Admisibilitatea cererii de suspendare în recurs formulată in temeiul art. 484 Cod procedură civilă atunci când hotărârea atacată dispune respingerea apelului.

Hotărâre * din 29.05.2020


În literatura de specialitate s-a reţinut că pentru a opri desăvârşirea operaţiunilor de executare silită, când este în curs de cercetare legalitatea titlului executoriu, legea a creat posibilitatea suspendării executării silite. Debitorul urmărit are tot interesul să aprecieze îndeplinirea executării silite care, o dată dusă la bun sfârşit, poate avea urmări grave pentru el. Astfel, dacă anularea titlului executoriu intervine abia după ce executarea silită a fost dusă până la capăt se pot naşte dificultăţi mari în ceea ce priveşte posibilitatea pentru debitor de a obţine restituirea bunurilor ce i s-au luat ori repararea prejudiciului ce i s-a cauzat.

În speţă se reţine că punerea recurentei în imposibilitate de a efectua formalitățile necesare pentru obținerea subvenției de la APIA este de natură să pună în primejdie buna desfăşurare a activităţii desfășurate, de creștere a animalelor, care asigură poate singura sursă de venit a unor membri ai asociației, avându-se în vedere şi contextul social-economic actual, datorat crizei sanitare mondiale, ce a avut consecinţe şi asupra României, motive pentru care instanța, în opinie majoritară, apreciază că este întemeiată cererea recurentei pârâte de suspendare a hotărârii atacate cu recurs, până la soluționarea recursului.

Art. 484 Cod procedură civilă

La 19 mai 2020, în dosarul nr. …/253/2018 al Curţii de Apel Constanţa, recurenta pârâtă [...] a solicitat suspendarea executării hotărârilor recurate.

În motivarea cererii a arătat că prin acţiunea formulată intimata a solicitat rezilierea contractelor de concesiune pentru o suprafață de teren de 556,25 ha si evacuarea sa de pe respectivele terenuri.

Prin decizia civilă 1751/CA pronunţată de Curtea de Apel Constanta a fost dispusă anularea procesului verbal de licitaţie nr. …/29.04.2011 care a stat la baza organizării licitaţiei.

Urmare a admiterii recursului si anularii procesului verbal de licitaţie recurenţii au avut convingerea că respectivele contracte de concesiune şi-au pierdut valabilitatea, iar procedura licitaţiei trebuie refăcută in totalitate.

Chiar şi in aceste condiţii, în care valabilitatea contractelor de concesiune era sub semnul întrebării, observând ca a fost introdusă acţiune privind rezilierea contractelor şi evacuarea, recurenta a făcut mari eforturi să plătească întreaga sumă pentru a împiedica rezilierea, întrucât creşterea animalelor pe aceste terenuri reprezenta singura lor sursă de venit.

Dar şi in aceste condiţii, in ciuda eforturilor depuse in vederea achitării integrale a debitului, instanţele au dispus anularea contractelor de concesiune, lăsând-o pe recurentă fără nicio sursă de venit.

Anul acesta recurenta a intenţionat sa depună dosarul la APIA pentru încasarea subvenţiei agricole însă răspunsul primit de la intimată a fost negativ, menţionând în adresa de răspuns faptul că cererea nu poate fi soluţionată favorabil întrucât cele două contracte de concesiune au fost reziliate şi chiar dacă se află în etapa recursului nu a fost făcută dovada suspendării executării hotărârilor atacate.

Întrucât termenul limită de depunere a dosarelor este 15.06.2020 recurenta pârâtă solicită instanţei de recurs suspendarea executării hotărârilor recurate până la soluţionarea recursului.

Susţine recurenta pârâtă că în situaţia în care soluţia în recurs îi va fi favorabilă aceasta va fi prejudiciată prin punerea în imposibilitatea de a încasa subvenţia, fiind privată de acest drept, şi că intenţionează să nu piardă termenul de depunere a dosarului la APIA pentru încasarea subvenţiei şi eventual după soluţionarea recursului, daca soluţia va fi favorabilă, va încasa şi subvenţia.

