Divort

Sentinţă civilă 667 din 02.03.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 667 din 02 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul ..../327/2008 la data de 04-11-2008, reclamantul ... Dumitru Valentin a chemat în judecată pe pârâta .. Carmela, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu şi cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor, încheiată la data de 14-11-1998, revenirea pârâtei la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, respectiv acela de ..., încredinţarea către sine spre creştere şi educare a minorului ... Alexandru Gabriel, născut la 10-01-2001 şi obligarea pârâtei la plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea minorei, raportat la venitul minim pe economie.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de 14 noiembrie 1998, iar din această relaţie a rezultat minorul ... Alexandru Gabriel, născută la data de 10.01.2001.Neînţelegerile dintre ei au apărut in vara anului 2007 şi s-au agravat intre timp, astfel deşi locuiesc încă împreună, pârâta refuză să-ţi îndeplinească obligaţiile conjugale respingând orice încercare a sa de a reface căsnicia.

Datorită consumului exagerat de băuturi alcoolice aceasta si-a pierdut serviciul iar in casă atmosfera a devenit insuportabilă.

In drept au fost invocate dispoziţiile art.37 al.2 cod familie, art.41 alin.2,, 42 alin.3  C. Fam., şi art.94 cod familie.

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar certificatul de căsătorie în original, şi certificatul de naştere al ,minorului.

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă judiciară de timbru, conform art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997, şi cu suma de 0,3 lei timbru judiciar, potrivit art.3 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995.

Pârâta, legal citată,  nu a formulat întâmpinare şi nu a solicitat probe in apărare.

Instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, fiind depus la dosarul cauzei referatul de anchetă.

In dovedirea acţiunii reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu martori , fiind audiat martorul ... Valentina, renunţându-se la audierea celui de-al doilea martor încuviinţat.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 14-11-1998 a fost încheiată căsătoria parţilor, din această căsătorie  rezultând minorul ... Alexandru Gabriel, născut la ....

Potrivit art. 38 alin. 1 Cod familiei, "instanţa poate desface căsătoria prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă".

Din depoziţia martorei audiată în cauză se reţine că deşi părţile locuiesc actualmente împreună relaţiile dintre ei s-au deteriorat in mod grav, datorită pârâtei care in majoritatea timpului se află sub influenta băuturilor alcoolice şi se ocupă mai rar de minorul rezultat din căsătorie.

Pe cale de consecinţă, având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. 3 Cod fam., instanţa va admite acţiunea şi va dispune revenirea pârâtei la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de ....

Cu privire la încredinţarea minorului ... Alexandru Gabriel, născut la ..., instanţa retine că  tatăl este puternic ataşat de copil preocupându-se permanent de creşterea şi educaţia lui, oferind garanţiile necesare pentru o creştere armonioasă a minorului. Se mai reţine că minorul este ataşat mai mult de tată decât de mamă, care in majoritatea timpului se află in stare de ebrietate Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că este în interesul copilului să fie încredinţat spre creştere şi educare tatălui. Prin urmare, instanţa va încredinţa reclamantului, spre creştere şi educare, pe minorul ... Alexandru Gabriel, născut la ...

Potrivit art. 97 alin. 1 Cod fam., ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori, fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau înfiaţi. Una dintre aceste obligaţii ce incumbă în egală măsură ambilor părinţi este obligaţia de întreţinere, art. 86 alin.1 Cod fam. dispunând că această obligaţie există între părinţi şi copii, text de lege ce trebuie coroborat cu art. 107 alin. 1 Cod fam., conform căruia copilul minor este întreţinut de părinţii săi. Totodată, art. 86 alin.3 Cod fam. prevede că descendentul, cât timp este minor, are drept la întreţinere oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Această obligaţie de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori are un caracter complex, conţinutul său fiind determinat de prevederile art. 101 alin. 2 Cod fam., potrivit cărora părinţii sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. Întreţinerea urmează să fie determinată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, aşa cum impune art. 94 alin.1 Cod fam. La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere datorate de părinte copilului său, se vor aplica dispoziţiile art. 94 alin. 3 din acelaşi act normativ, potrivit cărora când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din câştigul din muncă pentru un copil, cum este şi cazul de faţă.

Având în vedere că pârâta nu are actualmente un loc de muncă neexistând astfel un venit permanent net cu caracter de continuitate pensia de întreţinere se va stabili în raport de venitul minim pe economie, urmând ca pârâta să fie obligată la plata către reclamant şi în favoarea minorului ... Alexandru Gabriel, născut la ..., a unei pensii lunare de întreţinere în cuantum de 150 lei, începând cu data pronunţării şi până l majoratul minorului, având in vedere că pe parcursul procesului pârâta a contribuit totuşi la creşterea şi educarea copilului şi la întreţinerea acestuia.