Civil- fond funciar. reconstituire drept proprietate

Sentinţă civilă din 10.02.2009


Deliberand asupra prezentei plangeri de  fond  funciar.

Prin cererea inregistrata initial  pe rolul acestei  instante petenta BG  a formulat plangere impotriva hotararii emisa de  Comisia Judeteana Buzau de fond funciar  si a solicitat in contradictoriu cu intimatele Comisia Locala L si Comisia Judeteana B ambele de fond funciar, pronuntarea unei sentinte  prin care  sa fie anulata  hotararea si sa se dispuna reconstituirea dreptului de proprietate pentru  toate suprafetele  cu vegetatie forestiera si alte categorii de folosinta situate pe raza comunei L,  pe vechile amplasamente in calitate de mostenitoare a defunctei  AOP.

In motivarea cererii  petenta a invederat ca terenurile pe care le solicita  se regasesc  precizate in actele eliberate de Arhivele Nationale Buzau  , urmand  ca suprafata exacta sa fie precizata la prima zi de infatisare.

Se mai arata ca  desi s-a adresat  cu cerere  si contestatie celor doua intimate , acestea i-au fost respinse.

In drept sunt invocate disp. Lg 18/91 modif. si completata cu Lg 247/2005.

In sustinerea cererii au fost depuse inscrisuri .

Intimata Comisia Judeteana B de fond funciar a depus hotararea prin care s-a respins contestatia petentei .

Intimata Comisia Locala L de fond funciar a inaintat intreaga documentatie ce a stat la baza  solutionarii cererii petentei.

La termenul de judecata din data de 16.02.2007, instanta a pus in vedere  aparatorului petentei , sa-si precizeze obiectul cererii in sensul indicarii  suprafetei de teren pentru care solicita reconstituirea dreptului de proprietate , categoria de folosinta si amplasamentul.

  Pentru nerespectarea acestor dispozitii, instanta la termenul de judecata din data de  30.03.2007, a  dispus suspendarea judecarii cauzei in temeiul art. 155/1 Cod proc civila.

  La data de 6.06.2997, petenta formuleaza cerere de repunere pe rol  si se depune  raportul de expertiza  extrajudiciar MI in care se face echivalentul unitatilor de masura  stanjen ,palma , deget  si linie  din care rezulta ca defunctul OP a avut in proprietate suprafata totala de  28 stanjeni , 7 palme,  0 degete si 11 linii  , adica  78,41 ha  din care  56,68 ha padure.

Pe baza probatoriului administrat , instanta a pronuntat sentinta civila,  prin care a respins plangerea formulata de petenta.

Impotriva acestei sentinte, petenta a declarat recurs  ce a fost solutionat prin decizia civila pronuntata de Tribunalul Buzau  in dosar ..prin care s-a admis recursul formulat de petenta , a fost casata sentinta  si s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta,  pentru administrarea de noi probatoprii inclusiv expertiza topo ,pentru stabilirea corecta a situatie juridice a terenului .

In rejudecare dupa casare , cauza a fost inregistrata la aceasta instanta,  fiind  administrata  proba cu expertiza topo  si  proba cu inscrisuri depuse de  petenta cat si  de intimata  Comisia Locala L  de fond funciar, aceasta din urma  prin adresa precizeaza ca , din suprafata de 41 ha solicitata de  petenta nu se cunoaste  cat reprezinta padure si cat  teren cu vegetatie forestiera.

Raportul de expertiza topo a fost efectuat de catre expert SM , depus la dosar  ,  rezultand ca  suprafata ce a ramas  de reconstituit  este  de 39,13 ha , din care  24,12 ha padure  si 15,01 ha pasuni si fanete , neputand fi identificata pe vechile amplasamente ,intrucat acestea  nu sunt cunoscute nici de petenta ,nici de  intimata Comisia Locala L , aceasta din urma  precizand ca amplasament liber  UP IV  pe raza comunei L.

Partile  nu au formulat obiectiuni la raportul de expertiza .

Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma sustinerilor partilor si a probatoriului administrat, constand in inscrisuri si expertiza topo , instanta  va retine urmatoarea  situatie de fapt si de drept.

Petenta BG  este  mostenitoarea testamentara a defunctului AC , care la randul lui  este  fiul  defunctei AOP, asa cum rezulta din certificatul de mostenitor eliberat de fostul Notariat de Stat al sectorului 3 Bucuresti, certificat deces AC,  certificat  nastere petenta, anexa 24  eliberata de  Primaria com. Lopatari pentru defuncta AOP , sentinta civila pronuntata de Judecatoria Buzau in dosar.

Din adresa  emisa de Arhivele Nationale Directia Judeteana Buzau  rezulta ca , MDB–mama  defunctei AOPa,  detinea in anul 1950  pe raza  comunei L la  foaia matricola in care figureaza  suprafata totala de 84,05 ha din care  37 ha paduri , 42,50 ha teren neproductiv,  3,50 ha izlaz ,  1 ha faneata,  curti- constructii 0,05 ha. Motivarea intimatei Comisiei Judetene B de fond funciar  din hotararea…,  de respingere a contestatiei pe motiv ca actele de proprietate nu precizeaza clar unitatea de masura,  nu poate fi retinuta de instanta , deoarece din raportul de expertiza extrajudiciar MI,  cat si  din raportul de expertiza topo SM ,rezulta  ca suprafata  nereconstituita  este de 39,13 ha  din care  24,12 ha padure  si 15,01 ha pasuni si fanete.

Inclusiv Comisia Locala L  de fond funciar , recunoaste  prin adresa  ca,  suprafata nereconstituitra este de 41 ha , insa  nu poate  preciza  cat reprezinta padure si cat alte categorii de  folosinta.

Expertiza topo SM arata ca,  suprafata ce urmeaza a fi reconstituita nu a putut fi identificata pe vechile amplasamente detinute de defunctii DB si MB (parintii autoarei AAP) , intrucat nici petenta si  nici Comisia Locala L nu cunosc aceste amplasamente, insa  propune  ca amplasamente libere pentru teren cu vegetatie forestiera  UP IV pe raza comunei L.

Ca urmare, instanta  vazand disp. art. 1 si 6 din Lg 1/2000 modificata prin Lg 247/2005  cat si dispozitiile art. 24  din acelasi act normativ , toate cu referire la art. 5 si 6 din HG 890/2005, art.6 alin 2 din Lg 1/2000 modif. prin Lg 247/2005 , cu ref. la art. 12 si art. 27 din Lg 18/91 rep. cat si  dispozitiile procedurale prev. de art. 51-59 din Lg 18/91 rep. va aprecia ca  plangerea avand ca obiect fond funciar , formulata de petenta este  intemeiata  urmand a fi admisa .

Pe cale de consecinta, instanta va dispune anularea partiala a hotararii adoptata de intimata Comisia Judeteana B de fond funciar; va omologa raportul de expertiza topo SM  ,ce face parte integranta din prezenta sentinta- si va  dispune reconstituirea dreptului de proprietate privata pe numele petentei BG  in calitate de mostenitoare a defunctilor AOP  si AC  pentru suprafata totala de teren  ( astfel cum a fost identificata prin expertiza) de  39,13 ha teren cu vegetatie forestiera ,  in natura  pe amplasamentul situat in UP IV  pe raza comunei L.

Va lua act ca petenta nu solicita cheltuieli de judecata..

Potrivit art. 5 din Titlul XII al Lg 247/2005 , hotararile pronuntate de instantele judecatoresti in procesele de fond funciar, in prima instanta  sunt supuse numai recursului.

 

1