Raspunderea executorului judecatoresc. Obligatie de diligenta.

Sentinţă civilă 918 din 18.06.2013


Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 007.02.2013 sub nr. 9xxxx/213/2013, reclamantul N.N. a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta în contradictoriu cu paratele BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC si persoana fizica G.R., BIROUL DE CARTE FUNCIARA OLT si persoana fizica D.N.M., asistent registrator la aceasta institutie sa se dispuna obligarea paratelor în solidar sa-i plateasca prejudiciul initial de la data formularii cererii de executare silita, adica 43305 lei, la care în final sa se adauge toate sumele acumulate ulterior, inclusiv cele cu executarea silita, nefinalizata si cele cu acest proces si sa se mentioneze în hotararea judecatoreasca un termen cert si scurt în care sa i se faca plata, într-o singura transa.

În motivarea în fapt a cererii reclamantul a solicitat executarea silita a imobilului din municipiul Caracal, str. Nicolae Titulescu nr. xx, judetul Olt, apartinand debitorului M.D., în baza titlurilor executorii reprezentate de sentintele civile nr.442/27.03.2012 si nr.587/24.04.2012, pronuntate de catre Judecatoria Corabia.

Reclamantul a mai aratat ca în dosarul de executare silita format executorul judecatoresc G.R., cu intentie, o data cu somatia catre debitor nu a înaintat cererea de identificare a imobilului, cererea de înscriere a imobilului în Cartea Funciara, nu a actionat pentru realizarea cu celeritate a executarii silite, dar a acceptat fara temei legal, ca documentul solicitat Biroului de Carte Funciara Olt sa-i fie trimis în 35 de zile si nu de îndata, asa cum obliga legea institutia mentionata, adica în maximum 5-7 zile, cum procedeaza în situatii similare în prezent.

Reclamantul a mentionat ca Biroul de Carte Funciara Olt a primit solicitarea executorului judecatoresc la data de 07.09.2012, a întocmit documentul la data de 19.09.2012 si l-a expediat solicitantului legal la data 12.10.2012 , adica în 35 de zile. Acelasi Birou de Carte Funciara Olt a eliberat debitorului sau, M.D., documentul necesar vanzarii imobilului supus deja executarii silite într-o zi, acesta reusind astfel sa vanda imobilul la data de 25.09.2012 si sa-si creeze insolvabilitatea actuala, fiind astfel pus în fata faptului împlinit de a nu putea sa-si recupereze creditul initial de 43305 lei, plus cheltuielile ulterioare.

Reclamantul a subliniat ca  rezulta clar culpa comuna a celor doua institutii, prin persoanele fizice semnatare ale documentelor eliberate de catre acestea, cu debitorul sau, M.D., care a fost favorizat înca din faza de dupa depunerea cererii de executare  silita iar paratele trebuie  sa plateasca prejudiciul pe care i l-au cauzat în acest mod. Debitorul sau a vandut cu suma de 400.000 de lei imobilul ce facea obiectul executarii silite dar nu a achitat creditul ce îl datoreaza.

În drept, reclamantul si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art.1081 , alin.2, lit.g, art.1083 , art.373  1 5 alin.2 , art.3732 alin.3 din Codul de procedura civila.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 2344 lei si i s-a aplicat timbrul judiciar în cuantum de 3 lei (f.4,34).

La cererea de chemare în judecata au fost anexate în copie urmatoarele înscrisuri: sentinta civila nr.442/27.03.2012 (f.6-7) si sentinta civila nr.587/24.04.2012 (f.8), pronuntate de Judecatoria Corabia în dosarul nr.2909/213/2011, procesul-verbal de cheltuieli nr.47/2012, încheiat la data de 13.08.2012 (f.10), chitanta seria OT GR Nr.0000001267/13.08.2012 (f.11), factura fiscala eliberata la data de 13.08.2012 (f.12), adresa catre OCPI nr.47/2012 din 07.09.2012 (f.13), certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului nr.48828/10.09.2012 (f.14), somatia de plata din data de 27.08.2012 (f.15), dovada comunicarii somatiei de plata (f.16), contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.3202/25.09.2012 (f.18), ordine de plata privind dovada achitarii taxei certificat identificare imobil si taxei notare somatie imobiliara în CF (f.19), chitanta nr.35/06.09.2012 si împuternicire avocatiala (f.20).

Paratele  BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC ,,G.R.,, si persoana fizica G.R. au formulat întampinare prin care au solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se respinga actiunea reclamantului ca nelegala si netemeinica.

În motivarea în fapt a întampinarii paratele au aratat ca actiunea reclamantului este nelegala si netemeinica deoarece încalca în mod evident dispozitiile legale de drept material si de drept procesual civil aplicabile cauzei.

