Fond Funciar

Sentinţă civilă 49 din 11.01.2012


 Dosar nr.83/327/2011

SENTINŢA CIVILĂ  NR.49

Şedinţa publică de la  11 ianuarie 2012

INSTANŢA

Deliberând asupra prezentei cauze funciare, în conformitate cu prevederile art.256 alin.1 Cod proc.civ., constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 07.01.2011, sub nr…., reclamanta … a solicitat în contradictoriu cu pârâţii: …. – constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr…...

În motivarea acţiunii s-a arătat că terenul care face obiectul titlului de proprietate a fost dobândit prin reconstituirea dreptului de proprietate potrivit Legii nr.18/1991, de la defunctul ….(bunicul reclamantei). Se mai arată că numiţii …. nu au calitatea de moştenitori ai defunctului …. şi pe cale de consecinţă nu constituie persoane îndreptăţite la reconstituire.

În drept, acţiunea este întemeiată pe dispoziţiile art.III lit.a din Legea nr.169/1997.

Pe parcursul derulării litigiului, reclamanta a modificat cadrul procesual, introducând în cauză moştenitorii titularilor titlului de proprietate, care au decedat.

La dosarul cauzei au fost ataşate actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr…., comunicate de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor …, prin adresa nr…..

În temeiul art.167 Cod proc.civ., instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar precum şi interogatoriul pârâţilor, apreciindu-le ca fiind utile, pertinente şi concludente pentru elucidarea situaţiei de fapt şi soluţionarea cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

 Prin titlul de proprietate nr…. s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 2687 mp teren intravilan în comuna … (actuala comuna ..,  pe numele ….

La baza emiterii titlului de proprietate, a stat Hotărârea nr.176/15.02.1995 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor …, prin care s-a validat completarea documentaţiei întocmită de Comisia comunală Independenţa, respectiv Anexa nr.3, unde la poz.10 figurează înscrişi …-în calitate de moştenitori ai defunctului …, cu suprafaţa de 2687 mp.

Potrivit HG 131/1991 - Anexa nr.3 - cuprindea tabelul nominal cu moştenitorii cooperatorilor decedaţi, care solicitau în scris stabilirea dreptului de proprietate.

Potrivit art.12 din Legea nr.18/1991- calitatea de moştenitor se stabileşte pe baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive ori, în lipsa acestora, prin orice probe din care rezultă acceptarea moştenirii; moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiţi repuşi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut autorului lor.

 Contrar dispoziţiilor legale anterior indicate, autorităţile de fond funciar nu au verificat calitatea de moştenitori ai defunctului …, fiind validate persoanele înscrise în cererea (neînregistrată) din data de 11.10.1994.

Interogatoriile luate pârâţilor … au lămurit aspectele învederate de către reclamantă, respectiv faptul că …, … nu au nicio legătură de rudenie cu defunctul …

Având în vedere dispoziţiile art.8 alin.2 din Legea nr.18/1991 coroborate cu prevederile art.III lit.a pct.i din Legea nr.169/1997, urmează să se constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr.49262/10.04.1995 numai cu privire la numiţii … – întrucât aceştia nu reprezentau persoane îndreptăţite la reconstituire, nefiind moştenitori ai defunctului ….