Vătămare corporală

Sentinţă penală 95 din 18.04.2011


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG

JUDEŢUL ARGEŞ

DOSAR NR. .........../205/2011

Sentinţa penală nr. ...........

Şedinţa publică din 18 aprI. 2011

Instanţa compusă din:

Judecător: …………

Grefier : ………….

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung

reprezentat prin procuror ………….

La ordine pronunţarea în cauza penală privind pe inculpaţii G. M. şi G.

N., domiciliaţi în …………., jud. Argeş, trimişi în judecată pentru săvârşirea

infracţiunilor prev. de art. 180 al. 1 şi 217 al. 1 C. pen., parte vătămată fiind Ţ.

I., domiciliat în ……….., jud. Argeş. 

Potrivit dispoziţiilor art. 304 al. 1 C.p.p. s-a procedat la înregistrarea

şedinţei de judecată, cu mijloace tehnice audio.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în fond asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din

data de 14 aprI. 2011 şi au fost consemnate în încheierea de la acea dată,

încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

Deliberând,

I N S T A N Ţ A :

La data de 12.04.2010 a fost înregistrată sub nr.  ../205/2010 plângerea

formulată de pretentul Ţ. I. împotriva ordonanţei nr. 1140/P/2009 din data de

26.01.2010 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, în

contradictoriu cu intimaţii G. M., G. N., G. A., G. I. şi G. A..

În motivare petentul a arătat că în mod nelegal s-a apreciat faptul că

infracţiunile săvârşite de învinuiţi nu prezintă gradul de  pericol social conform

prevederilor codului penal, că în mod nelegal s-a dispus scoaterea de sub

urmărirea penală a învinuiţilor şi aplicarea sancţiunilor cu caracter administrativ,

situaţie faţă de care, solicită admiterea plângerii, desfiinţarea ordonanţei sus-

menţionate, reţinerea cauzei spre rejudecare sau trimiterea cauzei pentru

completarea urmăririi penale.

Din analiza actelor dosarului şi ale dosarelor ataşate s-a reţinut că prin

ordonanţa …../P/2009 din 26 ianuarie 2010 a Parchetului Câmpulung, s-a dispus

scoaterea de sub urmărirea penală a învinuiţilor G. M. şi G. N. pentru

infracţiunile prev. de art. 180 alin.1 C.p. şi 217 C.p. şi s-a dispus aplicarea unei

sancţiuni cu caracter administrativ de câte 400 lei fiecăruia dintre învinuiţi, iar în

temeiul disp. art. 228 alin. 6 şi art. 10 lit. d C.proc.pen., s-a dispus neînceperea

urmăririi penale faţă de învinuiţii G. A., G. I. şi G. A. pentru săvârşirea

infracţiunilor prev. şi ped. de art. 180 alin. 1 şi 217 C. p., precum şi faţă de

învinuiţii G. M., G. N., G. A., G. I. şi G. A. pentru săvârşirea infracţiunilor prev.

şi ped. de art. 211 C.p., 193 C.p. şi 192 C.p.

În raport de actele  dosarului instanţa a reţinut că, plângerea formulată, în

condiţiile art. 278 ind. 1 C.proc.pen. de petentul Ţ. I., împotriva ordonanţei

1140/P/2009 a Parchetului Câmpulung, este neîntemeiată.

Situaţia de fapt reţinută de procuror în considerentele rezoluţiei atacate

este susţinută şi de actele premergătoare administrate în cauză de organele de

poliţie.

Instanţa a apreciat că actele premergătoare solicitate sunt suficiente pentru

soluţionarea cauzei, iar aspectele relevate de acestea impun concluzia că, nu sunt

întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor prev. şi ped. de art. 180 alin. 1

şi 217 C. p., în ceea ce-i priveşte pe înnvinuiţii G. A., G. I. şi G. A., respectiv ale

infracţiunilor prev. şi ped. de art. 211, 182 şi 183 C. p., în ceea ce-i priveşte pe

învinuiţii G. M., G. N., G. A., G. I. şi G. A..

Instanţa a reţinut de asemenea că în mod legal şi cu respectarea

prevederilor art. 249 alin. 1 C. proc. pen., art. 11 pct. 1 lit. b, art. 10 lit. b ind. 1

C. proc. pen. şi art. 91 C. p., s-a dispus de către procuror, scoaterea de sub

urmărirea penală a învinuiţilor G. M. şi G. N. pentru infracţiunile prev. de art.