Pentru analiza cererii de suspendare a fost plătită o cauţiune în cuantum de 3280 lei, conform recipiselor de consemnare la nr. …/1 din 21.05.2020 şi nr. …/1/19.05.2020 eliberate de CEC Bank.

În drept cererea de suspendare a fost întemeiată pe dispozițiile art.484 alin.2 și 3 pct.3 Cod procedură civilă.

Examinând cererea formulată prin raportare la temeiul de drept invocat, Curtea va analiza cu prioritate admisibilitatea cererii, chestiune pusă în discuția părților în ședința din 27 mai 2020 față de împrejurarea că decizia recurată în prezenta cauză dispune respingerea apelului formulat de pârâtă împotriva sentinței civile nr.724/2019, prin care Judecătoria [...] a dispus admiterea în parte a cererii reclamantului Consiliul Local [...] și rezilierea contractelor de concesiune nr.36/2011 și nr.37/2011 și evacuarea pârâtei [...] din imobilul teren, situat în extravilanul com. [...], în suprafață totală de 56,25 ha.

Se reține în cadrul acestei analize că, potrivit art.484 alin.2 Cod procedură civilă, ”La cererea recurentului formulată în condițiile art.83 alin.(2) și (3), instanța sesizată cu judecarea recursului poate dispune, motivat, suspendarea hotărârii atacate cu recurs în alte cazuri decât cele la care se referă alin.(1). Cererea se depune direct la instanța de recurs, alăturându-se  copie certificată de pe cererea de recurs și dovada depunerii cauțiunii prevăzute la art.719. În cazul în care cererea se face înainte de a ajunge dosarul la instanța de recurs, se va alătura și o copie legalizată de pe dispozitivul hotărârii atacate cu recurs”.

Pentru admisibilitatea acestei cereri norma legală citată instituie mai multe condiții și anume: plata cauțiunii stabilită conform art.719 Cod procedură civilă, investirea instanței de recurs cu soluționarea recursului, caracterul executoriu al hotărârii recurate  și formularea unei cereri de suspendare motivate potrivit art.148 alin.(1) Cod procedură civilă, prin care recurentul să arate vătămarea pe care ar suferi-o dacă hotărârea ar fi executată la momentul respectiv.

În conformitate cu dispozițiile art.719 Cod procedură civilă recurenta a achitat o cauțiune în cuantum de 3280 lei conform recipisei de consemnare la CEC Bank – Unitatea [...] nr. …/1/19.05.2020 (1000 lei) și recipisei de consemnare la CEC Bank – Unitatea [...] nr. …/1/21.05.2020 (2280 lei).

Referitor la condiția formulării recursului se reține că, în speță, împotriva deciziei civile nr. 683/25.09.2019 pronunțată de Tribunalul Tulcea recurenta pârâtă  [...] a declarat recurs, calea de atac fiind înregistrată la Tribunalul Tulcea la 13 noiembrie 2019.

În legătură cu această condiție este de observat că decizia împotriva căreia s-a formulat recursul în cauza de față dispune respingerea ca nefondat a apelului declarat de către apelanta pârâtă [...], sentința primei instanțe dispunând, prin admiterea în parte a acțiunii reclamantului Consiliul Local al Comunei [...], rezilierea contractelor de concesiune încheiate între părțile litigiului și evacuarea pârâtei recurente de pe terenurile în suprafață totală de 56,25 ha. Cererea de suspendare vizează, așadar, o decizie care nu stabilește prin dispozitiv obligații în sarcina părților, ea neavând dispoziții care să fie susceptibile de executare silită.

 Cu toate acestea, în opinie majoritară se consideră că este admisibilă o cerere de suspendare a caracterului executoriu al unei decizii pronunțate în apel, chiar dacă aceasta dispune în sensul respingerii apelului declarat împotriva unei sentințe care ordonă obligații în sarcina părților ce pot fi aduse la îndeplinire prin executare silită, având în vedere considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Codul de procedură civilă reglementează în mod expres efectele hotărârii judecătorești, sens în care art.433 prevede că hotărârea judecătorească are putere executorie, în condițiile prevăzute de lege. Puterea executorie este acel atribut care face ca hotărârea judecătorească să poată fi pusă în executare silită, dar puterea executorie a hotărârii nu se confundă cu executarea silită a acelei hotărâri.

Având în vedere că puterea executorie a unei hotărâri judecătorești este un efect al acesteia, în cazul cererii de ”suspendare a hotărârii atacate cu recurs”, reglementată de art.484 alin.(2) Cod procedură civilă, legiuitorul a avut în vedere în mod evident suspendarea caracterului executoriu al respectivei hotărâri, iar nu suspendarea executării ei silite, astfel că o cerere de suspendare formulată pe temeiul legal menționat va avea ca efect suspendarea caracterului executoriu al hotărârii, iar hotărârea respectivă nu va putea fi pusă în executare în caz de admitere a cererii, indiferent dacă anterior formulării cererii de suspendare a fost sau nu declanșată procedura de executare silită.

Legea stabilește, astfel cum dispune art. 433 Cod procedură civilă, care sunt hotărârile care au caracter sau putere executorie și care, astfel cum s-a menționat anterior, pot fi puse în executare silită, fiind titluri executorii, iar în acest sens art. 632 din Codul de procedură civilă dispune că executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, care constă într-o hotărâre definitivă sau într-o altă hotărâre sau înscris care, potrivit legii, poate fi pus în executare, iar art. 633 Cod procedură civilă stabilește că sunt hotărâri executorii hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârile date în primă instanță, fără drept de apel, ori cele în legătură cu care părțile au convenit să exercite direct recursul, potrivit art.459 alin.2 Cod procedură civilă.

Așadar, legiuitorul atribuie caracter executoriu hotărârilor date în apel, indiferent dacă aceste hotărâri sunt atacabile cu recurs sau nu și indiferent dacă soluția dată apelului conține sau nu ea însăși dispoziții care pot fi puse în executare, caracterul executoriu al hotărârii date în apel putând fi înlăturat numai printr-o prevedere legală expresă după cum dispune art. 633 pct.1 din Codul de procedură civilă.

Rezultă din interpretarea coroborată a normelor legale anterior menționate că sunt titluri executorii și pot fi puse în executare, având caracter executoriu, toate hotărârile date în apel, iar numai în cazul în care legea prevede în mod expres altfel hotărârea din apel nu are acest caracter.

Rațiunea unei astfel de reglementări este explicată în comentariul de sub art.633 din Codul de procedură civilă în lucrarea ”Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. II – art.527-1134”, V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura UJ, pg. 353, astfel: ”Actualul Cod de procedură civilă menține apelul ca singura cale ordinară de atac, având ca obiect controlul, atât de legalitate, cât și de temeinicie, asupra hotărârilor pronunțate în prima instanță (art. 466). Prin urmare, întrucât după exercitarea apelului fondul raportului juridic litigios este dezlegat, apare firească reglementarea legiuitorului în sensul de a conferi hotărârii pronunțate în această cale de atac aptitudinea de a fi pusă în executare, căci ceea ce interesează este soluționarea fondului pricinii”.

De aceea, cum art. 633 pct.1 Cod procedură civilă nu impune, spre a atașa caracter executoriu unei decizii date în apel, condiția ca respectiva decizie să conțină ea însăși dispoziții susceptibile de executare și nu există nicio normă legală expresă care să excludă din categoria titlurilor executorii deciziile din apel care nu conțin, în dispozitiv, astfel de dispoziții, rezultă că sunt hotărâri executorii și sunt susceptibile de executare și hotărârile date în apel prin care se respinge apelul, cu condiția, în mod evident, ca în aceste cazuri hotărârea primei instanțe să conțină dispoziții care pot fi puse în executare, în caz contrar puterea executorie a hotărârii neavând nicio finalitate.

În speță, decizia atacată cu recurs este o decizie executorie potrivit art. 633 pct.1 Cod procedură civilă pentru că îndeplinește condiția de a fi dată în apel, este pronunțată într-o cauză privind rezilierea unui contract de concesiune și evacuarea unui teren, materii în care legea nu exclude caracterul executoriu; de asemenea, hotărârea este susceptibilă de executare silită întrucât este dată într-un apel formulat împotriva unei sentințe care dispune rezilierea unor contracte de concesiune și stabilește o obligație de evacuare în sarcina pârâtei, iar aceste dispoziții pot fi puse în executare silită, pentru că în aceste materii legea nu conține dispoziții care să suspende de drept executarea hotărârii, așa cum este în cazul prevăzut de art.484 alin.1 Cod procedură civilă, unde declararea recursului are efect suspensiv de executare a hotărârii date în cazul desființării de construcții, plantații sau a oricăror lucrări cu așezare fixă.

Un argument în același sens, al admisibilității cererii de suspendare și în cazul recursului declarat împotriva unei decizii de respingere a apelului, se poate deduce și din aplicarea regulii de interpretare logică ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă) în analiza normei prevăzute la art. 484 alin. 2 Cod procedură civilă, pentru că textul se referă la ”hotărârea atacată cu recurs” fără să distingă după tipul hotărârii, respectiv dacă hotărârea este pronunțată de  o instanță de apel sau de o instanță de fond, ori dispune în sensul admiterii sau respingerii apelului. Ori, generalitatea formulării textului normei analizate conduce la generalitatea aplicării lui, instanța neputând să introducă, prin interpretare, distincții pe care acesta nu le conține.

În fine, este îndeplinită și condiția ca cererea de suspendare a hotărârii atacate cu recurs să fie motivată, recurenta pârâtă arătând motivele pentru care solicită suspendarea și vătămarea pe care ar suferi-o dacă hotărârea ar fi executată.

Având în vedere că în speță sunt îndeplinite cerințele de admisibilitate a cererii de suspendare prevăzute de art. 84 alin. 2 Cod procedură civilă, instanța va analiza dacă este îndeplinită condiția existenței motivelor temeinice, stabilită de lege pentru luarea acestei măsuri.

În acest sens, prin cererea de suspendare recurenta pârâtă a susținut că nu îi aparține în totalitate culpa în rezilierea contractelor de concesiune întrucât, în urma anulării, prin decizia civilă nr. 1751/CA a Curții de Apel Constanța, a procesului verbal de licitație care a stat la baza încheierii contractelor de concesiune, a avut convingerea că aceste contracte și-au pierdut valabilitatea și că, pentru a evita rezilierea contractelor și evacuarea a plătit întreaga sumă datorată, dar și că activitatea de creștere a animalelor este singura sursă de venit a membrilor asociației, iar rezilierea contractelor de concesiune pentru terenurile pe care cresc animalele îi împiedică să obțină subvenția de la APIA datorată pentru desfășurarea acestei activități, condiția acordării subvenției fiind nu numai eliberarea unei adeverințe în acest sens de către Primăria comunei [...], dar și înregistrarea dosarului  la APIA pentru acordarea subvenției până la 15.06.2020, termen care ar expira anterior soluționării recursului ce are termen stabilit la 9 septembrie 2020.

Instanța reține că scopul reglementării acestei proceduri speciale de suspendare a executării unei hotărârii judecătoreşti este acela de a se evita, prin executarea hotărârii, producerea unui prejudiciu inacceptabil şi injust pentru debitorul obligaţiei de a executa o hotărâre judecătorească, cu respectarea principiului proporţionalităţii.

Referitor la caracterul necesar al măsurii suspendării instanţa reţine că în raport de situaţia de fapt şi de consecinţele pe care le va produce executarea hotărârii asupra recurentei, aceste condiţii sunt îndeplinite.

Astfel, se reţine că, deşi în această procedură instanţa nu analizează temeinicia pretenţiilor părţilor, ci doar „pipăie fondul”, nu se poate face abstracţie de împrejurarea că legalitatea deciziei care stabilește că și executarea cu întârziere a obligației ar conduce la rezilierea contractului, fără posibilitatea de apreciere a instanței de a aprecia asupra culpei debitoarei, este contestată şi face obiectul recursului aflat pe rolul Curţii de Apel Constanţa.

De asemenea, nu se poate face abstracție, fiind chiar confirmată prin adresa nr. …/07.05.2020 emisă de Primarul Comunei [...], de împrejurarea că dispoziția privind rezilierea contractelor de concesiune stabilită prin decizia civilă nr. 683/25.09.2019, atacată cu recurs în cauza de față, împiedică eliberarea adeverinței necesară recurentei pârâte la APIA, fapt ce o împiedică pe recurentă să poată să se încadreze în termenul limită de depunere a documentației necesare APIA pentru acordarea subvenției pentru creșterea animalelor, respectiv termenul din 15.06.2020, în condițiile în care activitatea de creștere a animalelor asigură membrilor asociației sursa de venit.

Executarea obligaţiei de evacuare a terenurilor concesionate pe care pârâta recurentă desfășoară activitatea de creștere a animalelor și rezilierea contractelor ar crea un prejudiciu recurentei cel puțin din neîncadrarea în termenul de depunere a documentației pentru obținerea subvenției necesară pentru creșterea animalelor, iar în ipoteza reformării sentinţei în recurs întoarcerea executării nu ar mai putea produce nici un efect sub acest aspect.

În literatura de specialitate s-a reţinut că pentru a opri desăvârşirea operaţiunilor de executare silită, când este în curs de cercetare legalitatea titlului executoriu, legea a creat posibilitatea suspendării executării silite. Debitorul urmărit are tot interesul să aprecieze îndeplinirea executării silite care, o dată dusă la bun sfârşit, poate avea urmări grave pentru el. Astfel, dacă anularea titlului executoriu intervine abia după ce executarea silită a fost dusă până la capăt se pot naşte dificultăţi mari în ceea ce priveşte posibilitatea pentru debitor de a obţine restituirea bunurilor ce i s-au luat ori repararea prejudiciului ce i s-a cauzat.

În speţă se reţine că punerea recurentei în imposibilitate de a efectua formalitățile necesare pentru obținerea subvenției de la APIA este de natură să pună în primejdie buna desfăşurare a  activităţii desfășurate, de creștere a animalelor, care asigură poate singura sursă de venit a unor membri ai asociației, avându-se în vedere şi contextul social-economic actual, datorat crizei sanitare mondiale, ce a avut consecinţe şi asupra României, motive pentru care instanța, în opinie majoritară, apreciază că este întemeiată cererea recurentei pârâte de suspendare a hotărârii atacate cu recurs, până la soluționarea recursului.

Încheiere Cameră de consiliu din 29 mai 2020

Opinie separată

Judecător C.B.

Asupra cererii de suspendare;

La 19 mai 2020, în dosarul nr. …/253/2018 al Curţii de Apel Constanţa, recurenta pârâtă [...] a solicitat suspendarea executării hotărârilor recurate.

În motivarea cererii a arătat că prin acţiunea formulată intimata a solicitat rezilierea contractelor de concesiune pentru o suprafață de teren de 556,25 ha si evacuarea sa de pe respectivele terenuri.

Prin decizia civilă 1751/CA pronunţată de Curtea de Apel Constanta a fost dispusă anularea procesului verbal de licitaţie nr. …/29.04.2011 care a stat la baza organizării licitaţiei.

Urmare a admiterii recursului si anularii procesului verbal de licitaţie recurenţii au avut convingerea că respectivele contracte de concesiune şi-au pierdut valabilitatea, iar procedura licitaţiei trebuie refăcută in totalitate.

Chiar şi in aceste condiţii, în care valabilitatea contractelor de concesiune era sub semnul întrebării, observând ca a fost introdusă acţiune privind rezilierea contractelor şi evacuarea, recurenta a făcut mari eforturi să plătească întreaga sumă pentru a împiedica rezilierea, întrucât creşterea animalelor pe aceste terenuri reprezenta singura lor sursă de venit.

