Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

Sentinţă penală 54 din 08.04.2010


Dosar nr. 56/214/2010

JUDECATORIA COSTESTI

SENTINTA PENALA Nr. 54/08.04.2010

Pe rol se afla judecarea cauzei penale privind pe revizuentul I M si pe intimatii N M, IS,  I Al, PRIMARIA ORASULUI Costesti. , având ca obiect cerere de revizuire.

La apelul nominal facut în sedinta publica  au raspuns intimatii N M, I S si I A, lipsa fiind revizuentul  reprezentat de av. S. G si intimata  Primaria  Oras Costesti .

Procedura de citare este  legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care

Intimatul I A depune în copie decizia civila  nr.  1341/R/13.10.2009 pronuntata de Tribunalul Arges.

In temeiul art 403 C.p.p  instanta acorda cuvântul reprezentantului parchetului si partilor cu privire la admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul formuleaza concluzii de respingere a cererii petentului ca inadmisibila  având în vedere ca se ataca  o hotarâre judecatoreasca definitiva, pronuntata  în temeiul art.  278 1 alin.  8 lit. a si b) C.p.p. Potrivit  deciziei nr. XVII din 19.03.2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitiei o astfel de cerere este inadmisibila.

Aparatorul petentului  solicita admiterea  în principiu  a cererii  apreciind ca sunt  suficiente motive pentru ca instanta sa pronunta o solutie în acest sens.  Invoca faptul ca  Tribunalul Arges, atunci când  a  admis recursul împotriva sentintei pen.  136/23.05.2008 nu s-a pronuntat cu privire asupra unor probe relevante cum ar fi expertiza judiciara efectuata de expert M L  contrara expertizei efectuate de  expertul agronom  S G.  De asemenea  instanta nu s-a pronuntat cu privire la masuratorile cadastrale facute de intimat în urma carora a rezultat ca acestuia  îi lipsesc 300 mp fata de ceea ce se mentioneaza în actele de proprietate. Revizuentul  se afla în situatia în care prin  ordonanta 228/P/2007 s-a dispus  restabilirea situatiei anterioare iar prin  sentinta 221/2009 s-a respins actiunea  reclamantului apreciindu-se ca pârâtul, revizuent  în  cauza pendinte, nu a acaparat nicio  bucata din terenul domeniu public . Precizeaza ca  cererea de revizuire se întemeiaza pe disp. art.  394  alin. 1 lit. e) C.p.p.

Intimatii prezenti lasa la aprecierea instantei.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin adresa nr. 139/III/6/2006 Parchetul de pe lânga Judecatoria Costesti a înaintat spre solutionare cererea de revizuire formulata de revizuentul I M împotriva ordonantei nr. 288/P/2007 din data de 28.05.2007 emisa de Parchetului de pe lânga Judecatoria Costesti ramasa definitiva prin Decizia penala nr. 194/R/30.03.2009 pronuntata de Tribunalul Arges în Dosarul nr. 1103/214/2007, împreuna cu concluziile întocmite de procuror în cauza, cerere înregistrata pe rolul acestei instante la data de 07.01.2010, sub nr. 56/214/2010.

Prin cererea de revizuire adresata Parchetului de pe lânga Judecatoria Costesti revizuentul  I M a solicitat revizuirea ordonantei nr. 228/P/2007 din data de 28.05.2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Costesti ramasa definitiva prin decizia penale nr.194/R/30.03.2009 a Tribunalului Arges, întrucât dispozitiile acestei ordonante se contrazic cu sentinta civila nr. 221/23.02.2009 a Judecatoriei Costesti prin care s-a apreciat ca revizuentul din prezenta cauza nu ocupa nicio suprafata de teren din domeniul public si ca a construit gardul pe vechiul amplasament.

În motivarea cererii a aratat ca solutia data prin ordonanta  nr. 288/P/2007  din data de 28.05.2007 emisa de Parchetul de pe lânga Judecatoria Costesti s-a dispus aplicarea unei amenzi cu caracterul administrativ în suma de 1000 lei învinuitului-revizuentului si în temeiul art. 245 alin.1 lit.c. C.pr.pen. s-a dispus restabilirea situatiei anterioare savârsirii infractiunii si obligarea învinuitului–revizuentul I M sa desfiinteze pe o lungime de 4,2 m liniari pâna la nivelul peretelui garajului, care este amplasat pe linia de hotar, a gardului edificat, prin care a acaparat suprafata de 2,90 m.p. din drumul public asa cum rezulta din raportul de expertiza întocmit de expertul judiciar S G. În cerere se mai arata ca prin sentinta civil nr. 221/23.02.2009 a Judecatoriei Costesti pronuntata în dosarul nr. 872/214/2007 s-a constat ca pârâtul I M nu ocupa nicio suprafata de teren din domeniul public.

În drept cererea de revizuire a fost întemeiata pe disp. art. 394 pct.1 lit.e C.pr.pen. si art.394 pct.4 C.pr.pen.

 Prin referatul efectuat în baza art.399 C.pr.pen. Parchetul de pe lânga Judecatoria Costesti a apreciat cererea de revizuire  ca inadmisibila, considerând ca aceasta nu  priveste o hotarâre din cele mentionate la art.393 C. pr.pen. si nu se încadreaza nici în cazurile prevazute de art.394 C.pr.pen.

