Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 6156 din 16.09.2013


Operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU; GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 6156/2013

Şedinţa publică de la 16 Septembrie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind soluţionarea  cauzei civile privind pe petenta UNIQUA ASIGURĂRI SA şi  intimaţii AA şi BEJ  …, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  după care nemaifiind alte cereri de formulat şi constatând cauza în stare de judecată, instanţa o reţine spre soluţionare.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Tg-Jiu sub nr. 9298/318/2013, petenta UNIQUA ASIGURĂRI SA a chemat în judecată pe intimaţii  AA şi BEJ …, solicitând să se dispună  admiterea  contestaţiei la executare , anularea în parte a încheierii executorului judecătoresc cu reducerea onorariului avocaţional din faza de executare silită, de la 3000 lei la un cuantum rezonabil, întoarcerea  executării silite  ce ar rezulta şi din recalcularea cheltuielilor privind executorul judecătoresc, cu cheltuieli de judecată.

În motivare arată că suma de 3000 lei onorariu aferent executării silite este exagerată în raport de activitatea depusă, volumul minim de muncă rezumându-se doar la redactarea unei cereri de executare, că această creaţă nu este certă, întrucât suma este mărită artificial şi cu rea credinţă, că valoarea onorariului avocat nu  poate face obiectul liberului arbitru, că temeiul juridic este tot art. 451 C.p.c, unde sunt terţi faţă de contractul încheiat între avocat şi intimat, ţinând cont  de o serie de criterii bine stabilite, că nu există nicio factură şi nici o chitanţă cu privire la această sumă.

În drept invocă art. 451 , art, 711 şi urm. C.p.c, art. 132 din Statutul profesiei de avocat , solicitând judecata în lipsă.

În dovedire depune încheierea din 29.05.2013, adresa de înfiinţare poprire, încheierea 3344/2013, s.c 3199/2013, taxa de timbru aferentă cererii.

Se înaintează dosarul de executare silită, BEJ … invocând faptul că nu are calitatea procesuală pasivă.

 Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele:

Cauza de faţă o reprezintă contestaţia la executare formulată de debitor împotriva formelor de executare ce formează obiectul dosarului nr. 116/E/2013 al BEJ … întocmit la cererea creditorului intimat AA. Potrivit art. 644 C.p.c, sunt părţi în procedura de executare silită , creditorul şi debitorul, astfel încât  executorul judecătoresc nu are calitatea procesuală pasivă într-un astfel de proces , motiv pentru care se va admite excepţia lipsei calităţii procesuale a BEJ  … şi se va respinge  contestaţia la executare ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală.

Prin sentinţa civilă nr. 3199/16.04.2013 petenta a fost obligată să plătească creditorului contravaloarea în lei la data plăţii a sumei de 14262,3 euro cu dobândă legală aferentă şi cheltuieli de judecată în sumă de 3570 lei. La data de 08-05-2013 creditorul formulează cerere de executare silită prin înfiinţarea popririi pentru sumele indicate în titlul executoriu. Această cerere este formulată de avocatul ales de către creditor , conform împuternicirii avocaţiale din 07.05.2013 , faţă de care creditorul a plătit onorariu asistenţă în faza de executare silită în sumă de 3000 lei cu chitanţa seria LM nr. 51 din 07.05.2013 ( fila 19).  Se întocmeşte încheiere în 08.05.2013 prin care executorul admite cererea, iar prin încheierea 3344/14.05.2013 Judecătoria Tg-Jiu încuviinţează executarea silită formându-se dosarul 116/E/2013. În data de 29.05.2013 se înfiinţează poprirea , înaintându-se adresă către terţul poprit  …. pentru suma de 65468,38 lei ce reprezintă echivalentul în lei a sumei de 14262,3 euro şi 3570 lei cheltuieli de judecată, la care se adaugă cheltuieli de executare însumă de 8016 lei. În prealabil în aceeaşi zi prin încheiere executorul stabileşte cheltuieli de executare în cuantum de 8016 lei, care se compun din 5000 lei onorariu executor judecătoresc, 3000 lei onorariu avocat şi 16 lei taxe judiciare de timbru. Prin adresa 187105R/06.06.2013 terţul poprit  comunică executorului judecătoresc faptul că  s-a procedat la virarea sumei integrale de 73484,38 lei în contul executorului , motiv pentru care prin încheierea din 17.06.2013 executorul judecătoresc eliberează suma de bani către creditor.

Deşi , legal citat intimatul creditor nu se prezintă la judecată şi nu depune întâmpinare.

Prezenta contestaţie la executare vizează reducerea onorariului avocat solicitat în procedura de executare silită în cuantum de 3000 lei la un cuantum rezonabil , precum şi reducerea corespunzătoare prin recalcularea cheltuielilor din încheierea executorului judecătoresc. Cu privire la onorariul executorului judecătoresc instanţa constată că raportat la suma ce se execută , onorariul de  5000 lei este corespunzător dispoziţiilor legale, respectiv OMJ 2550/2006, modificat prin OMJ 2561/2012, referitoare  la poprire, astfel încât instanţa nu poate să intervină în modificarea acestuia.