Paratele au aratat ca actiunea reclamantului nu îndeplineste conditiile de fond si de forma prevazute de art.112, pct.4 si 5 din C.proc.civ în sensul ca actiunea nu este motivata în drept în ceea  ce priveste temeiurile de drept material în baza carora a fost formulata. Textele invocate de catre reclamant-art.1081 , alin.2, lit.g, art.1083 , art.373  1 5 alin.2 , art.3732 alin.3 din Codul de procedura civila-reglementeaza ,,amenzi judiciare si despagubiri,, precum si ,,procedura executarii silite,, dar nu fac nicio referire la temeiurile din cuprinsul Codului Civil care pot aplicabile în cauza deoarece reclamantul trebuia sa arate f arate fundamentul juridic al actiunii sale.

Paratele au mai mentionat ca se impune reclamantul sa faca precizarea a temeiurilor de drept si de fapt în baza carora a solicitat obligarea ,,în solidar,, a celor 4 parate-2 persoane juridice si 2 persoane fizice avand în vedere dispozitiile art.1443 C.civil fata de care nu poate fi antrenata o raspundere solidara a celor 4 parate chemate în judecata,deoarece este vorba despre 2 persoane fizice-G.R. si D.M. si despre 2 persoane juridice-Birou Executor Judecatoresc G.R. si Biroul de Carte Funciara Olt, persoane si institutii juridice cu atributii si raspunderi administrative si juridice distincte.

Paratele au mai invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a persoanei fizice-G.R.-deoarece este evident ca din motivarea cererii de chemare în judecata nu rezulta existenta unor raporturi juridice între reclamant si aceasta parata, acestea neexistand nici realitate. Reclamantul invoca în actiunea sa existenta unor raporturi civile create între acesta si Biroul Executor Judecatoresc G.R. în baza contractului de acordare servicii de executare silita încheiat în dosarul nr.47/2012 al executorului judecatoresc G.R..

Paratele au precizat ca actiunea reclamantului fata de Biroul Executor Judecatoresc G.R. trebuie respinsa ca nelegala si netemeinica.

Paratele au subliniat ca desi reclamantul nu indica în actiunea sa temeiurile de drept material în baza carora solicita obligarea paratei, persoana juridica, la plata unei sume de bani, cu titlu de despagubiri, este evident ca singurul temei juridic al unei posibile raspunderi civile a unui birou executor judecatoresc l-ar putea constitui dispozitiile art.24 din Lg nr.188/10.11.2000, cu modificarile ulterioare, care prevad ca ,,raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, în conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încalcarea obligatiilor sale profesionale,,. În aplicarea acestui text de lege doctrina juridica a stabilit ca ,,raspunderea executorului judecatoresc este o raspundere civila contractuala si nu delictuala si este o raspundere corespunzatoare nerespectarii regulilor ce deriva din contractul  de mandat,, (Ioan Les-Legislatia executarii silite). În aceste conditii legale este misiunea probatorie a reclamantului de a dovedi raspunderea biroului executorului judecatoresc pentru nerespectarea clauzelor contractului de executare silita si a obligatiilor ce deriva din acesta, cu consecinta antrenarii raspunderii materiale a acestuia.

Paratele au învederat ca din actele depuse în aparare rezulta cu certitudine si prisosinta îndeplinirea întocmai si în termen util a obligatiilor profesionale ce-i reveneau paratei, Birou Executor Judecatoresc G.R.. Astfel, imediat ce a primit încuviintarea executarii silite, parata a formulat cerere catre debitorul M.D. si catre Primaria Caracal pentru a se identifica bunurile proprietatea debitorului. La data de 07.09.2012 s-a formulat cerere din partea biroului executorului judecatoresc catre Biroul de Carte Funciara Olt pentru eliberarea unui certificat de identitate pentru imobilul ce apartinea debitorului M.D. si imediat ce a fost primit raspunsul de la aceasta institutie  s-a încheiat procesul-verbal de situatie imobiliara din data de 16.10.2012.

Paratele au mentionat ca reclamantul are, din punct de vedere juridic, deschisa calea unei actiuni pauliene, revocatorii, privitoare la actul juridic întocmit în frauda sa, în scopul readucerii bunului înstrainat în patrimoniul debitorului.