Analizând prezenta cerere, sub aspectul admisibilitatii ei în principiu, instanta retine urmatoarele :

Prin ordonanta  nr. 288/P/2007 din data de 28.05.2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Costesti s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului I M în temeiul art.11 pct.1 lit.b si art. 10 lit b/1 C.pen. si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ în suma de 1000 lei pentru savârsirea infractiunii de tulburare de posesie prev. de art.220 alin.1 C.pen. si în temeiul art. 245 alin.1 lit.c C.pr.pen. restabilirea situatiei anterioare savârsirii infractiunii si obligarea învinuitului sa desfiinteze pe o lungime de 4,2 m liniari pâna la nivelul peretelui garajului, care este amplasat pe linia de hotar, a gardului edificat, prin care a acaparat suprafata de 2,90 m.p. din drumul public asa cum rezulta din raportul de expertiza aflat la filele 36-37 dos.u.p.

Prin decizia penala nr. 194/R din data de 30.03.2009 s-a admis recursul Parchetului de pe lânga Judecatoria Costesti s-a casat sentinta, iar pe fond s-a respins plângerea petentului I M si s-a mentinut ordonanta nr.288/P/2007  din data de 28.05.2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Costesti.

Prin sentinta civila nr. 221/23.02.2009 a Judecatoriei Costesti pronuntata în Dosarul nr. 872/214/2007 s-a respins actiunea reclamantului I S formulata împotriva pârâtului I M ca neîntemeiata. Din considerentele sentintei instanta retine ca prin actiunea formulata reclamantul a solicitat ca instanta prin hotarâre pe care o va pronunta în cauza sa-l oblige pe pârâtul I M la ridicarea gardului în lungime de 4,2 ml sau sa fie autorizat pe cheltuiala pârâtului sa ridice acest gard.

Prin decizia civila nr. 2008/R /07.12.2009 a Tribunalului Arges s-a admis recursul declara de reclamantul I S si s-a modificat sentinta nr. 221/2009 a Judecatoriei Costesti, în sensul ca s-a admis actiunea reclamantului si a obligat pârâtul I M sa ridice gardul  pe o lungime de 4,2 ml, iar în caz de refuz sa autorizeze reclamantul sa ridice gardul pe cheltuiala pârâtului. În considerentele deciziei s-a retinut de catre instanta de recurs ca prin decizia penala nr. 194/R/30.03.2009 a Tribunalului Arges s-a statuat cu putere de lucru judecat ca pârâtul I M prin edificarea gardului a acaparat suprafata de 2,90 mp si ca nu a respectat vechiul amplasament.

Instanta retine ca din economia dispozitiilor art. 393 si art. 394 C. proc. pen. rezulta caracterul de cale extraordinara de atac a revizuirii, prin folosirea careia se pot înlatura erorile judiciare cu privire la faptele retinute printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, datorate necunoasterii de catre instante a unor împrejurari de care depindea adoptarea unei hotarâri conforme cu legea si adevarul.

Din aceleasi dispozitii rezulta, totodata, ca revizuirea are rolul de a atrage anularea hotarârilor în care judecata s-a bazat pe o eroare de fapt si de a reabilita judecatoreste pe cei condamnati pe nedrept.

Fiind o cale extraordinara de atac, revizuirea poate privi exclusiv hotarârile determinate de art. 393 C. proc. pen. si numai pentru cazurile prevazute în art. 394 din acelasi cod, singurele apte a provoca o reexaminare în fapt a cauzei penale.

 Drept urmare, coroborarea acestor dispozitii legale impun concluzia inadmisibilitatii controlului judiciar, cu consecinta respingerii cererii pentru acest motiv, în situatia exprimarii de catre partea interesata a simplei nemultumiri cu privire la dispozitiile unei ordonante care (aparent) s-ar contrazice  cu dispozitiile unei sentinte civile.

Astfel, potrivit art.394 alin.1 din C.pr.pen., revizuirea poate fi ceruta când:

a) s-au descoperit fapte sau împrejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei;

b) un martor, un expert sau un interpret a savârsit infractiunea de marturie mincinoasa în cauza a carei revizuire se cere;

c) un înscris care a servit ca temei al hotarârii a carei revizuire se cere a fost declarat fals;

d) un membru al completului de judecata, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penala a comis o infractiune în legatura cu cauza a carei revizuire se cere;

e) când doua sau mai multe hotarâri judecatoresti  definitive nu se pot concilia.

Dupa cum se observa din analiza motivelor invocate de revizuent, aspectele învederate nu s-ar putea încadra în nici unul din cazurile de revizuire reglementate de art. 394 C.pr.pen., întrucât se pot revizui numai hotarârii penale definitive care nu se pot concilia, iar nu o hotarâre definitiva penala si o hotarâre irevocabila civila. Prin sentinta civila ramasa irevocabila s-a antamat puterea de lucru judecat a celor dispuse prin decizia penala nr. 194/R/2009, mentinându-se dispozitiile  ordonantei nr. 288/P/2007 din data de 28.05.2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Costesti.

Pe cale de consecinta, fata de cele expuse, în baza art.403 C.pr.pen., instanta urmeaza sa respinga cererea de revizuire formulata de revizuentul I M,  ca inadmisibila.

În temeiul art.192 al.2 C.pr.pen., va obliga revizuentul la plata sumei de 50 lei , cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea de revizuire formulata de petentul I M, în contradictoriu cu intimatii N M, I S, I A, si PRIMARIA ORASULUI COSTESTI, ca inadmisibila.

În baza art. 192 al. 2 C.pr.pen. obliga petentul la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 08.04.2010.