Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 8190 din 21.11.2013


Dosar nr. ……./318/2013 cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 8190

Şedinţa publică de la 21 Noiembrie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE: OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier: ELENA LILIANA PANAIT

Pe rol fiind pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 14.11.2013, cu privire la acţiunea formulată de  contestatorii C.C. şi C.M., în contradictoriu cu intimaţii B.G.A.- creditor, S.C.P.E.J. „D, C,A” şi F.B.- terţ adjudecatar, având ca obiect contestaţie la executare.

  La  apelul  nominal făcut în şedinţă  publică au lipsit părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită în ziua dezbaterilor.

Dezbaterile şi cuvântul părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 14.11.2013, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

Deliberând, instanţa pronunţă următoarea sentinţă:

INSTANŢA

Prin contestaţia înregistrată pe rolul judecătoriei TG-Jiu sub nr. …./318/2013 contestatorii C.C. şi C.M. au contestat formele de executare întocmite în dosarul de executare nr. 428/E/2012 şi au solicitat instanţei ca, prin sentinţa ce se va pronunţa, în contradictoriu cu intimaţii B.G.A. şi BEJ D.C.A., să se dispună anularea acestora .

Totodată, s-a solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea prezentei contestaţii.

Contestatorii au promovat alte două contestaţii, înregistrate sub nr.12102/318/2013 şi nr.12849/318/2013, care au fost transpuse în temeiul art.96/2 din ROI la completul investit cu soluţionarea dosarului nr.10716/318/2013

În motivarea contestaţiei contestatorii au arătat că, prin s.p. nr. 39/2012 pronunţată de Tribunalul Gorj, definitivă prin decizia 3752/2012, numitul P.C. a fost obligat la plata sumei de 908.615,19lei către numitul B.G.A.

Că, prin aceeaşi sentinţă, contestatorul C.C. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 221 C.p., fără să fie obligat pecuniar faţă de intimatul B.G.A..

 Au mai susţinut contestatorii că intimatul B.G.A.s-a adresat BEJ D.C.A. cu cererea  din data de 17.12.2012, solicitând executarea silită a titlului executoriu reprezentat de s.p. nr. 39/2012 faţă de debitorul P.C., formându-se dosarul de executare nr. 428.

Că, deşi nu au calitatea de debitori, s-a procedat la executarea silită a apartamentului proprietatea lor, bun care  a fost vândut la data de 8.7.2013, potrivit procesului verbal de licitaţie din data de 8.7.2013.

 Că, în procesul verbal de licitaţie au fost menţionate date contradictorii, cu privire la persoana debitorului, această calitate neavând-o contestatorii, ei fiind doar proprietari ai imobilului executat silit.

 Că, deşi s-a menţionat că numitul C.C. a fost prezent la licitaţie, această menţiune nu este reală, contestatorii nefiind citaţi la termenele fixate pentru vânzarea bunului.

.

 S-a mai arătat că în procesul verbal de licitaţie nu este menţionat numele adjudecatarului, contrar prevederilor art. 511c.p.c.

În drept au fost invocate prevederile art.399-404 şi art. 500alin.3 C.p.c.

În dovedirea susţinerilor contestatorii au depus la dosar contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr.5407/2004, publicaţie de vânzare imobiliară.

În cauză contestatorii au formulat cerere de acordare a ajutorului public judiciar , solicitând scutirea de la plata taxei de timbru, cerere care  a fost respinsă prin încheierea din data de 16.9.2013.

Contestaţia a fost legal timbrată , potrivit dovezilor depuse la filele 7 şi 270.

Cererea de suspendare a executării silite a fost pusă în discuţia părţilor prin încheierea de şedinţă din data de 26.9.2013.

Instanţa a solicitat dosarul de executare nr.428/E/2012, actele fiind depuse la filele 18-258.

În cauză, prin încheierea de şedinţă din data de 3.10.2013, s-a dispus introducerea terţul adjudecatar F.B..

Intimatul B.A.G. nu a formulat întâmpinare.

