Fond Funciar

Sentinţă civilă 1302 din 14.02.2013


Dosar nr. 15996/318/2012

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă  Nr. 1302/2013

Şedinţa publică de la 14 Februarie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE PARASCHIVA CATRINOIU

Grefier ALINA MEZDREA

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamantele P.R.şi M.M. şi pe intimatele COMISIA LOCALĂ …DE FOND FUNCIAR şi  COMISIA JUDEŢEANĂ .. DE FOND FUNCIAR in contradictoriu cu  pârâta M.I., având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta P.R.asistată de avocat .. şi pârâta asistată de avocat …, reclamanta M.M. fiind reprezentată de avocat ..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  care învederează că se constată depuse la dosar, relaţiile solicitate Comisiei Locale…,  după care, se constată depus, din partea reclamantelor, răspuns la întâmpinare. 

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul pe fond.

Avocat .. pentru reclamante a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată,precizând că, la data încheierii contractului de donaţie,  reclamantele nu erau proprietare pe teren şi că pârâta nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la terenul in litigiu.

Avocat … a solicitat respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată. A arătat că pentru primul titlu de proprietate reclamantele nu au interes să solicite anularea acestuia,iar in ceea ce priveşte cel de-al doilea titlu de proprietate a arătat că autorul comun a decedat după formularea cererii de reconstituire.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu sub nr. 15996/318/2012, reclamantele P.R.şi M.M. in contradictoriu cu intimatele COMISIA LOCALĂ .. DE FOND FUNCIAR şi  COMISIA JUDEŢEANĂ … DE FOND FUNCIAR şi  cu  pârâta M.I., au solicitat  să se constate nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 440860/03.10.1995 si a procesului verbal de punere in posesie eliberat pe numele pârâtei M.I.; să se constate  nulitatea absolută a titlului de proprietate nr.1355052/20.08.2002, rectificat in 20.08.2002 şi a procesului verbal_de_punere in posesie eliberat pe numele pârâtei M.I. şi obligarea intimatelor la eliberarea titlurilor de proprietate pentru terenurile ce

fac obiectul celor două titluri a căror anulare se solicită, pe numele defunctului B.C, ca si persoana îndreptăţită.

In motivare, reclamantele au arătat că sunt moştenitoarele, in calitate de nepoate de fiică predecedată a defunctului B.C., decedat la data de 15.05.199, cu ultimul domiciliu in … şi că în timpul vieţii, bunicul lor s- a adresat cu cerere către Comisia Locala .., pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, fâneţe si vii ce i-au aparţinut in exclusivitate acestuia.

Reclamantele au mai arătat că potrivit cererii formulate de defunct suprafaţa totala a terenului pentru care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate a fost de 0,42 ha, din care 0,26 ha, teren situat in intravilan- arabil, livezi si curţi construcţii, si 0,16 ha teren arabil si vii, aflat pe teritoriul comunei .., respectiv …

Că, deşi cererea a fost aprobată, toate actele doveditoare fiind anexate cererii , Comisia Locala a întârziat foarte mult validarea cererii si emiterea titlului de proprietate, astfel incat antecesorul reclamantelor  a decedat, iar la data de 30.10.1995, a fost eliberat titlul de proprietate nr. 440860 pe numele paratei M.I., care a si fost pusă in posesie, cu suprafaţa de 1448 mp teren având categoria de folosinţa arabil, livezi si curţi construcţii, tarlaua 7, parcele 383, 382, 378 si 377 , de pe raza satului .., comuna …

 Că, la data de  20.08.2002, a fost eliberat titlul de proprietate nr. 1355052, pe numele aceleiaşi pârâte pentru suprafaţa de 0,1332 ha şi că aceste suprafeţe de teren sunt cele solicitate de defunctul B.C., prin cererea adresata Comisiei Locale si înregistrata sub nr. 1465/18.03.1991.

Reclamantele au mai arătat că atât punerea in posesie a pârâtei, cât si eliberarea titlurilor de proprietate pe numele acesteia, sunt acte contrare legii, deoarece pârâta M.I ., nu a avut calitatea de fost proprietar al terenurilor si nici nu a formulat cerere in nume propriu pentru terenurile ce  ar fi aparţinut antecesorilor săi.

Pentru dovedire, reclamantele au depus la dosar acte de stare civilă, proces verbal de punere în posesie, titlul de proprietate nr. 440860/30.10.19995, certificat de moştenitor nr. 324/12.04.1995.

