Actiune in anulare

Sentinţă civilă 805 din 11.03.2011


DREPT CIVIL - ACTIUNE ÎN ANULARE

DOSAR NR. 3103/204/2010

SENTINTA CIVILA NR. 805/11.03.2011

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 3103/204/2010, reclamantul  N. F. a chemat în judecata pârâta CASA DE AJUTOR RECIPROC P. C., solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna anularea Hotarârii Adunarii Generale a C.A.R. din 13.05.2010 privitoare la alegerile organelor de conducere si la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca în calitate de membru al C.A.R. a solicitat sa studieze hotarârile adoptate în sedinta adunarii generale din 13.05.2010, precum si dosarul privind alegerile si i s-a comunicat ca sunt disponibile numai anumite acte. Fata de aceasta situatie a luat hotarârea de a formula prezenta actiune, deoarece s-au încalcat grav dispozitiile legale, adunarea generala  fiind constituita fara respectarea Legii nr. 540/2002 si a statutului.

Arata reclamantul ca un numar important de persoane nu pot dobândi calitatea de membru, sa fie desemnate ca delegati pentru a vota în adunarea generala, fiind încalcate prev. art. 4 din Legea nr. 540/2002, art. 16 lit. f, g si h din statut, art. 22 din OG nr. 26/2002.

Reclamantul si-a întemeiat în drept cererea pe disp. art. 23 alin. 2 din OG nr. 26/2000.

În sustinerea cererii reclamantul a depus la dosar în copie cererea nr. 1140/31.05.2010.

La data de 24.08.2010 reclamantul a formulat o precizare a actiunii prin care a învederat ca nelegalitatea constituirii adunarii generale este dovedita de urmatoarele fapte: în lista celor 85 de delegati cu drept de vot au fost inclusi salariati de la sediul pârâtei; delegatii au fost desemnati prin încalcarea unor dispozitii legale si ale statutului referitoare la dreptul de a alege si a fi ales; s-au încalcat si disp. art. 16 lit. b, c, f, g, h din statut, dar si interdictia prev. de art. 22 alin. 1 din OG nr. 26/2000 delegatii G.T., M.C., B.T., M. M., fiind incompatibili sa participe la vot.

Mai arata reclamantul ca pentru restabilirea legalitatii solicita a se dispune si anularea Hotarârii Adunarii Generale din 14.05.2009, prin care s-a aprobat înscrierea salariatilor în asociatia pensionarilor.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantului si obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea întâmpinarii se arata ca afirmatiile reclamantului sunt total neadevarate, acestuia i s-a asigurat accesul neîngradit la dosarul cuprinzând materialele pregatitoare ale Adunarii Generale si cele adoptate în adunare, acesta prezentându-se de mai multe ori la sediul asociatiei, ocazie cu care i-au fost prezentat spre consultare toate documentele, însa motivul urmarit de acesta era acela de a obtine un post de conducere în noua structura a asociatiei.

Arata pârâta ca delegatii ce urmau sa participe la adunarea generala au fost desemnati de membrii CAR, în urma discutiilor ce au avut loc în perioada 1-29.04.2010, asa cum rezulta din procesul-verbal centralizator nr. 968/30.04.2010, astfel ca reclamantul avea posibilitatea sa conteste imediat persoana sau persoanele despre care pretinde ca nu sunt în drept sa participe ca delegati.

Mai arata pârâta ca s-au respectat disp. art. 16 lit. k din statut, privind desemnarea si selectarea candidatilor pentru organele de conducere, iar lista candidatilor declarati eligibili a fost afisata la avizierul CAR, reclamantul putând sa conteste si aceasta lista înainte sau chiar în cadrul adunarii.

În drept pârâta a invocat disp. art. 115 si urm., art. 274 C. pr. civ.

Pârâta a formulat si o completare a întâmpinarii prin care a solicitat respingerea cererii precizatoare a reclamantului, aceasta fiind de fapt o modificare a cererii initiale.

A mai învederat pârâta ca în lista celor 85 delegati cu drept de vot au participat si 16 salariati nepensionari, acestia fiind membri CAR P. C. în baza disp. art. 3 lit. c si art. 9 lit. c din Statut si a Statutului cadru al Federatiei Nationale a Caselor de Ajutor Reciproc din România.

A mai precizat pârâta ca delegatii reprezentanti ai membrilor asociati sunt desemnati pe baza normei de reprezentare stabilita de Consiliul Director în functie de numarul de membri ai CARP, iar în statut nu sunt precizari în legatura cu modul în care ar trebui desemnati reprezentantii în adunarile generale. De asemenea nici un candidat indicat de reclamant nu a primit votul Adunarii generale a CARP si nici nu a obtinut un loc în organele de conducere.

Reclamantul a formulat un raspuns la întâmpinare prin care a relatat în mod detaliat modalitatea prin care s-a prezentat la sediul pârâtei, a solicitat actele privind Hotarârii Adunarii Generale pe care o contesta, si i s-au pus la dispozitie acestea.

