Constatare nulitate absolută adeverinţă de proprietate

Sentinţă civilă 7025 din 06.11.2009


Judecatoria Târgu-Jiu, sentinta civila  nr. 7025 din  06 noiembrie 2009. Nulitate titlu de proprietate si acte premergatoare. Nerespectarea principiului reconstituirii dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. Neretroactivitatea legii civile.

Prin cererea  înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu Jiu sub nr. 2679/318/2009, reclamanta B.M .a chemat în judecata pe pârâtii L.A. si L.I.,  în contradictoriu cu intimatele Comisia  Locala de Aplicare a L. 18/1991 Dragutesti  si Comisia  Judeteana Gorj,  solicitând instantei ca prin sentinta ce va pronunta  sa constate nulitatea absoluta a adeverintei de proprietate  nr. 1295/27.04.2004,  emisa de Comisia Locala Dragutesti pe numele autorului L.C., pentru suprafata de 0,1300 ha. teren situat  în pct. " Peste Zlasti" - Lunca Urechesti.În motivarea cererii, reclamanta  aratat ca  este mostenitoarea autorului sau, V.P.,  decedat în anul 1997, care a avut la registrul o suprafata de 2,53 ha. si care se regaseste si în  actul de proprietate  din  data de 22.02.1918. S-a mai  invocat faptul ca  autorul sau  a avut la registrul agricol  si suprafata de 0,15 ha.  în pct.  " Peste Zlasti"  din Lunca Urechesti, aflat la pct. 6 din actul datat 22.02.1918.

Reclamanta a precizat ca  autorul sau, numitul V.P., a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate  pentru suprafata de 2,53 ha. , iar prin HCJ 36/1991, a fost validat  doar cu suprafata de 0,53 ha. , urmând ca diferenta de 2 ha.  sa-i fie reconstituita în baza L. 247/2005. Cu ocazia efectuarii demersurilor  în vederea reconstituirii dreptului de proprietate  pentru suprafata de 2 ha. , s-a constatat de catre Comisia Locala Dragutesti  ca a fost eliberata în favoarea pârâtilor  adeverinta de proprietate  nr. 1295/27.04.2004, cu toate ca acestia nu sunt persoane îndreptatite la  reconstituirea dreptului de proprietate.

La data de 25.02.2009, s-a depus la dosarul cauzei, prin serviciul registratura al instantei, întâmpinare  si cerere  reconventionala formulata de pârâtii-reclamanti L.A.si L.I., prin care au solicitat respingerea cererii principale ca fiind nefondata, cu obligarea reclamantilor  la plata cheltuielilor de judecata.

Sub aspect reconventional,  pârâtii - reclamanti au solicitat  obligarea Comisiei Locale Dragutesti sa întocmeasca si sa înainteze documentatia în vederea eliberarii titlului de proprietate, pentru suprafata de teren, reconstituita în favoarea acestora, conform adeverintei de proprietate  nr. 1295/27.04.2004,  emisa de Comisia Locala Dragutesti precum si obligarea presedintelui Comisiei Locale Dragutesti  la plata daunelor cominatorii de 100 lei pentru fiecare  zi de întârziere , pâna la executarea efectiva a obligatiei.

În motivarea întâmpinarii, pârâtii - reclamanti  au aratat ca  sunt  fostii proprietari ai terenului din litigiu  pentru care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, având în vedere ca terenul respectiv  se regaseste la pct. 6  în registrul agricol  al autorului L.C., din perioada 1956-1958. Au invocat pârâtii - reclamanti ca  actele  premergatoare  eliberarii titlului de proprietate  ce au fost date în favoarea acestora, au fost emise cu respectarea procedurii prevazute de L. 18/1991 si a vechilor amplasamente, iar dupa  colectivizare, acestia au folosit terenul din litigiu.

Analizând actele si lucrarile dosarului,  instanta  retine urmatoarele:

La data de 27.04.2004, în favoarea mostenitorilor autorului L.C., a fost eliberata adeverinta de proprietate nr. 1295, prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea  pârâtilor - reclamanti , pentru suprafata de 1300 m.p., teren situat pe raza comunei Dragutesti, sat Urechesti, judetul Gorj, cu vecinatatile mentionate în adeverinta atasata  în copie la fila 5 din dosar. La baza eliberarii  adeverintei de proprietate mai sus mentionata, au stat cererile de reconstituire  formulate de  numitii L.C. si L. Al. Ion, (atasate la filele 32-34 din dosar),  în calitate de mostenitori ai autorului L.C.,  prin care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate  pentru mai multe suprafete de teren agricol,  care se regasesc în registrul agricol al parintilor acestora.

