Anulare act

Sentinţă civilă 3924 din 20.05.2013


operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU; GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 3924/2013

Şedinţa publică de la 20 Mai 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentul Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg- Jiu, reclamant DV şi pe intimaţii CEZ VÂNZARE S.A, BMC, DMA şi  CEZ DISTRIBUŢIE  S.A, având ca obiect  anulare act.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  a răspuns reclamanta, fiind prezentă din partea  Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg- Jiu procuror MD, intimaţii  lipsă fiind reprezentaţi de avocat cu delegaţie la dosar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  după care avocat pentru intimaţi arată că s-au depus la dosar toate facturile ce au fost ştornate, solicitând să se ataşează dosarul de cercetare penală existent la dosarul nr. 142/318/2013.

La întrebarea instanţei cu privire la alt litigiu ce era pe rolul Tribunalului Gorj , avocatul pârâţilor  solicită un nou termen de judecată pentru a depune  documentele din care rezultă ştornarea facturilor şi cu privire la acel litigiu.

Reclamanta solicită respingerea cererii de acordare a unui nou termen de judecată pentru a depune înscrisuri, precizând că intimaţii intenţionează tergiversarea soluţionării cauzei, că aceştia nu pot să mai susţină altceva, întrucât înţelege să se folosească de decizia 79/11.03.2013 prin care i s-a rezolvat litigiu prin revizuire în dosarul 2311/318/2011

Procuror  MD pentru Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu  este de acord cu acordarea unui nou termen de judecată pentru a depune înscrisuri.

Avocatul intimaţilor precizează că nu mai are alte facturi din care să rezulte ştornarea pe care  să le depună.

Instanţa respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecată , având  în vedere că dosarul penal este în arhiva instanţei şi nu este străin părţilor.

Instanţa pune în discuţia părţilor excepţiile invocate de intimaţi prin întâmpinare, în ordinea acestora  şi concluzii pe fond. 

Reclamanta DV solicită respingerea excepţiei inadmisibilităţii  acţiunii , întrucât acţiunea este legală, fiind  necesară anularea acelor înscrisuri. Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor DMA  şi BMC, solicită respingerea excepţiei , întrucât sunt părţi în acţiune , că D este conducătoarea instituţiei, iar B este cea care le-a emis. Referitor la excepţia lipsei de interes  solicită  respingerea excepţiei, arătând că are interes în soluţionarea cererii ,întrucât aşa cum au procedat cu reclamanta s-a procedat cu toată populaţia , scopul fiind o încasare anticipată, solicitând şi  excepţia puterii de lucru judecat invocate de pârâţi, depunând la dosar concluzii scrise la care ataşează şi decizia nr. 79/2013. Pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a  precizat-o, fără cheltuieli de judecată.

Procuror MD din partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu solicită respingerea excepţiilor invocate şi admiterea acţiunii  cu care a fost investită instanţa, arătând că soluţia procurorului a rămas definitivă , că este normal să se anuleze numai înscrisurile solicitate de parchet întrucât urmărirea penală a vizat doar acele înscrisuri.

Avocat pentru intimaţi solicită  admiterea excepţiei inadmisibilităţii  acţiunii , precizând că art. 45 C.p.c, arată clar limitele investirii instanţei, iar reclamanta nu putea decât să şi-o însuşească în totalitate fără să adauge alte cereri faţă de acţiunea Parchetului. Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor DMA şi BMC, solicită  admiterea excepţiei , întrucât acţiunea Parchetului viza facturi şi ordine de deplasare, în nici un caz persoane fizice ce nu au semnat acele facturi, nu au atribuţii în emiterea facturilor, nu s-a vizat latura civilă , ci doar latura penală,nu este un raport juridic între pârâte şi facturile emise. Referitor la excepţia lipsei de interes  solicită  admiterea excepţiei, arătând că Parchetul  nu a observat în timpul cercetării penale că facturile au fost stornate sau că acele facturi practic au fost anulate de o instanţă civilă , că deşi li s-au adus la cunoştinţă aceste aspecte, nu s-a ţinut cont de ele, că nu se mai poate anula încă o dată ceea ce nu mai există , că ordinele de serviciu sunt emise în urmă cu doi ani şi nu înţelege ce vătămare  creează aceste înscrisuri , întărind reaua credinţă a reclamantei, care formulează numai petiţii , uitând că are atât drepturi  cât şi obligaţii şi practic îşi invocă propria turpitudine., ignorând schimbările efectuate în sistem, că facturile 2060179654/16.08.2010 şi 2060180165/17.08.2010 au fost stornate şi nu mai există , fiind restituiţi banii prin mandat poştal. Pe fond solicită respingerea acţiunii ca fondată , cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