180 alin. 1 C. p. şi art. 217 C. p. şi aplicarea sancţiunilor cu caracter

administrativ sus menţionate.

Prin urmare instanţa a pronunţat sentinţa penală nr…./07.06.2010 prin

care în temeiul art. 278 ind. 1 alin. 8 lit. a C. proc. pen. a respins ca neîntemeiată

plângerea formulată de petentul Ţ. I. împotriva ordonanţei nr. 1140/P/2009 din

data de 26 ianuarie 2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, iar

în temeiul art. 192 alin. 2 C. proc. pen. l-a obligat pe petent să plătească 80 lei

cheltuieli judiciare statului.

Petentul a formulat recurs împotriva acestei sentinţe şi prin decizia penală

nr. 837/P/25.10.2010 Tribunalul Argeş a  admis recursul, a casat sentinţa, a

desfiinţat în parte ordonanţa atacată şi a trimis cauza spre judecare la prima

instanţă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 180 alin. 1 C. p. şi

art. 217 alin. 1 C. p. de către inculpaţii G. M. şi G. N.. S-au menţinut în rest

dispoziţiile ordonanţei procurorului.

În decizia de casare s-a reţinut că materialul probator este complet şi din

coroborarea tuturor probelor, atât procurorul, cât şi prima instanţă au ajuns la

concluzia că cei doi intimaţi au săvârşit faptele reclamate de petentul parte

vătămată.

Fără o motivare convingătoare şi argumentată legal, însă, s-a apreciat că

respectivele fapte nu prezintă gradul de pericol social al infracţiunilor de lovire

şi distrugere, astfel, aplicându-li-se celor doi intimaţi câte o amendă

administrativă.

Faptul că au recunoscut şi regretat faptele nu justifică achitarea, ci această

poziţie putea fi avută în vedere la individualizarea pedepselor ce, eventual, s-ar

fi aplicat.

Este greu de presupus că o faptă de lovire săvârşită de mai multe persoane

asupra unei alteia şi mai în vârstă, şi lipsită total de apărare, şi datorită locaţiei,

respectiv la stână, undeva în munte, nu poate prezenta gradul de pericol social al

unei infracţiuni.

Acelaşi lucru se poate spune şi despre infracţiunea de distrugere, când

obiectele de la stână constituiau modalitatea de obţinere a veniturilor părţii

vătămate.

Cauza a fost reînregistrată la data de 04.01.2011 sub nr. .........../205/2011.

Instanţa a pus în vedere petentului că în această cauză are calitate de parte

vătămată şi intimaţilor G. M. şi G. N. că au calitate de inculpaţi.

Au fost citaţi martorii audiaţi pe parcursul urmăririi penale şi a fost

încuviinţată proba testimonială solicitată de părţi, instanţa apreciind că este

pertinentă şi utilă în cauză.

Astfel, au fost audiaţi martorii F. D. C., P. G., Ţ. M., C.G., E. G..

Inculpaţii au renunţat la audierea martorului încuviinţat, H. S..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că la data de

05.06.2009 a izbucnit un scandal violent la stâna din muntele S…. din comuna

L. în care cei doi inculpaţi G. M. şi G. N. au lovit-o pe partea vătămată Ţ. I. şi i-

au distrus mai multe bunuri folosite pentru prepararea produselor specifice.

Ambii inculpaţi au recunoscut pe parcursul urmăririi penale că l-au lovit

pe Ţ. Ion şi i-au deteriorat un hârdău din material lemnos şi un cazan din aramă

(declaraţii – dosar urmărire penală).

Şi martorii C. G., En.. G. şi Ţ. M. au declarat că i-au văzut pe inculpaţi

când au strâns-o de gât pe partea vătămată, au lovit-o cu un lighean în cap, au

doborât-o la pământ şi au distrus bunuri – un ciubăr, nişte topoare.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 6.000 lei din care

3.000 lei reprezintă contravaloarea obiectelor sustrase, respectiv un hârdău, 5-6

lanţuri de căruţă, 3 topoare, un putinei, un tuci şi un jgheab metalic şi 3.000 lei

daune morale.

În raport de situaţia de fapt expusă mai sus, instanţa reţine că faptele

inculpaţilor săvârşite cu vinovăţie întrunesc toate elementele constitutive ale

infracţiunilor de lovire şi distrugere prevăzute de art. 180 alin. 1 C. p. şi art. 217

alin. 1 C. p.