Pârâta M.I. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată , cu cheltuieli de judecată. Cu privire la constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr.440860/ 30.10.1995 a arătat că prin actul de donaţie autentificat sub nr.8569 din 17.07.1995 reclamantele i-au donat cota de ½  ce le revenea din terenul ce este înscris în titlul de proprietate respectiv şi că după întocmirea actului de donaţie, întrucât numai ea depusese actul de filiaţie la comisia locală, a fost întocmit şi eliberat titlul de proprietate numai pe numele său. Pârâta a mai arătat că ulterior, reclamantele au solicitat pe cale judecătorească nulitatea actului de donaţie, dar acţiunea le-a fost respinsă în mod definitiv şi irevocabil prin sentinţa civilă nr.9285 din 25.06.2012 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr.5413/318/2012. Că, prin contractul autentificat sub nr.3275 din 8.06.2009 terenul a fost înstrăinat fiicei şi, respectiv ginerelui său şi că pentru a invoca nulitatea absolută,  una din condiţii este ca cel care o invocă să prezinte interes şi acesta să fie personal, actual şi legitim. Or, în raport de cele prezentate mai sus este evident_că reclamantele nu prezintă un interes legitim în promovarea acţiunii pentru constatarea nulităţii absolute a acestui titlu de proprietate. Cu privire la titlul de proprietate nr. 1355052 din 20.08.2002, pârâta a arătat că autorul a decedat după formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate până la eliberarea titlului de proprietate şi că, deşi, personal le-a învederat reclamantelor să depună la comisie actele de filiaţie sau cele care fac dovada calităţii de moştenitor acestea nu s-au conformat, condiţii în care în titlul de proprietate a fost trecută ca moştenitoare numai ea. Că, în aceste condiţii reclamantele nu pot invoca nulitatea absolută a titlului de proprietate  deoarece culpa constând în lipsa de diligenţă le aparţine în exclusivitate. A ataşat întâmpinării înscrisuri doveditoare, respectiv act de donaţie cu interdicţia înstrăinării, contract de întreţinere autentificat sub nr. 3275/2009, încheierea nr. 17695/12.06.2009 emisă de OCPI Gorj, extras de carte funciară, plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate şi sentinţa civilă nr.9285/25 iunie 2012 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu.

A fost emisă adresă către Comisia Locală .. de Fond Funciar pentru a depune la dosar copia  titlului de proprietate nr. 1355052/20.08.2002 şi  actele care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate nr. 440860/03.10.1995 şi nr. 1355052/20.08.2002, inclusiv cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate şi acte vechi de proprietate, răspunsul fiind comunicat cu adresa nr. 1586/21.11.2012.

S-a revenit cu adresă către Comisia Locală …pentru a preciza dacă au fost eliberate acte de proprietate, in favoarea reclamantelor, pentru toate terenurile provenite de la defunctul B.C..

A fost emisă adresă către Comisia Locală … pentru a depune la dosar titlul de proprietate nr. 1355052/20.08.2002 şi  procesul verbal de punere în posesie care a stat la baza eliberării acestui titlu de proprietate, răspuns comunicat cu adresa nr. 7051/11.12.2012.

S-s revenit cu adresă către Comisia Locală …pentru a depune la dosar cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nr. 1494/18.03.1991 menţionată in procesul verbal de punere in posesie, formulată de pârâta M.I., HCJ de validare cu privire la pârâtă şi actele de proprietate depuse de aceasta, răspunsul fiind comunicat cu adresa nr. 99/22.01.2013.

De asemenea, s-a revenit cu adresă către Comisia Locală …. de Fond Funciar pentru a depune la dosar actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 1355052/20.08.2002, răspuns comunicat cu adresa nr. 235/06.02.2013.

Reclamantele au răspuns la întâmpinare arătând că titlul de proprietate nr. 440860/30.10.1995 a fost eliberat pârâtei fără ca aceasta să indeplinească procedura prealabilă obligatorie  prevăzută de Legea nr. 18/1991, iar valabilitatea sau nulitatea absoluta a titlului de proprietate se constata in raport de normele juridice in vigoare la momentul eliberării acestuia. Reclamantele au mai arătat că la baza emiterii acestui titlu a stat cererea formulata de autorul B.C. şi că interesul in promovarea prezentei acţiuni există, el este legitim si actual, prin prisma faptului că nu au avut  niciodată intenţia de a dona pârâtei terenul aferent casei de locuit, fapt care a condus si la promovarea acţiunii in nulitatea acestui contract, soluţionată prin  sentinţa civila nr. 9285/2012 a Judecătoriei Targu Jiu. Cu privire la titlul de proprietate nr. 1355052/20.08.2002 , reclamantele au arătat că dispoziţiile art. 13 al.3 din Legea nr. 18/1991 nu pot fi aplicate in cauză, deoarece ele se referă la situaţia in care cererea de reconstituire este formulată de moştenitorii fostului proprietar, in calitate de succesori ai acestuia. Chiar si in condiţiile in care ar fi adevărată susţinerea pârâtei ca reclamantele  nu ar  fi depus actele de filiaţie la comisie, acest aspect nu are relevanţă juridică, in condiţiile in care comisia nu putea emite titlul de proprietate decât in conformitate cu cererea de reconstituire si actele care au stat la baza acesteia. Pe de alta parte, nici sentinţa civila nr. 1976/2004 , pronunţata de Judecătoria Targu-Jiu, in dosarul nr. 2586/2004 , prin care s-a dispus modificarea titlului de proprietate atacat, nu le este opozabila, pârâta acţionând cu rea credinţă prin declararea faptului ca este unica moştenitoare a defunctului B.C..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Reclamantele şi pârâta sunt moştenitoarele defunctului B.C. conform certificatului de moştenitor nr. 324/02.04.1995.

