Plângere împotriva hotarârii Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Sentinţă civilă 2429 din 21.07.2010


Drept civil- Domeniul "Fond funciar" Dosar nr. 6776/204/2009 SENTINTA CIVILA NR. 2429 Sedinta publica din data de 21.07.2010

obiect- plângere împotriva hotarârii Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

 

 

 Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.6776/204/2009 petentul J.G a formulat în contradictoriu cu intimatele COMISIA LOCALA B. DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR si COMISIA JUDETEANA P. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR plângere împotriva Hotarârii nr.... pronuntata de intimata COMISIA JUDETEANA P. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR solicitând anularea hotarârii si obligarea intimatelor sa-i reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 1.000 mp, situat în ..., cu cheltuieli de judecata.

 In motivarea plângerii petentul a aratat ca este veteran de razboi si a fost împroprietarit cu suprafata de 1.000 mp teren în ..., astfel cum rezulta din extrasul emis de catre Arhivele nationale - Directia judeteana P. sub nr. ..., petentul precizând ca în tabelul cu împroprietariti este mentionat G.N.P. iar în actul sau de nastere nr.... astfel cum este trecut in registrul de stare civila aflat la Primaria B. rezulta ca s-a înregistrat nasterea privind pe G.N.P.B.J..

 Petentul a mai aratat ca , calitatea sa de veteran de razboi rezulta din legitimatia nr.... emisa de catre M.Ap.N-ANVR si adeverinta nr.... emisa de catre UM 02405 P., petentul precizând ca a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul respectiv, pe care îl are în posesie si la aceasta data, prin cererea nr.... ca urmare a intrarii în vigoare a Legii 212/2008.

In drept petentul a invocat art.36 din Legea nr.l/2000, modificat prin Legea nr.212/2008.

 Prin întâmpinarea depusa la dosar la data de ... (f.55) intimata Comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar B. a aratat ca prin memoriul justificativ nr.... pe baza actelor prezentate de petent a propus reconstituirea suprafetei de 0,1 ha, Comisia judeteana P. invalidând propunerea prin HCJ ....

 Intimata a mentionat ca petentul nu a figurat cu rol în registrul agricol pe anii 1959-1963, nu a prezentat acte de proprietate si cereri de reconstituire conform legilor fondului funciar iar terenul solicitat era situat în perimetrul fostului CAP, fiind restituit în baza Legii 18/1991 altor persoane îndreptatite.

 S-a mai aratat de catre intimata ca , Comisia locala este de acord cu reconstituirea dreptului de proprietate pentru 0,1 ha dar nemaidetinând teren disponibil propune acordarea de despagubiri , intimata solicitând a se avea in vedere atitudinea sa procesuala la acordarea eventualelor cheltuieli de judecata.

 In cauza au fost audiati la propunerea petentului martorii P.M. si N.M. (f.84,85) si a fost efectuata o expertiza topometriei de catre expert BN (f.70-71).

 La termenul din ... fata de concluziile raportului de expertiza în sensul ca terenul în litigiu nu este liber, fiind atribuit numitului B.I., la solicitarea petentului s-a dispus introducerea în cauza a acestuia din urma P7).

 Prin întâmpinarea depusa la dosar Bl a aratat ca tatal sau a formulat cererea nr.... în baza Legii 18/1991 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafata totala de 0,60 ha (0,50 ha + 0,10 ha), suprafete de teren pentru care s-a eliberat titlu de proprietate.

 Raportat la cererea petentului J.G. formulata de acesta in baza Legii 212/2008 de modificare a art.36 din Legea 1/2000, intervenientul a aratat ca potrivit articolului mentionat persoanelor care dovedesc ca au luptat pe front si au fost împroprietarite în baza Legiil87/1945 li se vor acorda terenurile respective agricole si forestiere in limita suprafetelor disponibile sau despagubiri, textul nefacând nici o referire cu privire la vechiul amplasament sau la anularea titlurilor de proprietate eliberate anterior si de asemenea Legea 1/2000, Legea 169/1997 si Legea 247/2005 prevad posibilitatea reconstituirii pe vechiul amplasament in conditiile în care terenul este liber din punct de vedere juridic, ceea ce nu este cazul în speta.

In cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

 în sedinta publica de astazi petentul si-a precizat plângerea in sensul ca solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 1.000 mp prin plata de despagubiri.

 Examinând actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele : Petentul J.N.G. a fost împroprietarit in baza Legii nr. 187/1945 pentru înfaptuirea reformei agrare, cu suprafata de 1000 mp, acesta figurând sub numele de G.N.P.J. în tabelul nominal cu locuitorii din com. B., jud. P., împroprietariti cu locuri de casa (f.25), astfel cum rezulta si din adresa nr.... a Ministerului Administratiei si Interne lor-Arhive le Nationale - Directia Judeteana P. (f.ll).

