Partaj judiciar

Sentinţă civilă 5163 din 05.07.2010


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 5163

Sedinta publica de la 05 Iulie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE DORINA IVANISI

Grefier ELENA CARBUNESCU

Pe rol fiind judecarea cauzei civile, privind pe reclamanta ... în contradictoriu cu pârâtul ..., având ca obiect partaj judiciar.

La apelul nominal facut în sedinta publica, s-au prezentat partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, partile învedereaza instantei ca înteleg sa stinga litigiul pe cale amiabila prin încheierea unei tranzactii, depunând  la dosar exemplarul unei tranzactii cu privire la bunurile ce urmau a fi partajate, semnând în fata instantei fiecare din cele trei exemplare si constatându-se cauza în stare de judecata s-a acordat cuvântul pe fond.

Partile au solicitat instantei sa ia act de tranzactia încheiata si sa pronunte o hotarâre de expedient prin care sa o consfinteasca.

J U D E C A T A

Prin actiunea civila înregistrata sub nr. 5216/318/2010, pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, reclamanta .... a chemat în judecate pe pârâtul ..., solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se iesirea din indiviziune asupra imobilului - teren arabil în suprafata de 8.160 mp situat în Mun. Tg jiu, cartier Slobozia, jud. Gorj atribuindu-le fiecaruia loturi în proportie de 3.120 mp pentru reclamanta si 5.040 mp pentru pârâtul ....

În motivare  reclamanta a aratat ca prin actul de partaj succesoral, în baza sentintei civile nr. 4614/ 27.06.2007 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu, cartier Slobozia, jud. Gorj, cu vecinatatile: la nord- ... si ...., la sud -.... Si..., la vest - ..., iar la est - IAS Balesti, devenind astfel proprietara indivizara cu pârâtul .....

În drept, cererea a fost întemeiata de reclamanta pe disp. art. 728 CC si Legea 603/1943.

În dovedire a depus la dosar în copie, sentinta civila nr. 4614/27.06.2007 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu, în dosarul nr. 4213/318/2007, certificatul de mostenitor nr. 153/ 25.02.1997, autentificat  sub nr. 890/1996 de BNP Tg Jiu, cartea sa de identitate, certificatul de casatorie al numitilor.... Cu...., certificatul de nastere al numitei...., chitanta taxei de timbru de 19 lei reprezentând taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar.

La termenul de judecata din data de 05.07.2010, partile prezente au aratat ca înteleg sa stinga litigiul pe cale amiabila prin încheierea unei tranzactii pe care au semnat-o în fata instantei.

Instanta, în raport de cele retinute si având în vedere dispozitiile art. 271 C.proc.civ.,  va lua act de învoiala partilor prin tranzactia încheiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de reclamanta..., domiciliata în comuna Balesti, sat Rasova, jud. Gorj, în contradictoriu cu pârâtul ..., domiciliat în Tg Jiu, Calea Severinului, nr. 124 F, jud.Gorj.

Consfinteste  tranzactia încheiata de parti si semnata de acestea, dupa cum urmeaza:

"

ROMÂNIA

JUDECATORIA TG-JIU

JUDETUL GORJ

DOSAR NR.5216/318/2010

TERMEN LA DATA DE 05.07.2010

TRANZACTIE

Încheiata astazi.........

la.........................

Subsemnati,

LM...., domiciliata în Rasova, comuna Balesti, nr. 287, judetul Gorj, posesoare a cartii de identitate seria ...nr., eliberat de SPCLEP Tg-Jiu, cod numeric personal ... în calitate de reclamanta, pe de o parte, si ..., domiciliat în municipiul Târgu Jiu, Calea Severinului, nr. 124 F, judetul Gorj, posesor al cartii de identitate seria GZ nr. 271335, eliberat de Pol. Tg-Jiu, cod numeric personal ....., în calitate de pârât, pe de alta parte, parti în procesul civil, dosar nr. 5216/318/2010, aflat pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, judetul Gorj, cu termen de judecata la data de 05.07.2010, având ca obiect partajul succesoral.

În vederea stingerii litigiului ce face obiectul dosarului de mai sus, a intervenit între noi întelegerea cu urmatorul cuprins.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Eu, LM, în calitate de reclamanta, voi prelua în deplina proprietate si posesie terenul arabil situat în municipiul Târgu Jiu, cartier Slobozia, judetul Gorj, în suprafata de 3.120 ( trei mii o suta douazeci) mp, având ca vecini la nord - ... si ..., la sud -..., la est - DN Târgu-Jiu- Drobeta Turnu Severin, iar la V- ...;

Eu, ..., în calitate de pârât ramân în deplina proprietate si posesie asupra terenului arabil situat în municipiul Târgu Jiu, cartier Slobozia, judetul Gorj, în suprafata de 5.040 ( cinci mii patruzeci ) mp având ca vecini la nord -... la sud - ... si ..., la est - ... iar la vest- ...- .....

Aceasta întelegere scrisa, neviciata, reprezinta vointa noastra libera a partilor, act pe care îl depunem la instanta de judecata cu rugamintea de a fi consfintit printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva ( fara drept de apel), în temeiul art. 271-273 Cod procedura civila.

CLAUZE FINALE

Prezentul contract a fost încheiat într-un numar de 3 exemplare, din care câte unul pentru fiecare parte si unul pentru instanta de judecata.

JUDECATOR, RECLAMATA,

SS/indescifrabil 

SS/indescifrabil

GREFIER PÂRÂT,

SS/indescifrabil SS/indescifrabil "

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica din data de 05 iulie 2010, la Judecatoria Tg- Jiu.

 

Presedinte,

DORINA IVANISI Grefier,

ELENA CARBUNESCU

Red. D.I.

Tehn. E.C. 15 Iulie 2010

4 ex.

1