Sentinta civila 1182

Hotărâre 1182 din 04.06.2009


Dosar nr. 1273/201/2009 acţiune în constatare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1182

Şedinţa publică de la 04 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE DS

Grefier MZ

*

Pe rol, soluţionarea acţiunii  civile formulată de reclamantul CG din C împotriva pârâtului CI din C,.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul, asistat de avocat BG, pârâtul şi martorii DV şi EJ.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care reclamantul a depus o precizare la acţiune care s-a comunicat pârâtului iar părţile au arătat pe rând că nu solicită probe pentru precizarea la acţiune. S-a luat interogatoriu pârâtului s-au audiat martorii  sub prestare de jurământ după care, apreciind cauza în stare de judecată s-a acordat cuvântul în fond.

Avocat GB, pentru reclamant, a solicitat să se admită acţiunea aşa cum a fost precizată.

Pârâtul prezent a solicitat să se constate că reclamantul este  proprietarul terenului precizat în actul de vânzare-cumpărare.

JUDECATA

Reclamantul CG a chemat în judecată pe pârâtul CI solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate dreptul de proprietate al reclamantului asupra terenului în suprafaţă totală de 367,43 mp situat în Cşi să se pronunţe o hotărâre în acest sens.

În fapt, s-a susţinut că la 21.03.2006, reclamantul a cumpărat de la pârât imobilul situat în C, compus din casă de locuit cu parter şi etaj şi suprafaţa de 370 mp din acte şi 363 mp din măsurători.

Pe rolul registrului agricol reclamantul figurează cu suprafaţa de 367,43 mp pentru care plăteşte taxe şi impozite.

Gardul împrejmuitor este construit din beton şi datează de peste 20 de ani şi nu a suferit nici o modificare în ceea ce priveşte amplasamentul.

Interesul în promovarea acestei acţiuni constă în faptul că reclamantul doreşte să-şi întabuleze dreptul de proprietate.

S-a depus la dosar contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1184/21.03.2006, schiţă întocmită de Primăria C, iar la 4.06.2009 reclamantul a depus o precizare la acţiune în care  susţine că solicită să se constate dreptul său de proprietate asupra suprafeţei de 367,43 mp teren aferent casei de locuit care există fizic deoarece cu ocazia întocmirii documentaţiei cadastrale au fost încălcate prevederile art. 26 lit.b din Ordinul 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. Cu această ocazie, reclamantul a fost prejudiciat cu suprafaţa de 4,43 mp iar pentru înscrierea modificării suprafeţei de teren în cartea funciară este nevoie de o cercetare judecătorească.

În drept se invocă prev.. art. 111 C.p.civ., art. 2 pct.1 lit.f, art. 19 pct.1 lit.k şi art. 26 lit.b din Ordinul 634/2006.

În cauză s-a luat interogatoriu pârâtului la cererea reclamantului şi s-au audiat martorii DV şi EJ.

Din probele administrate în cauză, instanţa a reţinut că prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1184/21.03.2006 la Biroul notarului public SF din C, reclamantul CG a cumpărat de la pârâtul CI un imobil situat în C, , compus din  suprafaţa de 370 mp teren rezultat din acte – 363 mp teren rezultat din măsurători, o casă din cărămidă cu parter şi etaj compusă din 15 camere de locuit, acoperită cu ţiglă. Imobilul este identificat cu număr cadastral provizoriu 1459, întabulat în Cartea funciară a localităţii C sub nr. 1986.

Anterior efectuării vânzării, s-au efectuat măsurători în vederea  întocmirii documentaţiei cadastrale, măsurători care au avut în vedere, aşa cum  susţin martorii audiaţi în cauză şi pârâtul în răspunsul la interogatoriu, vechiul hotar reprezentat de gard şi doi stâlpi. Nici vânzătorul şi nici alte persoane după efectuarea vânzării, nu au mutat hotarul dintre proprietăţi. Vânzătorul şi cumpărătorul au semnat contractul de vânzare-cumpărare fără a face vreo obiecţiune.

Potrivit art. 111 C.p.civ., partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea  poate cere realizarea dreptului.

Potrivit celor reglementate în textul de lege suscitat, pentru exercitarea acţiunii în constatare,  este necesar a fi îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: partea să nu poată cere realizarea dreptului, să fie justificat un interes şi prin acţiunea sa să nu se urmărească constatarea existenţei sau inexistenţei unei stări de fapt.

Conţinutul articolului 111 c.pr.civ. determină principiu subsidiarităţii acţiunii în constatare în raport cu acţiunea în realizare, cu toate consecinţele ce decurg din regimul juridic distinct al celor două acţiuni.

Din contratul de vânzare cumpărare rezultă fără echivoc că reclamantul este proprietarul suprafeţei de 370 mp teren aşa cum rezultă din acte, iar pentru întregirea acestei suprafeţe are la îndemână calea acţiunii în realizare.

Cât priveşte interesul în promovarea acţiunii în constatare, reclamantul susţine că acesta este dorinţa de a-şi întabula dreptul de proprietate.

Dreptul de proprietate al reclamantului a fost întabulat odată cu întocmirea contractului de vânzare-cumpărare şi autentificarea acestuia, fiind obligaţia notarului public de a trimite contractul la Oficiul de cadastru pentru intabulare.

În consecinţă, nu a fost justificat un interes în promovarea acţiunii în constatare.

Trimiterea la prevederile Ordinului 634/2006 nu este relevantă întrucât art. 19 din Ordin prevede ce cuprinde documentaţia pentru înscrierea modificării suprafeţei imobilului. La literea k a articolului 19 se prevede că documentaţia pentru înscrierea modificării suprafeţei imobilului cuprinde printre altele hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă sau declaraţie autentică de voinţă şi proces verbal de vecinătate cu semnăturile vecinilor.

Articolul 26 din acelaşi Ordin, text de lege la care face referire reclamantul în precizarea de acţiune are în vedere terenurile din extravilan, retrocedate conform Legii 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare, Legii 1/2000 şi Legii 247/2005.

În consecinţă, nu poate fi aplicat în speţă, unde este vorba de un teren intravilan aferent casei de locuit.

Faţă de considerentele expus anterior, instanţa urmează să respingă acţiunea aşa cum a fost precizată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea aşa cum a fost precizată de reclamantul CG din C, împotriva pârâtului CI din C.

Sentinţă cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică de la 04 Iunie 2009.

PREŞEDINTE, Grefier,

DS  MZ

DS/V.P./4 ex.

 23 Iunie 2009

Domenii speta