Evacuare

Sentinţă civilă 916 din 24.03.2009


Sedinta publica din data de 24 martie 2009

Sentinta civila nr.916

Sub numarul ... din .... s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamanta ...., cu sediul în ...., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâta ..., domiciliata în ....., sa se dispuna evacuarea acesteia din imobilul situat la adresa de domiciliu.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca imobilul respectiv si terenul pe care acesta a fost construit apartine domeniului public de interes local, fiind transmis prin Hotarârea nr.... a Consiliului Local .... în administrarea ..... A mai precizat reclamanta ca în respectivul imobil a functionat si continua sa functioneze ..., structura aflata în subordinea ...., iar în prezent se afla în derulare un contract de executie în vederea amenajarii si extinderii imobilului. S-a mai precizat ca pârâta ocupa în mod abuziv o parte din respectivul imobil, înca înainte de transmiterea acestuia în administrarea autoritatii vamale si ca refuza sa-l paraseasca desi i s-a solicitat în mod repetat acest lucru.

În probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei, în fotocopie, Hotarârea nr......, un proces-verbal de predare-primire, mai multe adrese, un contract de executie, un contract de închiriere, alte acte (filele ... si ...).

Actiunea este scutita de plata taxelor de timbru.

Pârâta ..., a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantei ca inadmisibila, aratând ca evacuarea este o actiune specifica raporturilor juridice de locatiune, nefiind deci aplicabila raporturilor dintre parti, întrucât reclamanta nu are calitatea de locator si nici pârâta pe aceea de locatar al imobilului. A mai precizat pârâta ca dreptul de proprietate asupra imobilului apartine ...., iar reclamanta are doar un drept de administrare. De asemenea, pârâta a mentionat faptul ca locuieste în imobil din anul ... iar sotul sau a fost angajat al .... îmbolnavindu-se tocmai din cauza activitatii desfasurate si ca nu are posibilitatea procurarii unei alte locuinte. Pentru aceste motive, pârâta  a precizat ca dreptul reclamantei nu poate fi aparat decât pe calea unei actiuni în revendicare.

Totodata, pârâta a solicitat ca, în subsidiar, actiunea reclamantei sa fie respinsa ca nefondata aratând ca în trecut a avut calitatea de chiriasa a .... iar ulterior a locuit în imobil cu acordul .... A mai precizat pârâta ca executarea unor lucrari de amenajare si extindere la acel imobil nu este împiedicata de faptul ca locuieste acolo, apartamentul pe care îl ocupa fiind foarte mic, raportat la totalul suprafetei construita.

În aparare, pârâta a solicitat si instanta  a încuviintat  luarea unui interogatoriu reclamantei, interogatoriul fiind depus la fila .... iar raspunsurile reclamantei au fost atasate la filele ..... De asemenea, pârâta a depus, prin intermediul avocatului ales, fotocopii de pe mai multe chitante (fila ...).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea reclamantei este întemeiata. Astfel, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezulta ca în prezent imobilul în litigiu se afla în domeniul public al statului, fiind dat în administrare reclamantei prin Hotarârea nr......... În acest imobil functioneaza .... iar pârâta ..... nu are nici un titlu locativ, între proprietarul imobilului si pârâta nefiind încheiat nici un contract care sa confere drepturi locative pârâtei, asa cum rezulta din adresa emisa de catre ...., la solicitarea instantei (fila .....). Este adevarat ca în trecut pârâta a avut calitatea de chiriasa a respectivului imobil însa aceasta calitate nu mai subzista în prezent, pârâta locuind în imobil doar în calitate de tolerata, asa cum rezulta de altfel chiar din întâmpinarea depusa de catre aceasta.

Faptul ca reclamanta nu are calitatea de proprietar al imobilului nu are nici o relevanta cât timp imobilul se afla în administrarea reclamantei iar actiunea în evacuare nu constituie un act de dispozitie ci unul de administrare a patrimoniului, act care poate fi facut nu doar de catre proprietar ci si de titularul unui alt drept real, asa cum este reclamanta.

De asemenea, sustinerile pârâtei din cuprinsul întâmpinarii, în sensul ca evacuarea este o actiune specifica raporturilor de locatiune, nu au nici un suport juridic, motiv pentru care actiunea reclamantei este admisibila, problema admisibilitatii sau inadmisibilitatii actiunii neavând caracterul unei exceptii ci urmând a primi rezolvare o data cu fondul cauzei. În aceeasi ordine de idei, sunt neîntemeiate sustinerile pârâtei ca reclamanta îsi putea valorifica dreptul printr-o actiune în revendicare, pârâta contrazicându-se de altfel, cât timp sustine, pe de o parte, ca reclamanta nu are calitatea de proprietar al imobilului, iar pe de alta parte sustine ca reclamanta ar fi putut promova o actiune în revendicare, actiune care apartine doar celui care se pretinde proprietar.

Prin urmare, atât timp cât reclamanta are un titlu valabil care îi confera dreptul de a folosi imobilul în litigiu iar pârâta are doar calitatea de tolerat în acel imobil, actiunea reclamantei este întemeiata. În acest sens, faptul ca pârâta nu are o alta locuinta sau ca a primit promisiuni din partea ..... ca nu va fi evacuata, nu pot avea bineînteles nici o consecinta juridica.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita actiunea formulata de catre reclamanta .... în contradictoriu cu pârâta ..., având ca obiect evacuare.

Va dispune evacuarea pârâtei din imobilul situat în ......

Domenii speta