Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 917 din 03.02.2011


Dosar nr. 27623/318/2010

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

Sentinta civila Nr. 917

Sedinta publica de la  03 februarie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE  EMILIA MIHAELA STOIAN

GREFIER SIMINA COJAN

Pe rol  fiind judecarea plângerii contraventionale formulata de petenta B  A  împotriva procesului verbal de contraventie seria AZ, nr.0186065/30.11.2010 în contradictoriu cu  intimata I.P.J. GORJ, Politia Orasului R .

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petenta, martorul D A , lipsa intimata.

Procedura  legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta , dupa care

Instanta procedeaza la administrarea probei testimoniale  cu declaratia martorului D  A potrivit dispozitiilor  art. 196 C.proc. civ. si sub prestare de juramânt potrivit dispozitiilor art. 193 C.proc. civ., declaratia acestuia fiind consemnata, semnata si atasata la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat sau exceptii de invocat, instanta constata cauza în stare de judecata si  acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Petenta B A solicita admiterea plângerii si anularea procesului verbal de contraventie, aratând ca avea afisat pretul la toate produsele expuse  spre vânzare.

Instanta în temeiul art. 150 C. proc. civ. retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata retine urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu  la data de 17.12.2010 sub nr. 27623/318/2010  petenta B  A în contradictoriu cu intimata IPG Gorj a formulat plângere contraventionala împotriva procesului verbal de contraventie seria AZ, nr. 0186065/30.11.2010 încheiat de  Politia Orasului R  solicitând admiterea plângerii si anularea procesului verbal de contraventie. 

În motivarea plângerii  petenta solicita anularea proesului verbal deoarece nu cuprinde obiectiunile facute de ea cu ocazia încheierii actului contestat, în procesul verbal nu sunt indicate produsele la care nu erau afisate preturile, nu s-a motivat de ce constatarea s-a facut la data de 29.11.2010, iar procesul verbal s-a întocmit la data de 30.11.2010, procesul verbal a fost încheiat în lipsa unui martor asistent care sa confirme refuzul sau de a semna precum si faptul ca preturile nu erau afisate.  Arata, de asemenea, ca agentul constatator  a refuzat sa mentioneze în Registrul unic de control al societatii, efectuarea controlului.

Plângerea nu a fost motivata în drept.

În dovedire a depus la dosar copia procesului verbal contestat, aratând în cuprinsul plângerii ca va dovedi cu martori ca avea preturile afisate la toate produsele expuse spre vânzare, neindicând însa numele martorilor.

Intimata, legal citata nu  a formulat întâmpinare.

Instanta, în virtutea rolului activ reglementat de dispozitiile art.129 alin.5 C.proc.civ. si fata de prevederile art.33 alin.1 si art.34 alin.1 din O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, a dispus emiterea unei adrese catre intimata  pentru a înainta actele care au stat la baza întocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Cu adresa nr. 700000/6/4/17.01.2011, Politia Orasului R a înaintat documentele care au stat la baza întocmirii procesului verbal, respectiv raportul agentului constatator ,copia procesului verbal contestat, precum si dovada de afisare a procesului verbal. 

La primul termen de judecata, instanta a procedat la ascultarea petentei, în conformitate cu disp.art.34 alin.1 din O.G.nr.2/2001, declaratia acesteia fiind atasata la dosarul cauzei. Cu aceasta ocazie petenta a precizat faptul ca la data de 30.11.2010 a fost efectuat controlul, si nu la data de 29.11.2010, asa cum eronat se arata în plângerea, aceasta fiind o greseala a avocatului împuternicit cu redactarea cererii.

În temeiul art.138 alin.1 pct.4 C.proc.civ. instanta a încuviintat petentei proba cu înscrisuri si proba cu martorul D  A .

Plângerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, conform dispozitiilor art. 15 lit.i din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru  si a fost formulata cu respectarea termenului  de 15 zile de la data afisarii procesului-verbal de constatare a contraventiei  (07.12.2010), prevazut de art.31 alin.1 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, termen calculat conform disp.art.101 alin.1 C.proc.civ.

