Pensie de întreţinere pentru major

Sentinţă civilă 245 din 18.03.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA COSTESTI

DOSAR NR. xxxxxxx

SENTINTA CIVILA NR. xxxxx

Sedinta publica din xxxxxxxxx

Instanta constituita din:

PRESEDINTE judecator x

Grefier x

Pe rol solutionarea cauzei civile privind pe reclamantul V I A, în contradictoriu cu pârâtul PG, având ca obiect – stabilire pensie de întretinere pentru major.

La apelul nominal facut în sedinta publica, au raspuns ambele parti.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Pârâtul arata ca a mai fost obligat la plata unei pensii de întretinere pentru reclamant, dar acesta nu a mai mers la scoala, ci a plecat în strainatate, motiv pentru care a încetat plata si depune, în copie, sentinta civila nr. 707 din 22.03.2000, pronuntata de Judecatoria C în dosarul nr. xxx.

Reclamantul arata ca i s-a stabilit paternitatea fata de pârât si depune la dosar o copie a sentintei civile nr. 3905 din 23.04.1992, pronuntata de Judecatoria P în dosarul nr. xxx.

Având cuvântul asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului, reclamantul solicita respingerea acesteia, întrucât pârâtul este tatal sau, iar pârâtul arata ca i-a platit pensie de întretinere fiului sau pâna în noiembrie, când acesta a împlinit 18 ani.

Având în vedere sustinerile partilor si sentintele depuse la dosar, instanta constata ca pârâtul este tatal reclamantului major si respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului, exceptie invocata din oficiu, ca neîntemeiata.

Având cuvântul pentru formularea de probatorii, atât reclamantul, cât si pârâtul solicita proba cu înscrisurile depuse deja la dosar.

În temeiul art. 167 din Codul de procedura civila, instanta încuviinteaza pentru ambele parti proba cu înscrisurile aflate la dosar, apreciind ca este pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, alte exceptii de invocat si nici alte probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul în dezbateri pe fondul cauzei.

Reclamantul solicita admiterea cererii si obligarea pârâtului, tatal sau, sa-i plateasca pensie de întretinere întrucât este elev.

Pârâtul solicita admiterea actiunii, dar doreste ca reclamantul sa-i faca, în continuare, dovada ca îsi continua studiile.

Instanta declara dezbaterile închise si retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei C la 14.01.2010, sub nr. xxx, reclamantul VIA a solicitat ca, prin hotarârea ce se va pronunta, instanta sa îl oblige pe pârâtul PG la plata unei pensii de întretinere în favoarea sa.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca pârâtul a fost casatorit cu mama sa, din casatorie rezultând el, nascut la data de 18.06.1991.

Reclamantul a mai învederat ca locuieste, în prezent, cu mama sa si este elev la Grupul Scolar Agricol C, iar tatal sau refuza sa contribuie la cheltuielile cu întretinerea sa, desi este angajat la S A C.

În drept, reclamantul nu a indicat niciun text de lege.

Actiunea este scutita de plata taxei de timbru conform art. 15 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

În dovedirea cererii sale, reclamantul a depus la dosarul cauzei: adeverinta eliberata de Grupul Scolar Agricol C – A nr. 93 din 12.01.xxx (fila 2), copie a cartii sale de identitate (fila 3), copia certificatului de nastere seria NV nr. 005601 din 04.07.xxx (fila 4) si adeverinta cu venitul obtinut de pârât pe ultimele 6 luni la SAB (fila 10), sentinta civila nr. 3905 din 23.04.1992, pronuntata de Judecatoria  în dosarul nr. 9274/1991 (fila 13).

La termenul de judecata din data de 03.02.2010, instanta a invocat, din oficiu, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului, pe care a respins-o, ca neîntemeiata, la prezentul termen de judecata, pentru motivele indicate în practicaua prezentei hotarâri. 

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine:

În fapt, asa cum rezulta din sentinta civila nr. 3905 din 23.04.1992, pronuntata de Judecatoria P, în dosarul nr. 9274/1991 (fila 13), precum si din sustinerile partilor, reclamantul este fiul pârâtului. Acesta a fost obligat, prin sentinta civila nr. 707 din 22.03.2000, pronuntata de Judecatoria Ci în dosarul nr. xxx (fila 14) sa-i plateasca reclamantului o pensie de întretinere în cuantum de 25% din venitul mediu lunar, începând cu data de 13.12.1999 si pâna la împlinirea de catre minor a vârstei de 18 ani.

În prezent reclamantul este major, dar se afla în continuarea studiilor la Grupul Scolar Agricol C-A ( adresa nr. 93 din 12.01.2010, fila 2) si locuieste cu mama sa, iar pârâtul a încetat sa contribuie la întretinerea sa de la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pârâtul a învederat ca este de acord sa-i plateasca reclamantului pensie de întretinere, dar doreste ca reclamantul sa dovedeasca, în continuare, ca nu si-a încetat studiile.

