Constatare nulitate absolută titlu de proprietate

Sentinţă civilă 4042 din 28.05.2011


Judecatoria Târgu-Jiu, sentinta civila nr. 4042 din 28 mai 2010. Acte de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren ce face parte din domeniul public al orasului. Nulitatea titlurilor de proprietate.

Prin cererea  înregistrata  pe rolul Judecatoriei Târgu-Jiu,  sub nr. 14161/318/2009,  reclamantii  Municipiul Craiova si Primarul Municipiului  Craiova  au chemat în judecata pe pârâtii  Comisia  Locala  de  Aplicare  a  Legii 18/1991 Tismana , Comisia  Judeteana Gorj, Directia  Silvica Tg-Jiu si Orasul Tismana, solicitând instantei  ca prin sentinta ce va pronunta sa se  constate  nulitatea  absoluta  a  titlului de  proprietate  nr. 1506150/20.10.2008 în ceea  ce priveste  terenul înscris  în  tarlaua  3/1 parcela  2387, în suprafata de 1.187 mp (curti, c-tii) si tarla  1  parcela  1, în suprafata de 10.368 mp. ( curti  c-tii ) precum  si nulitatea  absoluta  a  titlului de proprietate  nr. 1506149/20.10.2008 în ceea priveste  terenul în suprafata totala de 70.120 mp., înscris  în tarlaua 1 , parcela  1/1  , suprafata  de  13129  mp.,  din  tarlaua  603 , parcela  1/1  compus  din suprafata  de 13129 mp., situata în tarlaua  1  , parcela  1 /1 si suprafata  de  56  .991 mp., situata în  tarlaua 603 , parcela  22686.

În motivarea  cererii, reclamantii  au  aratat  ca la  data  de  20.10.2008  au fost  emise  titlurile  de  proprietate  nr. 1506150 si  1506149 în favoarea pârâtului  orasul Tismana, cu încalcarea  disp. L. 169/1997, întrucât  suprafata  totala de  81.685  apartine  domeniului public  al Mun. Craiova, reprezentând  statia  de  captare  si pompare  a  apei  Izverna, pentru  alimentarea  cu apa  a  Mun. Craiova, încalcându-se  în  acest  sens hotarârea  Consiliului Local  nr. 147/1999  si  HG  965/2002.

S-a  invocat de  catre  reclamanti ca statia  de  captare  si pompare  a  apei  Izverna, pentru  alimentarea  cu apa  a  Mun. Craiova, de  la  înfiintarea  acesteia si pâna în prezent s-a  aflat  în  administrarea  Regiei  Autonome  de  Ape  Craiova, actualmente  Compania  de  Apa  Oltenia.

De  asemenea, reclamantii  au invocat  ca pentru suprafetele  de  teren mentionate  în cererea  de  chemare  în judecata  au  fost  deschise  carti  funciare, prin care  s-a  intabulat  dreptul de proprietate  publica în  favoarea Orasului  Tismana.

La  termenul din data  de  13.11.2009, reclamantii prin intermediul  reprezentantului  lor în instanta,  consilier  juridic  P. N.  au  depus la  dosarul cauzei  o  precizare  a  cererii de  chemare în judecata în  care  au  invocat si  alte  motive  de  nulitate  absoluta  si  au  solicitat  si obligarea  pârâtilor  la  plata  cheltuielilor  de judecata.

S-a  invocat  de  catre  reclamantii  în precizarea  la  actiune  ca  titlurile  de  proprietate eliberate  în  favoarea  orasului  Tismana, încalca  dispozitiile Legii fondului  funciar, deoarece pârâtul Orasul Tismana, nu  are  calitatea de  fost  proprietar  persoana fizica si nu  exista o  cerere  de  reconstituire  a  dreptului de  proprietate formulata de acesta.

Pârâtii prin intermediul  reprezentantului lor  în  instanta, consilier  juridic  G.  N. au  depus la  dosarul cauzei  prin  serviciul  registratura  al instantei,  întâmpinare în care s-a  invocat exceptia  lipsei interesului legitim  al  reclamantilor  în promovarea  cererii de  chemare  în judecata si  exceptia  lipsei calitatii procesuale pasive  a  reclamantilor.

