Divort

Sentinţă civilă 757 din 10.03.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 757 din 10 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul ../327/2008 la data de 02 decembrie 2008, reclamanta ... a chemat în judecată pe pârâtul ..., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu şi cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor, încheiată la data de 15 august 2003, din vina pârâtului, păstrarea numelui dobândit în timpul căsătoriei, acela de Adam, încredinţarea spre creştere şi educare a minorei ... Alexia Maria, născută la ...,  spre creştere şi educare către sine şi obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că pârâtul a manifestat de la începutul căsătoriei lor o atitudine abuzivă, violentă atât fizic cât şi psihic, abuzuri pe care le manifesta chiar în prezenţa fiicei lor.

Mai arată reclamanta că  din căsătoria lor a minora Alexia Maria, cu privire la care solicită să-i fie  încredinţată  spre creştere şi educare apreciind că la această vârstă fragedă, singura persoană care îi poate acoperi micuţei nevoile privind echilibrul emoţional, afectiv şi dezvoltarea unei personalităţi echilibrate este ea în calitate de mamă.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.38 Cod Fam.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar certificatul de căsătorie în original, copie de pe certificatul de naştere al minorei.

Pârâtul legal citat nu a depus întâmpinare şi nu a solicitat probe în apărare.

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă judiciară de timbru, conform art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997, şi cu suma de 0,3 lei timbru judiciar, potrivit art.3 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995.

Instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, fiind depus la dosarul cauzei referatul de anchetă.

In dovedirea acţiunii reclamanta a solicitat audierea martorilor Căpăţână  Mădplina şi Tudorache Niculina, probe încuviinţate şi administrate de către instanţă. 

Pârâtul prezent în instanţă a învederat că nu solicită probe în apărare, însuşindu-şi martorii propuşi de către reclamantă.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 15 august 2003 a fost încheiată căsătoria parţilor, din această căsătorie rezultând minora Alexia  Maria, născută la .....

Având în vedere disp. art617 alin.2 Cod proc. Civ potrivit cărora hotărârea prin care se pronunţă divorţul nu se va motiva, dacă ambele părţi solicită instanţei aceasta şi având în vedere opţiunea manifestată de către părţi, instanţa nu va expune  motivele ce au determinat desfacerea căsătoriei

Potrivit art. 38 alin. 1 Cod familiei, "instanţa poate desface căsătoria prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă". Având în vedere ca relaţiile de familie sunt grav si iremediabil vătămate şi raportat la dispoziţiile art.38 cod fam. va admite acţiunea şi va dispune desfacerea căsătoriei din vina pârâtului.

Având în vedere că între părţi a existat un consens privind păstrarea de către reclamantă a numelui dobândit în timpul căsătoriei, instanţa va lua act de învoiala părţilor privind păstrarea de către reclamantă a numelui dobândit spre a se numi în continuare Adam

Cu privire la încredinţarea minorei ... Alexia Maria, născută la ..., instanţa reţine că mama este puternic ataşată de copil preocupându-se permanent de creşterea şi educarea ei. Se va reţine totodată vârsta minorei şi faptul că mama oferă garanţiile asigurării unei dezvoltări fizice şi intelectuale minorei. Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că este în interesul copilului să fie încredinţat spre creştere şi educare mamei. Prin urmare, instanţa va încredinţa reclamantei, spre creştere şi educare, pe minora ... Alexia Maria, născută la ....

Potrivit art. 97 alin. 1 Cod fam., ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori, fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau înfiaţi. Una dintre aceste obligaţii ce incumbă în egală măsură ambilor părinţi este obligaţia de întreţinere, art. 86 alin.1 Cod fam. dispunând că această obligaţie există între părinţi şi copii, text de lege ce trebuie coroborat cu art. 107 alin. 1 Cod fam., conform căruia copilul minor este întreţinut de părinţii săi. Totodată, art. 86 alin.3 Cod fam. prevede că descendentul, cât timp este minor, are drept la întreţinere oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Această obligaţie de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori are un caracter complex, conţinutul său fiind determinat de prevederile art. 101 alin. 2 Cod fam., potrivit cărora părinţii sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. Întreţinerea urmează să fie determinată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, aşa cum impune art. 94 alin.1 Cod fam. La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere datorate de părinte copilului său, se vor aplica dispoziţiile art. 94 alin. 3 din acelaşi act normativ, potrivit cărora când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte  o pătrime din câştigul din muncă pentru un copil, cum este şi cazul de faţă.

Prin urmare  va fi obligat pârâtul lunar la plata  unei sume  reprezentând 25% din venitul net lunar permanent cu titlu de pensie de întreţinere in favoarea minorei Alexia Maria ,născută la 18 iulie 2005 începând cu data introducerii acţiunii  2.12.2008 şi până la majoratul minorei.

În temeiul art.274 Cod proc. Civ va fi obligat pârâtul la plata sumei de 39,3 lei către reclamantă reprezentând cheltuieli de judecată.

Domenii speta