidejusor fata de contractul de credit. Ca achitarea pretului la executarile silite imobiliare se face in 30 zile, conform art.512 al.1 C.pr.civ. Ca in cartea funciara a imobilului nu exista notat procesul privind anularea titlului executoriu. Ca ofertele de cumparare de bunuri au fost respinse pentru motivul ca erau mici. Ca solidaritatea pasiva si beneficiul de diviziune si discutiune au permis intimatei sa se indrepte cu executarea silita impotriva contestatoarei.

Din actele si lucrarile dosarlui instanta retine urmatoarele:

La data de 20.01.2004 intimata 1 a solicitat executrului bancar punerea in executare silita a contractuluide credit nr.1154/2000 si a celui de cautiune nr.1154/2/2000 impotriva debitoarei-contestatoare, in calitate de cautionar-fidejusor.

Prin incheierea nr.48/E/22.01.2004 pronuntata in dosarul cu acelasi numar Judecatoria Deva a incuviintat executarea silita a celor 2 contracte si a actelor aditionale nr.1329/a/2000, 1154/b/2001 si 1154/c/2001 impotriva debitoarei SC.

Cele doua exceptii privind lipsa calitatii procesuale pasive si tardivitatii formularii contestatiei la executare au fost respinse de instanta ca neintemeiate, avand in vedere faptul ca procdura contestatiei la executare este o procedura contencioasa, deci contradictorie, iar cum executarea silita s-a pornit la cererea intimatei 1, respectiv adjudecarea s-a facut in favoarea intimatului 2, ambii intimati au calitate procesuala pasiva in cauza. Se observa de asemeni ca procesul verbal delicitatie a fost intocmit la data de 26.02.2008, iar contestatia depusa la data de 29.02.2008, respectind termenul legal de 15 zile, prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ.

Prin contractul de credite nr.1154/2000 (f.14) intimata a imprumutat SC AI SRL, reprezentata de catre contestatoare suma de 1.700.000.000 lei pe termen de 34 zile, cu dobanda de 45% pe an. Prin contractul de cautiune nr.1154/4/2000 (f.7) contestatoarea s-a obligat sa garanteze restituirea aestui imprumut in solidar cu societatea comerciala imprumutata, cu un drept de ipoteca constituit asupra imobilului sau situat in Deva, inscris in CF 6086/64 Deva, top.1336/x/2/3/5/IV (f.9), renuntand totodata la beneficiul de diviziune si discutiune.  Prin actul aditional nr.1154/c/2001 la contractul de imprumut nr.1154/2000 (f.14) semnat si de contestatoare, in calitate de girant, s-a convenit ca perioada acordarii creditului susmentionat sa se modifice, respectiv din 20.04.2001 pana in 19.05.2001, cu dobanda de 51% pe an. Toate cele 3 contracte au fost investite cu formula executorie.

Din cele de mai sus rezulta ca sustinerile contestatoarei in sensul ca nu este parte in contractele constituind titluri executorii nu corespund realitatii. De asemeni se observa clar ca aceasta a consimtit expres la raspunderea civila solidara si a renuntat la beneficiul de diviziune si discutiune, astfel ca aceste apararari ale contestatoarei sunt neintemeiate.

In ce priveste motivele de fond, privind existenta pendinte a dosarului nr.323/97/2006 acestea nu pot fi invocate pe calea contestatiei la executare, atata vreme cat contestatoarea are la indemana si chiar recunoaste ca a urmat calea separata a constatarii nulitatii absolute a contractului-titlu executoriu. Cu privire la notarea procesului in cartea funciara, contestatoarea nu a facut aceasta dovada. Procesul notat sub B21 priveste contestatia la executare (f.21).

Prin ordonanta presedintiala pronuntata in dosarul nr.1311/221/2008 al Judecatoriei Deva s-a dispus suspendarea provizorie a executarii silite pornite impotriva contestatoarei, cu motivarea ca se invocase pe de o parte nulitatea procesului verbal de licitatie nr.5763/26.02.2008, iar pe de alta parte exceptia perimarii executarii silite, situatie care ar dus la desfiintarea actelor de executare efectuate dupa implinirea termenului de perimare, deci implicit a procesului-verbal de licitatie.

Avand in vedere ca din probele administrate in dosar rezulta ca nu a intervenit prescriptia executarii silite, fiind efectuate acte de executare in datele de 2.10.2007 si 12.10.2007, respectiv adresa, publicatie de vanzare, proces verbal de constatare, proces verbal de licitatie, iar in eventualitatea desfiintarii titlului executoriu intimata are la indemana procedura intoarcerii executarii, la data de 06.05.2008, instanta a apreciat ca nu mai subzista motivele de suspendare a executarii silite acordate initial si a respins cererea de suspendare formulata in prezentul dosar.

In ce priveste celelelalte aparari, respectiv data depunerii cautiunii de catre adjudecatar, din publicatia de vanzare rezulta ca termenul limita pentru depunerea acesteia a fost stabilit ca fiind chiar ziua licitatiei, adica 26.02.2008, ori intimatul 2 a depus cautiunea in data de 25.02.2008 (f.6). confor art.506 al.1 C.pr.civ.

Cu privire la aplicarea disp.art.504 al.2 c.pr.civ, aceasta nu ma este incidenta in cauza, avand in vedere ca procesul verbal delicitatie atacat se refera la a doua licitatie, pentru care sunt incidente prev.art.509 al.5 C.pr.civ, care nu instituie decat termenul maxim pentru efectuarea celei de-a doua licitatii. De alfel se si presupune ca odata cu afisarea publicatiilor pentru prima licitatie debitorul urmarit a fost avizat cu privire la faza in care se afla executarea.

Nici in privinta achitarii integrale a pretului de adjudecare nu sunt aplicabile disp.art.444 al.1 c.pr.civ, acesta privind vanzarea bunurilor mobile, ci ale art.512 al.1 c.pr.civ., termenul prevazut fiind de 30 zile.

Fata de considerentele de mai sus, urmeaza a se respinge atat contestatia la executare, cat si cererea de suspendare a executarii silite, ca neintemeiate.

Vazand ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata,

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge contestatia la executare formulata de contestatorea SC, in contradictoriu cu intimatii BS HD si IOR, impotriva actelor de executare silita efectuate la cererea intimatei  in dosarul de executare nr.11/2004.

Respinge cererea pentru suspendarea executarii silite in acelasi dosar executional.