Pretenţii

Sentinţă civilă 387 din 02.02.2010


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 870/829/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 387

Şedinţa publică de la 02.02.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – judecător

Cu participare :

GREFIER –

Pe rol  fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul D.I. şi pe pârâta D. D., având ca obiect „pretenţii, cheltuieli de judecată”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul D. I. asistat de avocat Ţâmpu Aur Elena şi apărătorul pârâtei, avocat Bouroş Serafina Angela, lipsă fiind pârâta D.D..

 Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

Apărătorul reclamantului avocat Ţâmpu Aur Elena arată că la termenul anterior reclamantul a făcut dovada că a achitat din veniturile sale personale  suma de 6199,09 lei. Arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Apărătorul pârâtei, avocat Bouroş Serafina Angela arată că nu mai are alte cereri.

Nemaifiind alte ceri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Ţâmpu Aur Elena, apărătorul reclamantului având cuvântul pe fond, solicită admiterea acţiunii şa acum a fost formulată. Să se constate că părţile nu au dobândit în timpul căsătoriei bunuri comune. S-a făcut un împrumut de care a beneficiat pârâta iar reclamantul l-a achitat în totalitate. Solicită restituirea întregii sume de 6 300 lei şi dobânda legală actualizată pentru această sumă din anul 2008 şi până în prezent. Solicită obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată şi depune la dosar chitanţa nr. 18 Ţ-A/02.02.2011 în cuantum de 600 lei reprezentând onorariu avocat.

Avocat Bouroş Serafina Angela, apărătorul pârâtei, având cuvântul pe fond, solicită admiterea în partea a acţiunii. Împrumutul a fost făcut în timpul căsătoriei, motiv pentru care solicită obligarea pârâtei la ? din sumă întrucât a fost constituit pentru folosul reclamantului. în ceea ce priveşte obligarea pârâtei la plata dobânzii legale solicită respingerea şi lasă la aprecierea instanţei. Solicită obligarea reclamatului la plata cheltuielilor de judecată şi depune la dosar chitanţa seria ADA nr. 000044/22.04.2010 în cuantum de 800 lei reprezentând onorariu avocat.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

Deliberând

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr 870/11.11.2009 reclamantul D. I.  a chemat în judecată pe pârâta D. D. solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea paratei la plata sumei de 6300 lei si la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii, reclamantul a arătat că a fost casatorit cu parata si in timpul casatoriei, in anul 2009 aceasta a contractat un imprumut la banca, paratul fiind trecut ca si girant. Ulterior contractarii imprumutului, parata a plecat in strainatate, iar reclamantul a fost nevoit sa achite ratele inclusiv prin poprirea asupra pensiei sale. Se mai arata ca desi acest imprumut a folosit in mod exclusiv paratei, a fost achitat in intregime de reclamant, justificand astfel cuantumul pretentiilor.

Actiunea nu a fost motivata in drept, dar a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

A fost atasata sentinta de divort nr 310/17.06.2009

Parata, legal citata a formulat intampinare invocand exceptia prematuritatii cererii, invocand in subsidiar faptul ca imprumutul a fost contractat in timpul casatoriei, a profitat ambilor soti, motiv pentru care nu se poate retine decat obligatia de plata in cote egale.

In drept, intampinarea a fost motivata pe art 115 Cod procedura civila.

La termenul de judecata din 19.05.2010 reclamantul a formulat niste precizari la actiune, solicitand instantei modificarea actiunii introductive in partaj bunuri comune - pasiv dobandit in timpul casatoriei intrucat imprumutul reprezinta intreaga masa partajabila dobandita in timpul casatoriei. Parata opunandu-se acestei modificari, la termenul din 29.09.2010 instanta a constatat ca precizarile facute la acel termen de reclamant prin aparator nu reprezinta modificari la actiune asa cum prevad dispozitiile art 132 Cod procedura civila , motiv pentru care parata, avand cuvantul pe exceptie, a renuntat la invocarea acesteia.