În replică reclamanta DV arată că tot ceea ce susţine s-a reţinut de Tribunal prin decizia 79/2013 , că facturile sunt nelegale şi pentru a arăta acel lucru a trebuit să-şi piardă timpul în instanţă , că instanţa civilă a constatat deficienţele , iar CEZ a confirmat cele  constatate de Tribunal.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Tg-Jiu sub nr. 20015/318/2012, Parchetul de pe Lângă Judecătoria Tg-Jiu a sesizat instanţa în conformitate cu disp. art. 249 alin. 2  C.pr.pen., solicitând să se dispună anularea  următoarelor înscrisuri : facturile  fiscale

nr.3900909148/23.04.2010, nr.3800978356/25.05.2010, nr. 2060179654/16.08.2010, nr. 2060180165/17.08.2010, procesul verbal de deconectare 9000505430/12.08.2010, ordinul de serviciu SC CEZ Distribuţie SA .. din 13.08.2010 ora 14,15 ,procesul verbal de deconectare 9000584324/07.12.2010,  ordinul de serviciu SC CEZ Distribuţie SA .. din 10.12.2010 ora 9, urmând a fi citate ca părţi interesate  CEZ VÂNZARE SA, BMC şi DV .

Arată petenta că prin ordonanţa 4997/P/2010 din data de 13.12.2012 , s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală  a învinuiţilor BMC  pentru săvârşirea infracţiunilor pedepsite de art. 246, art.291, art.289  cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal , a CEZ VÂNZARE SA  pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 2 cod penal  şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ , scoaterea de sub urmărire penală faţă de CEZ VÂNZARE SA pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.288 şi 291 din codul penal, cu aplicarea art. 33 lit. a din codul penal faţă de DMA pentru săvârşirea  infracţiunii prev. şi ped. de art.215 alin. 1 şi 2, 288, 291 din codul penal cu aplicarea art. 33 lit. a din C.penal cu motivarea că faptele nu există 

În dovedire a depus  un exemplar de pe ordonanţă şi în copie actele ale căror anulare se solicită.

Reclamanta DV depune în copie plângerea împotriva rezoluţiei procurorului, note de şedinţă şi precizare prin care arată că îşi însuşeşte acţiunea , solicitând anularea şi a facturilor AV nr.3501182938/17.08.2010, nr.2061032220/13.12.2010, nr.2061032283/13.12.2010 şi nr.5901006901/14.12.2010, precum şi restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, ataşând sentinţa 8859/2012 şi decizia 251/2012. După discuţiile în contradictoriu se dispune citarea în calitate de pârâtă a SC CEZ DISTRIBUŢIE SA.

