Succesiune

Sentinţă civilă 711 din 19.09.2012


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 1454/829/2011

SENTINŢA CIVILĂ NR. 711

 Şedinţa publică de la 19.09.2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE:  Maftei Smaranda Claudia

 Grefier Bradea Angelica

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantele C.N.R., P.Gh. şi pe pârâţii P.N.,  I. C.C., având ca obiect succesiune.

Dezbaterile au avut loc la termenul din 13.09.2012 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 1454/829/2011, reclamantele C. N..R. şi P.G. au chemat în judecată pârâţii P. N. şi I. C. C. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună ieşirea din indiviziune a părţilor în ceea ce priveşte bunurile rămase după defunctul P. D..

În motivarea cererii, reclamantele au arătat că la data de 25.04.2011 a decedat P.D., moştenitori cu vocaţie succesorală rămânând P.G., în calitate de soţie supravieţuitoare, C. N. R., P.N. şi I.C. C. în calitate de descendenţi (pârâţii fiind copiii defunctului dintr-o căsătorie anterioară). Au mai arătat că masa succesorală se compune din terenurile în suprafaţă de 700 mp, 900 mp şi, respectiv, 13.000 mp din T.P. nr. 500334/2007, din terenul de 21.600 mp atribuit defunctului prin contractul de partaj nr. 977/2008 şi din carnetul de rentier agricol, urmând ca succesorul căruia i se va atribui acest carnet să ridice renta viageră aferentă anilor 2010 şi 2011.

În drept au invocat prevederile art. 1143 şi urm. Cod civil.

Cererea a fost legal timbrată cu 299 lei taxă de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

Pârâţii, legal citaţi, au formulat întâmpinare, prin care au arătat că sunt de acord cu sistarea stării de indiviziune. Concomitent, pârâţii au formulat cerere reconvenţională prin care au solicitat calificarea actului de vânzare – cumpărare din 08.03.2005 prin care P.D. şi P.Gh. au vândut cu rezerva uzufructului viager către C. N.R. şi C.C. imobilul întabulat în CF nr. 138/N ca fiind o donaţie, au solicitat reducţiunea liberalităţilor excesive, precum şi rezoluţiunea parţială a contractului, cu obligarea reclamantelor – pârâte la raportarea în natură a excedentului reductibil, cu întabularea părţii din imobil ce va fi predată în natură.

Prin încheierea din data de 16.02.2012, instanţa a disjuns cererea reconvenţională de cererea principală, formându-se pentru cererea reconvenţională dosarul nr. 276/829/2012 (în care s-a dispus suspendarea judecării cauzei în temeiul art. 155 ind. 1 Cod procedură civilă).

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi expertiză topo-cadastru.

Analizând cererea prin prisma probatoriilor administrate, instanţa reţine următoarele:

La data de 25.04.2011 a decedat P.D., cu ultimul domiciliu în comuna ___, judeţul Bacău, conform certificatului de deces aflat la fila 13 dosar. Din încheierea nr. ___/06.02.2012 eliberată de BNP Cliveti Cătălina rezultă că în registrele de evidenţă a procedurilor succesorale nu s-au găsit înregistrări cu privire la acest defunct.

Având în vedere actele de stare civilă aflate la dosar în copie, instanţa constată că au calitatea de moştenitori ai defunctului P.D.: reclamanta P.G., în calitate de soţie supravieţuitoare, căreia îi revine o cotă-parte de ?, reclamanta C. N.R. şi pârâţii P.N.şi I. C. C., în calitate de descendenţi de gradul I, fiecăruia revenindu-i o cotă-parte de ?.

Autorului P.D. i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 41.100 mp prin titlul de proprietate nr. ___/2007, dintre aceste terenuri reclamantele solicitând a fi reţinute la masa de partaj doar următoarele:

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 700 mp amplasat în T 56 P 1201/63 din comuna ___, judeţul Bacău;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 900 mp amplasat în T 56 P 1225/25 din comuna ___, judeţul Bacău;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 13.000 mp amplasat în T 49 P 1069/42 din comuna ___, judeţul Bacău.

De asemenea, prin contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. ___/2008 la BNP Apetrii Gabriela, autorului P.D. i-a fost atribuit terenul arabil extravilan în suprafaţă de 21.600 mp amplasat în T 56 P 1206/2 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994.

Toate terenurile anterior descrise au fost identificate şi evaluate prin raportul de expertiză întocmit în cauză de către expertul Apetroaei Gheorghiţă, valoarea totală a terenurilor fiind de 9412 lei, fiecărei părţi revenindu-i prin urmare 2353 lei.

Reclamantele au mai solicitat a se reţine la masa succesorală carnetul de rentier agricol, însă instanţa a calificat această cerere (ţinând cont de precizările de la fila 31 dosar şi de adresa emisă de A.P.I.A. Bacău de la fila 33) în sensul că se solicită a se constata că după defunct a rămas şi dreptul de creanţă în valoare de 1994,99 lei şi 156,14 euro reprezentând rentă viageră agricolă pentru anii 2010 – 2011 datorată defunctului de A.P.I.A. Bacău.

