Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 668 din 02.03.2009


SENTINTA CIVILĂ NR. 668 din 2 martie 2009

Prin cererea adresată acestei instante şi inregistrată sub nr…./327/2008 din 17.11.2008 reclamantul … a chemat in judecată pe  pârâta … pentru ca prin hotărârea ce se va pronunta  să se dispună partajarea bunurilor comune, imobile şi mobile, dobândite in timpul căsătoriei, ca parte a activului masei de partaj, in cote de 50% fiecare şi in aceeasi cotă datoriile reprezentate de cele două credite contractate de părti de la Raiffeisen Bank, ca parte a pasivului masei de partaj.

In motivarea actiunii reclamantul a arătat că solicită împărţirea celor două imobile dobândite in timpul căsătoriei cu contribuţie egală, si anume: apartamentul cu 3 camere in suprafata de 64,40 m.p., balcon de 4,20 m.p. boxa cu nr.cadastral 763/1;-1; 17 şi teren in suprafata indiviza de 16,45 m.p. impreuna cu dreptul de coproprietate fortata si continua asupra tuturor  părtilor din imobil care prin natura lor sunt in folosinta comună a tuturor coproprietarilor , situat in Tulcea, str. Mărăşeşti, …, jud. Tulcea, in valoare de 25.500 lei;apartamentul format dintr-o cameră şi dependinţe în suprafaţă de 10,39 m.p. şi terenul aferent in suprafata de  4,26 m.p. impreuna cu dreptul de coproprietate fortata si continua asupra tuturor  părtilor din imobil care prin natura lor sunt in folosinta comună a tuturor coproprietarilor, având nr. cadastral 14/3;0;6 ,situat in Tulcea, str. Stânjenelului, …, jud. Tulcea, in valoare de 7.500 lei.

A mai arătat reclamantul  că a dobândit impreuna cu pârâta cu contributie egala următoarele bunuri mobile: televizor color Grunding 700 lei,DVD Phillips cu sistem audio 5+1 800 lei, combină muzicală Panasonic 400 lei,combină frigorifică Polar 900 lei, aragaz 700 lei, butelie aragaz 200 lei, hotă electrică 100 lei, masina de spălat- 500 lei, autoturism marca Audi A 4-38.500 lei.De asemenea, s-a mai arătat că in timpul căsătoriei  părtile au contractat 2 imprumuturi  bancare de la Raiffeisen Bank, unul in suma de 7.500 euro iar celălalt de 6.732 euro.

S-au ataşat la dosar, in copie, cărtile de identitate ale  părtilor,  contractul de credit  nr.RF156043044981 contractul de credit nr.RF 56042943628, sentinta civilă nr. 1991/5.09.2008 a Judecătoriei Tulcea, contractul de vânzare/cumpărare autentificat sub nr. 3486/2.12.2002 de BNP Ene Frosina, contractul de vânzare/cumpărare autentificat sub nr.630/20.02.2003 de BNP Elena Avram.

La termenul de  judecată din data de 27 ianuarie 2009 pârâta a depus la dosar  cerere reconvenţională, prin care a susţinut că butelia este bun personal  şi a solicitat completarea bunurilor mobile in vederea  partajării cu un calculator, un aparat de aer condiţionat, un boiler electric, o cameră foto digitală, şi un robot de bucătărie.

La termenul de  judecată din data de 24 februarie 2009 părţile, prezente in instanţă, depun la dosar tranzacţia încheiată, solicitând să se ia act de aceasta.

Instanta, având  in vedere manifestarea de voinţă liber exprimată, urmează a  lua act si a consfinţi învoiala părţilor cu următorul conţinut:

„TRANZACTIE

urmând ca în baza înţelegerii noastre  să împărţim activul şi pasivul masei de partaj in următoarea manieră:

Eu, reclamantul, voi primi toate bunurile mobile enumerate  in cuprinsul cererii introductive şi aceleia reconvenţionale, inclusiv  autoturismul şi de asemenea înţeleg să achit către unitatea bancara creditul de nevoi personale în cuantum de 7500 euro, conţinut lot pe verso.

Eu, pârâta, voi primi imobilul garsonieră urmând să plătesc creditul contractat in regim ipotecar in cuantum de  6732 euro, conţinut lot pe verso.

De asemenea, noi părţile renunţăm la împărţirea bunului imobil, apartament cu trei camere, asupra căruia înţelegem sa rămânem in continuare coproprietari in cote egale, până la momentul vânzării in afara cadrului procesual fixat in prezenta cauza.

Prezenta tranzacţie pune capăt oricăror pretenţii reciproce ale părţilor  şi compensează toate cheltuielile făcute de noi în cauză.

Lot reclamant, Grama Valentin:

-televizor Grunding 700 lei

-DVD Phillips 800 lei

- combină muzicală Panasonic 400 lei

-combină frigorifică polar 900 lei

-aragaz 700 lei

-hotă electrică 100 lei

-masina de spălat- 500 lei

-autoturism Audi A4 38.500 lei

-calculator 1500 lei

- aparat aer condiţionat 800 lei

-boiler 500 lei

- camera foto digitală 500 lei

-robot bucătărie 500 lei

-pasiv: obligaţia de a restitui suma împrumutată de la Raiffeisen Bank în cuantum de 7500 euro.

Lot  pârâtă,Grama Gina:

-garsonieră situată în Tulcea, str. Stânjenelului, …, judet Tulcea, evaluată  in acţiunea introductivă la suma de 7500 lei

-pasiv: obligaţia de a restitui suma împrumutată de la Reiffeisen Bank în cuantum de 6732 euro.”

1

Domenii speta