Somaţie de plată

Sentinţă civilă 392 din 08.02.2012


 Dosar nr.7824/327/2011

SENTINTA CIVILA  NR.392

Sedinta publica de la  08 februarie 2012

INSTANTA

Deliberând asupra prezentei cauze funciare, în conformitate cu Deliberând asupra prezentei cauze, în conformitate cu prevederile art.256 alin.1 Cod proc.civ., constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 04.11.2011 sub nr...., creditoarea ... a solicitat emiterea unei ordonante privind somatia de plata a debitoarei ..., pentu obligarea acesteia la  plata sumei totale de .....i, din care: 822,38 lei cu titlu de debit principal; 822,38 lei cu titlu de penalitati de întârziere; 146,02 lei cu titlu de debânda legala, conform art.43 Cod com. si art.2 si 3 din OG 9/2000; 51 lei cu titlu de taxa de reziliere. De asemenea, s-a solicitat obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata efectuate cu acest litigiu.

În motivarea cererii  s-a aratat ca, între .... si debitoarea .... s-a încheiat un contract de abonament la servicii de telefonie mobila. Debitoarea nu si-a executat în mod corespunzator obligatiile contractuale, iar dreptul de creanta al SC Orange România SA a fost cesionat catre ..., fiind îndeplinite cerintele de publicitate  prin înscrierea acesteia în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare sub nr....

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe disp. OG 5/2001, art.969, art.1073, art.1084, art.1111 Cod civ., art.43 si art.46 Cod com., Titlul IV din Legea nr.99/1999.

Debitoarea, legal citata nu a formulat întâmpinare, nu a solicitat administrarea de probe în aparare si nu s-a înfatisat la dezbateri.

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele:

În solutionarea cererii se vor avea în vedere dispozitiile art.1 din O.G. nr.5/2001, potrivit carora "procedura... se desfasoara la cererea creditorului în scopul realizarii de buna-voie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii".

În conformitate cu prevederile art.6 alin. 1 din OG nr. 5/2001 "daca nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art.5, judecatorul va examina cererea pe baza actelor depuse precum si a explicatiilor si lamuririlor partilor, ce i-au fost prezentate potrivit art.4".

Potrivit art.379 alin. 3 c.proc.civ.- creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din însusi actul de creanta sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

Potrivit art. 379 alin. 4 c.proc.civ. -creanta lichida este atunci când câtimea ei este determinata prin însusi actul de creanta sau când este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, fie emanând de la debitor, fie recunoscute de dânsul, fie opozabile lui în baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute în actul de creanta, chiar daca prin aceasta determinare ar fi nevoie de o osebita socoteala.

Creanta este exigibila la scadenta .

Potrivit contractului nr....., debitoarea a contractat servicii de telefonie mobila de la .... ..

În acest sens, au fost emise facturile nr.... cu valoarea de 6,24 lei, nr.... cu valoarea de 467,73 lei si nr..... cu valoarea de 348,71 lei.

Tinând cont de faptul ca, termenul de plata era de 14 zile calendaristice, de la data emiterii facturilor, având în vedere termenul general de prescriptie prev. de Decret nr.167/1958(prin raportare la momentul promovarii actiunii) - se constata ca, în privinta creantei de 348,71 lei -dreptul la actiune al creditoarei cesionare, s-a prescris.

Cu privire la penalitatile de întârziere si dobânzile pretinse - având în vedere faptul ca nu a fost prezentat nici un mod de calcul al acestora, instanta nu a putut efectua verificari minimale asupra acestor pretentii, fapt pentru care le va respinge ca neîntemeiate. De altfel, perceperea cumulativa a acestora nici nu ar fi fost permisa, întrucât ar reprezenta o sarcina excesiva în privinta debitoarei(potrivit Deciziei ICCJ 11/2005).

Privitor la taxa de reziliere, având în vedere faptul ca la dosarul cauzei nu s-a administrat în probatoriu nici un înscris cu privire la momentul la care s-ar fi efectuat rezilierea contractului - urmeaza ca si aceasta pretentie sa fie respinsa ca neîntemeiata.

Pentru considerentele învederate, în baza art. 6 alin.2 din O.G. nr. 5/2001, se constata ca pretentiile creditoarei sunt justificate în parte, doar în ceea ce priveste contravaloarea facturilor nr..... si nr...., respectiv 473,97 lei - pentru care se va fixa un termen de 20 zile, pentru efectuarea platii.