În soluţionarea cererii instanta a incuviintat pentru ambele parti proba cu inscrisuri si proba testimoniala. au fost depuse de catre reclamant, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri: contract de credit nr 128/10.05.2005 , un numar de 8 chitante pentru achitarea ratelor, adresa de poprire catre Casa Judeteana de Pensii Bacau, adresa de informare a casei Judetene de pensii Bacau, adeverinta de pensionar avand retineri din pensie de la Casa judeteana de pensii Bacau, adresa executorului bancar Moraru Daniel George de infiintare a popririi catre Casa judetetana de pensii Bacau. Au fost audiati martorii Mihaila Vila pentru parata si Butnaru Maria si Bandolea Aneta pentru reclamant.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile au încheiat căsătoria la data de 28.06.2002 aceasta fiind desfăcută în mod irevocabil prin sentinţa civilă nr.310/17.06.2009.

Din mijloacele de probă administrate în cauză instanţa reţine că părţile nu au dobândit în timpul căsătoriei bunuri comune. In anul 2005 a fost contractat un credit  incheiat intre D.d. (parata) si Cooperativa de credit Lumina Podu Turcului in cuantum de 40000000 lei Rol (4000 RON) girat de D. I. in calitate de sot. Cu prilejul  calificarii cererii de cehemare in judecata, instanta , dand aplicare art 84 Cod procedura civila, va retine ca actiunea introductiva este de fapt o actiune de partajare a pasivului dobandit in timpul casatoriei, constand in pretentiile reclamantului de a-si recuprera o anumita suma de bani pe care sustine ca a achitat-o in integralitate. Pentru acest motiv, instanta considera ca precizarile reclamantului de la termenul din din 19 05.2010 in sensul ca-si modifica actiunea, nu  se incadreaza in prevederile art 132 Cod procedura civila .

Din declaratiile martorilor audiati in cauza instanta nu poate retine ca imprumutul a folosit in exclusivitate unuia dintre soti, intrucat in timpul casatoriei partile au mai contractat si alte imprumuturi, iar plecarea in strainatate nu s-a dovedit ca a fost realizata de parata fara acordul sotului. Pentru aceste considerente, instanta constata ca prezumtia de participare in cota de ? la drepturile si obligatiile contractate in timpul casatoriei nu a fost rastrurnata.

Insa, deoarece reclamantul a dovedit achitarea din veniturile personale a sumei de 6199 lei RON din credit (conform adeverintei de la Banca Cooperatista Creditul Onestean Onesti (fila 56 dosar), instanta urmeaza sa constate ca acesta are un drept de creanta fata de parata constand in ? din contravaloarea sumelor achitate si va admite in parte actiunea.

Fata de imprejurarea ca, la dezbaterile pe fond avocatul reclamantului a solicitat si acordarea dobanzii legale, instanta o va respinge ca fiind tardiv formulata.

De asemenea, retinand recunoasterea paratei in sensul cererii de admitere in parte a actiunii, instanta va compensa cheltuielile de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Califică cererea de chemare în judecată drept o acţiune de partaj pasiv dobândit în timpul căsătoriei.

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul D. I. domiciliat în sat ___, comuna ___, judetul Bacău în contradictoriu cu pârâta D. D.,domiciliată în sat __, comuna ___i, judetul Bacău.

Stabileşte ca suma de 6199,09 lei (echivalentul  împrumutului contractat de pârâtă şi garantat de reclamant în data de 10.05.2005 sub nr.128 la Sucursala Podu Turcului a Băncii Cooperatiste Creditul Oneştean Oneşti, RON.) achitată în întregime de reclamant, reprezintă pasiv dobândit în timpul căsătoriei, în contribuţie egală, de cele două părţi.

Constată că reclamantul are un drept de creanţă faţă de pârâtă constând în 1/2 din contravaloarea sumelor achitate de acesta.

Obligă pârâta la restituirea sumei de 3100 lei.

Respinge cererea de acordare a dobândei legale.

Compensează cheltuielile de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 2.02.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

Red./tehnored.  Ex.4

P.V.Ş./O.D.

11.02.2011

Domenii speta