S-a  invocat  de  catre pârâtii  ca  reclamantii nu  justifica  un interes  legitim pentru promovarea  cererii de  chemare  în judecata, conditie obligatorie potrivit  art. III alin. 2,  din L. 169/1997, întrucât  reclamantii nu  detin  titlu  de proprietate  emis  în baza  L. 18/1991 si nici nu  au  facut  dovada  ca  terenul  din litigiu  face  parte  din domeniul public  al  Mun. Craiova .

De asemenea, s-a  invocat  de  catre  pârâti  ca  reclamantii nu  au  calitate procesuala activa în  cauza, deoarece  acestia nu pot  face  dovada  ca  suprafata  din litigiu  a  fost validata în favoarea  acestora  sau  ca  au fost pusi  în posesie  cu  privire la  terenul respectiv, situatie  în  care  nu  poate  fi  vorba  de  o  încalcare  a  unui  drept  recunoscut  de lege, aspect  ce  atrage  lipsa  calitatii procesuale  active  a  reclamantilor.

Din coroborarea  înscrisurilor  existente la dosarul  cauzei se  retine de  catre instanta  ca  exceptiile  invocate  de  pârâtii pe  cale  de  întâmpinare  sunt neîntemeiate, iar  pe  fond cererea  de  chemare în judecata, ulterior precizata este  întemeiata în parte, urmând  a  fi  admisa în parte  pentru urmatoarele  considerente:

Referitor la exceptia  lipsei  de  interes  a  reclamantilor  în promovarea  cererii  de  chemare  în judecata, instanta  retine urmatoarele:

Potrivit  art. III alin. 2 din  Legea  18/1991  cu modificarile intervenite  prin Legea  247/2005, nulitatea  actelor  de  reconstituire  sau  constituire  a  dreptului de proprietate  poate  fi invocata  de  orice persoana,  care  justifica  un interes  legitim.

Interesul  reclamantilor  în promovarea cererii de chemare în judecata, este  determinat  de  faptul ca  pe terenul  în litigiu, reconstituit  în favoarea  orasului  Tismana, prin cele  doua  titluri  de proprietate, ce  fac  obiectul prezentului litigiu, se  afla  amplasata statia de  captare  si pompare  a  apei  Izvarna ,  utilizata  pentru  alimentarea  cu  apa a  municipiului Craiova, iar  interesul  reclamantilor  deriva  din  apararea intereselor cetatenilor  din municipiul Craiova, bunul respectiv  si  anume  statia  de captare, pompare  si  alimentare  cu  apa  fiind  un  bun  de  interes  general.

Mai mult  interesul  reclamantilor este justificat  si prin  faptul ca pe  rolul instantei  de  judecata  a  fost promovata  o  actiune  civila, în revendicare,  formulata  de  reclamantul orasul  Tismana  ce  formeaza obiectul dosarului  10882/318/2008  înregistrat  pe  rolul Judecatoriei Tg-Jiu, aflat  în  caile  de  atac, cu  atât  mai  mult  cu  cât prin hotarârea  primei instante, reclamantii în  calitatea lor  de  pârâti în  cauza  respectiva,  au  fost obligati  sa  lase  terenul din  litigiu  în  deplina proprietate  si  linistita posesie orasului Tismana.

Cu privire  la exceptia lipsei  calitatii  active  a  reclamantilor  în promovarea  cererii  de  chemare  în judecata, instanta a retinut ca,  potrivit  art. III alin. 2 din  Legea  18/1991  cu modificarile intervenite  prin Legea  247/2005, actele  de reconstituire  sau  constituire a dreptului de proprietate  pot fi  atacate  de  orice  persoana interesata  care justifica un interes  legitim  si  implicit  prin  respingerea exceptiei  lipsei  de  interes  cu motivarea  mai  sus  mentionata, se  retine  ca  reclamantii  justifica un interes  legitim  si  în  consecinta  au  si  calitate procesuala  activa în  speta  dedusa judecatii.

