Încuviințare executare silită contract de credit cesionat. Lipsa dovezii de comunicare a cesiunii de creanță.

Sentinţă civilă *** din 09.04.2019


Conținut speță: Respingere cerere de încuviințare a executării silite pentru lipsa dovezii de comunicare a cesiunii de creanță către debitori.

Rezumat: În situația cesionării unei creanțe rezultate dintr-un contract de credit bancar, lipsa dovezii de comunicare a cesiunii de creanță către debitori atrage respingerea ca neîntemeiată a cererii de încuviințare a executării silite, reținându-se existența unor impedimente la executare.

În fapt, între BGSG S.A. şi debitoarea TM, s-a încheiat Contractul de credit nr. 0518019 din data de 14.07.2006. Fiind sesizată cu o cerere de încuviinţare a executării a executării silite, instanţa este îndrituită să verifice îndeplinirea cumulativă a cerinţelor legale.

Astfel, din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că reprezintă titlu executoriu, potrivit dispoziţiilor legale în materie, contractul de credit sus menţionat. Ulterior, s-a încheiat contract de cesiune de creanţă între creditoarea-cedentă BGSG S.A. şi creditoarea-cesionară I.C. LTD . Cu toate acestea, nu s-a făcut în cauză dovada comunicării cesiunilor de creanţă către debitori, nefiind astfel îndeplinite condiţiile art. 2400, art. 2417 şi art. 2418 Cod civil. 2 Aşa fiind, deoarece există alte impedimente prevăzute de lege, în baza art. 666 Cod procedură civilă, se va respinge cererea ca neîntemeiată.