La termenul de judecată din data de 14.11.2013 reprezentantul intimatului B.G.A. a invocat excepţia lipsei de interes a contestatorilor în promovarea contestaţiei de faţă.

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarea stare de fapt:

Prin s.p. nr. 39/2012 pronunţată de Tribunalul Gorj, definitivă prin decizia nr. 3752/2012 a fost condamnat inculpatul P.C. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la art. 248 c.p. coroborat cu art. 248/1 c.p. cu referire la art.74 c.p. şi art.13 c.p., art. 254 alin.1 şi 2 c.p. raportat la art.7 alin.1 din Legea 78/2000  şi art. 290 c.p. raportat la art.17 lit.c din Legea 78/2000 şi art. 18 alin.1 din Legea 78/2000, la pedeapsa de 7 ani închisoare.

Prin aceeaşi sentinţă contestatorul C.C. a fost condamnat în temeiul art.221 c.p. raportat la art. 17 lit.a din Legea 78/2000 combinat cu art. 18 alin.1 din Legea 78/2000 la pedeapsa de 2 ani închisoare.

 A fost obligat inculpatul P.C.  să restituie denunţătorului B.G.A. suma de 660.998, 09lei reprezentând bani, contravaloare bunuri şi servicii pretinse şi primite de la acesta.

S-a reţinut că numitul P.C., în calitatea sa de primar al comunei …., a primit şi pretins  de la B.G.A., în perioada 2003-2008 bani, bunuri şi alte foloase în valoare de 660.998,09lei.

Că, pentru a ascunde proveninţa  bunurilor, o parte din acestea au fost achiziţionate pe numele numitului C.C., respectiv apartament situat în …., în acest sens fiind reţinută chiar depoziţia  vânzătorului, care a declarat că  la notariat banii au fost plătiţi de B.G.A.

În cursul urmării penale  s-a luat măsura sechestrului asigurător cu privire la apartamentul situat în ..….., măsură menţinută prin s.p. nr. 39/2012.

La data de 17.12.2012 B.G.A s-a adresat BEJ  D.C.A., solicitând executarea silită  a titlului executoriu - s.p. nr.39/2012, faţă de debitorul P.C.

Faţă de data investirii executorului judecătoresc cu cererea de executare silită, în cauză sunt aplicabile prevederile codului civil din anul 1948, aşa cum prevede art.4 din Legea 76/2012.

Prin încheierea nr. 5089/2012 s-a dispus încuviinţarea executării silite  a titlului executoriu, procedându-se la urmărirea silită imobiliară a apartamentului situat în ……..

Astfel, la data de 27.3.2013, s-a întocmit procesul verbal de situaţie cu privire la imobilul situat în ………, în prezenţa contestatorului C.C., care nu  a formulat obiecţiuni, aşa cum rezultă din cuprinsul procesului verbal de situaţie.

 Procesul verbal de situaţie cuprinde menţiunile prevăzute la art. 504 alin.1 C.p.

Ulterior s-a stabilit preţul  imobilului la suma de 178.200lei, fiind emisă publicaţia de vânzare imobiliară  din data de 22.4.2013, care conţine menţiunile prevăzute la art.504 c.p.c. afişată potrivit dovezilor depuse la dosar.

La primul termen stabilit pentru vânarea imobilului , respectiv 23.5.2013, licitaţia  a fost amânată pentru data de8.7.2013.

 La data de 8.7.2013 contestatorii s-au adresat BEJ D.C.A. ( fila 175), învederând că nu au calitatea de debitori faţă de creditorul  B.G.A.

La data de 4.7. 2013 contestatorii au formulat contestaţie la executare, solicitând anularea formelor de executare întocmite cu privire la imobilul situat în ………, arătând, pe de o parte,că sunt proprietarii imobilului potrivit contractului de vânzare cumpărare 5407/2004 şi  că nu au calitatea de debitori, iar pe de altă parte, că actele de executare , respectiv procesul verbal de licitaţie este întocmit cu încălcarea prevederilor art.511c.p.c., întrucât nu se menţionează numele adjudecatarului.