A mai subliniat reclamantul ca unele din persoanele care au candidat pentru organele de conducere nu îndeplineau conditiile statutare privitoare la competentele avute în activitati economice si administrative de minim 10 ani.

Examinând actele si lucrarile dosarului instanta a retinut:

La data de 13.05.2010 a avut loc sedinta Adunarii Generale a pârâtei, respectiv a Casei de Ajutor Reciproc a P. C., în cadrul careia printre altele s-a hotarât alegerea noului Consiliu Director si a noii Comisii de Cenzori, precum si validarea pe functii a membrilor noului Consiliu Director si a membrilor noii Comisii de Cenzori.

Cu aceasta ocazia s-a întocmit procesul-verbal din 13.05.2010 cu privire la hotarârile luate si la modul de desfasurare a sedintei Adunarii Generale.

Reclamantul prin cererea initiala a solicitat anularea acestei hotarârii sustinând ca Adunarea Generala nu a fost constituita în mod legal, încalcându-se prevederile art. 4 din Legea nr. 540/2002, precum si dispozitiile din Statutul asociatiei, respectiv art. 16 lit. f, g si h, dar si art. 22 din OG nr. 26/2000.

Potrivit art. 4 din Legea nr. 540/2002 casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui prin exercitarea dreptului la libera asociere a urmatoarelor categorii de persoane: pensionarii, indiferent de sistemul de asigurari sociale caruia îi apartin; beneficiarii de ajutor social; membrii de familie - sot, sotie, precum si copiii majori incapabili de munca, aflati în întretinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social - membri ai acelei case de ajutor reciproc a pensionarilor.

Se constata ca aceste dispozitii legale la care reclamantul face trimitere stabilesc persoanele ce se pot constitui în case de ajutor reciproc, iar nu la modalitatea de constituire a adunarilor generale ale caselor de ajutor reciproc.

Asadar aceste dispozitii nu pot fi analizate la acest moment, în conditiile în care asociatia pârâta s-a constituit în aceasta forma, fiind înregistrata la Judecatoria C., înca din anul 1993 si  prin încheierea nr. 50/24.12.1993 s-a verificat de catre instanta de judecata competenta, îndeplinirea conditiilor legale de constituire, dispunându-se acordarea personalitatii juridice.

De asemenea statutul asociatiei a fost refacut la data de 21.05.2009, fiind abrogat statutul anterior, si s-au adus anumite modificari, prin Hotarârea Adunarii Generale din 14.05.2009, pe care reclamantul prin precizarea actiunii solicita a fi anulata.

Astfel aceasta Hotarâre a Adunarii Generale din 14.05.2009 a modificat statutul asociatiei, modificare înregistrata de asemenea în Registrul special aflat la grefa Judecatoriei C. în baza încheierii nr. 4 din 22.07.2009.

Astfel referitor la aceasta cerere a reclamantului instanta are în vedere disp. art. 23 alin. 2 din OG nr. 26/2000 ce stabilesc ca Hotarârile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justitie de oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat împotriva, în termen de 15 zile de la data când au luat cunostinta despre hotarâre sau de la data când a avut loc sedinta.

Cum reclamantul nu a facut nicio precizare în acest sens, însa hotarârea pe care o contesta a fost înregistrara în registrul asociatilor si fundatiilor de la Judecatoria C. la data de 22.07.2009, devenind opozabila tuturor partilor, cererea reclamantului privind anularea acesteia este tardiva.

Asa fiind referitor la aceasta cerere a reclamantului de anulare a Hotarârii Adunarii Generale din 14.05.2009, instanta va admite exceptia tardivitatii formularii acesteia si va respinge cererea ca tardiv formulata, asa cum învedereaza pârâta.

Revenind la Hotarârea Adunarii Generale a pârâtei din data de 13.05.2010, reclamantul a solicitat anularea acesteia si pentru încalcarea prev. art. 22 din OG nr. 26/2000.

Potrivit acestui articol "Asociatul care, într-o anumita problema supusa hotarârii adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele în linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot."

La alin. 2 din acelasi articol se stabileste ca "Asociatul care încalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta."

În cererea initiala reclamantul nu mentioneaza care asociati au fost interesati în luarea Hotarârii din 13.05.2010 si în ce problema.

Însa prin precizarea actiunii reclamantul face referire la numitii G. T., M. C., B. T., Ma. M.a, sustinând ca erau incompatibili întrucât sotii sau sotiile acestora au candidat pentru o functie în cadrul organelor de conducere.

Se retine ca textul legal nu face referire la institutia incompatibilitatii, cum arata reclamantul, ci la existenta unui interes referitor la o problema supusa hotarârii adunarii generale.

De asemenea se constata ca într-adevar din procesul - verbal încheiat la 13.05.2010, rezulta ca numitii M. S. si B. G. au candidat pentru Consiliul Director, iar G. A. si M.M. au candidat pentru Comisia de Cenzori, însa nu rezulta faptul ca acestia au vreo legatura de rudenie cu persoanele la care reclamantul face referire sau ca acestea din urma au avut vreun interes evident pentru alegerea candidatilor mentionati în functiile de conducere.