Intimaţii depun întâmpinare  prin care invocă  excepţia inadmisibilităţii  acţiunii, făcând referire la derularea urmăririi penale şi precizând că o completare a acţiunii de către reclamantă nu poate fi posibilă ţinând cont de art. 45 C.p.c, art. 14 alin. 3 lit. a C.p.p, art. 184 C.p.c, Decizia 15/2005 a ÎCCJ, art. 245 indice 1 lit. c CPP. Se mai invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor DMA şi BMC, arătând că nu au avut implicare în procesul de soluţionare a sesizărilor şi în procesul de facturare , debranşare şi rebranşare a consumatorilor.  Pârâţii invocă excepţia lipsei de interes , arătând că facturile au fost stornate, că reclamanta a fost rebranşată , că prin s.com 1611/2010 s-a dispus acest lucru împreună cu obligarea la plata facturilor de deconectare, că banii i-au fost returnaţi prin mandat poştal,  că practic aceste înscrisuri au fost anulate potrivit principiului accesorium sequitur principale, că după transmiterea deciziei nr. 251/2012 facturile  despre care se face referire în acea hotărâre vor fi stornate, doar după redactarea acestei decizii , iar până în prezent această hotărâre nu s-a redactat. Mai invocă faptul că pentru facturile 22061032220/13.12.2010 şi 206103283/13.12.2010 este incidentă puterea de lucru judecat, întrucât prin decizia 251/2012 a  anulat aceste facturi, dispunând restituirea sumei de 265,44 lei către reclamantă , pe fond solicită respingerea acţiunii , arătând  modalitatea de încheiere a contractelor în sistemul energetic şi precizând că prin stornarea facturilor prejudiciul reclamat de reclamantă a fost acoperit  , solicitând respingerea acţiunii şi pentru facturilor 3900909148/2010 şi 3800978356/2010, ataşând înscrisuri în susţinerea celor invocate de la fila 53 la fila 74 din dosar.

În cauza se depun concluzii scrise din partea reclamantei DV , la care ataşează decizia  nr.79/2013 şi  se ataşează dosarul nr. 142/318/2013 al Judecătoriei Tg-Jiu.

 Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele :

Prin ordonanţa 4997/P/2010 din data de 13.12.2012 , s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală  a învinuiţilor BMC  pentru săvârşirea infracţiunilor pedepsite de art. 246, art.291, art.289  cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal , a CEZ VÂNZARE SA  pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 2 cod penal  şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ , scoaterea de sub urmărire penală faţă de CEZ VÂNZARE SA pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.288 şi 291 din codul penal, cu aplicarea art. 33 lit. a din codul penal faţă de DMA pentru săvârşirea  infracţiunii prev. şi ped. de art.215 alin. 1 şi 2, 288, 291 din codul penal cu aplicarea art. 33 lit. a din C.penal cu motivarea că faptele nu există. Împotriva acestei ordonanţe s-a formulat plângere împotriva rezoluţiei procurorului , fiind soluţionată definitiv prin sentinţa penală nr. 884/2013 prin care s-au respins plângerile formulate  de petiţionarii intimaţi DV, BMC, DNA şi CEZ Vânzare SA ... Astfel, s-a reţinut că relaţiile comerciale  dintre reclamanta DV şi CEZ  au fost afectate  ca urmare a apariţiei unei neînţelegeri ce au condus la iscarea unor litigii civile soluţionate irevocabil prin decizia 79/2013 şi sentinţa comercială 1611/2010 prin care instanţele civile au concluzionat că anumite facturi nu au fost corect întocmite , obligând CEZ la plata sumelor respective către reclamantă.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii cererii de modificare a acţiunii formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, cerere de modificare formulată de reclamanta DV în ceea ce priveşte anularea facturilor seria AV nr.3501182938/17.08.2010, nr.2061032220/13.12.2010, nr.2061032283/13.12.2010 şi nr.5901006901/14.12.2010 şi cererea de restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, instanţa urmează să admită această excepţie întrucât investirea instanţei de judecată s-a realizat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu în baza art. 249 alin. 3 C.p.p, rap. la art. 245 lit. c indice 1 Cpp, situaţie în care reclamanta DV nu poate decât să fie de acord cu continuarea judecăţii acţiunii formulată de către Parchet în baza art. 45 C.p.c., nicidecum să introducă şi alte capete de cerere  aşa cum aceasta a realizat-o prin cererea de modificare.

