Penal. sentinta de fond pronuntata dupa pronuntarea unei incheieri in temeiul dispozitiilor art. 278/1 al. 8 lit. c cod procedura penala

Sentinţă penală din 11.03.2009


Asupra prezentului proces penal:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instante, petenta S.C. CA S.A.  a solicitat desfiintarea ordonantei a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău privind pe făptuitorul CAD si retinerea cauzei spre judecare în complet legal constituit.

Instanta, prin sentinta penală a respins plângerea formulată, mentinând solutia adoptată prin ordonanta a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, ca temeinică si legală.

Împotriva acestei sentinte penale petenta a declarat recurs si Tribunalul Buzău, prin decizia penală, a admis recursul formulat, a casat sentinta recurată, a admis plângerea formulată de petenta S.C. CA S.A., a desfiintat ordonanta si a trimis cauza la Judecătoria Buzău pentru a fi solutionată pe fond, apreciindu-se că la dosarul de urmărire penală sunt suficiente probe din care rezultă vinovătia făptuitorului CAD cu privire la infractiunile prevăzute de art.215 al.1,3,4 C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen si art.84 al.1 pct.3 din Legea nr.59/1934.

La rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instante.

Analizând întregul material probator administrat în cauză respectiv plângerea si declaratiile părtii vătămate S.C. CA S.A., contractele de vânzare, declaratiile inculpatului CAD, cererea de deschidere a procedurii falimentului formulată de S.C. MI 93 S.R.L. din data de 05.04.2004, filele CEC, adresa a B.N.R.-Directia stabilitate financiară, titlul executoriu emis de A.F.P. Buzău, copia sentintei a Tribunalului Buzău-Sectia comercială si de contencios administrativ, raportul de expertiză contabilă întocmit de expert contabil autorizat PM, procesul-verbal încheiat între S.C. MI 93 S.R.L. si Banca Comercială C-Sucursala B, copiile filelor CEC, declaratiile martorilor MV, GA, BE, CE, CE, RM, raportul de expertiză contabilă întocmit de expert contabil autorizat OCV precum si celelalte înscrisuri atasate la dosar, instanta retine următoarele:

La datele de 01.06.2004 si 01.01.2005 între partea vătămată S.C. CA S.A. si inculpatul CAD, în calitate de administrator al S.C. MI 93 S.R.L., s-au încheiat contractele de vânzare-cumpărare având ca obiect vânzarea si respectiv cumpărarea de produse petroliere.

În baza acestor contracte, în perioada 16.12.2004-20.01.2005, S.C. MI 93 S.R.L. s-a aprovizionat de la partea vătămată S.C. CA S.A. cu produse petroliere în valoare totală de 393.457.522 lei, conform facturilor fiscale atasate la dosar.

Pentru plata acestor produse, inculpatul CAD, în calitate de administrator al S.C. MI 93 S.R.L., a emis filele CEC, ultima fiind emisă în alb doar cu semnătura inculaptului si ştampila societătii pe care o reprezenta.

Pe aceste file CEC inculaptul în loc să consemneze data reală a emiterii acestora, a consemnat, cu intentie, data scadentei acestora, o practică des întâlnită în raporturile comerciale din tara noastră.

Acest lucru rezultă cu certitudine din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 18.01.2005 între S.C. MI 93 S.R.L, prin reprezentantul său-inculpatul CAD si Banca Comercială C-Sucursala B, prin care au fost predate în vederea anulării filele CEC întrucât S.C. MI 93 S.R.L. intrase în interdictie bancară la data de 18.01.2005 când A.F.P. Buzău a înaintat unitătilor bancare la care această societate comercială avea conturi deschise, adrese de înfiintare a popririi, în baza O.G. nr.92/2003.

Astfel, se poate observa că filele CEC emise de inculpat pentru plata produselor petroliere au serii anterioare celor două file CEC predate în vederea anulării la data de 18.01.2005, fiind astfel emise anterior datei de 18.01.2005.

De aici rezultă că S.C. MI 93 S.R.L., la data emiterii filelor CEC nu se afla în incidentă de plăti, având disponibil în cont conform extraselor anexate la raportul de expertiză contabilă întocmit de expert contabil autorizat OCV.