Paratele au precizat ca obligatia executorului judecatoresc de a face toate demersurile legale ce îi sunt în atributie, conform procedurii executarii silite si dispozitiilor legii 188/2000, este interpretata si apreciata din punct de vedere juridic ca o obligatie de mijloace si nu una de rezultat. Parata, Birou Executor Judecatoresc G.R.,nu poate si nu trebuie sa raspunda decat pentru propriile sale atributii si nu este responsabila pentru niciun incident sau încalcare a obligatiilor profesionale ce revin în sarcina a altor persoane sau institutii.

In drept, întampinarea a fost întemeiata pe dispoz. art. 115 C.proc.civ.

La întampinare au fost anexate, în copie, cu mentiunea conform cu originalul, urmatoarele înscrisuri: cererea de executare silita  formulata la data de 13.08.2012(f.41-42),  sentinta civila nr.442/27.03.2012 (f.43-44) si sentinta civila nr.587/24.04.2012 (f.45), pronuntate de Judecatoria Corabia în dosarul nr.2909/213/2011, cartea de identitate a reclamantului (f.46), încheierea de învestire cu formula executorie a sentintelor civile nr.442/27.03.2012 si , nr.587/24.04.2012 (f.47), chitanta pentru creantele bugetare locale seria OTBLA Nr.9274920/13.08.2012 (f.48), procesul-verbal de cheltuieli nr.47/2012 încheiat la data de 13.08.2012 (f.49),  chitanta seria OT GR Nr.0000001267/13.08.2012 si factura fiscala seria OT GR Nr.0000001013/ 13.08.2012 (f.50), cererea de încuviintare a executarii silite formulata la Judecatoria Caracal (f.51), încheierea de încuviintare a executarii silite din data de 24.08.2012, pronuntata în dosarulnr.4715/207/2012 (f.52), somatia de plata nr.47/2012 din data de 27.08.2012 (f.53), adresa  nr.47/2012 din data de 27.08.2012, înregistrata la Primaria Caracal sub nr.8100/28.08.2012 (f.54), dovada comunicarii catre debitorul M.D. a somatiei de plata, a titlului executoriu si a procesului-verbal de cheltuieli (f.55), adresa nr.8100/30.08.2012 emisa de Primaria Municipiului Caracal (f.57), adresa nr.8100/29.08.2012 emisa de Primaria Municipiului Caracal (f.58), titlul executoriu nr.18387683/22.02.2011 (f.59), titlul executoriu nr.18370156/29.04.2010 (f.60), titlul executoriu nr.18366498/08.04.2010 (f.61), titlul executoriu nr.18355760/09.03.2009 (f.62), titlul executoriu nr.18398050/23.02.2012 (f.63), titlul executoriu nr.18404157/28.08.2012 (f.64), chitanta nr.35/06.09.2012 si împuternicire avocatiala (f.65), ordin de plata privind dovada achitarii taxei certificat identificare imobil-dosar de executare nr.47/2012 (f.66), adresa catre Biroul de Carte Funciara Olt nr.47/2012 din 07.09.2012 (f.67), dovada comunicarii catre Biroul de Carte Funciara Olt a ordinului de plata, a titlului executoriu si a încheierii de încuviintare a executarii silite (f.68), certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului nr.48828/10.09.2012 (f.69), adresa nr.47/2012 din data de 11.10.2012 comunicata catre Politia orasului Caracal (f.70), procesul-verbal de situatie nr.47/2012 din data de 16.10.2012 (f.71-72), adresa nr.10164/16.10.2012 comunicata de catre Primaria municipiului Caracal (f.73), contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.3202/25.09.2012 (f.74), somatia imobiliara nr. nr.47/2012 din data de 18.10.2012 (f.76),  adresa nr.47/2012 din data de 18.10.2012 de înaintare catre Biroul de Carte Funciara Olt a somatiei imobiliare (f.77), ordin de plata privind dovada achitarii taxei notare somatie imobiliara în CF-dosar de executare silita nr.47/2012 (f.78), dovezi comunicare acte catre Biroul de Carte Funciara Olt si debitorul M.D. (f.79), certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului nr.48828/10.09.2012, înregistrat la BEJ G.R. la data de 24.10.2012 (f.80), dovada comunicare (f.81), adresa nr.10164/16.10.2012 comunicata de catre Primaria municipiului Caracal, înregistrata la BEJ G.R. la data de 25.10.2012 (f.81), dovada comunicare încheiere de CF (f.84), încheierea de respingere nr.56136/22.10.2012 (f.85), adresa emisa de catre Judecatoria Caracal în dosarul nr.6308/207/2012 (f.86), adresa de înaintare, în copie, catre Judecatoria Caracal  a dosarului de executare silita  nr.47/2012, adresa de înfiintare poprire nr.47/2012 din data de 04.12.2012 (f.88), adresa  nr.47/2012 din data de 04.12.2012 de încunostintare a debitorului privind luarea masurii de  înfiintare a popririi (f.89), dovezi comunicare acte  catre Casa Judeteana de Pensii Olt si catre debitorul M.D. (f.90-91), adresa nr.28796/11.03.2013 comunicata de catre  Casa Judeteana de Pensii Olt (f.92) .