Din adeverinta SAB nr. 13 din 02.02.2010 (fila 10) rezulta ca pârâtul a obtinut venituri pe lunile iulie 2009-decembrie 2009 cuprinse între 1070 lei si 1833 lei.

În drept, potrivit art. 86 din Codul familiei, obligatia de întretinere exista între parinti si copii, având dreptul la întretinere numai cel care se afla în nevoie, neavând putinta unui câstig din munca, din cauza incapacitatii de a munci.

Conform art. 94, alin. 1 din Codul familiei întretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati.

Din interpretarea logico-juridica a acestor texte rezulta ca descendentii majori au dreptul sa fie întretinuti parintii lor daca nu pot obtine un câstig din munca, întretinerea urmând a fi stabilita prin raportare la nevoile copiilor majori, dar si la veniturile parintelui care urmeaza a fi obligat la plata acesteia.

Reclamantul se afla în continuarea studiilor, fiind, deci, în imposibilitate de a obtine venituri din munca, din cauza incapacitatii dea presta o activitate producatore de venituri din ratiuni ce tin de respectarea programului cursurilor liceale de zi, a pregatirii si studiului individual, activitati necesare pentru însusirea cunostintelor si aptitudinilor practice, în vederea pregatirii pentru desavârsirea formarii sale profesionale.

Prin urmare, în sarcina pârâtului subzista obligatia legala de întretinere în favoarea fiului sau major, în baza art. 101 din Codul familiei, în virtutea caruia parintii sunt datori sa îngrijeasca de copii, inclusiv sub aspectul educatiei, învataturii si pregatirii profesionale.

Pentru cuantificarea pensiei, instanta va tine seama de nevoile majorului, specifice vârstei acestuia si etapei de instruire în care se afla: hrana, îmbracaminte, achizitionarea manualelor scolare etc.

Totodata, pârâtul este angajat, obtinând venituri pe lunile iulie 2009-decembrie 2009 cuprinse între 1070 lei si 1833 lei (adeverinta SAB nr. 13 din 02.02.2010, fila 10).

Având în vedere dispozitiile art. 94, alin. 3 din Codul familiei, care permit stabilirea pensiei de întretinere pâna la o patrime din câstigul din munca, pentru un copil, precum si faptul ca pârâtul nu a dovedit ca presteaza întretinere si altor persoane fata de care sa fie în mod legal obligat, instanta va stabili pensia de întretinere la o patrime din venitul lunar net al acestuia, rezultând un procent de 25%.

Instanta constata ca art. 93, alin. 1 si art. 94 din Codul familiei nu interzic stabilirea pensiei de întretinere într-o cota procentuala din veniturile salariale ale debitorului întretinerii, iar pârâtul nu este prejudiciat în raport de fluctuatiile ce ar putea interveni în veniturile sale. Dimpotriva, este o modalitate eficienta de a evita actionarea în judecata repetat, în raport de cresterea sau reducerea veniturilor acestuia.

Reclamantul nu a solicitat plata pensiei de întretinere de la o data anterioara cererii de chemare în judecata. Prin urmare, se prezuma ca nevoia ca pârâtul sa contribuie la întretinerea acestuia s-a ivit din momentul introducerii actiunii, de la xxx.

Cu privire la solicitarea pârâtului ca reclamantul sa faca dovada ca se afla în continuarea studiilor, pârâtul poate recurge la posibilitatea prevazuta de art. 94, alin. 2 din Codul familiei.

În consecinta, instanta, în baza art. 86 si art. 94 din Codul familiei, va admite actiunea si îl va obliga pe pârât sa plateasca reclamantului, nascut la data de yyy, o pensie de întretinere lunara, în cuantum de 25% din venitul lunar net al pârâtului, începând cu data introducerii actiunii, yyy si pâna la finalizarea studiilor reclamantului, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

În aplicarea art. 453, alin. 2 din Codul de procedura civila se va emite adresa de înfiintare a popririi asupra salariului pârâtului.

PENTRU TOATE ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea formulata de reclamantul VI-A, în contradictoriu cu pârâtul PG.

Obliga pârâtul sa plateasca reclamantului, nascut la data de xxx, o pensie de întretinere lunara, în cuantum de 25% din venitul lunar net al pârâtului, începând cu data introducerii actiunii, xxx si pâna la finalizarea studiilor reclamantului, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

În aplicarea art. 453, alin. 2 din Codul de procedura civila se emite adresa de înfiintare a popririi asupra salariului pârâtului.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi, xx.

Presedinte,

Grefier,

Red./tehn./ L.I.-M./4 ex.

18 martie 2010