Referitor la  fondul  cauzei  se  retine  ca  cererea  de  chemare în judecata, ulterior  precizata este întemeiata în parte, urmând a fi admisa în parte pentru urmatoarele  considerente.

Potrivit Hotarârii Consiliului  Local Tismana nr. 37  din 21.07.2006 , atasata  la  fila  22  din dosar,  suprafata  de  81.675  mp.,  ocupata  de  statia  de  captare  si pompare  a  apei  din  satul Izvarna  a  fost  trecuta în inventarul  bunurilor  ce  alcatuiesc  domeniul public  al orasului Tismana .

La  cererea  Consiliului Local  Tismana,  Oficiul de  Cadastru  si Publicitate  Imobiliara Gorj, prin încheierile nr. 19993/2006, 19994/2006 si  19995/2006, atasate  la  filele  23 - 25  din dosar  a intabulat  dreptul  de  proprietate publica în  favoarea orasului Tismana  pentru  suprafata  de 23.497  mp.,  parcela  1 , tarlaua  1  categoria  de  folosinta  curtii  constructii  si paduri, pentru  suprafata  de  1187 mp., situata în tarlaua  681  , parcela 29.387  curtii  constructii intravilan si pentru suprafata  de  56.991 mp., tarlaua 603, parcela  22.686 , categoria  de  folosinta, teren  paduri  extravilan.

Cu  toate  ca  terenurile  mai  sus  mentionate  fac parte din domeniul public  al orasului Tismana , conform  HCL  37 din  21.07.2006, si  a  încheierilor  de  carte  funciara nr. 19993/2006, 19994/2006 si  19995/2006, emise  de Oficiul de  Cadastru  si Publicitate  Imobiliara Gorj, ulterior, Comisia Judeteana Gorj, a  eliberat în favoarea orasului Tismana la  data de  20.10.2008, titlurile  de proprietate nr. 1506150 si nr. 1506149 prin care  în  temeiul legii  fondului  funciar  a  reconstituit si  a  constituit  dreptul de proprietate în favoarea orasului Tismana  pentru suprafetele  de  9, 7446 ha  si 7, 0120  ha.,  suprafete în care este inclusa  si  suprafata  de  81.675  mp., mentionata în  HCL 37  din 21.07.2006, dezmembrata si intabulata în cartea  funciara  cu  drept  de  proprietate publica  în favoarea  orasului Tismana, conform încheierilor  de  carte  funciara nr. 19993/2006, 19994/2006 si  19995/2006, emise  de Oficiul de  Cadastru  si Publicitate  Imobiliara Gorj si  a planului  de amplasament  si  delimitare  a corpurilor  de proprietate  atasat la  fila  26  din dosar.

La baza  eliberarii  celor  doua titluri  de proprietate,  contestate  de  reclamantii,  a  stat propunerea  înregistrata sub nr. 2443 din 02.03.2008, emisa de  Comisia locala de fond funciar Tismana,  atasata la dosar,  prin care  s-a  solicitat  Comisiei  Judetene  Gorj, eliberarea  titlului de proprietate pentru suprafata  de  13, 2466 ha  teren agricol, în  favoarea  orasului Tismana.

Fara  a  se  verifica  situatia  juridica  a parcelelor  incluse  în  suprafata  de  13,2466 ha  teren agricol , cu privire la  solicitarea Comisiei  locale  de  Fond  Funciar  Tismana  nr. 2443/02.03.2008 , pârâta  Comisia  Judeteana Gorj  a  eliberat  titlurile  de  proprietate  ce  fac  obiectul prezentului litigiu,  prin care  a  constituit si  reconstituit  în favoarea orasului  Tismana, drept  de proprietate privata  si  cu privire la  suprafata  totala  de  81.675  mp., teren inclus  în domeniul public al orasului Tismana, intabulat  în  cartea  funciara  ca  drept  de proprietate  publica.