Potrivit art. 91 din Legea nr. 71/2011, moştenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a Codului civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii moştenirii. Întrucât P.D. a decedat la 25.04.2011, anterior intrării în vigoare a Noului Cod civil, instanţa va aplica prevederile Codului civil aflate în vigoare la data deschiderii succesiunii.

Astfel, art. 728 Cod civil arată că nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. În temeiul acestui text de lege, instanţa urmează a admite cererea, dispunând ieşirea părţilor din starea de indiviziune. În consecinţă, instanţa va proceda la atribuirea în natură către părţi a bunurilor ce formează masa succesorală, la formarea şi atribuirea loturilor ţinând cont de prevederile art. 673 ind. 9 Cod procedură civilă. Va avea în vedere aspectul că reclamantele au îmbrăţişat varianta de lotizare propusă de expertul topo, pe când pârâţii nu şi-au exprimat vreo opţiune în acest sens.

Pentru egalizarea valorică a loturilor, instanţa va stabili sulte în bani, conform prevederilor art. 673 ind. 5 alin. 2 Cod procedură civilă.

În ceea ce priveşte dreptul de creanţă, instanţa reţine că potrivit art. 741 Cod civil „la formarea şi compunerea părţilor trebuie să se dea în fiecare parte, pe cât se poate, aceeaşi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creanţe de aceeaşi natură şi valoare”, aşa încât va lua act de dividerea dreptului de creanţă în 4 părţi egale.

În temeiul art. 274 şi art. 277 Cod procedură civilă, instanţa va obliga părţile să suporte cheltuielile de judecată proporţional cu cota-parte ce le revine din moştenire (şi anume câte ? fiecare parte). Cheltuielile de judecată ce totalizează 2599,30 lei au fost avansate de reclamante după cum urmează: 299 lei taxă de timbru, 0,30 lei timbru judiciar, 1200 lei onorariu expert topo şi 550 lei onorariu avocat reclamanta Ca.N.R., 550 lei onorariu avocat reclamanta P. Gh..

Va compensa creanţele reciproce ale părţilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamantele C.N. R. şi P. Gh., domiciliat în sat ________, judeţul Bacău în contradictoriu cu pârâţii P.N. şi I. C. C., domiciliaţi în ___ judeţul Dolj.

Constată că la data de 25.04.2011 a decedat P.D., cu ultimul domiciliu în comuna ___, judeţul Bacău.

Constată că au calitatea de moştenitori ai defunctului P.D.: reclamanta P. G., în calitate de soţie supravieţuitoare, căreia îi revine o cotă-parte de ?, reclamanta C.N. R. şi pârâţii P. N. şi I. C. C. în calitate de descendenţi de gradul I, fiecăruia revenindu-i o cotă-parte de ?.

Constată că masa succesorală după defunctul P. D. se compune din următoarele bunuri:

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 700 mp amplasat în T 56 P 1201/63 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/2007;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 900 mp amplasat în T 56 P 1225/25 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/2007;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 13.000 mp amplasat în T 49 P 1069/42 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/2007;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 21.600 mp amplasat în T 56 P 1206/2 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 şi în contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. ___/2008 la BNP Apetrii Gabriela;

* Dreptul de creanţă în valoare de 1994,99 lei şi 156,14 euro reprezentând rentă viageră agricolă pentru anii 2010 – 2011 datorată defunctului de A.P.I.A. Bacău.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

Atribuie reclamantei P.G. lotul nr. 1 compus din:

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 10.800 mp amplasat în T 56 P 1206/2 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 şi în contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. ___/2008 la BNP Apetrii Gabriela, învecinat cu Manolache Elisabeta la nord, cu DE 1200/1 la est, cu Cazan Nicoleta Raluca la sud şi cu DE 1200 la vest, identificat în schiţa anexă nr. 1 la raportul de expertiză întocmit de expertul Apetroaei Gheorghiţă în perimetrul 1-2-5-6-1, în valoare de 2808 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 450 mp amplasat în T 56 P 1225/25 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/2007, învecinat cu Strauneanu Jan la nord, cu Cazan Nicoleta Raluca la est, cu Stratulat Silvia la sud şi cu pârâul Gilesti la vest, identificat în schiţa anexă nr. 3 la raportul de expertiză întocmit de expertul Apetroaei Gheorghiţă în perimetrul 3-4-5-6-3, în valoare de 117 lei;

* Dreptul de creanţă în valoare de 498,75 lei şi 39,03 euro reprezentând rentă viageră agricolă pentru anii 2010 – 2011 datorată defunctului de A.P.I.A. Bacău.

