Anulare proces verbal de contravenţie

Sentinţă civilă 583 din 24.01.2013


Dosar nr. 10549/318/2012Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă  Nr. 583

Şedinţa publică din 24 Ianuarie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE : PARASCHIVA CATRINOIU

GREFIER : ALINA MEZDREA

Pe rol judecarea plângerii contravenţionale privind pe petenta SC ZBORUL SRL şi pe intimatul IPJ GORJ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reprezentantul petentei administrator Nişulescu Constantin.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, constată depusă la  dosar adresa nr. 1/136 din 10.01.2013 emisă de Consiliul Judeţean Gorj.

Nemaifiind  alte  cererii de formulat, excepţii de  invocat sau probe  de  administrat, instanţa  a  constatat  cauza  în  stare  de judecată şi a  acordat cuvântul pe fond.

Reprezentantul petentei Nişulescu Constantin a solicitat anularea procesului verbal, deoarece în speţă se  aplică excepţia  de  la  Regulamentul  CEE 561/2006.

INSTANŢA

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu-Jiu sub nr. 10549/318/2012,  petenta SC ZBORUL SRL in contradictoriu cu  intimatul IPJ GORJ a solicitat anularea procesului verbal seria CP nr. 0671819 din 01.06.2012.

În motivare, petenta a arătat că în ziua de 01.06.2012 în urma unui control efectuat de  agenţi constatatori din cadrul intimatei, a fost sancţionată contravenţional cu suma de 4000 lei, reţinându-se  săvârşirea contravenţiei prevăzută de dispoziţiile  art. 8 din OG 37/2007, pe motivul că numitul Tomescu Mihai ar fi fost depistat  în trafic pe  strada Ecaterina Teodoroiu din Târgu-Jiu în timp ce  conducea auto-specializata cu număr  de înmatriculare GJ 05 BNP, proprietatea SC Zborul SRL, fără a  deţine  diagrame  tahograf din care  să rezulte  activitatea  desfăşurată de  conducătorul auto în ultimele  28 de zile.

Petenta consideră că în mod nelegal a fost sancţionată în baza  OG 37/2007 deoarece aceasta nu are  aplicabilitate în speţă, fiind în prezenţa unei derogării de la  această regulă, respectiv  art. 13 alin. 1 din Regulamentul CE nr. 561/2006, care  stabileşte expres derogările  de la  obligativitatea impusă de OG 37/2006, privind  deţinerea diagramei tahograf, prevederi obligatorii pentru Statele Unite din UE.

Petenta  arată că în momentul sancţionării efectua  exploatări forestiere, punctul de lucru fiind localitatea Stânceşti, iar distanţa dintre  sediul societăţii şi punctul de lucru  este mai mică de  100 km.

În dovedire, depune la  dosar procesul verbal contestat, proces verbal de constatare  a contravenţiei, certificat constatator, certificat de  atestare, autorizaţie de exploatare nr. 503132 din 20.04.2012, adresa nr. 27761 din 04.10.2012, contract de vânzare cumpărare masă lemnoasă pe picior, anexă la contractul de  vânzare cumpărare şi adresa nr. 30427 din 03.12.2012, emisă de CNADNR SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova.

Legal citat, intimatul a formulat întâmpinare prin care  a  solicitat respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal de contravenţie, a depus proces verbal de contravenţie, declaraţia din 31.05.2012, anexă la certificatul de desfăşurare a activităţii şi raportul agentului constatator.

În cauză a  fost audiat martorul Tomescu Mihail, declaraţia  acestuia  fiind  ataşată la  dosar şi s-a emis adresă către Consiliul Judeţean Gorj pentru a preciza distanţa dintre localitatea  Iezureni şi localitatea Muşeteşti, răspuns trimis cu adresa nr. 1/136 din data de 10.01.2012.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin procesul verbal seria CP nr. 0671819 din 01.06.2012, petenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 4000 lei .

S-a reţinut  în sarcina petentei că la data de 01.06.2012, conducătorul auto Tomescu Mihail, ce  efectua  transport  rutier  cu autoutilitara marca MAN cu număr de înmatriculare GJ 05 BNP proprietatea  petentei nu a  prezentat numărul necesar de  diagrame  tahograf.

Verificând legalitatea procesului verbal de contravenţie, conform art. 34 din OG nr. 2/2001, instanţa constată că acesta  cuprinde menţiunile obligatorii prevăzute de art. 17 din OG nr. 2/2001, nefiind motive de nulitate a procesului verbal. 

Sub aspectul condiţiilor de formă, instanţa constată că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea cerinţelor de legalitate prevăzute de art. 180 alin. 1,2,3,5 şi 6 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 rap. la art. 16 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001, sub sancţiunea nulităţii absolute. Aşadar, instanţa reţine că procesul-verbal contestat cuprinde toate menţiunile la care dispoziţiile legale menţionate fac referire.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa reţine că, deşi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, acesta face dovada situaţiei de fapt şi a încadrării în drept până la proba contrară, în concordanţă cu art. 34 din O.G. 2/2001.