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor DMA şi BMC, instanţa urmează să admită această excepţie şi să  respingă acţiunea faţă de pârâte ca fiind formulată împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. Obiectul plângerii penale formulată de către reclamanta DV îl reprezintă  anumite fapte penale ce au  stat la baza emiterii unor facturi de energie electrică şi a unor debranşări şi rebranşări ale reclamantei. Pârâta BMC este analist servicii în cadrul CEZ Vânzare SA şi potrivit atribuţiunilor de serviciu aceasta a răspuns reclamantei la o petiţie, răspuns formulat în baza înscrisurilor existente în baza de date a societăţii , date inserate de către alţi lucrători din cadrul societăţii, motiv pentru care pârâta avea obligaţia să dea răspunsuri la petiţii, neavând atribuţii în anularea unor facturi, singura ce poate lua astfel de măsuri fiind societatea însăşi. Pârâta DMA a avut calitate de reprezentant legal respectiv, director general, nefiind implicată în modul de calcul facturare-debranşare-rebranşare a cazului particular privind pe reclamantă. Având în vedere limitele investirii instanţei civile, respectiv obiectul acţiunii, care nu este altul decât anularea unor facturi şi ordine de serviciu, nicidecum anularea răspunsului dat la petiţie, instanţa apreciază că aceste două pârâte nu au calitate procesuală pasivă în prezentul raport juridic dedus judecăţii.

Cu privire la excepţia lipsei de interes şi excepţia puterii de lucru judecat,  instanţa urmează să respingă aceste excepţii  din următoarele considerente:

Aşa cum rezultă din toate înscrisurile depuse la dosar , litigiul datează din anul 2010 şi până în prezent, părţile fiind supuse atât unor judecăţi civile, cât şi penale, concluzia instanţelor cu privire la raportul comercial  dintre părţi fiind acela că s-au emis anumite facturi şi ordine de serviciu de debranşare şi rebranşare în mod ilegal, efectul fiind obligarea societăţii  la plata unor sume de bani. Este adevărat că  în dosarul nr. 11635/95/2010 al Tribunalului Gorj s-a pronunţat sentinţa comercială nr. 1611/2010 irevocabilă, prin care a fost obligată societatea la plata sumei de 319,89 lei către reclamantă reprezentând contravaloarea facturilor 2060179654/16.08.2010 , 2060180165/17.08.2010 şi 3501162938/17.08.2010 şi din cuprinsul acestei sentinţe rezultă cu certitudine că aceste facturi au fost emise  nelegal, în concret facturile nemaiavând nici un efect juridic ca urmare a acestei sentinţe, însă datorită litigiilor dintre părţi pentru a se tranşa definitiv situaţia facturilor emise nelegal, instanţa apreciază că reclamanţii au interes şi nu există intervenirea puterii de lucru judecat cu privire la anularea acestor facturi.

Se mai reţine că prin aceeaşi sentinţă nr.1611/2010 şi ordinul de debranşare din acea perioadă a lunii august 2010 a fost  nelegal, fiind vorba despre procesul verbal de deconectare 9000505430/12.08.2010, ordinul de serviciu SC CEZ Distribuţie SA .. din 13.08.2010 ora 14,15 semnat de numitul BG, motiv pentru care şi aceste înscrisuri urmează să fie anulate.