Această situatie de fapt se coroborează cu declaratiile inculpatului, declaratiile martorilor BE si CE si concluziile raportului de expertiză contabilă întocmit de expert contabil autorizat OCV.

În ceea ce priveste declaratia martorei CE, instanta o apreciază ca fiind neconcludentă si neutilă cauzei, fiind în totală contradictie cu întregul material probator administrat în cauză.

Ulterior, la datele scadente mentionate pe filele CEC, S.C. CA S.A. le-a introdus la plată fiind refuzate din motivele mentionate mai sus.

În ceea ce priveste concluziile raportului de expertiză contabilă întocmit de expert contabil autorizat PM, aceste urmează a nu fi luate în considerare fiind înlăturate de declaratiile martorilor audiati în cauză.

Având în vedere cele retinute mai sus, instanta constată că inculpatul CAD, atât la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cât si la data completării si emiterii celor patru file CEC, nu a avut intentia de a o induce în eroare pe părtea vătămată S.C. CA S.A. în sensul dispozitiilor art.215 al.1,3,4 C.pen. .

În drept, faptele inculaptului CAD de a emite, cu intentie, în realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, în perioada decembrie 2004-17 ianuarie 2005, file CEC cu dată falsă, în sensul consemnării ca dată a emiterii altă dată decât cea reală, întruneste elementele constitutive ale infractiunii prevăzută de art.84 al.1 pct.3 din Legea nr.59/1934 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. .

În consecintă, instanta în baza art.11pct.2 lit.a raportat la art.10lit.d C.pr.pen. urmează să-l achite pe inculpatul CAD pentru savârsirea infractiunii prevăzută de art.215 al.1,3,4 C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. în dauna părtii vătămate S.C.CA S.A., întrucât faptei îi lipseste intentia ca element constitutiv al laturii subiective a infractiunii. 

În baza art.84 al.1 pct.3 din Legea nr.59/1934 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen., instanta urmează să-l condamne pe inculpatul CAD la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de emitere de C.E.C.-uri cu dată falsă, în formă continuată, în perioada decembrie 2004-17 ianuarie 2005, în dauna părtii vătămate S.C.CA S.A..

La individualizarea pedepsei aplicate instanta a avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infractiune, gradul de pericol social al faptelor săvârsite de inculpat, atitudinea sinceră a acestuia atât în faza de urmărire penală cât si în faza de judecată precum si faptul că inculpatul nu are antecedente penale.

Instanta apreciază că scopurile pedepsei aplicate pot fi atinse chiar si fără executarea acesteia în regim de detentie astfel încât, în baza art.81 C.pen. cu referire la art.82 C.pen. urmează să dispună suspendarea conditionată a executării pe durată de 2 ani si 6 luni ce va constitui termen de încercare pentru inculpat.

În baza art.359 C.pr.pen. instanta urmează să atragă atentia inculpatului asupra dispozitiilor a căror nerespectare are ca efect revocarea suspendării respectiv asupra consecintelor savârsirii unei noi infractiuni în termenul de încercare sau neexecutării obligatiilor civile.

Instanta, în baza art.71 C.pen. urmează să interzică inculpatului drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a),b si c C.pen. .

În baza art.71 al.5 C.pen., instanta urmează să dispună ca pe durata suspendării conditionate a executării pedepsei închisorii, să se suspende si executarea pedepselor accesorii.

 Fiind întrunite conditiile răspunderii civile delictuale respectiv fapta ilicită, prejudiciul, raportul de cauzalitate si vinovătia, instanta, în baza art.14 C.pr.pen. raportat la art.998 C.civ. cu referire la art.346 al.2 C.pr.pen. urmeauză să-l oblige pe inculpat să plătească părtii civile S.C.CA S.A. suma de 39.357,75 lei cu titlu de despăgubiri civile.

Instanta, în baza art.193 al.1 C.pr.pen. urmează să-l oblige pe inculpat să plătească părtii civile suma de 844,51 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

În baza art.191 si art.192 al.1 pct.1 lit.c C.pr.pen. instanta urmează să-l oblige pe inculpat la plata sumei de 600 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare în care este inclusă si suma de 100 lei onorariu apărător din oficiu avansată Baroului de avocati Buzău din fondul special al Ministerului Justitiei.