Analizând materialul probator administrat în cauza instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, seria AZ nr. 0186065/30.11.2010 s-a dispus sanctionarea petentei cu sanctiunea constând în amenda contraventionala în suma de 500 lei pentru savârsirea contraventiei prev. de art.1, litera a  din Legea  nr.12/1990 republicata si sanctionata  de art. 2 alin. 1 lit.a  din Legea 12/1990 republicata, retinându-se ca la data de 30.11.2010, ora 14.45, a expus spre vânzare mai multe produse în magazinul apartinând S.C. A  C  S.R.L. din comuna F , judetul G , fara a avea pentru acestea pretul de vânzare afisat.

Procedând la verificarea, potrivit art.34 alin.1 din OG nr.2/2001, a legalitatii si temeiniciei procesului-verbal contestat, instanta retine, în ceea ce priveste legalitatea, ca acesta îndeplineste conditiile de forma ale întocmirii lui, fiind respectate în cauza dispozitiile art.16 si art.17 din O.G nr.2/2001.

Astfel, procesul-verbal de constatare a contraventiei cuprinde mentiunile prevazute de art.17 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, respectiv mentiunile privind numele, prenumele, calitatea agentului constatator, numele si domiciliul contravenientului, fapta savârsita, data comiterii acesteia, semnatura agentului constatator,  nefiind incident vreunul din motivele de nulitate absoluta care se constata din oficiu de catre instanta de judecata.

Urmeaza a fi înlaturate  criticile de nelegalitate invocate de petenta, cu privire la faptul ca procesul verbal contestat nu cuprinde obiectiunile facute de aceasta. Se observa ca la rubrica ,,Alte mentiuni" a procesului verbal agentul constatator a mentionat ,,refuza sa semneze". Chiar nerespectarea de catre agentul constatator a obligatiei prevazute de art. 16 alin. (7) din O.G.2/2001 nu atrage nulitatea procesului verbal decât daca se face dovada vreunei vatamari produse petentului în conditiile art. 105 alin.(2) C.proc. civ., dovada care nu a fost facuta în cauza. Oricum, din simpla împrejurare ca nu a semnat procesul verbal rezulta ca nu era de acord cu cele înscrise în cuprinsul acestuia, iar formularea plângerii contraventionale este tocmai o exercitare a dreptului de aparare în care a detailat nemultumirile sale.

Si critica privind nementionarea unui martor asistent, în conditiile în care petenta a refuzat sa semneze procesul verbal , urmeaza a fi înlaturata de instanta cu motivare ca rolul acestuia este acela de a arata ca procesul verbal s-a încheiat în vreuna din situatiile prevazute de art. 19 din O.G. nr.2/2001, respectiv contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze. Conform art. 19 alin.(3) ,, în lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod", ori din cuprinsul actului contestat reiese ca la momentul efectuarii controlului nu se afla nici un martor în magazin. Chiar în situatia în care agentul constatator nu ar fi respectat dispozitiile acestui act normativ, sanctiunea , de asemenea ,ar fi o nulitate relativa , care ar opera doar în situatia în care s-ar dovedi o vatamare.

La solicitarea petentei a fost audiat martorul D  A , pentru a se dovedi ca la momentul controlului în magazin se aflau martori care ar fi putut semna actul de control.

Depozitia martorului va fi înlaturata, cu motivare ca aspectele declarate nu se coroboreaza cu cele declarate de petenta si nici cu mentiunile din procesul verbal. Astfel martorul  declara ca a trecut pe la magazinul petentei în jurul orelor 12.30, procesul verbal fiind încheiat la orele 14.45, aratând acesta ca în data de 30.11.2010 a mers de dimineata la un prieten din satul Rosia Jiu, al carui nume nu-l cunoaste , stiind doar prenumele de ,,C ". A mentionat ca în magazin a stat doar circa doua minute, timp în care si-a cumparat un pachet de tigari si o gogoasa. A vazut în acest timp un barbat care statea la o masa , având în fata acte si altii doi care erau cu petenta dupa tejghea, reprosându-i  ca nu are preturile afisate, iar unul dintre ei a spus ca o va amenda. Petenta a raspuns ca are preturile afisate solicitând organelor de control sa-l opreasca pe martor pentru a dovedi ca are preturile afisate pe fiecare produs. Martorul a mai declarat  ca nu a observat daca marfurile din magazin au preturile afisate deoarece dupa ce si-a luat cumparaturile a plecat.

