Plângere împotriva încheierii de carte funciara

Sentinţă civilă 929 din 20.05.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA CÂMPULUNG

JUDETUL ARGES

DOSAR NR. ……/205/2010

Sentinta civila nr. 929

Sedinta publica din 20 mai 2010

Instanta compusa din:

Judecator: …………….....

Grefier : ……………….

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciara, privind pe petentii S.T., domiciliat în …, ………….., si P.C., domiciliata în … ……………..

Actiunea  fost timbrata cu 8 lei taxa timbru conform chitantei seria CNPRWB623 nr. 00008235/14.05.2010 si s-a aplicat timbru judiciar de 0,30 lei.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns petentii personal.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, instanta constata dosarul în stare de judecata si acorda cuvântul în fond.

Petentii, având cuvântul, solicita admiterea plângerii. Arata ca nu au solicitat în instanta anularea certificatului de atestare fiscala asupra dreptului de proprietate. 

I N S T A N T A :

Sub numarul 2216/205/2010 a fost înregistrata plângerea petentilor S.T. si P.C., împotriva încheierii nr. …./4.03.2010 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arges – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Câmpulung.

În motivarea plângerii (precizata la data de 18.05.2010),  petentii au aratat ca li s-a respins cererea de întabulare a dreptului de proprietate asupra terenului  de 7005 mp curti-constructii si fânete, situat în ……..desi sunt proprietarii acestui imobil conform Hotarârii Comisiei Judetene Arges nr. …./1991, sentintelor civile nr…../1995, …./2007 si titlului de proprietate nr……/2010.

Au mai precizat petentii ca raspunsul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Câmpulung este confuz  deoarece  face referire la documentatii cadastrale ale S.C. ….  S.A. si S.C. …… S.R.L., fara sa specifice nimic despre continutul acestor documentatii.

S-au depus la dosar mai multe înscrisuri în copie.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

În urma cererii de intabulare a dreptului de proprietate  asupra imobilului teren în suprafata de 7005 mp din intravilanul municipiului Câmpulung, ………, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Câmpulung a emis încheierea nr. …../4.03.2010 de respingere a cererii cu motivarea ca potrivit referatului întocmit de inspectorul din cadrul Serviciului Cadastral, documentatia tehnica întocmita pentru imobil se suprapune total cu documentatia  nr. …../29.07.2004 – beneficiar  S.C. C.  S.A. si documentatia  nr. …../2009 – beneficiar  S.C. M. D. I.. S.R.L., iar titlul de proprietate nr. …./2010 emis petentilor a fost scris cu suprapunere totala.

Instanta constata ca potrivit titlului de proprietate nr. …./2010 petentii sunt proprietarii unui teren în suprafata de 7005 mp curti-constructii si fânete, situat în str. …. municipiului …...

În urma analizarii cererii petentilor însa, s-a întocmit de catre inspectorul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Câmpulung un referat si s-a adus la cunostinta acestora ca în termen de 10 zile  de la data comunicarii  sa se prezinte în vederea completarii cererii pentru remedierea situatiei creata de suprapunerea documentatiei cadastrale cu alte documentatii, ai caror beneficiari sunt S.C. C. S.A. si S.C. M. D. I. S.R.L.

Întrucât nu s-au remediat deficientele semnalate de inspectorul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Câmpulung s-a întocmit nota de respingere  a receptionarii documentatiei cadastrale, potrivit art. 27 al. 2 din Ordinul  nr. 634/2006 al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Conform  art. 48 al. 1 lit. c din Legea  nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, întrucât imobilului nu i s-a acordat un numar cadastral - identificator unic, nu s-a putut intabula dreptul de proprietate  pentru imobilul din litigiu.

Mentiunile din încheierea de respingere sunt sustinute si de considerentele sentintei civile  nr. 1317/2007 pronuntata de Judecatoria Câmpulung, în care  se arata ca exista un titlu de proprietate al  S.C. C. S.A., emis ulterior titlului de proprietate al petentilor.

Potrivit art. 44 din Legea nr. 7/1996 mai multi proprietari nu pot fi înscrisi în aceeasi carte funciara decât daca se gasesc în cazul coproprietatii  iar conform art. 48 (1) din acelasi act normativ, se poate dispune intabularea daca înscrisul îndeplineste mai multe conditii printre care si pe cea prevazuta la litera c – adica

individualizeaza imobilul printr-un identificator unic.

În concluzie, constatându-se o suprapunere între documentatiile cadastrale ale petentilor si ale altor proprietari, pe acelasi amplasament, s-a respins cererea de intabulare  a dreptului de proprietate pentru suprafata de 7005 mp teren.

Conform  art. 62 din Legea  nr. 7/1996 neîntelegerile cu privire la identificarea si masurarea parcelelor de teren si cu privire la proprietarii acestora, se solutioneaza de instantele judecatoresti.

În raport  de situatia de fapt retinuta mai sus, instanta apreciaza ca încheierea  nr……/4.03.2010 a Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Câmpulung a fost emisa cu respectarea dispozitiilor legale în materie, motiv pentru care, având în  vedere si dispozitiile art. 50 din Legea  nr. 7/1996  va respinge plângerea.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN  NUMELE  LEGII

H O T A R A S T E :

Respinge plângerea privind pe petentii S.T., domiciliat …, si P.C., domiciliata ….., formulata împotriva încheierii de carte funciara  nr. …../4.03.2010 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arges – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Câmpulung.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 20 mai 2010.

 JUDECATOR,

 GREFIER,