Atribuie reclamantei C. N.R. lotul nr. 2 compus din:

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 10.800 mp amplasat în T 56 P 1206/2 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 şi în contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. ___8 la BNP Apetrii Gabriela, învecinat cu Popa Gheorghiţa la nord, cu DE 1200/1 la est, cu Paiu Mircea la sud şi cu DE 1200 la vest, identificat în schiţa anexă nr. 1 la raportul de expertiză întocmit de expertul Apetroaei Gheorghiţă în perimetrul 2-3-4-5-2, în valoare de 2808 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 450 mp amplasat în T 56 P 1225/25 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/2007, învecinat cu Strauneanu Jan la nord, cu pârâu la est, cu Stratulat Silvia la sud şi cu Popa Gheorghiţa la vest, identificat în schiţa anexă nr. 3 la raportul de expertiză întocmit de expertul Apetroaei Gheorghiţă în perimetrul 1-2-3-6-1, în valoare de 117 lei;

* Dreptul de creanţă în valoare de 498,75 lei şi 39,03 euro reprezentând rentă viageră agricolă pentru anii 2010 – 2011 datorată defunctului de A.P.I.A. Bacău.

Atribuie pârâtului P.N. lotul nr. 3 compus din:

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 6500 mp amplasat în T 49 P 1069/42 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___, învecinat cu Popa Gheorghe la nord, cu Dorin Mitriţă la est, cu Popa Lionora şi Ionescu Cristiana Carmen la sud şi cu DE 843 şi Ionescu Cristiana Carmen la vest, identificat în schiţa anexă nr. 2 la raportul de expertiză întocmit de expertul Apetroaei Gheorghiţă în perimetrul 1-2-3-11-5-6-1, în valoare de 1690 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 350 mp amplasat în T 56 P 1201/63 din comuna ____, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ____2007, învecinat cu Bucimar Tanase la nord, cu pârâul Gilesti la est, cu Ionescu Cristiana Carmen la sud şi cu Bucimar Tanase la vest, identificat în schiţa anexă nr. 4 la raportul de expertiză întocmit de expertul Apetroaei Gheorghiţă în perimetrul 1-2-6-7-1, în valoare de 91 lei;

* Dreptul de creanţă în valoare de 498,75 lei şi 39,03 euro reprezentând rentă viageră agricolă pentru anii 2010 – 2011 datorată defunctului de A.P.I.A. Bacău.

Atribuie pârâtei I. C. C. lotul nr. 4 compus din:

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 6500 mp amplasat în T 49 P 1069/42 din comuna ____, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ____/2007, în valoare de 1690 lei, compus din două trupuri de teren:

a) un trup în suprafaţă de 3738 mp teren învecinat cu Popa Nicolae la nord şi la est, cu Popa Lionora la sud şi cu DE 843 la vest, identificat în schiţa anexă nr. 2 la raportul de expertiză întocmit de expertul Apetroaei Gheorghiţă în perimetrul 3-4-5-11-3;

b) un trup în suprafaţă de 2762 mp teren învecinat cu Popa Gheorghe la nord, cu DE 843 la est, cu Popa Lionora la sud şi cu pârâul Gilesti la vest, identificat în schiţa anexă nr. 2 la raportul de expertiză întocmit de expertul Apetroaei Gheorghiţă în perimetrul 7-8-9-10-7;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 350 mp amplasat în T 56 P 1201/63 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ____/2007, învecinat cu Popa Nicolae la nord, cu pârâul Gilesti la est, cu Paiu Constantin la sud şi cu Bucimar Tanase la vest, identificat în schiţa anexă nr. 4 la raportul de expertiză întocmit de expertul Apetroaei Gheorghiţă în perimetrul 2-3-4-5-6-2, în valoare de 91 lei;

* Dreptul de creanţă în valoare de 498,75 lei şi 39,03 euro reprezentând rentă viageră agricolă pentru anii 2010 – 2011 datorată defunctului de A.P.I.A. Bacău.

Obligă reclamanta P.G. să plătească pârâtului P.N. suma de 572 lei cu titlu de sultă.

Obligă reclamanta C.N. R. să plătească pârâtei I. C. C. suma de 572 lei cu titlu de sultă.

Obligă reclamanta P.Gh.a să plătească reclamantei C. N. R. suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Obligă pârâtul P.N. să plătească reclamantei C. N. R. suma de 650 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Obligă pârâta I. C. C. să plătească reclamantei C. N. R. suma de 650 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Compensează creanţele reciproce dintre reclamanta C. N. R. şi pârâta I.C.C. până la concurenţa sumei de 572 lei şi, în consecinţă, obligă pârâta I. C. C. să plătească reclamantei C.N. R. doar suma de 78 lei reprezentând diferenţă cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Cu drept de a formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.09.2012.

Preşedinte, Grefier,

judecător Maftei Smaranda Claudia  Bradea Angelica

red./tehnored. 6 ex.

M.S.C./B.A.

02/03.10.2012

1