Paratul OCPI-Olt, citat prin  Biroul de Carte Funciara Olt, a formulat întampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Biroului de Carte Funciara Olt, în baza dispozitiilor art.3, alin.3, teza I din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata si a solicitat, în baza dispozitiilor art.3, alin.2 din Legea  nr.7/1996, republicata introducerea în cauza în calitate de parat a OCPI-Olt, ca unitate cu personalitate juridica.

Pe fond  paratul a solicitat respingerea ca netemeinica si nelegala a actiunii formulata de catre reclamant motivat de faptul ca în actul normativ care reglementeaza organizarea si functionarea birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, nu exista nici o prevedere legala care sa instituie un termen de comunicare a certificatului privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului.

Paratul a precizat ca termenul la care face referire reclamantul în cererea de chemare în judecata este instituit de lege strict pentru comunicarea încheierilor de carte funciara, emise ca urmare a înscrierii sau radierii unui act juridic , conform art.31 din Legea  nr.7/1996, republicata,  si este datorata specificului serviciilor prestate de oficiul teritorial, prevazute în Anexa la Ordinul nr.39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, cu modificarile si completarile ulterioare. Din aceasta anexa rezulta multitudinea de servicii prestate de oficiul teritorial, care se împart în doua mari grupe, constand în avize, receptii si furnizare date, respectiv servicii de cadastru si publicitate imobiliara, aceasta grupa de servicii fiind la randul ei împartita în sapte subgrupe de servicii, primele sase grupe de servicii constand în receptii si înscrieri în cadastru si carte funciara, situatie în care se emite încheierea de carte funciara, necesar a fi comunicata în termenul stabilit de lege, si respectiv grupa de servicii Consultare/informare, al carei element distinctiv consta în faptul ca documentele rezultate reprezinta potrivit denumirii, o simpla consultare a evidentelor de cadastru si publicitate imobiliara pe care le detin.

Paratul OCPI-Olt a învederat ca raportat la obiectul serviciilor de consultare/informare, actul normativ nu a stabilit un termen de comunicare a înscrisurilor ce atesta rezultatul consultarilor efectuate în  evidentele de cadastru si publicitate imobiliara detinute, motivat de faptul ca nu se pot formula cai de atac împotriva acestora. În cazul unei cereri de înscriere în cartea funciara, se emite o încheiere de carte funciara, ce atesta efectuarea unor înscrierii în  evidentele de cadastru si publicitate imobiliara, al caror efect este de opozabilitate, astfel ca aceasta încheiere este imperios necesara a fi comunicata partilor interesate, pentru a uza de caile de atac prevazute de art.31 si 32 din  Legea nr.7/1996,republicata, coroborat cu art.711 si art.72 din Ordinul nr.633/2006.

Paratul OCPI-Olt a concluzionat ca, fata de cele expuse, diligenta în vederea comunicarii în timp util a serviciilor din grupa  consultare/informare revine solicitantului, în speta executorului judecatoresc, care, urmare a constatarii ca nu i s-a comunicat acest înscris, avea posibilitatea de a solicita oficiului teritorial comunicarea prin fax sau posta a certificatului.

Paratul a precizat ca nu exista nici o legatura de cauzalitate între prejudiciul cauzat reclamantului si serviciul prestat de oficiul teritorial, invocand în acest sens si dispozitiile art.57, alin.1 din Ordinul nr. 633/2006 din 13/10/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, cu modificarile si completarile ulterioare, ce prevad obligativitatea înregistrarii cererilor de înscriere transmise prin posta sau prin fax, indiferent de faptul ca dosarul cererii de înscriere este complet sau nu. Raportat la aceasta prevedere, în situatia în care executorul judecatoresc ar fi transmis cererea de înscriere a somatiei de îndata ce a întocmit-o, biroului de cadastru si publicitate imobiliara, s-ar fi procedat la înregistrarea acesteia, urmand ca registratorul de carte funciara sa pronunte solutia legala. În situatia unui dosar incomplet, în speta a lipsei certificatului privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului, oficiul teritorial prin intermediul biroului de cadastru si publicitate imobiliara, procedeaza la punerea în aplicare a dispozitiilor art.54, alin.4 din Regulamentul mai sus-mentionat