Prin HCJ nr. 36/1991 a fost validata propunerea comisiei locale Dragutesti, de reconstituire a dreptului de proprietate,  la pozitia 282,  figurând mostenitorii autorului L. C.  cu suprafata validata de 2,07 ha.

Din ansamblul materialului probator existent la dosarul cauzei,  respectiv  din  coroborarea înscrisurilor depuse  la dosar  cu raportul de expertiza realizat în cauza  de expert tehnic judiciar G.L. si  depozitiile martorilor audiati în cauza, se retine ca cererea de chemare în judecata, ulterior completata, formulata  de reclamanta,  este neîntemeiata, pentru urmatoarele considerente :

În speta dedusa judecatii,  reclamanta a solicitat  constatarea nulitatii absolute a  adeverintei de proprietate  nr. 1295/27.04.2004,  eliberata în favoarea mostenitorilor autorului L. C.,  iar prin completarea la actiune, a solicitat si  nulitatea absoluta partiala a  HCJ 36/1991, prin care s-a reconstituit  dreptul de proprietate  în favoarea  autorului L. C., cu privire la terenul din litigiu, în suprafata de 1300 m.p.

Potrivit art. III al. 1 lit. a, din Legea 169/1997, cu modificarile intervenite prin Legea 247/2005,  sunt lovite de nulitate absoluta potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data încheierii actului  juridic civil, actele de reconstituire sau de constituire  a dreptului de proprietate  în  favoarea persoanelor care nu erau îndreptatite, potrivit legii,  la astfel de reconstituiri sau constituiri.

Prin art. III din Legea 169/1997 s-a instituit o aplicare concreta a principiului neretroactivitatii legii civile noi, urmarindu-se asigurarea stabilitatii circuitului civil.

Instanta retine ca în favoarea mostenitorilor autorului L.C., respectiv pârâtii-reclamanti L.A. si L.I.,  s-a validat de catre comisia judeteana  propunerea de reconstituire  a dreptului de proprietate, prin HCJ 36/1991, în baza cererilor de reconstituire formulata în anul 1991 de catre pârâtul L.I. si numitul L. A., în prezent decedat, astfel ca, actelor de reconstituire  eliberate  în favoarea pârâtilor, le sunt aplicabile  dispozitiile legale  în vigoare la data respectiva, si anume dispozitiile L. 18/1991.

Dispozitiile L. 18/1991, în forma lor initiala,  nu au prevazut reconstituirea dreptului de proprietate  în favoarea persoanelor îndreptatite  pe  vechile amplasamente. Astfel, potrivit disp. art. 14 alin. 2 din Legea 18/1991, ,,atribuirea efectiva a terenurilor se face, în zona colinara, de regula pe vechile amplasamente, iar în zonele de câmpie, pe solele stabilite de comisie si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii, în cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de productie".

 Dispozitiile legale  prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate  pe vechiul amplasament  au fost  introduse  prin prevederile  L. 1/2000, care stipuleaza  în articolul 2, al. 1, reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament.

De asemenea, potrivit art. 2 al. 2  din L. 1/2000, drepturile  dobândite  cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar 18/1991, pentru care au fost eliberate  adeverinte de proprietate, procese verbale de punere în posesie sau titlu de proprietate , ramân valabile  fara nicio alta confirmare.

 Asadar,  în speta dedusa judecatii, pentru a fi aplicabile  disp. art. III al. 1 lit. a  din L. 169/1997, ar trebui ca  actele de reconstituire  realizate  în favoarea pârâtilor sa se fi facut  cu încalcarea  dispozitiilor legii civile  aplicabila la data încheierii actului juridic, în speta dedusa judecatii, ale Legii 18/1991.

Este adevarat  ca adeverinta de proprietate  nr. 1295, eliberata în favoarea pârâtilor, în calitate de mostenitori ai autorului L.C.  a fost  eliberata la data de 27.04.2004,  de catre Primaria comunei Dragutesti, însa la baza emiterii acestei adeverinte provizorii de proprietate a stat HCJ nr. 36/1991, aspect  din care rezulta ca actele de reconstituire realizate în favoarea autorului pârâtilor s-au facut în baza HCJ de validare nr. 36/1991, caruia  îi sunt aplicabile dispozitiile legii civile în vigoare la data eliberarii sale, respectiv L. 18/1991.