Autorul părţilor a formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nr. 1465/18.03.1991, iar prin HCJ nr. 34/21.10.1991 s-a validat dreptul de proprietate cu privire la B.C. pentru suprafaţa de 0,29 ha.

La data de 30.10.1995 a fost emis titlul de proprietate nr. 440860 pe numele pârâtei M.I. pentru suprafaţa de 1448 mp, teren situat in comuna…, sat … şi procesul verbal de punere in posesie aferent titlului de proprietate.

La data de 27.07.2002 a fost întocmit procesul verbal de punere în posesie nr.36, in baza căruia s-a emis titlul de proprietate nr. 1355052/20.08.2002 pentru suprafaţa de 1332 mp, pe numele pârâtei M.I..

Considerând că in mod greşit s-au eliberat cele două titluri de proprietate numai pe numele pârâtei, deşi cererea de reconstituire a fost formulată de autorul comun, B.C., reclamantele au formulat prezenta acţiune pentru constatarea nulităţii absolute a titlurilor de proprietate şi emiterea altor titluri de proprietate pe numele autorului comun.

Faţă de starea de fapt constatată, instanţa reţine următoarele:

Titlul de proprietate este actul final al procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate , care trebuie să fie în concordanţă cu actele premergătoare , respectiv hotărâre de validare şi proces verbal de punere în posesie.

Potrivit art. 8 alin. 3 din Legea 18/1991 „stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate….”, iar potrivit alin. 2 „de prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ in cooperativă agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat in orice mod terenul de către aceasta, precum şi , in condiţiile legii civile, moştenitorii acestora”.

Aşadar, pentru reconstituirea dreptului de proprietate trebuie îndeplinite două condiţii, şi anume formularea cererii de reconstituire şi calitatea de membru cooperator sau moştenitor al acestuia.

Verificând înscrisurile care au stat la baza eliberării titlurilor de proprietate, instanţa constată că autorul reclamantelor şi al pârâtei a formulat cererea de reconstituire înregistrată sub nr. 1465/18.03.1991, iar prin HCJ nr. 34/1991 poziţia 24 din tabelul anexă, acesta a fost validat cu suprafaţa de 0,29 ha.

Întrucât la data de 15.05.1993 autorul comun a decedat, titlurile de proprietate şi actele premergătoare trebuiau întocmite pe numele tuturor moştenitorilor , conform certificatului de moştenitor nr. 324/12.04.1995.

Nu se va reţine susţinerea pârâtei , din întâmpinare, în sensul că „ în cazul în care autorul comun decedează după formularea cererii de reconstituire, titlul de proprietate se emite pe numele moştenitorilor care au depus acte de filiaţie”.

 Depunerea actelor de filiaţie nu este o condiţie de înscriere a moştenitorilor în titlul de proprietate pentru că Primăria are evidenţa moştenitorilor persoanei decedate, iar eventualele litigii privind calitatea de moştenitor se rezolvă între moştenitori, ulterior.

Întrucât titlul de proprietate nr. 1355052/2002 a fost eliberat numai pe numele pârâtei M.I. , deşi aceasta nu a fost proprietara terenului şi nici nu a formulat cerere de reconstituire pentru terenul in litigiu (cererea fiind formulată de autorul comun), instanţa consideră că în mod greşit s-a eliberat titlul de proprietate numai pe numele pârâtei.

Referitor la titlul de proprietate nr. 440860/1995, instanţa constată că prin actul de donaţie autentificat sub nr. 8569/17.07.1995 reclamantele au donat pârâtei „1/2 din terenul in suprafaţă de 1448 mp impreună cu aceeaşi cotă dintr-o casă cu 2 camere…”.

