Fond funciar l.18/1991 – nulitatea absolută parţială, Titlu de Proprietate

Sentinţă civilă 1751 din 28.05.2007


La data de 9 mai 2007 , reclamantul Pref. Judeţului Călăraşi J.Ş. a chemat în judecată pârâţii Z.F. Z.D., Z.M. Z.V şi Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Borcea cum şi Comisia Judeţeană  pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Călăraşi , pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută  parţială a Hotărârii nr. 383 din 29.09.2000  a C.J.P.S.D.P.P.A.T. Călăraşi , în sensul că LA Anexa 37 Comuna Borcea , poziţia 44 , să se reducă suprafaţa ce s-a reconstituit de la autor  Z.C.H. cu 3,5 ha  din cele 18,5 ha existente .

Pe cale de consecinţă  , să se constate şi nulitatea absolută a procesului – verbal de punere în posesie  şi emiterea unui nou proces – verbal  de punere în posesie  şi a unui nou Titlu de proprietate pentru 15 ha teren agricol pe teritoriul comunei Borcea.

În motivarea cererii s-a arătat  că în baza L.18 /1991 şi L.1 / 2000  s-a reconstituit  mai multo moştenitori , de la acelaşi autor  suprafaţa totală  de 53,5 ha , pe teritoriul mai multor localităţi depăşindu-se limita maximă de 50 ha prevăzută de lege.

În întâmpinare  - cerere reconvenţională , pârâta Z.F. a fost de acord cu diminuarea suprafeţei totale cu 3,5 ha  pretinzând că această reducere să se facă din terenul de 25 ha  retrocedat prin T.P. nr.12706 / 2002 pe raza comunei Frăsinet  pe numele unui singur moştenitor . Ceilalţi pârâţi nu au formulat întâmpinare.

Prin Sentinţa civilă nr.  2855 / 2004 , Judecătoria Călăraşi a admis în parte acţiunea reclamantului , a constatat nulitatea absolută a Hotărârii nr. 316 /2000 a C.J.P.S.D.P.P.A.T. Călăraşi , în sen sul că la Anexa nr. 36 a Comunei Borcea , poziţia 7 , a dispus reducerea suprafeţei  reconstituite de la autor Z.C.H . cu 3,5 ha din cele 10 existente .

S-a constatat nulitatea absolută a T.P. nr. 135282 / 2003  şi s-a dispus emiterea unui nou titlu pentru 6,5 ha .

În recursul petentei Z.F. Tribunalul Călăraşi a casat sentinţa atacată trimiţând cauza spre rejudecare .

S-a reţinut că in stanţa de fond  s-a pronunţat pe ce nu s-a cerut , anulând o hotărâre şi un titlu la care reclamantul nu s-a referit în acţiune.

Reconstituirea succesivă a dreptului de proprietate prin acte distincte, obligă instanţa de fond  să verifice ultimul act de reconstituire căci numai acesta a fost eliberat cu încălcarea legii .

Nu este lăsat la aprecierea părţilor actul ce urmează a fi anulat întrucât nulitatea absolută a unui act poate fi invocată numai pentru cel eliberat  cu încălcarea  legii.

Soluţionând cauza după casare , instanţa a respins atât acţiunea reclamantului cât şi cererea reconvenţională formulată de pârâta Z.F. pentru următoarele considerente :

Prin acţiunea formulată de reclamant, instanţa a fost investită cu constatarea nulităţii absolute parţiale a Hotărârii nr. 383/29.02.2000 a Comisiei Judeţene de Fond Funciar Călăraşi (C.J.S.D.P.P.A.T), nulitatea absolută parţială a procesului-verbal de punere în posesie nr. 92/27.09.2002 şi a Titlului de Proprietate nr. 121995/14.02.2002 emise la com. Borcea şi, pe cale de consecinţă, reducerea cu 3,5 ha a suprafeţei de 18,5 ha pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate şi s-a emis Titlul de Proprietate nr. 121995/14.10.2002. 

De la acelaşi autor, Zamfirescu Chiriţă, le-a fost reconstituit moştenitorilor (pârâţi în cauză), un drept de proprietate pentru suprafaţa totală de 53,5 ha teren arabil extravilan.

Dispoziţiile imperative ale art. 3 al. 2 din L 1/2000, aşa cum a fost modificată şi completată, stipulează: „reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice, se face pentru diferenţa de 10 ha de familie şi este cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin legi speciale sau în orice mod, de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.

În raport cu această normă imperativă, este lovit de nulitate titlul de proprietate (şi actele subsecvente) prin care s-a stabilit dreptul de proprietate cu depăşirea limitei de 50 ha – ultimul emis. Acesta este Titlul de Proprietate nr. 135282/29.07.2003, emis pentru 10 ha pe teritoriul com. Borcea, a cărui nulitate absolută parţială a fost constatată pentru 3,5 ha prin sentinţa civilă nr. 2855/2006 a Judecătoriei Călăraşi, deşi nu s-a cerut , casată cu motivarea cuprinsă în considerentele deciziei Tribunalului Călăraşi.

Cum, în mod legal, acest titlu (şi actele subsecvente) ar trebui să facă obiectul unei acţiuni în constatarea nulităţii absolute, iar instanţa de fond a fost investită cu constatarea nulităţii unui Titlu de Proprietate emis legal, acţiunea a fost respinsă, cu motivarea de mai sus.

Domenii speta