Nu în ultimul rând se retine si faptul ca numita G. A. a fost aleasa pentru functia de presedinte al comisiei de cenzori cu 61 voturi pentru si 20 voturi împotriva si a fost validata cu unanimitate de voturi.

Asadar nu se poate retine încalcarea acestor dispozitii legale.

Reclamantul a mai învederat si încalcarea dispozitiilor din Statutul asociatiei, respectiv art. 16 lit. b, c, f, g si h.

La art. 16 din Statutul asociatiei la art. b se prevede ca "hotarârile luate sunt valabile cu majoritatea de voturi", iar la lit. c "Consiliul Director este format din presedinte si consilieri în numar total de 3-5 membrii plini alesi si confirmati direct pe functii de catre Adunarea Generala si 1-2 supleanti."

Pentru care motiv sustine reclamantul ca s-au încalcat aceste prevederi nu rezulta din cererea formulata, însa se constata ca s-au respectat aceste dispozitii, hotarârile fiind luate cu majoritate de voturi si s-a ales un presedinte al Consiliului Director si 2 membri, precum si 2 membrii supleanti, asa cum rezulta din procesul-verbal din 13.05.2010 si din înscrisurile prin care s-au stabilit membrii comisiei de numarare a voturilor, procesul-verbal din 13.05.2010 încheiat de aceasta comisie privind numararea voturilor si centralizarea acestora inclusiv centralizatorul buletinelor de vot, precum si procesul-verbal de comisiei de validare.

În art. 16 lit. f si g sunt indicate conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca candidatii pentru Consiliul Director, pe baza competentelor avute în activitati economice si administrative de minim 10 ani.

Sustine reclamantul ca persoanele ce au candidat nu ar fi avut aceste competente si studii, ci ca ar fi prevalat interesele personale.

Totusi reclamantul nu face nicio dovada în acest sens, potrivit disp. art. 1169 C. civ. si art. 129 alin. 1 teza finala C. pr. civ., ci doar se multumeste sa faca afirmatii generale referitoare la neîndeplinirea conditiilor de catre toti  cei 8 candidati pentru functiile de presedinte, respectiv consilier din Consiliul Director.

Asadar în lipsa precizarii în concret a persoanelor ce nu ar îndeplini conditiile indicate în art. 16 lit. g din Statut, respectiv care dintre cele 7 conditii, instanta nu are posibilitatea sa verifice aceste sustineri, de altfel nedovedite de reclamant.

Având în vedere ca prin decizia nr. 622/03.05.2010 s-a instituit o comisie pentru verificarea conditiilor de eligibilitate si prin procesul-verbal nr. 895/03.05.2010 s-au verificat documentele depuse de candidati, iar prin anuntul din 04.05.2010 s-a adus la cunostinta termenul de completare a dosarelor, iar prin anuntul din 10.05.2010 s-a adus la cunostinta lista candidatilor eligibili, instanta considera întemeiata sustinerea pârâtei în sensul ca reclamantul avea posibilitatea sa conteste aceste acte din acel moment sau sa le supuna discutiei în cadrul Adunarii Generale.

Raportat la aceste înscrisuri instanta apreciaza ca pârâta a procedat conform dispozitiilor Statutului sau privind modalitatea de întocmire a listei candidatilor pentru functiile din cadrul Consiliului Director, în conformitate cu prev. art. 16 lit. k .

Si dispozitiile aceluiasi articol 16 lit. h au fost respectate de pârâta, respectiv de Adunarea Generala a acesteia.

Nu în ultimul rând instanta constata ca si reclamantul a formulat cerere pentru a candida pentru un post de consilier, însa cererea sa a fost respinsa pentru nedepunerea tuturor documentelor justificative, desi pârâta a acordat un  termen pentru completarea actelor.

Astfel cererea acestuia a fost discutata chiar si în Adunarea Generala din 13.05.2010, în procesul-verbal al sedintei consemnându-se ca acesta avea posibilitatea sa-si completeze dosarul prin depunerea copiei de pe carnetul de munca sau a unei adeverinte, iar contestatia referitoare la aceasta respingere a fost depusa cu întârziere.

S-a mai consemnat si faptul ca daca este prezent la sedinta îsi poate sustine personal contestatia în fata Adunarii Generale.

Astfel este probabil ca aceasta situatie sa-l fi determinat pe reclamant sa formuleze prezenta actiune, în conditiile în care între prezentele parti, din modul de redactare a cererilor rezulta existenta unei relatii tensionate, însa raportat la dispozitiile legale mai sus mentionate si la înscrisurile depuse, instanta va respinge cererea reclamantului privind anularea Hotarârii Adunarii Generale a C.A.R.P din 13.05.2010, ca neîntemeiata.

Raportat la cele analizate instanta a admis exceptia tardivitatii formularii cererii de anulare a Hotarârii Adunarii Generale a Casei de Ajutor Reciproc a P.C. din 14.05.2009, si a respins ca neîntemeiata cererea privind anularea Hotarârii Adunarii Generale a Casei de Ajutor Reciproc a P. C. din 13.05.2010.

1