Paratul OCPI-Olt a reiterat faptul ca raportat la dispozitiile art.497 din C.proc.civ, în vigoare la acea data, executorul judecatoresc era cel caruia îi revenea obligatia de a asigura celeritatea înscrierii actelor de urmarire silita în evidentele de publicitate imobiliara. OCPI-Olt,  prin  Biroul de Carte Funciara Slatina, nu este responsabil pentru emiterea tardiva a somatiei de plata, cu atat mai mult cu cat încheierea de încuviintare a executarii silite a fost emisa de catre instanta la data de 24.08.2012, iar la cererea de chemare în judecata este atasata o somatie imobiliara emisa de executorul judecatoresc în acelasi dosar, cu data de 27.08.2012, dar care nu a fost transmisa în vederea înscrierii în evidentele de publicitate imobiliara, desi dispozitiile art.497 din C.proc.civ obliga executorul judecatoresc sa ia masuri ca somatia sa fie înscrisa în cartea funciara. Emiterea unei noi somatii imobiliare la data de 18.10.2012 de catre executorul judecatoresc la data de 18.10.2012 si justificarea acestui fapt pe lipsa comunicarii certificatului de identificare în timp util de catre OCPI-Olt,  prin  Biroul de Carte Funciara Slatina, nu are suport legal, în contextul în care Codul de procedura civila îl obliga pe executorul judecatoresc la transmiterea de îndata a somatiei emise catre biroul de carte funciara.

Paratul a precizat ca aspectul referitor la necesitatea mentionarii numarului cadastral si de carte funciara în somatia imobiliara, prevazut de art.109 din Ordinul nr. 633/2006 din 13/10/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta un element necesar a fi verificat de catre registratorul de carte funciara, dar nu constituie un impediment pentru executor în a transmite cererea de înscriere, în procedura de solutionare a acesteia , fiind posibila emiterea unui referat de completare.

Paratul OCPI-Olt a aratat ca, în ceea ce priveste aspectul invocat de catre reclamant, referitor la emiterea extrasului de carte funciara de autentificare într-o zi, în scopul de a facilita debitorului înstrainarea imobilului,acest aspect s-a datorat achitarii tarifului de urgenta prevazut de art.1, alin.4 si 5 din Ordinul nr.39/2009, situatie în care se impunea solutionarea cererii de eliberare extras de carte funciara de autentificare în termen de o  zi.

În drept, întampinarea a fost întemeiata pe dispozitiile art.115-118 C.proc.civ si pe actele normative precizate în cuprinsul întampinarii.

Parata D.N.M. a formulat întampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a sa, ca salariat al OCPI-Olt, în functia de asistent registrator principal în cadrul Serviciului de publicitate imobiliara si respectiv în cadrul compartimentului de lucru al

Biroului de Carte Funciara Slatina, motivat de faptul ca pentru toate serviciile prestate , la cerere, raspundere revine OCPI-Olt si raportat la atributiile stabilite cu caracter normativ de art.27 din Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevazute în fisa postului de asistent registrator principal, nu intra în sarcina sa de serviciu, comunicarea înscrisurilor emise ca urmare a lucrarilor repartizate spre solutionare.

Parata a precizat ca, în ceea ce priveste emiterea certificatului privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului în termen, din cuprinsul acestui înscris rezulta indubitabil solutionarea cererii în termenul prevazut de lege. În acest sens, aplicatia informatica Registrul General de Intrare a oficiului teritorial i-a alocat aleatoriu cererea, o data cu înregistrarea cererii, fiind si stabilit si termenul de solutionare pe care l-a respectat. Atributia de solutionare în termenul stabilit de RGI a cererii, care îi revenea, a îndeplinit-o, comunicarea încheierilor de carte funciara  nefiind în sarcina sa, ci a referentului din  cadrul biroului teritorial al oficiului teritorial.

Parata a concluzionat ca, raportat la emiterea certificatului în termen legal, precum si la faptul ca legea nu prevede un termen de comunicare a acestuia, rezulta lipsa calitatii procesuale pasive a sa în calitate de angajat al OCPI Olt, precum si lipsa legaturii de cauzalitate în  ceea ce priveste prejudiciul adus reclamantului prin vanzarea cu rea-credinta de catre debitor a imobilului, în cursul urmaririi silite  si serviciul prestat de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara  Slatina.

În drept, întampinarea a fost întemeiata pe dispozitiile art.115-118 C.proc.civ si pe actele normative precizate în cuprinsul întampinarii.

La termenul de judecata din data de 25.03.2012 reclamantul a depus o completarea la cererea de chemare în judecata prin care a propus ca mijloc de proba interogatoriul paratelor, indicand în cuprinsul cererii si întrebarile la care sa raspunda paratele.