Din ansamblul materialului probator  existent la dosarul cauzei,  se reţine că plângerea formulată de petent este întemeiată, urmând a fi admisă pentru următoarele considerente:

Contravenţia  reprezintă o faptă săvârşită cu  vinovăţie, cu  un grad  de pericol social mai  redus decât infracţiunea, însă potrivit  jurisprudenţei CDEO, contravenţia este  asimilată  acuzaţiilor în materie  penală, astfel că fiecărui contravenient îi sunt  recunoscute garanţiile ce decurg din dreptul la un proces  echitabil.

Între garanţiile instituite de art. 6 din CEDO se numără şi prezumţia de nevinovăţie a celui bănuit de săvârşirea faptei. Această prezumţie, fiind relativă, conduce la răsturnarea sarcinii probei, astfel că, în cadrul plângerilor contravenţionale, cel care trebuie să facă dovada existenţei faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia este organul constatator.

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane de a fi prezumată nevinovată şi de a solicita acuzării să dovedească faptele ce i se impută nu este absolut, astfel că  procesul verbal de contravenţie, fiind întocmit de un agent al statului aflat în exerciţiul funcţiunii, beneficiază de o prezumţie relativă de veridicitate şi autenticitate, permisă de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,  cât timp petentei i se asigură de către instanţă, condiţiile specifice de exercitare efectivă a dreptului de acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil.

Din probele  administrate, instanţa  reţine  că în speţă nu sunt  aplicabile dispoziţiile  art. 8  pct. 31, din OG 37/2007, deoarece petenta a  dovedit că activitatea înscrisă în clasa CAEN este  exploatare  forestieră, conform certificatului constatator (fila 12) şi certificatului de  atestare seria A nr. 5907 din 25.11.2010 (fila 13), iar distanţa  dintre  sediul petentei şi locul desfăşurării activităţii este  sub  100 km. Din înscrisurile  depuse la  dosar, instanţa constată că sediul petentei  este  în municipiul Motru, iar punctul de lucru se  află în localitatea Stânceşti, comuna Muşeteşti.

Din adresa nr. 27761 din 04.10.2012 reiese că Parchetul Paltineţ, partidă 1208 din care s-a făcut  exploatarea  este situat în vecinătatea  satului Stânceşti, comuna Muşeteşti.

De  asemenea, din adresa nr. 30427 din 03.12.2012 emisă de CNADNR reiese că pentru tronsonul DN 67 Motru km 40 + 720 (cu intersecţia DJ 671 B) – Târgu-Jiu km 81 + 600 (intersecţia DN 67  cu DN 67 D) distanţa  este  de  40,880 km, iar pentru tronsonul DN 66 Târgu-Jiu  km 78+740 (limită oraş Târgu-Jiu) – Iezureni km  83 +030 (intersecţia  DN 66 cu DJ 665) este de  4,290 km.

Conform adresei nr. 1/136 din 10.01.2013 emisă de Consiliul Judeţean Gorj, tronsonul de drum Iezureni (din DN 66) – Curtişoara – Muşeteşti (până la  limita comunei Crasna) aparţine  DJ 665 şi are o lungime de 18,330 km (km zero + 000 – 18 + 330).

În concluzie, instanţa constată că distanţa  dintre Motru şi Muşeteşti este  de  63, 5 km aşa încât în speţă sunt aplicabile  disp. art. 13 lit. b din Regulamentul CE 261/2006 potrivit  căruia „derogă de la  art. 5„ vehiculele utilizate sau închiriate de către întreprinderi agricole, horticole, forestiere, piscicole ... pe o  rază de până la  100 km de la  sediul  întreprinderi.

Întrucât  petenta  are  ca  activitate  specifică înscrisă în  clasa CAEN – exploatare forestieră, instanţa  consideră plângerea întemeiată, motiv pentru care o va  admite, va  anula procesul verbal seria CP nr. 0671819/01.06.2012 şi va  exonera petenta  de plata  amenzii în cuantum de 4000 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea formulată  de petenta SC ZBORUL SRL, cu sediul în municipiul Motru, Aleea Solitarilor, bl. D1, ap.25, judeţul Gorj în contradictoriu cu intimatul IPJ GORJ.

Anulează procesul verbal seria CP nr. 0671819/01.06.2012 încheiat de IPJ Gorj.

Exonerează petenta de plata amenzii în cuantum de 4000 lei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 24.01.2013 la Judecătoria Târgu-Jiu. 

Preşedinte,

PARASCHIVA CATRINOIU

Grefier,

ALINA MEZDREA

Red. P.C. 06 Februarie 2013

Tehn. ABC/ex.4.

Domenii speta