În răspunsul la întâmpinare, reclamantele susţin, in mod eronat, că prin acest act nu s-a donat terenul pentru că nu era in proprietatea lor , fapt contrazis de conţinutul actului de donaţie.

Este adevărat că la întocmirea actului de donaţie, reclamantele nu aveau un act de proprietate eliberat in baza Legii 18/1991, pe numele lor, însă donaţia s-a făcut în baza certificatului de moştenitor , reclamantele donând tocmai cota de ½  ce li se cuvenea din averea bunicului.

Faptul că reclamantele nu aveau titlu de proprietate pentru cota de ½ din teren, donată, nu reprezintă un motiv de anulare a titlului de proprietate eliberat numai pe numele pârâtei, reclamantele neavând interes să solicite anularea titlului de proprietate eliberat pârâtei, interesul fiind folosul practic urmărit de reclamant la formularea cererii de chemare in judecată.

Astfel, dacă s-ar anula acest titlu de proprietate şi s-ar elibera alt titlu de proprietate  pe numele reclamantelor şi pârâtei , printr-o acţiune de partaj , pârâta invocând actul de donaţie , ar beneficia de întreaga suprafaţă de teren de 1448 mp, deci reclamantele nu ar avea nici un folos dacă s-ar anula titlul de proprietate.

Cu aceste considerente, instanţa va admite in parte acţiunea, va constata nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 1355052/20 august 2002 şi a procesului verbal de punere in posesie nr. 36/27.07.2002 şi va obliga Comisia Locală de Fond Funciar …să întocmească documentaţia şi să o înainteze Comisiei Judeţene …în vederea eliberării titlului de proprietate pentru suprafaţa de 1332 mp pe numele reclamantelor şi pârâtei, în calitate de moştenitoare ale autorului B.C..  De asemenea, va respinge capătul de cerere privind nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 440860/3.10.1995 şi a procesului verbal de punere in posesie , ca lipsit de interes.

În temeiul art. 276 C.pr. civ. va admite pentru reclamante şi pentru pârâtă  ½ din cheltuielile de judecată , acţiunea fiind admisă pentru anularea unui titlu de proprietate şi respinsă pentru celălalt titlu de proprietate.  Astfel, instanţa constată că reclamantele au efectuat cheltuieli in cuantum de 950 lei (onorariu avocat şi cheltuieli de transport) şi va admite in parte cererea , pentru 475 lei, iar pârâta a efectuat cheltuieli de 500 lei şi va admite in parte cererea, pentru 250 lei.

Pentru anularea titlului de proprietate nr. 1355052/20.08.2002 fiind în culpă procesuală , pârâta şi intimatele, in solidar, vor fi obligate la plata sumei de 475 lei, către reclamante.

Referitor la titlul de proprietate nr. 440860/1995 pentru care s-a respins acţiunea , reclamantele sunt in culpă procesuală, aşa încât vor fi  obligate să plătească pârâtei 250 lei.

Va compensa suma de 250 lei cu suma de 158 lei ( 475 : 3- cât revine numai reclamantelor) până la concurenţa suma de 158 lei  şi va obliga reclamantele , in solidar, să plătească pârâtei suma de 92 lei cheltuieli de judecată.

Va obliga intimatele, in solidar, să achite reclamantelor suma de 316 lei ( 158 x 2 ) cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite in parte acţiunea privind pe reclamantele P.R.şi M.M. domiciliate în … şi pe intimatele COMISIA LOCALĂ… DE FOND FUNCIAR şi  COMISIA JUDEŢEANĂ .. Gorj. in contradictoriu cu  pârâta M.I. domiciliată în ….

 Constată  nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 1355052/20 august 2002 şi a procesului verbal de punere in posesie nr. 36/27.07.2002.

Obligă  Comisia Locală de Fond Funciar… să întocmească documentaţia şi să o înainteze Comisiei Judeţene …în vederea eliberării titlului de proprietate pentru suprafaţa de 1332 mp pe numele reclamantelor şi pârâtei, în calitate de moştenitoare ale autorului B.C.

Respinge capătul de cerere privind nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 440860/3.10.1995 şi a procesului verbal de punere in posesie , ca lipsit de interes.

Obligă reclamantele, in solidar, să achite pârâtei suma de 92 lei cheltuieli de judecată.

Obligă intimatele, in solidar, să achite reclamantelor suma de 316 lei cheltuieli de judecată.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Februarie 2013. 

Preşedinte,

PARASCHIVA CATRINOIU

Grefier,

ALINA MEZDREA

Red. C.P/Tehnored. A.M. 19 Februarie 2013

7 ex