Având în vedere  ca în raport de legislatia civila în vigoare  la data eliberarii HCJ 36/1991, nu se poate retine ca  actele de reconstituire realizate în favoarea pârâtilor  sunt lovite de nulitate absoluta, instanta  constata  ca în speta dedusa judecatii nu sunt aplicabile disp. art. III al. 1  din L. 169/1997, pe de o parte pentru ca  dispozitiile L. 18/1991, în forma  lor initiala nu prevedeau reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, iar pe de alta parte, în speta dedusa judecatii, sunt aplicabile disp. art. 2 , al. 2 din L. 1/2000, care prevad  prin coroborare cu dispozitiile înscrise în art. 2 al. 1 din L. 1/2000, ca reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile  amplasamente, dar ca drepturile  dobândite cu respectarea prevederilor legii fondului funciar  nr. 18/1991, pentru care  au fost eliberate adeverinte de proprietate , ramân valabile fara nicio alta confirmare.

De asemenea, instanta retine ca reclamanta nu si-a dovedit  temeinicia pretentiilor solicitate  prin cererea de chemare în judecata , în sensul ca  suprafata de 1300 m.p. din litigiu, situata în pct. " Peste Zlasti", reprezinta  vechiul amplasament al autorului sau V.P.

Astfel, autorul reclamantei V.P. a formulat cerere de reconstituire în temeiul legii 18/1991, înregistrata la Primaria comunei Dragutesti sub nr. 424/19.03.1991, prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,53 Ha, situata pe raza comunei Dragutesti, sat Urechesti, jud. Gorj, fara a face o individualizare a suprafetelor solicitate pe puncte

Pentru dovedirea sustinerilor sale,  reclamanta a depus la dosarul cauzei  adeverinta nr. 2705/21.04.2008, atasata la fila 14 din dosar, emisa de Primaria comunei Dragutesti, din care rezulta ca aceasta  figureaza în registrul agricol , în pct. " Peste Zlasti", cu suprafata de 0,15 ha.  fânete. Registrul agricol  este un act declarativ si nu constitutiv de drepturi, în care fiecare persoana  îsi declara  pe propria raspundere  suprafata detinuta, însa, asa cum rezulta din înscrisul mai sus mentionat, atasat la fila 14 din dosar, acesta este eliberat  de Primaria comunei Dragutesti la data de 21.04.2008, pentru a-i servi reclamantei la APIA Târgu Jiu,  si nu reprezinta mentiunile  realizate în registrul agricol  al autorului sau, V.P.,  din perioada 1959-1962.

Intimata Comisia locala de aplicare a legii 18/1991 Dragutesti a depus la dosarul cauzei adresa nr. 4085/08.05.2009, atasata la fila 54 din dosar din care rezulta faptul ca autorului reclamantei, numitul V.P. i-a fost validat prin HCJ 361991, suprafata de 0,53 ha, pentru care i-au fost eliberate acte de proprietate, la fila 58 din dosar fiind depus în copie conforma cu originalul, registrul agricol din perioada 1959-1963 al autorului reclamantei, numitul V.P., care apare înregistrat cu suprafata de 0,53 ha.

Se retine de catre instanta ca  autorul reclamantei nu si-a atacat propria hotarâre de validare, respectiv HCJ 36/1991, având în vedere ca prin cererea de reconstituire înregistrata sub nr. 424/19.03.1991, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,53 Ha, situata pe raza comunei Dragutesti, sat Urechesti, jud. Gorj, iar suprafata reconstituita în favoarea autorului V.P., prin HCJ 36/1991 este de 0,53 ha. Autorul reclamantei, numitul  V.P., aveau posibilitatea  ca la data emiterii HCJ nr. 36/1991, sa conteste HCJ.-ul de validare, în sensul ca nu i-a fost reconstituita întreaga suprafata de teren pentru care a formulat cerere de reconstituire, de 2,53 ha.