La acelasi termen de judecata a fost admisa exceptia nelegalei compuneri a completului de judecata invocata din oficiu si în temeiul art.98 din Regulamentul de ordine interioara a instantelor a fost trimisa cauza completului competent sa judece cauza, respectiv C2.

La termenul de judecata din data de 23.04.2012 reclamantul a depus concluzii scrise, înscris care a fost calificat de catre instanta, dupa ce a pus în discutie acest aspect, ca fiind o precizare la cererea de chemare în judecata.

 Reclamantul a precizat prin acel în scris ca suma privind pretentii este de 43305 RON (si nu lei), ca în speta este vorba despre o raspundere civila delictuala, si ca în drept invoca si dispozitiile art.1357 si urmatoarele si art.1443 C.civil, Legea nr.7/1996, republicata si Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, cu modificarile si completarile ulterioare.

 La termenul din 14.05.2013 reclamantul a precizat ca renunta la cererea de chemare în judecata formulata în contradictoriu cu OCPI Olt si D.N.M.  si ca solicite sa judece în contradictoriu cu paratele BEJ G.R. si persoana fizica G.R..

 La solicitarea partilor instanta a încuviintat atat pentru reclamant cat si pentru paratele BEJ G.R. si persoana fizica G.R. proba cu înscrisuri.

 În administrarea probei cu înscrisuri paratele BEJ G.R. si persoana fizica G.R. au mai depus protocol eliberat de catre ANCPI (f.120), pentru paratele BEJ G.R. si persoana fizica G.R. (f.121-135).

 Atat reclamantul cat si paratele BEJ G.R. si persoana fizica G.R. au depus concluzii scrise.

I. Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a persoanei fizice G.R., invocata de catre paratele BEJ G.R. si persoana fizica G.R..

 Instanta se va pronunta cu prioritate cu privire la exceptia lipsei calitãtii procesuale pasive a persoanei fizice G.R. fata de prevederile 137 din Cpc potrivit carora ,, Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei,,.

 Pentru a fi parte în proces se impun a fi îndeplinite urmatoarele conditii: calitatea procesuala, capacitatea procesuala, existenta unui interes si afirmarea unui drept sau prevalarea de o situatie juridica pentru a carei realizare poate fi folosita calea judecatii. Calitatea procesuala presupune existenta unei identitati între persoana reclamantului si titularul dreptului afirmat (calitatea procesuala activa) precum si între persoana paratului si cel despre care se pretinde ca este obligat în cadrul raportului juridic dedus judecatii (calitatea procesuala pasiva).

În speta, actiunea are ca obiect recuperarea prejudiciliului suferit ca urmare a unei faptei ilicite cauzatoare de prejudicii, fiind motivata pe dispozitiile raspunderii civile delictuale. 

Instanta retine, din motivarea cererii de chemare în judecata, ca nu rezulta existenta unor raporturi juridice între reclamant si aceasta parata, acestea neexistand nici realitate. Reclamantul invoca în actiunea sa existenta unor raporturi civile create între acesta si Biroul Executor Judecatoresc G.R. ca urmare a cererii de executare silita depusa de catre reclamant la executorul judecatoresc G.R. din cadrul BEJ G.R., cerere în baza careia executorul judecatoresc a acordat  servicii de executare silita, concretizate în formarea dosarului de executare silita nr.47/2012

Instanta constata ca între reclamant si parata, persoana fizica G.R. nu exista niciun raport juridic, nici contractual si nici delictual, generator de efecte juridice si obligatii, astfel încat va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei, persoana fizica G.R..

II. Cu privire la fondul cauzei, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

 La data de 13.08.2012 reclamantul a solicitat Biroului executorului judecatoresc G.R. punerea în executare silita a titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr.442/27.03.2012  si sentinta civila nr.587/24.04.2012, pronuntate de Judecatoria Corabia în dosarul nr.2909/213/2011 (f.41-42), prin care debitorul M.D. a fost obligat sa achite suma de 43305 lei

 La data de 20.08.2012 executorul judecatoresc a solicitat Judecatoriei Caracal încuviintarea executarii silite împotriva  debitorului M.D., cererea fiind admisa prin încheierea din data de 24.08.2012, pronuntata de catre judecatoria Caracal în dosarul nr.4715/207/2012 (f.52).

 La data de 27.08.2012 executorul judecatoresc l-a somat pe debitor, în temeiul dispozitiilor art.387 C.proc.civ, sa se conformeze dispozitivului titlu executoriu, somatie care a marcat potrivit dispozitiilor legale invocate începerea executarii  silite împotriva debitorului (f.53).

