Iesire din indiviziune - aspecte procedurale

Sentinţă civilă 2581 din 10.09.2008


Ieşire din indiviziune - aspecte procedurale

SENTINŢA CIVILA nr.2581/2008

Reclamantul V.V a chemat în judecată pe pârâţii VI,GS,GA şi GE pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună ieşirea din indiviziune asupra terenurilor menţionate în titlul de proprietate nr.5420/1996; cu cheltuieli de judecată.

în motivarea acţiunii s-a arătat că prin titlul de proprietate indicat s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor ce au aparţinut defunctului VNI în favoarea moştenitorilor săi, respectiv reclamantul, pârâtul V.I.I şi numitul V.I.A-fii, numita V.A soţia supravieţuitoare.

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentic 2458/2002, V.I.A a vândut pârâţilor GS, GAI şi GE dreptul indiviz de 1/4 din terenul în suprafaţă de 2039 mp în pct. acasă.

După decesul lui VIA, în anul 2003, acesta a fost moştenit de V.A,mamă, reclamant şi pârât VI.I fraţi. După decesul lui V.A, mama, au rămas ca moştenitori pârâtul VI şi reclamantul, fii, cu cote egale.

Pârâtul GS a formulat cerere reconvenţională, solicitând să se contate că a încheiat o convenţie de vânzare-cumpărare pentru terenul de 1400 mp pcf'Acasă" cu VA în timpul vieţii sale, hotărârea urmând să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare şi să oblige reclamantul şi pârâtul VI.I să îi plătească 3500 lei cheltuieli de înmormântare şi pomeni efectuate pentru aceasta, cu cheltuieli de judecată.

Acesta a depus la dosar înscrisul sub semnătură privată doveditor al convenţiei, susţinând imposibilitatea încheierii actului în formă autentică datorită decesului vânzătoarei.

Reclamantul a formulat întâmpinare, prin care s-a opus admiterii cererii reconvenţionale, invocând inadmisibilitatea primului capăt de cerere faţă de starea de indiviziune a părţilor.

Reclamantul şi-a completat acţiunea, solicitând anularea antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat în lipsa unui consimţământ valabil exprimat al vânzătoarei VA, acesta fiind viciat prin doi.

Instanţa a dispus disjungerea completării acţiunii şi judecarea sa pe cale separată conform art.120 alin.2 cod proc.civilă (în dosarul nr.2013/2005) şi suspendarea cauzei din dosarul nr. 1031/2005 având ca obiect ieşirea din indiviziune, în temeiul art.244 pct.l cod proc.civilă până la soluţionarea irevocabilă a cauzei disjunse.

Aceasta s-a soluţionat prin sentinţa civilă nr. 1881/2005, prin respingerea acţiunii ca neîntemeiată, hotărâre rămasă definitivă prin respingerea apelului şi recursului.

După repunerea cauzei pe rol a decedat reclamantul W, fiind introduşi în cauză moştenitorii: soţia supravieţuitoare VO şi fiii VC şi BMR care şi-au însuşit acţiunea, solicitând continuarea judecăţii.

Reclamanţii şi-au restrâns acţiunea de ieşire din indiviziune doar asupra terenului de la pct."Acasă" din titlul de proprietate.

Pârâtul GS şi-a completat cererea reconvenţională şi a solicitat şi ieşirea din indiviziune asupra terenurilor din extravilanul localităţii conform acţiunii iniţiale.

Reclamanţii au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâtului-reclamant în cererea reconvenţională, faţă de lipsa calităţii sale de moştenitor al defunctei VA, solicitând şi disjungerea cererii reconvenţionale cu obiect constatarea vânzării-cumpărării şi pronunţarea hotărârii care să ţină loc de act autentic.

Instanţa a admis excepţia invocată de reclamanţi şi a respins completarea cererii reconvenţionale pe cale de excepţie ca fiind formulată de persoană fără calitate procesuală activă, a disjuns cererea reconvenţională, în baza art.120 alin.2 cod proc.civilă, pentru continuarea judecăţii şi formând dosarul nr.3451/2006 şi a suspendat cauza având ca obiect ieşirea din indiviziune asupra terenului situat în pct."Acasă", în temeiul art.244 pct.l cod proc.civilă.

încheierea a fost recurată de pârâtul reclamant GS şi apreciată ca nelegală pentru încălcarea disp.art.255 alin.l şi 3 cod proc.civilă, recursul fiind respins ca nefondat prin decizie irevocabilă.

în continuarea judecării dosarului disjuns, dosar 3451/2006, s-au administrat probe cu interogatorii, înscrisuri şi expertiză tehnică topometrică şi s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 1385/2007 prin care s-a admis acţiunea şi s-a constatat dreptul de proprietate al reclamantului GS asupra terenului în suprafaţă de 1434 mp dobândit prin cumpărare sub condiţie rezolutorie de la vânzătoarea VA, hotărârea urmând a ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Hotărârea instanţei de fond a rămas definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului prin Decizia nr. 13 69/2007 a Tribunalului Prahova.

Cauza a fost din nou repusă pe rol pentru continuarea judecăţii iar reclamanţii au revenit, solicitând judecarea acţiunii în forma iniţială prin dispunerea ieşirii din indiviziune asupra tuturor terenurilor din titlul de proprietate.

După administrarea probelor testimoniale şi interogatorii s-a pronunţat încheierea interlocutorie, prin care s-a constatat calitatea părţilor, cotele succesorale şi s-au identificat imobilele iar după efectuarea expertizei topometrice şi a variantelor de lotizare cauza a fost soluţionată prin omologarea unei variante de lotizare a imobilelor ce conţine loturi în natură, acceptată de toate părţile, cu includerea în lotul vânzătoarei a imobilului înstrăinat pârâtului GS sub condiţie rezolutorie.