Este neîntemeiata apararea invocata de petenta în cuprinsul cererii de chemare în judecata, în sensul  ca autorul sau, V.P., a fost validat  prin HCJ 36/1991 doar cu suprafata de 0,53 ha.,  urmând ca în baza L. 247/2005,  sa fie eliberat titlu de proprietate  si pentru diferenta de 2 ha., întrucât,  petenta sau autorul sau,  nu aveau cum sa prevada în anul 1991, ca dupa aproximativ 14 ani, urma sa intre în vigoare L. 247/2005, prin care se putea solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenta de teren neacordata în temeiul L. 18/1991.

Nici  prin intermediul probei testimoniale, reclamanta nu a facut dovada pretentiilor solicitate, în sensul ca ar fi persoana îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu.  Astfel, în depozitia sa, martorul O.T.  sustine ca terenul din litigiu este în pct. " Peste Zlasti", iar în prezent  se învecineaza cu pârâtii  cu privire a terenul din litigiu.

De asemenea si martorul B. D., în declaratia atasata la fila 108, mentioneaza ca dupa anul 1990, pe terenul din litigiu s-au aflat fânete si ca terenul respectiv a fost muncit  de socrul pârâtei L. A., respectiv, numitul  L. Al., iar  în continuarea terenului din litigiu  se afla terenul pârâtilor  care formeaza  un corp comun. A invocat martorul ca  detine un act vechi dotal  în care socrul pârâtei  apare ca vecin al terenului detinut de martor, înscris depus la termenul din 06.11.2009 de aparatoarea pârâtilor, intitulat " Dovada", datat 08.04.1960 si în care, la pct. 3 , terenul proprietatea martorului se învecineaza cu L. A., autorul pârâtilor.

De asemenea, reclamanta a invocat pentru dovedirea vechiul amplasament ce a apartinut autorului sau V.P. si implicit pentru  îndreptatirea sa la reconstituirea  dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu, procesul verbal datat 22 februarie 1918, atasat la fila 13 din dosar, unde la  pct. 6, se face vorbire  despre un teren situat  în comuna Urechesti, " La Lunca",  în suprafata de 10547 m.p., aspect  ce nu corespunde  din punct de vedere al amplasamentului , în sensul ca în cererea de chemare în judecata reclamanta sustine ca terenul din litigiu  este în pct. "  Zlasti" si nu în punctul " Lunca" si nici cu suprafata din litigiu, în sensul ca aceasta este de 1300 mp., iar în actul mai sus mentionat se vorbeste despre o suprafata de 10547 m.p.

Cu privire la completarea cererii principale formulate de aparatoarea reclamantei, depusa la fila 46 din dosar, prin care s-a solicitat de catre reclamanta nulitatea absoluta partiala a HCJ 36/1991, prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea autorului pârâtilor, cu privire la terenul din litigiu, se retine de catre instanta ca este neîntemeiata, deoarece prin HCJ 36/1991 si tabelul anexa la aceasta, a fost validat autorul pârâtilor, numitul L.C. cu suprafata de 2,07 ha., iar în registrul agricol al acestui autor din perioada 1959-1963, acesta este înscris cu suprafata de 2,13 ha.

HCJ de validare nr. 36/1991, nu stabileste amplasamentul suprafetei reconstituita în favoarea autorului pârâtilor numitul L.C., ci doar recunoasterea acestui autor de-a beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de  2,07 ha, suprafata  care corespunde cu cea înscrisa în  registrul agricol al aceluiasi  autor în perioada 1959-1963.

Pentru considerentele  expuse,  instanta retine ca nu sunt îndeplinite  disp. art. III al. 1 lit. a din L. 169/1997 si în consecinta urmeaza sa respinga cererea reclamantei, asa cum a fost completata ulterior, ca fiind neîntemeiata.

Cu privire la cererea reconventionala formulata de pârâtii - reclamanti, se retine de catre instanta ca, potrivit disp. art. 119 al. 1 C.pr.civ.,  daca pârâtul are pretentii  în legatura cu cererea reclamantului, el poate sa faca cerere reconventionala, însa, în speta dedusa judecatii, pârâtii - reclamantii nu au invocat pretentii proprii împotriva reclamantei B. M., ci au formulat cererea reconventionala în contradictoriu cu  intimatele Comisia Locala  de Aplicare a L. 18/1991 Dragutesti,  Primarul comunei Dragutesti si Comisia Judeteana Gorj, motiv pentru care,  instanta  vazând disp. art. 120 al. 2 c.pr.civ. , urmeaza sa disjunga cererea reconventionala, aceasta neavând legatura de cauzalitate cu cererea principala.