La data de 27.08.2012 executorul judecatoresc G.R. a formulat cerere catre Primaria Caracal pentru a identifica bunurile proprietatea debitorului (f.54,55,57).

La data de 07.09.2012 s-a formulat cerere din partea biroului executorului judecatoresc catre Biroul de Carte Funciara Olt pentru eliberarea unui certificat de identitate pentru imobilul ce apartinea debitorului M.D. (f.67,68).

Certificatului privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului a fost întocmit de catre Biroul de Carte Funciara Olt la data de 19.09.2012 si a fost comunicat executorului judecatoresc la data de 12.10.2012 (f.69).

În vederea identificarii imobilului urmarit, executorul judecatoresc s-a deplasa la locul unde era situat imobilul proprietatea debitorului si a  încheiat un proces-verbal de situatie asa cum prevad dispozitiile art.496 C.proc.civ (f.71-72).

Asa cum prevad dispozitiile art.497 C.proc.civ, dupa intocmirea procesului-verbal de situatie, executorul l-a somat pe debitor ca, daca nu va plati, se va trece la vanzarea imobilelor cuprinse descrise în procesul-verbal de situatie încheiat în prealabil

Somatia imobiliara, ce a fost comunicata debitorului, cuprinde pe langa cele aratate de art. 387 si datele de identificare a imobilului cuprinse in procesul-verbal de situatie, precum si mentiunea ca s-a luat masura inscrierii in cartea funciara (f.76).

Somatia imobiliara a fost comunicata de catre executorului judecatoresc Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara la 18.10.2012 (f.77-79).

Prin încheierea 56136/22.20.2012 s-a respins cererea executorului judecatoresc de notare a somatiei în Cartea Funciara motivat ca faptul ca imobilul nu mai este proprietatea debitorului fiind înstrainat altor persoane (f.85).

În drept, potrivit art. 42 din Legea 188/2000 „(1) Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, în conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încalcarea obligatiilor sale profesionale”.

Asa cum este reglementat în art. 55 din Legea 188/2000 „(1) executorul judecatoresc raspunde pentru modul în care îsi îndeplineste atributiile, disciplinar sau civil, în conditiile legii, regulamentului si ale prezentului statut”,iar „ (5) Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, în conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încalcarea obligatiilor sale profesionale”.

Articolului 1.357 din NCC prevede ca,,Cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, este obligat sa îl repare. Autorul prejudiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa,,.

Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie este instituita prin articolele art. 1357 Noul Cod civil l, care constituie temeiuri pentru stabilirea conditiilor generale ale raspunderii.

În acest scop, se cer a fi întrunite cumulativ urmatoarele conditii:

a)existenta unui prejudiciu;

b)existenta unei fapte ilicite;

c)existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu;

d)existenta vinovatiei celui care a cauzat prejudiciul.

Desi în doctrina juridica s-a stabilit ca ,,raspunderea executorului judecatoresc este o raspundere civila contractuala si nu delictuala si este o raspundere corespunzatoare nerespectarii regulilor ce deriva din contractul  de mandat,, (Ioan Les-Legislatia executarii silite), deoarece în prezenta cauza reclamantul a înteles sa investeasca instanta cu o actiune în raspundere civila delictuala, în conditiile prevazute de art. 1357 si urmatoarele C.civil raportat la disp. art. 42 al. 1 din L. 188/2000, stabilind cadrul procesual în aceste limite, se va verifica în acest sens daca sunt îndeplinite conditiile antrenarii acestei raspunderi în persoana paratului Birou Executor judecatoresc G.R., prin executor judecatoresc G.R..

O prima conditie pentru antrenarea raspunderii civile delictuale o constituie savarsirea unei fapte ilicite, ori în speta nu s-a dovedit ca parata, în calitatea sa de executor judecatoresc ar fi savarsit o fapta ilicita prin comisiune sau omisiune, aceasta din urma încercand a fi acreditata de catre reclamant, care a sustinut ca din cauza executorului judecatoresc, care nu a comunicat catre OCPI Olt somatia imobiliara la timp debitorul a putut sa înstraineze imobilul urmarit.

Obligatia executorului judecatoresc în cazul executarii silite este o obligatie de diligenta si nu de rezultat. Aceasta particularitate rezulta si din prevederile art.373, indice 1, alin.4 C.proc.civ care prevede ca,, In tot cursul executarii, executorul judecatoresc este obligat sa aiba rol activ, staruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu, cu respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate.