Cu privire la acordarea cheltuielilor de executare în cuantum de 3000 lei reprezentând onorariu avocat în faza de executare silită,  constatând că onorariul  plătit  de intimatul creditor apărătorului ales este  exagerat de mare în raport cu cheltuielile necesare pentru finalizarea executării silite , în baza art. 451 alin. 2 C.p.c, instanţa va admite în parte contestaţia la executare şi va  reducerea onorariului avocaţial de la 3000 lei la 500 lei inclus în cheltuielile de executare silită  din dosarul nr. 116/E/2013 din următoarele considerente:

Conform art. 451 C. proc. civ., partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuieli de judecată. Alineatul doi al aceluiaşi articol  prevede că instanţa poate , chiar şi din oficiu , să reducă motivat partea din cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ,  ori cu activitatea desfăşurată de avocat , ţinând seama şi de circumstanţele cauzei , această măsură neavând nici un efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul său.

Pentru a proceda la o corectă aplicare a dispoziţiilor legale amintite anterior , instanţa are  obligaţia să analizeze onorariu de avocat achitat de creditor, în funcţie de faza procesuală – fond, apel, recurs, contestaţie în anulare, cerere de strămutare,  executare silită etc. - şi actul de procedură pentru îndeplinirea căruia a fost convenit de părţi.

Proporţionalitatea onorariului avocaţial cu valoarea ori complexitatea cauzei şi cu munca prestată de avocat reprezintă o chestiune de temeinicie, lăsată la aprecierea instanţei.

 Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, un reclamant sau pârât nu poate obţine rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în măsura în care se stabileşte caracterul real, necesar şi rezonabil al acestora. În speţă, trebuie să se ţină seama de criteriile menţionate anterior, de centralizatorul detaliat cu numărul de ore lucrate care se prezintă instanţei şi de problemele pe care le-a ridicat cauza.

Cu privire la valoarea pricinii, instanţa constată că intimatul creditor a formulat o cerere de executare silită pe o pagină prin care a indicat titlul executoriu s.c nr. 3199/2013 , solicitând înfiinţarea popririi până la concurenţa sumei de 14262,3 euro şi dobânda legală aferentă, precum şi cheltuieli de judecată în valoarea de 3570 lei.

Instanţa constată că intimatul creditor nu precizează concret câte ore i-au fost necesare efectiv în a întocmi şi susţine cererea de executare silită ,care de altfel declanşează ultima fază procesuală din cadrul unui proces civil. Ceea ce se poate verifica concret o reprezintă numărul de pagini depuse la dosar, respectiv, o pagină întocmită de avocat . Instanţa are în vedere faptul că acest onorariu privind plata avocatului  este  în cuantum de 3000 lei. Miza procesului de fond o reprezenta contravaloarea autoturismului avariat.

Referitor la un alt criteriu ce trebuie verificat, respectiv,  proporţionalitatea onorariului cu volumul de muncă presupus de pregătirea apărării în faza executării silite , determinat de elemente precum complexitatea, dificultatea sau noutatea, instanţa reţine că intimatul creditor  nu a depus defalcat orele de muncă prestate, ci doar  o chitanţă în care este inclus numai onorariu avocat privind asistenţa juridică în faza de executare silită.

Având în vedere practica CEDO care în astfel de cazuri, judecă în echitate şi constatând că intimatul creditor  nu face dovada orelor de muncă necesare susţinerii cererii de executare silită, ţinând cont de miza procesului de fond, de complexitatea cauzei, instanţa apreciază că suma de 500 lei reprezentând onorariu avocat, este echitabilă.

Ţinând cont de faptul că executarea silită s-a finalizat prin distribuirea sumei în data de 17.06.2013 , în baza art. 722 şi urm. C.p.c, instanţa va dispune întoarcerea executării silite în ceea ce priveşte suma de 2500 lei şi  va obliga intimatul creditor la restituirea sumei de 2500 lei către contestatoare , reprezentând despăgubiri civile, respectiv suma redusă din onorariul avocatului în cuantum de 3000 lei  la suma de 500 lei.

În baza art. 45 alin. 1 lit.f din OUG 80/2013 , se va dispune  restituirea taxei judiciară de timbru în cuantum de 194 lei  achitată de contestatoare, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale a BEJ  …, cu sediul în …  şi respinge contestaţia la executare ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă.

Admite în parte contestaţia la executare formulată de  contestatoarea UNIQUA ASIGURĂRI SA, cu sediul …. şi  intimatul AA, cu domiciliul în ….

Dispune reducerea onorariului avocaţial de la 3000 lei la 500 lei inclus în cheltuielile de executare silită  din dosarul nr. 116/E/2013. Dispune întoarcerea executării silite în ceea ce priveşte suma de 2500 lei şi obligă intimatul creditor la restituirea sumei de 2500 lei către contestatoare , reprezentând despăgubiri civile.

Dispune restituirea taxei judiciară de timbru în cuantum de 194 lei  achitată de contestatoare, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţa publică  din  16 Septembrie 2013, la Judecătoria Tg-Jiu.

Preşedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. LC/tehn. MS ./18 Septembrie 2013/5 ex.