În  atare  situatie sunt  aplicabile  disp. art. III  alin. 1 lit. a  din L. 169/1997 privind nulitatea  actelor de  constituire  si  reconstituire  a  dreptului de proprietate  realizate în favoarea  orasului  Tismana, persoana  neîndreptatita  la  reconstituirea si constituirea  dreptului de proprietate  cu privire la  suprafata  totala a  81.675  mp., teren  ce  face  parte  din domeniul public  al orasului Tismana.

Pârâta Comisia  Judeteana Gorj, nu putea  include  în domeniul privat  al orasului Tismana,  prin procedura  de  constituire  si  reconstituire  a  dreptului de proprietate, terenul în litigiu în  suprafata  totala de  81.675  mp., validat prin HCJ  5124 din  26.09.2008, deoarece,  anterior, respectiv  în cursul anului  2006,  terenul  respectiv fusese  intabulat  cu titlu de  drept  de  proprietate publica  în  favoarea orasului Tismana.

Fiind  un  drept  de proprietate publica  nici  Comisia  Locala Tismana  si nici  Comisia  Judeteana Gorj, nu puteau  realiza  acte  de  constituire sau  reconstituire  a dreptului de proprietate întrucât  dispozitiile Legii  213/1998 stipuleaza în  mod imperativ faptul ca proprietatea  publica  este  inalienabila si insesizabila.

Nu  se  poate  retine  de  catre  instanta  apararea  invocata  de  reclamantii, în  sensul ca terenul din  litigiu face parte  din lista bunurilor  apartinând  domeniului public  al  municipiului  Craiova, aprobata prin  HG  965/2002, întrucât  din continutul  raportului de  expertiza  realizat  în dosarul nr. 10882/318/2008  al  Judecatoriei Tg-Jiu,  având  ca  obiect  revendicare  imobiliara,  atasat la dosar, rezulta ca potrivit raspunsului  la  obiectivul nr. 4,  terenul  în  suprafata de  81675  mp., nu  se  regaseste  în  HG  nr. 965 /2002, pozitiile  1223, 1224,1225, deoarece la  pozitiile  respective este  specificat  "teren  aductie si teren  camine  de linie" fara  sa  se  precizeze  amplasamentul terenurilor  si nici  situatia  juridica.

De  asemenea, terenul din litigiu nu  se  regaseste  nici în  hotarârea  Consiliului Local Craiova , nr. 147 /1999, întrucât  conform  anexei  4, sectiunea  B, pozitiile  1-17 se  refera  la  constructii,  instalatii  si  împrejurari  si nicidecum la  teren.

Mai mult  se  retine  de  catre  instanta  ca în  evidenta Oficiului  de  cadastru  si Publicitate  Imobiliara Gorj, terenul  din  litigiu  în  suprafata  totala  de  81.675  mp., ocupat  de statia  de  captare  si pompare  a  apei  din satul Izvarna  este  înscris  în  cartea  funciara în  favoarea  orasului  Tismana,  cu  drept  de  domeniu public,  înscriere  care  este  opozabila  tertilor  ,,erga  omnes" .

Pentru  considerentele  expuse , instanta  urmeaza sa  respinga  exceptiile  invocate  pe  cale  de  întâmpinare, sa  admita în parte  cererea  de  chemare în judecata, ulterior precizata, sa constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate  nr. 1506150/20.10.2008  cu privire la suprafata de  1187 m.p., teren  situat în tarlaua 3/11, parcela 29387  si  suprafata de 10368 m.p. teren situat  în tarlaua 1, parcela 1  si a actelor premergatoare  ce au stat la baza eliberarii  titlului de proprietate, precum si  nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 1506149/20.10.2008 si a actelor  premergatoare ce au stat  la baza eliberarii sale  cu privire la  suprafata  de 1,3129 ha.  situata în tarlaua 1 parcela 1/1 si la  suprafata de 5,6991 m.p. situata în tarlaua 608, parcela 22686.