Instanţa constată că între părţi s-a mai derulat un litigiu civil, ce a făcut obiectul dosarului nr.2311/318/2011* , fiind soluţionat irevocabil prin decizia 251/2012, cauză ce are la bază facturile nr.2061032220 şi 2061032283, inclusiv debranşarea din decembrie 2010 în ceea ce o priveşte pe reclamantă, însă aceste facturi nu au făcut obiectul cauzei penale soluţionate,  motiv pentru care Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu nu putea investi instanţa cu anularea unor astfel de facturi, ci doar cu înscrisurile ce au fost verificate în cadrul urmăririi penale , motiv pentru care instanţa va anula procesul verbal de deconectare 9000584324/07.12.2010,  ordinul de serviciu SC CEZ Distribuţie SA Tg-Jiu din 10.12.2010 ora 9 semnat de numitul DAI. Chiar dacă aceste facturi amintite anterior nu au făcut obiectul prezentului litigiu, instanţa atrage atenţia părţilor că prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti într-un litigiu civil prin care s-a tranşat irevocabil faptul că acele facturi au fost emise nelegal, nu mai este necesar intentarea unui nou proces pentru anularea acelor facturi. În cauza de faţă , întrucât înscrisurile ce s-au solicitat a fi anulate au fost supuse cercetării penale din punct de vedere legal, procurorul nu avea altă posibilitate decât să solicite anularea înscrisurilor în baza art. 249 alin. 3 rap. la art. 245 lit. c indice 1 Cp.p.  Instanţa mai reţine şi faptul că în urma derulării litigiilor civile pârâta CEZ , fie a întocmit facturi de stornare, fie a achitat sumele de bani înscrise în facturile a căror anularea se solită, respectiv facturile  2060179654/16.08.2010  şi  2060180165/17.08.2010.

Cu privire la facturile 3900909148/23.04.2010 şi 3800978356/ 25.05.2010 în sumă de 86,72 lei şi 87,38 lei, acestea nu au făcut obiectul niciunui litigiu civil, însă aşa cum rezultă din ordonanţa procurorului reprezintă primele facturi de la care a pornit cercetarea penală motiv pentru care este întemeiată acţiunea cu privire la anularea acestor facturi.

Faţă de cele arătate mai sus,  în baza art.249 alin.2 cpp , art.245 alin.c ind. cpp şi art.184 cpc se va admite în parte acţiunea şi va dispune anularea următoarelor înscrisuri: facturile fiscale nr.3900909148/23.04.2010, nr.3800978356/25.05.2010, nr. 2060179654/16.08.2010, nr. 2060180165/17.08.2010, procesul verbal de deconectare 9000505430/12.08.2010, ordinul de serviciu SC CEZ Distribuţie SA … din 13.08.2010 ora 14,15 semnat de numitul BG, procesul verbal de deconectare 9000584324/07.12.2010,  ordinul de serviciu SC CEZ Distribuţie SA .. din 10.12.2010 ora 9 semnat de numitul DAI

Se va lua act că reclamanta nu solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia inadmisibilităţii cererii de modificare a acţiunii formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, cerere de modificare formulată de reclamanta DV în ceea ce priveşte anularea facturilor seria AV nr.3501182938/17.08.2010, nr.2061032220/13.12.2010, nr.2061032283/13.12.2010 şi nr.5901006901/14.12.2010 şi cererea de restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu.

Respinge ca inadmisibilă  cererea de modificare a acţiunii.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor DMA, cu domiciliul în …..  şi BMC, cu domiciliul în …. şi respinge acţiunea faţă de pârâte ca fiind formulată împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Respinge excepţia lipsei de interes şi excepţia puterii de lucru judecat invocate de pârâţi.

Admite în parte acţiunea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg- Jiu, reclamanta DV, cu domiciliul în … cu intimaţii CEZ VÂNZARE S.A şi  CEZ DISTRIBUŢIE  S.A,  ambele cu sediul în ….

Dispune anularea facturilor fiscale nr.3900909148/23.04.2010, nr.3800978356/25.05.2010, nr. 2060179654/16.08.2010, nr. 2060180165/17.08.2010, procesul verbal de deconectare 9000505430/12.08.2010, ordinul de serviciu SC CEZ Distribuţie SA .. din 13.08.2010 ora 14,15 semnat de numitul BG, procesul verbal de deconectare 9000584324/07.12.2010,  ordinul de serviciu SC CEZ Distribuţie SA Tg-Jiu din 10.12.2010 ora 9 semnat de numitul DAI.

Ia act că reclamanta nu solicită cheltuieli de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.05.2013, la Judecătoria Tg-Jiu. 

Preşedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU