Actiune posesorie

Sentinţă civilă 228 din 24.02.2011


Dosar nr. 3172/216/2010actiune posesorie

R O M Â N I A

JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

SENTINTA CIVILA Nr. 228/2011

Sedinta publica din 24 Februarie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE A.B.

Grefier E.S.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantii E.N. E.M. T.E. E.L.C. si pe pârâtul B.D., având ca obiect actiune posesorie.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamantii E.N. si T.E., personal si asistati de avocat M.S., în baza împuternicirii avocatiale nr. 39/ 26.08.2010 (fila 23 dosar 1724/216/2010 atasat), pârâtul B.D. si martorii D. G. si C.I., lipsa fiind reclamantii E.M. si E.L-C, care au fost reprezentati de avocat M.S. în baza împuternicirii avocatiale mai sus mentionate.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca aparatorul reclamantilor, avocat M.S, a depus la dosarul cauzei o cerere prin care solicita strigarea cauzei dupa ora 12,30 întrucât are de sustinut o alta cauza la Tribunalul A.- Sectia Penala si înscrisuri în dovedirea imposibilitatii reclamantilor E.C. M. si E.L-C. de a se prezenta la acest termen de judecata, în vederea interogarii.

Instanta procedeaza la legitimarea reclamantilor E.N., posesor al CI seria AS nr.  si T. E., posesoare a CI seria AS nr. , si a pârâtului B.D., posesor al BI seria DK nr. .

Pârâtul B.D. depune la dosarul cauzei filele cu întrebari pentru reclamanti, în patru exemplare, si un înscris, respectiv o adresa emisa de Primaria mun. C. A. reclamantilor si altor persoane, cu privire la efectuarea punerii în posesie a pârâtului B.D. în data de 08.07.2009.

Instanta constata ca reclamantii au depus înscrisuri pentru justificarea lipsei la interogatoriu a reclamantilor E.M. si E.L.-C., pentru cea din urma actele fiind scrise în limba italiana, motiv pentru care pune în vedere reclamantilor, prin aparator, sa depuna traducerea legalizata a actelor depuse pentru aceasta reclamanta.

Avocat M.S., pentru reclamanti, solicita interogarea reclamantilor prezenti, urmând sa aprecieze daca reclamanta E.L.-G. va fi citata conform Regulamentului de Cooperare Internationala sau se va face aplicarea sanctiunii prevazute de art. 225 Cod procedura civila, în situatia în care pârâtul va insista în interogarea acestei reclamante.

Instanta procedeaza la interogarea reclamantilor E.C. N. si T.C. E., raspunsurile acestora fiind consemnate pe filele cu întrebari depuse de pârât la dosarul cauzei.

Pârâtul B.D. solicita ca reclamantii sa fie întrebati unde se afla terenul care a facut obiectul actului de schimb.

Instanta apreciaza ca întrebarea pârâtului excede cadrului procesual al prezentei cauzei, astfel încât o respinge.

Pârâtul B.D. arata ca nu insista în administrarea probei cu interogatoriu fata de reclamantii E.M. si E.L.-G., lipsa la acest termen de judecata.

Instanta procedeaza la audierea martorilor D. G. si C.I., declaratiile acestora fiind atasate la dosarul cauzei.

Avocat M.S., pentru reclamanti, si pârâtul B.D., personal, arata ca nu mai au cereri de formulat si solicita acordarea cuvântului asupra fondului cauzei.

Instanta ia act ca nu mai sunt cereri de formulat sau probe de administra în cauza, constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul partilor asupra fondului cauzei.

Avocat M.S., pentru reclamanti, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata si obligarea pârâtului sa lase reclamantilor, în pasnica posesie, terenul în suprafata de 5596 mp situat în punctul „Momaia” din mun. C.A, împartit între cei patru reclamanti prin certificatul de mostenitor si a partajului succesoral de la dosar. Obiectul actiunii este „actiune posesorie”, iar posesia terenului a fost exercitata din anul 1974, în mod continuu, pasnic, public, sub nume de proprietar, initial de autorul reclamantilor si continuata de reclamanti, pâna în anul 2010. Terenul a intrat în posesia autorului reclamantilor prin actul de schimb încheiat în anul 1974. În cauza sunt întrunite conditiile prevazute de art. 1854 Cod civil, privind posesia sub nume de proprietar. Pârâtul a recunoscut cu ocazia administrarii probei cu interogatoriu ca reclamantii si autorul lor au stapânit terenul pâna în anul 2010, în primavara, când nu i-a mai lasat sa intre pe teren, deci si tulburarea de posesie este dovedita. Arata ca nu a trecut un an de la deposedare, iar pârâtul, daca se considera proprietar al terenului, trebuia sa formuleze o actiune în revendicare si sa-si dovedeasca dreptul de proprietate invocat asupra terenului, în aceasta actiune nefiind discutat dreptul de proprietate, ci numai posesia terenului. Solicita cheltuieli de judecata.

Pârâtul B.D. solicita respingerea actiunii întrucât se considera proprietar al terenului în conformitate cu hotarârea judecatoreasca pronuntata de aceeasi instanta de judecata si a procesului verbal de punere în posesie aflate la dosarul cauzei si pentru acest motiv le-a pus în vedere reclamantilor sa nu mai intre pe teren.

 

INSTANTA

Asupra cauzei de fata constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 8.06.2010 sub nr. dosar 1724/216/2010, reclamantii E.N. E.M. T.E. E.L.C.  l-au chemat în judecata pe pârâtul B.D., solicitând instantei sa oblige pârâtul sa le lase în pasnica posesie terenul în suprafata de 5.596 mp situat în pct. „M” din extravilanul mun. C.A, cu vecinatati: N – sos. Rm. Vâlcea – C.A., V – P. V, E – C.A., S – B.N.

În motivarea cererii, reclamantii au aratat ca sunt mostenitorii numitului E. C., decedat la data de 4.08.1999 cu ultimul domiciliu în mun. C.A., E.N. E.M. T.E. fiind fiii acestuia, iar E.L.C. fiind sotia supravietuitoare a lui E. C. I., decedat la data de 17.10.2006, fiul lui E.C.. Autorul reclamantilor a dobândit prin actul de schimb transcris în registrul de transcriptiuni si inscriptiuni al orasului C.A. sub nr. 559/19.04.1974 terenul de 5.000 mp situat în pct. „M” din extravilanul orasului C. A., cu vecinatati: N – drumul judetean Rm. Vâlcea – C. A, S – pârâu, E – B.A., V – P.I.. De la efectuarea schimbului, autorul E.C. C. a intrat în posesia terenului primit în proprietate si l-a stapânit neîntrerupt, public, pasnic si sub nume de proprietar pâna la decesul sau. Reclamantii mostenitori au continuat posesia autorului lor, folosind terenul pâna în luna aprilie 2010. Prin certificatul de mostenitor nr. 98/12.07.2005 au partajat masa succesorala ramasa de pe urma autorului lor, inclusiv terenul din pct. „M” în suprafata de 5.000 mp. Acest teren, care în realitate masoara 5.596 mp, a fost împartit în patru loturi egale, a câte 1.399 mp, ce au revenit lui E.C. I., E.C. N., E.C. M, T. C. E.. E. C. I. a posedat terenul pâna la decesul sau, posesia fiind continuata de reclamanta E.L.C., în calitate de mostenitoare. În prezent, s-au schimbat vecinatatile de est, vest si sud ale terenului partajat, fata de cele mentionate în actul de schimb. Reclamantii au posedat loturile ce le-au revenit, iar în  primavara anului 2010 au facut lucrari de curatare a terenului, pentru a-l pregati pentru arat. În aprilie 2010 au vrut sa are terenul, însa pârâtul le-a blocat accesul si le-a interzis sa patrunda pe teren, motivând ca ar fi devenit proprietar. În acest fel, pârâtul le-a ocupat abuziv întreaga suprafata de 5.596 mp.

Indiferent de dreptul invocat de pârât asupra terenului, acesta trebuia sa introduca o actiune în justitie pentru a revendica terenul de la reclamanti, nu sa tulbure posesia reclamantilor. În aceste conditii, reclamantii formuleaza actiune posesorie, fiind îndeplinite conditiile prevazute de art. 674 C.pr.civ., iar posesia exercitata de reclamanti fiind utila, conform dispozitiilor art. 1846 si 1847.

În drept, cererea a fost întemeiata pe art. 674 c.pr.civ.

În dovedire s-au solicitat probele cu înscrisuri, interogatoriul pârâtului, declaratii de martori. La cerere au fost atasate înscrisuri (f.6-14).

Pârâtul B.D., legal citat, nu a formulat întâmpinare.

În urma admiterii cererii de abtinere, formulata de judecatorul caruia i-a fost repartizata solutionarea actiunii reclamantilor, cauza a fost din nou repartizata, primind numar de dosar 3172/216/2010.

S-au depus înscrisuri la dosar de catre parti, au fost administrate interogatoriile pârâtului si reclamantilor E.N., T.E. si au fost ascultati martorii D.G. si C.I., propusi de reclamanti.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Conform certificatului de mostenitor nr. 98/12.07.2005 emis de Biroul Notarilor Publici Asociati D. în dosarul nr. 105/2005 (f.7-8 dos. 1724/216/2010 atasat), reclamantii E.N., E.M. si T.C. E. sunt mostenitori, în calitate de descendenti de gr. I, ai numitului E. C. C., decedat la data de 4.08.1999, cu ultimul domiciliu în mun. C.A. Numitul E. C. I. este mentionat de asemenea ca mostenitor al lui E.C.C., în calitate de descendent de gr. I; conform mentiunilor certificatului de mostenitor nr. 307/22.12.2006 eliberat de B.N.P. G.A. în dosarul nr. 332/2006 (f.13 dos. atasat), numitul E.C. I. a decedat la data de 17.10.2006, cu ultimul domiciliu în mun. C.A., iar reclamantei E.C. L-C. i-a revenit întreaga masa succesorala a defunctului, în calitate de sotie supravietuitoare.

În certificatul de mostenitor nr. 98/12.07.2005 este consemnata conventia de partaj intervenita între mostenitorii lui E.C. C., conform careia numitului E. C. I. si reclamantilor E.C. N., E.C. M. si T. C. E. le-a revenit câte un teren în suprafata de 1.399 mp, având categoria de folosinta fânete, situat în punctul „M” din extravilanul mun. C.A. În certificatul de mostenitor s-a mentionat ca aceste patru terenuri au fost dobândite de autorul E. C. C. prin actul de schimb transcris în registrele de publicitate ale fostului Notariat de Stat Local C.A. sub nr. 559/19.04.1974. La dosarul cauzei a fost depusa copie de pe acest act (f.6 dos. atasat), în care se mentioneaza ca numitul E.C.C. a primit de la Ministerul Agriculturii un teren fânete în suprafata de 5.000 mp (cu vecinatatile indicate în act) în schimbul altui teren predat catre Minister.

Examinând cuprinsul actelor mentionate, precum si schita terenului, întocmita de ing. Ivan Marin cu ocazia partajului (fila 11 dos. atasat), instanta apreciaza ca terenul primit la schimb de E.C. C. era situat în pct. „M” din extravilanul mun. C.A., avea o suprafata (mentionata în schita) de 5.596 mp si a fost împartit de catre mostenitorii lui E.C. C. în patru loturi egale a câte 1.399 mp, fiecare lot având vecinatatile actuale mentionate în certificatul de mostenitor nr. 98/12.07.2005.

Prin sentinta civila nr. 2/7.01.2009 pronuntata de Judecatoria Curtea de Arges în dosarul nr. 1939/216/2007, ramasa irevocabila prin nerecurare (f.26-28 dos. atasat), pârâtului B.D. i-a fost admisa plângerea formulata împotriva Hotarârii Comisiei Judetene de Fond Funciar A. nr. 301/5.07.2007, care a fost desfiintata în ceea ce îl priveste, instanta dispunând reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 20.599 mp teren situat în pct. „G. cu I. – V F.” din extravilanul mun. C.A., astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiza întocmit de expert M.L.

Examinând raportul de expertiza si planul de situatie anexa la acesta, întocmite de expert M.L.  în dosarul nr. 1939/216/2007 (filele 29-33 dos. atasat), instanta retine ca în planul de situatie este evidentiat terenul în suprafata totala de 20.599 mp situat în pct. „G cu i – V. f.” din extravilanul mun. C.A., în cadrul caruia este cuprinsa o suprafata de 5.395 mp, despre care se arata ca este stapânita de E.I., E.M. si T.E.. În raportul de expertiza se mentioneaza ca aceste persoane stapânesc terenul în baza unui act de schimb din anul 1974, încheiat cu Ministerul Agriculturii – G.A.S. T – ferma T, însa nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza legilor de fond funciar si nu au fost puse în posesie.

Având în vedere aceste aspecte, instanta retine ca terenul în suprafata de 5.395 mp evidentiat în planul de situatie întocmit de expert M.L. este acelasi cu terenul pe care reclamantii E.N., E.C. M., T.C. E. si numitul E.C. I. si l-au împartit între ei, ca provenind de la autorul lor E.C. C, prin partajul voluntar consemnat în certificatul de mostenitor nr. 98/12.07.2005.

Cu privire la acest teren s-a reconstituit pârâtului B.D. dreptul de proprietate, prin sentinta civila nr. 2/7.01.2009 a Judecatoriei C.A, în baza dispozitiilor Legii nr. 18/1991, modificata si completata de Legea nr. 247/2005, de pe urma autorului B.C.. În baza acestei sentinte, Comisia Locala de Fond Funciar C.A. a întocmit procesul-verbal de punere în posesie nr. 22/28.09.2009 (f.34), privind punerea în posesie a pârâtului B.D. cu suprafata totala de 20.599 mp teren, între care figureaza si suprafata de 5.395 mp. Procesul-verbal nu este însotit de schita terenurilor.

Cu ocazia raspunsului la interogatoriu (f.9), pârâtul B.D. a recunoscut ca reclamantii au stapânit terenul „în suprafata de 5.596 mp situat în mun. C. A, pct. M”, pâna în primavara anului 2010, iar în luna martie 2010 reclamantii au curatat terenul, pregatindu-l pentru a fi arat; pârâtul a recunoscut ca initial terenul a fost stapânit de autorul reclamantilor, numitul E.C.C., începând din anul 1974, iar dupa decesul sau de catre reclamanti, pâna în luna aprilie 2010. Pârâtul a mai recunoscut ca în luna aprilie 2010 le-a interzis reclamantilor sa mai intre pe acest teren, însa a invocat hotarârea judecatoreasca pe care a obtinut-o.

Cu ocazia administrarii interogatoriilor, reclamantii E.C. N. si T. C. E. au precizat ca pârâtul le-a blocat accesul la teren în luna aprilie 2010, astfel ca în prezent nu mai exercita posesia asupra terenului; nu au proces-verbal de punere în posesie ori titlu de proprietate pe teren, ci doar actul de schimb din 1974 si certificatul de mostenitor.

Martorii propusi de reclamanti, D.G. si C.I, au declarat ca terenul în litigiu a fost stapânit initial de E.C. C., înainte de 1980, care a împrejmuit terenul si l-a cultivat, iar dupa decesul sau terenul a fost stapânit de mostenitorii acestuia, care au continuat sa lucreze terenul pâna în anul 2009 (conform martorului D. G.), respectiv 2010 (conform martorului C.I.). În cursul primaverii/verii anului 2010, reclamantii le-au spus martorilor ca o persoana/pârâtul i-a împiedicat sa mai foloseasca terenul; martorii nu l-au vazut pe pârât pe terenul în litigiu.

Reclamantii au formulat prezenta actiune pentru apararea posesiei exercitate asupra terenului din pct. „M”, extravilanul mun. C. A., întemeiata pe art. 674 C.pr.civ. Conform dispozitiilor acestui text de lege, pentru exercitarea actiunii posesorii trebuie întrunite, pe lânga conditiile generale ale actiunii civile, trei conditii speciale de admisibilitate:  sa nu fi trecut un an de la tulburarea posesiei ori deposedare; reclamantul sa fi posedat cel putin un an înainte de tulburarea de posesie; posesia exercitata de reclamant sa întruneasca conditiile prevazute de art. 1846 si 1847 C.civ., deci sa fie utila.

În cauza, s-a facut dovada ca pârâtul B.D. i-a deposedat pe reclamanti de terenul situat în pct. „M.” din extravilanul mun. C. A, pe care acestia îl stapâneau de pe urma defunctului E.C. C., în mod partajat. În ceea ce priveste momentul deposedarii, având în vedere recunoasterea facuta de pârâtul B. D. si declaratiile martorilor, instanta retine ca se situeaza la nivelul lunii aprilie 2010, când reclamantilor le-a fost oprit accesul efectiv pe teren.

Instanta mai retine ca la dosar a fost depusa adresa nr. 8260/29.06.2009 emisa de Comisia Locala de Fond Funciar C.A. catre reclamanti, prin care acestia erau înstiintati ca la data de 8.07.2009 urma a se proceda la punerea în posesie a pârâtului B.D. asupra terenului situat în extravilanul mun. C.A, pct. „G. cu I. – V. F.”, conform sentintei civile nr. 2/7.01.2009 a Judecatoriei Curtea de Arges, ramasa definitiva si irevocabila; lucrarea urma a fi efectuata de ing. I.M., împreuna cu o echipa de specialisti în masuratori topografice (deci nu era suficient planul de situatie întocmit de expert M.L.).

Emiterea acestei adrese, precum si întocmirea procesului-verbal de punere în posesie nr. 22/28.09.2009, echivaleaza cu niste tulburari de drept ale posesiei reclamantilor, întrucât prin acest acte se contesta posesia reclamantilor asupra terenului si se afirma dreptul de proprietate al pârâtului B.D., pentru care punerea în posesie era o consecinta a reconstituirii dreptului de proprietate prin sentinta civila nr. 2/7.01.2009 a Judecatoriei Curtea de Arges.

Se constata ca reclamantii au promovat prezenta actiune la data de 8.06.2010, astfel ca termenul de 1 an prevazut de art. 674 pct. 1 C.pr.civ., termen de prescriptie calculat de la prima tulburare a posesiei (cea realizata prin adresa nr. 8260/29.06.2009), nu se împlinise la data introducerii actiunii.

Reclamantii au facut dovada posesiei exercitate asupra terenului, în anul precedent tulburarii de posesie, prin declaratiile martorilor si prin marturisirea pârâtului. În ceea ce priveste caracterul util al posesie, din probele administrate a rezultat ca posesia reclamantilor a fost exercitata în mod continuu, public, pasnic si sub nume de proprietar (având în vedere si prezumtiile instituite de art. 1850 si 1854 C.civ.).

Se constata astfel ca actiunea posesorie exercitata de reclamanti întruneste conditiile speciale de admisibilitate prevazute de art. 674 C.pr.civ. Împrejurarea ca pârâtul B.D. invoca în sprijinul deposedarii reclamantilor faptul ca i-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului, prin sent. civ. nr. 2/7.01.2009 a Judecatoriei Curtea de Arges, nu poate conduce la respingerea actiunii reclamantilor, având în vedere ca aceasta are ca finalitate apararea posesiei, ca stare de fapt, fara a se pune în discutie dreptul de proprietate al reclamantilor sau al pârâtului asupra terenului. Posesia poate fi protejata chiar împotriva adevaratului proprietar.

Pentru apararea dreptului sau de proprietate, pârâtul are la dispozitie actiunea în revendicare, conform art. 480 C.civ., si numai în cazul în care ar avea câstig de cauza în aceasta actiune exercitata în contradictoriu cu reclamantii, ar putea pretinde predarea terenului de catre reclamanti.

Fata de cele expuse, instanta în temeiul art. 674 C.pr.civ. va admite actiunea formulata de reclamanti si va obliga pârâtul sa le lase în linistita posesie terenul în suprafata totala de 5.596 mp situat în punctul „M.” din extravilanul mun. C. A, jud. A.

În temeiul art. 274 c.pr.civ. va fi obligat pârâtul, aflat în culpa procesuala, la plata cheltuielilor de judecata facute de reclamanti, constând în taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamantii E.C. N. domiciliat în C.A, str. R.V. nr. , judetul A, E. C. M, domiciliat în , T.E., domiciliata în , si E.L.C., domiciliata în , în contradictoriu cu pârâtul B.D, domiciliat în comuna P. A., sat B., judetul A.

Obliga pârâtul sa lase în linistita posesie reclamantilor terenul în suprafata totala de 5.596 mp situat în punctul „M” din extravilanul mun. C.A, jud. A, având urmatoarele vecinatati: N- sosea R.V-C.A, V- P.V, E- C.A., S- B., evidentiat în schita întocmita de ing. I.M. (f. 11).

Obliga pârâtul sa plateasca reclamantilor 693 lei cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 24.02.2011.

Presedinte, Pentru  Grefier

A.B E.S.