Cu privire la bunurile distruse, instanţa constată că partea vătămată nu a

făcut dovada că valorează suma de 3.000 lei. Din cuprinsul procesului verbal

întocmit de organele de cercetare penală la data de 29.11.2009 reiese că în

funcţie de bunurile expuse într-un târg săptămânal, şi aprecierea unui

meşteşugar acestea au o valoare totală de  270 lei, cât priveşte prejudiciul moral

suferit de partea vătămată, instanţa va avea în vedere la cuantificarea acestuia

modalitatea de săvârşire a faptelor de către inculpat într-un loc izolat, în munte,

modalitatea brutală de deposedare a părţii vătămate de lucrurile sale cu care îşi

obţinea veniturile şi faptul că partea vătămată este o persoană în vârstă, lipsită de

apărare, supusă prin infracţiunile săvârşite de inculpaţi la o presiune psihică

importantă.

În raport de cele reţinute mai sus, instanţa urmează ca în temeiul art. 180

alin. 1 C. p. să condamne pe fiecare inculpat la câte o amendă penală de 1.000

lei.

În temeiul art. 217 alin. 1 C. p. va condamna pe fiecare inculpat la câte o

amendă penală de 5.000 lei.

Va dispune în baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. c C. p. ca fiecare inculpat

să execute pedeapsa cea mai grea de câte 1.000 lei amendă penală.

Va pune în vedere inculpaţilor disp. art. 63 ind. 1 C. p. privind înlocuirea

pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii dacă se sustrag cu rea credinţă de la

executare.

În baza art. 14 şi 346 C. pr. pen. coroborat cu art. 998-999 C. civ. va

admite în parte acţiunea civilă şi îi va obliga pe inculpaţi să plătească părţii

vătămate suma de 270 lei cu titlul de despăgubiri materiale şi suma de 2.000 lei

cu titlu de despăgubiri morale.

In baza art. 191 alin. 2 C. pr. pen. îl va obliga pe fiecare inculpat să

plătească statului câte 300 lei cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

În baza art. 180 al. 1 C. pen. condamnă pe inculpatul G. M., fiul lui N. şi

V., născut la data ….. 1970 în comuna S., jud. Argeş, domiciliat în comuna S.,

sat P..jud. Argeş, CNP …….., studii superioare, întreprinzător particular, fără

antecedente penale, la 1000 lei amendă penală.

În baza art. 217 al. 1 C. pen. condamnă pe inculpatul G. M., la 500 lei

amendă penală.

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. c C. pen. dispune ca inculpatul G. M. să

execute pedeapsa cea mai grea de 1000 lei amendă penală.

Pune în vedere inculpatului disp. art. 63 indice 1 C. pen.

În baza art. 180 al. 1 C. pen. condamnă pe inculpatul G. N., fiul lui N. şi

V., născut la data de ….. 1972 în comuna S., jud. Argeş, domiciliat în comuna

S., sat P…, jud. Argeş, CNP ………, studii şcoala profesională, fără ocupaţie,

fără antecedente penale,  la 1000 lei amendă penală.

În baza art. 217 al. 1 C. pen. condamnă pe inculpatul G. N. la 500 lei

amendă penală.

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. c C. pen. dispune ca inculpatul G. N. să

execute pedeapsa cea mai grea de 1000 lei amendă penală.

Pune în vedere inculpatului disp. art. 63 indice 1 C. pen.

În baza art. 14 şi 346 C. pr. pen. coroborat cu art. 998-999 C. civ. admite

în parte acţiunea civilă a părţii  vătămate constituită parte civilă Ţ. I., fiul lui Ion

şi E., născut la data ……1 în comuna ……, jud. Argeş, CNP………., domiciliat

în ….. …, jud. Argeş, şi obligă inculpaţii să-i plătească suma de 270 lei

despăgubiri materiale şi suma de 2000 lei cu titlu de daune morale.

În baza art. 191 al. 2 C. pr.pen. obligă pe fiecare inculpat să plătească

statului câte 300 lei cheltuieli judiciare.

Cu recurs în termen de 10 zile.

Pronunţată în şedinţa publică din 18 aprI. 2011.

JUDECĂTOR, GREFIER,

…………………………………………………………………..

1