Asadar, obligatia executorului judecatoresc nu consta în îndatorirea precizata de la început de a atinge un anumit rezultat determinat, ci consta în îndatorirea de a depune toata diligenta necesara pentru realizarea executarii silite. Neatingerea rezultatului prevazut nu face sa sa se presupuna, ipso facto, lipsa de diligenta din partea executorului judecatoresc, adica lipsa de prudenta si diligenta din partea sa, deci neîndeplinirea obligatiei însesi

Pentru ca executorul judecatoresc sa poata raspunda civil este necesar ca fapta ilicita sa-i fie imputabila, deci sa fie vinovat de savarsirea acesteia.

Avand în vedere ca s-a retinut ca obligatia executorului judecatoresc în cazul executarii silite este o obligatie de diligenta, neatingerea rezultatului, adica efectuarea executarii silite, nu mai este prin ea însasi, o dovada a culpei, ca în cazul obligatiei de rezultat, ci revine reclamantului sarcina de a dovedi în mod direct împrejurarea ca executorul judecatoresc nu a depus, pentru atingerea rezultatului preconizat (vanzarea silita a bunurilor debitorului), prudenta si diligenta care erau obligatorii.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei instanta a retinut ca executorul judecatoresc si-a îndeplinit în timp util obligatiile ce-i reveneau potrivit procedurii executarii silite.

Astfel, la data de 27.08.2012 executorul judecatoresc i-a fost comunicata încheierea de încuviintare a executarii silite (f.52) si în aceeasi zi l-a somat pe debitor, în temeiul dispozitiilor art.387 C.proc.civ, sa se conformeze dispozitivului titlu executoriu. Aceasta somatie de plata reglementata de dispozitiile art.387 C.proc.civ nu trebuie confundata cu somatia imobiliara reglementata de art.496 C.proc.civ, care trebuie înscrisa în cartea funciara, si care se emite dupa ce în prealabil executorul judecatoresc a identificat bunuri urmaribile proprietatea debitorului si apoi a întocmit un proces-verbal de situatie cu privire la bunurile identificate.

Instanta a mai constatat ca la data de 07.09.2012 s-a formulat cerere din partea biroului executorului judecatoresc catre Biroul de Carte Funciara Olt pentru eliberarea unui certificat de identitate pentru imobilul ce apartinea debitorului M.D. (f.67,68). Certificatului privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului a fost întocmit de catre Biroul de Carte Funciara Olt la data de 19.09.2012 si a fost comunicat executorului judecatoresc la data de 12.10.2012 (f.69).

Dispozitiile art.497 din C.proc.civ prevad obligativitatea înscrierii în Cartea Funciara doar a somatiei imobiliare.

Potrivit protocolului încheiat între Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti si dispozitiilor Codului de procedura civila procedura înscrierii somatiei în Cartea Funciara este precedata de verificarile prealabile efectuate la cartea funciara la solicitarea executorului  judecatoresc, asa cum a procedat în speta executorul judecatoresc.

De asemenea, din art.109 din Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, cu modificarile si completarile ulterioare reiese ca ,, în executarea silita imobiliara somatiile sau notificarile vor mentiona numarul cadastrul al imobilului,, ceea confirma faptul ca procedura civila procedura înscrierii somatiei în Cartea Funciara este precedata de verificarile prealabile efectuate la cartea funciara la solicitarea executorului  judecatoresc.

În cazul executorului judecatoresc, faptul ca debitorul nu mai are bunuri mobile sau imobile care sa poata fi valorificate pe calea executarii silite, si drept urmare aceasta nu se poate realiza, desi s-au depus toate diligentele necesare în acest sens, acest lucru nu presupune vinovatia executorului judecatoresc.

Ca atare,desi sarcina probei revenea reclamantului potrivit art. 1169 C.civil, nu s-a dovedit în speta nici una dintre conditiile antrenarii acestei raspunderi în sarcina paratului, Birou Executor judecatoresc G.R., prin executor judecatoresc G.R. neexistand o fapta ilicita savarsita de acesta, dar nici vinovatie, respectivul prejudiciu material invocat în actiune, rezultat din imposibilitatea recuperarii debitului de la debitorul cu care s-a judecat reclamantul, urmare a înstrainarii bunurilor proprietatea debitorului, incumband creditorului-reclamant si nu executorului judecatoresc în cauza, lipsind astfel si raportul de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu.

Pentru motivele expuse, instanta urmeaza sa respinga ca neîntemeiata actiunea formulata de reclamant.

În temeiul art.274 C.proc.civ, avand în vedere solutia instantei si faptul ca reclamantul este în culpa procesuala, va respinge cererea acestuia de obligarea a paratelor BEJ G.R. si persoana fizica G.R. la plata cheltuielilor de judecata.

 

Publicat pe portal  29.noiembrie 2013