Fiind audiata petenta a aratat ca la data de 31.11.2010 la magazinul apartinând SC A  C  SRL, situat în satul R  J,  unde ea este gestionar si împuternicit al mamei sale (administrator al societatii) sa reprezinte societatea cu ocazia efectuarii oricarui control,  au venit în control trei persoane. Ca împreuna cu acestea a mers la Centrul de fir vechi si dupa ce au constatat ca nu exista obiectele pe care le cautau, s-au întors în magazin spunând ca vor gasi nereguli pentru a o amenda pe petenta.  Ca la momentul când acestia au intrat în magazin prima data erau prezenti si clienti ai magazinului, însa dupa ce s-au întors de la Centrul de fier vechi  nu mai era nici un client si au procedat la încheierea procesului verbal. Desi le-a solicitat acestora sa specifice în procesul verbal care sunt produsele la care nu are afisate preturile, au refuzat, motivând ca oricum petenta nu va semna procesul verbal.

Fata de aspectele mentionate mai sus, instanta apreciaza ca nesincera declaratia martorului. Din relatarea acestuia ,, când am intrat în magazin am vazut un barbat care statea la o masa si avea în fata niste hârtii si altii doi care erau  dupa tejghea cu petenta, reprosându-i acesteia ca nu are  afisate preturi la marfa", rezulta ca martorul ar fi intrat în magazin în a doua parte a controlului, mai concret dupa ce agentii constatatori s-au întors de la Centrul de fier vechi, moment în care asa cum rezulta din declaratia petentei în magazin nu mai era nici un client.  Chiar daca martorul ar fi fost în magazin în prima parte a controlului când petenta a aratat ca erau prezenti clienti ai magazinului, martorul a declarat ca în timpul cât a stat în magazin nu a intrat nici o persoana. Mai mult, conform declaratiei petentei discutia cu neafisarea preturilor a avut loc dupa întoarcerea de la Centrul de fier vechi, deci nu în prima parte a controlului, când în magazin s-ar fi aflat martori.

Cu privire la temeinicia procesului verbal , instanta apreciaza ca sanctiunile retinute în sarcina petentei exista si au fost savârsite de catre acesta.

Prezenta în cauza,petenta nu a adus probatorii cu privire la situatia de fapt descrisa de organul constatator si desi a contestat faptul ca  la magazinul societatii despre care se face  vorbire în actul de sanctionare a contraventiei, ar fi fost expuse spre vânzare produse la care preturile nu erau afisate, petenta  nu a dovedit o alta situatie de fapt decât cea retinuta în sarcina sa, simpla sustinere ca preturile erau afisate nefiind suficienta pentru a combate un act ce emana de la un organ al statului, întocmit cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu si a unei fapte constatate personal de agentul constatator. Martorul audiat a aratat ca ,, eu nu am observat daca era afisat pretul la marfurile din magazin, deoarece am luat ce mi-a trebuit si am plecat".

Din motivele expuse, vazând si disp. art.1lit.a  din Legea 12/1990, potrivit cu care constituie contraventie  efectuarea de acte sau fapte de comert de natura celor prevazute în Codul comercial sau în alte legi, fara îndeplinirea conditiilor stabilite prin lege, raportat la art. 1 si art. 34 din O.G. 2/2001, instanta urmeaza sa respinga plângerea, considerând ca nu s-a facut dovada altei situatii de fapt decât cea retinuta în procesul verbal, situatie de fapt constatata personal de agentul constatator si întreaga echipa de control de la aceea data.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Respinge plângerea contraventionala formulata de petenta B A , domiciliata  în ............ în contradictoriu cu intimatul I.P.J. G, împotriva  procesului verbal de contraventie seria  AZ nr. 0186065/30.11.2010.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din data de  03.02.2011, la Judecatoria Tg. Jiu.

Presedinte,

EMILIA MIHAELA

STOIAN

Grefier,

SIMINA COJAN

Red., E. S. / 14 Februarie 2011

Ex.4.

1