Evacuare

Sentinţă civilă 462 din 27.01.2014


 Operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU;GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ nr. 462/2014

Şedinţa publică din 27 ianuarie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul GD şi pe pârâţii GI şi  GM, având ca obiect evacuare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au răspuns părţile, reclamantul fiind asistat de avocat ...

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, apărătorul reclamantului depune la dosar împuternicire avocaţială  şi certificatul medico-legal nr. 1298/06.11.2013 arătând că reclamantul a fost bătut de pârâţi,  se ia un interogatoriu comun părţilor, ce a fost ataşat la dosarul cauzei, reclamantul arată că nu solicită alte probe, că a depus actele de proprietate ale imobilului, precizând că nu mai solicită evacuarea pârâtului, întrucât este singurul său fiul, solicitând doar evacuarea pârâtei, după care nemaifiind alte cereri de probe de formulat şi constatând încheiată cercetarea judecătorească, instanţa a acordat părţilor cuvântul pe fond.

Avocat  … pentru reclamant a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost precizată la termenul de astăzi , în sensul de a se dispune  doar evacuarea pârâtei, cu cheltuieli de judecată.

Pârâta arată că nu mai locuieşte în imobilul reclamantului.

Pârâtul  este de acord cu precizarea reclamantului, arătând că este binevenit în casă, că nu mai locuieşte cu pârâta care s-a mutat la primul său soţ.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Tg-Jiu nr.16998/318/2013, reclamantul  GD a chemat în judecată pe pârâţii GI şi  GM,  solicitând  ca prin  hotărârea ce se va pronunţa să se dispună evacuarea acestora din imobilul  situat în comuna … pe care îl ocupă fără drept, cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii s-a arătat că pârâta GM are o relaţie de concubinaj cu fiul său, GI  mutându-se  cu fiul său în imobilul unde reclamantul este proprietar, că pârâţii pe fondul consumului de băuturi alcoolice devin agresivi  fizic si verbal, l-au bătut, l-au ameninţat cu moartea încercând de nenumărate ori să-l lovească cu securea şi datorită acestor scandaluri a fost nevoit să-şi  părăsească propria mea casa, revenind doar când aceştia nu sunt acasă. Mai arată reclamantul că de când pârâţii locuiesc împreună în imobilul acesta, au deteriorat majoritatea bunurilor neîngrijindu-se de acestea şi că a încercat de nenumărate ori să-i roage să părăsească imobilul, întrucât la vârsta sa doreşte să aibă linişte  şi tot confortul necesar , având  probleme de sănătate. Se mai menţionează faptul că pârâta are unde să locuiască , fiind  căsătorita, are copii  şi casă, iar dacă  nu doreşte să se întoarcă la familie , are posibilitatea să locuiască la părinţii ei împreuna cu pârâtul, că pârâţii îi ocupa în mod abuziv si fără drept de proprietate imobilul casă de locuit şi curţi, îi interzic să se folosească de aceste bunuri, reclamantul locuind pe unde poate, activitate abuziva care îi creează un grav prejudiciu încălcându-i dreptul de proprietate, iar cum pârâţii refuză în continuare să părăsească imobilul , a formulat prezenta acţiune.

În drept  cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 555 , art. 1831,1832 Cod civil, depunând la dosar în dovedire  chitanţa privind plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei, în copie cartea de identitate, adeverinţa nr. 3064/21.10.2013 emisă de Primăria Comunei ….

Pârâţii nu formulează întâmpinare la cererea de chemare în judecată.

Reclamantul depune la dosar certificatul  medico-legal nr. 1298/06.11.2013.

În cauză se administrează proba cu interogatoriul părţilor, iar reclamantul îşi precizează acţiunea în sensul că solicită doar evacuarea pârâtei din imobilul respectiv.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În timpul căsătoriei reclamantului, acesta a adoptat pe pârât care de la câteva luni de la naştere a locuit şi locuieşte în casa părintească situată în comuna … Întrucât pârâtul a convieţuit cu pârâta fără a avea încheiată vreo căsătorie iar acesta nu şi-a găsit serviciu, reclamantul a fost nemulţumit de această situaţie, motiv pentru care între reclamant şi pârât au intervenit conflicte. Aşa cum precizează reclamantul, aceste conflicte au degenerat în conflicte violente, deţinând un certificat medico-legal din data de 06.11.2013 pentru 5-6 zile de îngrijiri medicale. Din interogatoriu părţilor, instanţa reţine că tensiunea creată între reclamant şi fiul său se datorează relaţiei avută de acesta cu pârâta şi întrucât pârâtul a arătat în faţa instanţei că nu mai are nicio relaţie cu pârâta , reclamantul şi-a precizat acţiunea, în sensul că renunţă să-l mai evacueze pe pârât din imobilul casă de locuit proprietatea acestuia. Având în vedere că relaţiile de familie au fost deteriorate din cauza acestei relaţii între pârât şi pârâtă şi întrucât tatăl şi fiul acestuia doresc în continuare să se ajute reciproc, reţinând că pârâta mai trece prin imobilul reclamantului, pentru a pune capăt acestei relaţii încordate, în baza art.555, 1831 şi 1832 c.civ, se va admite în parte acţiunea cu precizarea ulterioară, se va lua act că reclamantul renunţă la judecarea cererii faţă de pârât şi va dispune evacuarea pârâtei din imobilul descris anterior.

Văzând şi disp.art.453 cpc, instanţa va obliga pârâta la plata sumei de 10,15 lei către reclamant reprezentând contravaloarea taxei de timbru achitată de reclamant şi aferentă cererii acestuia formulată împotriva pârâtei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea cu precizarea ulterioară, formulată de reclamantul GD în contradictoriu cu pârâţii GI şi  GM, toţi cu domiciliul în ….

Ia act că reclamantul renunţă la judecarea cererii  faţă de pârât.

Dispune evacuarea pârâtei din imobilul situat în … şi obligă pârâta la plata sumei de 10,15 lei reclamant, reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu recurs  în termen de 30 de zile de la comunicare faţă de cererea de renunţare la judecare în contradictoriu cu pârâtul.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare faţă de cererea de evacuare a pârâtei.

Pronunţată în şedinţa publică  din  27 Ianuarie 2014.