 Instanta mai retine ca petentul J.N.G., fiul lui N. si E., s-a nascut la data de ... în or. B., nasterea acestuia fiind înregistrata în actul de nastere nr.... la Primaria B. ((21) din dovada nr.... eliberata de Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor din cadrul Primariei or. B.. (f.27) rezultând ca la actul de nastere nr.... a fost înregistrata nasterea privind pe G.N.P.J., nascut la data de ... îm com. B., fiul lui N.P.B.J.

 

 Se retine astfel pentru considerentele amintite ca J.N.G. este una si aceeasi persoana cu G.N.P.J. mentionat în tabelul nominal cu locuitorii din comJB., jud. P., împroprietariti cu locuri de casa (f.25).

 Prin cererea depusa la Primaria or. B. si înregistrata sub nr. L ... petentul a solicitat, în calitate de veteran de razboi, împroprietarit conform Legii 187/1945, cu suprafata de 1.000 mp, reconstituirea dreptului de proprietate asupra acestui teren în baza Legii 212/2008 prin care s-a modificat art.36 din Legea 1/2000, petentul solicitând reconstituirea pe vechiul amplasament (f.56).

 In urma analizei sus mentionatei cereri, Comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar B. a propus reconstituirea dreptului de proprietate pentru 1.000 mp în favoarea petentului (f,8-10), propunere care a fost invalidata de catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere prin Hotarârea nr...., contestata în prezenta cauza (f.7).

 In speta instanta retine ca prin probele administrate petentul a facut dovada faptului potrivit cu care a fost împroprietarit în baza Legii nr.187/1945 cu 1.000 mp teren precum si a împrejurarii ca nu i s-a atribuit efectiv terenul la care avea dreptul sau ca i-a fost anulata atribuirea , figurând la pozitia ... in Anexa ... continând Tabelul nominal întocmit de Primaria or. B., cuprinzând persoanele fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietarire, cu ocazia aplicarii Legii nr.187/1945 privind înfaptuirea reformei agrare dar carora nu li s-au atribuit efectiv terenurile la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata si li se vor acorda la cerere terenurile respective in limita suprafetelor disponibile (f.10).

 Instanta mai retine ca vechiul amplasament al terenului solicitat de petent nu este liber, fiind atribuit intervenientului B.L caruia i-a fost eliberat pentru acest teren procesul verbal de punere în posesie nr.... si titlul de proprietate nr.... emis de Comisia judeteana P. pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor (f.96,98).

 Totodata intimata Comisia Locala de aplicare a legilor fondului funciar B. prin întâmpinarea depusa la dosar (f.55) a aratat ca în prezent nu mai detine teren disponibil, fiind de acord cu reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea petentului pentru 0,1 ha insa prin acordarea de despagubiri.

 Instanta mai retine ca potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000 , modificat prin Legea nr.212/2008 persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietarire, prin aplicarea Legii nr.187/1945 pentru înfaptuirea reformei agrare , dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata, persoanelor îndreptatite la împroprietarire , înscrise în tabelele nominale, precum si persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apararii ca au luptat pe front si ca îndeplineau conditiile prevazute de Legea nr.187/1945 pentru a fi împroprietarite li se vor acorda terenurile respective, agricole si forestiere, în limita suprafetelor respective, sau despagubiri.

 Astfel fiind, instanta constata ca prezenta actiune, astfel cum a fost precizata, este întemeiata urmând a fi admisa in conformitate cu disp.art.6 alin.2 din Legea nr.1/2000 rap. la art.53 alin.2 , art. 58 , art. 59 din Legea 18/1991, a se anula in parte Hotarârea nr.... a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor P. în ceea ce îl priveste pe petent si în baza disp.art.36 din Legea nr.1/2000 astfel cum a fost modificat prin Legea 212/2008 va obliga intimatele sa reconstituie petentului dreptul de proprietate asupra terenului agricol în suprafata de 1000 mp situat în or. B. jud. P., prin plata de despagubiri.

In baza disp. art.274 cod pr.civila va obliga intimata Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor P. sa plateasca petentului suma de ... lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu expert si onorariu avocat, retinând ca intimata Comisia Locala B. de aplicare a legilor fondului funciar a formulat cu referire la cererea petentului propunere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului solicitat , propunere invalidata de catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere iar prin întâmpinarea depusa la dosar a aratat ca este de acord cu reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea petentului însa sub forma de despagubiri întrucât vechiul amplasament nu este liber si comisia locala nu mai are teren liber la dispozitie.

Domenii speta