Dar şi in aceste condiţii, in ciuda eforturilor depuse in vederea achitării integrale a debitului, instanţele au dispus anularea contractelor de concesiune, lăsând-o pe recurentă fără nicio sursă de venit.

Anul acesta recurenta a intenţionat sa depună dosarul la APIA pentru încasarea subvenţiei agricole însă răspunsul primit de la intimată a fost negativ, menţionând în adresa de răspuns faptul că cererea nu poate fi soluţionată favorabil întrucât cele două contracte de concesiune au fost reziliate şi chiar dacă se află în etapa recursului nu a fost făcută dovada suspendării executării hotărârilor atacate.

Întrucât termenul limită de depunere a dosarelor este 15.06.2020 recurenta pârâtă solicită instanţei de recurs suspendarea executării hotărârilor recurate până la soluţionarea recursului.

Susţine recurenta pârâtă că în situaţia în care soluţia în recurs îi va fi favorabilă aceasta va fi prejudiciată prin punerea în imposibilitatea de a încasa subvenţia, fiind privată de acest drept, şi că intenţionează să nu piardă termenul de depunere a dosarului la APIA pentru încasarea subvenţiei şi eventual după soluţionarea recursului, daca soluţia va fi favorabilă, va încasa şi subvenţia.

Pentru analiza cererii de suspendare a fost plătită o cauţiune în cuantum de 3280 lei, conform recipiselor de consemnare la nr. …/1 din 21.05.2020 şi nr. …/1/19.05.2020 eliberate de CEC Bank.

În drept cererea de suspendare a fost întemeiată pe dispozițiile art. 484 alin.2 și 3 pct.3 Cod procedură civilă.

Analizând cererea de suspendare, în opinie separată, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 484 alin (2), la cererea recurentului formulată în condiţiile art. 83 alin. (2) şi (3), instanţa sesizată cu judecarea recursului poate dispune, motivat, suspendarea hotărârii atacate cu recurs în alte cazuri decât cele la care se referă alin. (1).

Recurentul a solicitat suspendarea deciziei civile nr. 683/2019, pronunţată de Tribunalul Tulcea la data de 25.09.2019, până la pronunţarea unei soluţii definitive în prezenta cauză.

Prin această decizie, s-a dispus respingerea apelului ca neîntemeiat, menţinându-se sentinţa apelată ca legală şi temeinică. Aşadar, instanţa constată că această decizie nu conţine dispoziţii susceptibile de executare, recurentul urmărind de fapt suspendarea executării hotărârii primei instanţe, deşi temeiul de drept invocat, respectiv art. 484 alin. 2 NCPC, se referă exclusiv la suspendarea deciziei recurate, respectiv cea pronunţată în apel.

Doctrina stabilește că hotărârea judecătorească, mai exact actul jurisdicțional care reprezintă actul final al judecății, produce două categorii de efecte, respectiv efecte substanțiale și efecte procesuale.

Unul dintre efectele procesuale este reprezentat de caracteristica conform căreia hotărârile judecătorești definitive care sunt susceptibile de executare silită constituie titluri executorii și pot fi puse în executare silită, fiind astfel aduse la îndeplinire prin intermediul forței coercitive a statului.

Prin urmare, o hotărâre care nu este susceptibilă de executare nu poate fi suspendată.

Este de neconceput suspendarea executării în ipoteza în care o executare nu există, nu poate exista și nu poate fi, nici măcar teoretic, imaginată. În situația contrară în care se pronunță totuși o hotărâre prin care se dispune suspendarea executării unei hotărâri care nu este susceptibilă de executare, hotărârea de suspendare nu produce în fapt nici un fel de efecte juridice, fiind ineficace.

Pe cale de consecință, cererea de suspendare a unei decizii pronunțate de instanța de apel, prin care se respinge apelul, nu este susceptibilă de executare și deci nu poate face obiectul vreunei cereri de suspendare.

Având în vedere aceste considerente, instanţa va respinge ca nefondată cererea de suspendare a hotărârii atacate cu recurs.