Potrivit art.401 alin.2 C.p.c. ,, contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă în termen de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite  a bunului.

În speţă, instanţa constată că vânzarea imobilului s-a făcut la data de 9.8.2013, astfel că prezenta contestaţie este formulată în termenul prevăzut de art. 401 alin.2 c.p.c.

Faţă de cele reţinute mai sus, instanţa constată că prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.5407/2004 contestatorii au dobândit de la B.C. şi B.V. apartamentul situat în ……, imobil ce  a făcut obiectul executării silite ,astfel că justifică interesul în promovarea contestaţiei de faţă şi, în consecinţă, excepţia lipsei de interes invocată de reprezentantul creditorului va fi respinsă.

Potrivit art.163c.p.c. măsurile asigurătorii se iau în cursul procesului penal de procuror sau de instanţa de judecată şi constau în indisponibilizarea , prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile şi imobile, în vederea confiscării speciale, a reparării  pagubei produse prin infracţiune, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii.

Potrivit art.163 alin.2 C.p.c. măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei se pot lua asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la concurenţa valorii probabile a pagubei, cu excepţiile prevăzute la alin.4.

Potrivit art. 20 din Legea 78/2000,, In cazul in care s-a savarsit o infractiune dintre cele prevazute in prezenta lege, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie”.

În speţă, se constată că ,atât contestatorul C.C., cât şi numitul P.C., au fost condamnaţi pentru infracţiuni prevăzute de legea 78/2000, reţinându-se, în privinţa contestatorului, că acesta a cunoscut că banii cu care s-a achiziţionat apartamentul …….., provin din mita primită de numitul P.C. de la denunţătorul B.G.A, respectiv din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.

Cum, prin sentinţa penală nr.39/2012 s-a stabilit provenineţa bunului achiziţionat pe numele contestatorilor, iar numitul P.C.  a fost obligat să restituie denunţătorului B.G.A suma totală de 660.998,09lei, reprezentând bani, bunuri şi alte foloase,  acesta din urmă este îndreptăşit  să urmărească silt imobilul asupra căruia s-a luat măsura sechestrului asigurător, măsura fiind dispusă în scopul reparării pagubei produse prin infracţiune, faţă de numitul B.G.A.

Este adevărat că prin s.p. nr.39/2012 contestatorul  C.C. nu  a fost obligat civilmente faţă de denunţătorul B.G.A, deci nu are calitatea de debitor al acestuia, însă urmărirea imobilului nu s-a făcut în considerarea calităţii pe care acesta o are faţă de creditor, ci având în vedere provenienţa bunului, aşa cum a fost reţinută prin s.c. nr.39/2012 şi în vederea reparării pagubei produse denunţătorului.

În cuprinsul sentinţei penale nu s-a prevăzut restituirea către denunţător a bunului urmărit, însă executarea acestuia  s-a făcut în scopul recuperării creanţei în valoare de 660,998,09lei, executare care respectă cerinţele impuse de art.488 şi următoarele C.p.c..

Procesul verbal de licitaţie, contestat în principal de contestatori, depus la fila 189, cuprinde menţiunile prevăzute la art.511c.p.c.,respectiv numele adjudecatarului F.B., acesta semnând procesul verbal de licitaţie, astfel că susţinerile contestatorilor sunt neîntemeiate.

Pentru considerentele expuse, contestaţia la executare va fi respinsă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia lipsei de interes a contestatorilor, invocată de reprezentantul intimatului B.G.A.

 Respinge contestaţia formulată de contestatorii C.C. şi C.M. cu domiciliul în  ….. împotriva formelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. 428/E/2012,în contradictoriu cu intimaţii ……. , deţinut în …., F.B., cu domiciliul în …… şi BEJ D.C.A. cu sediul în …………..

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi,  21.11.2013.

Preşedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier,

ELENA LILIANA PANAIT

Red.PO/ 18.12.2013/7ex