Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 1587 din 21.02.2011


Dosar nr. 22475/318/2010

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SENTINTA CIVILA Nr. 1587/2011

Sedinta publica de la 21 Februarie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE RAMONA BIANCA TUFAN

Grefier DIANA-GEORGIANA COTOI

Pe rol judecarea plângerii contraventionale formulata de petenta SC EE SRL, în contradictoriu cu intimata D.R.D.P. CRAIOVA si a cererii de  chemare în garantie formulata de petenta SC EE SRL, în contradictoriu cu chemata in garantie SC FF SRL TG-.JIU.

 La apelul nominal facut în sedinta publica la prima strigare a cauzei petenta a fost reprezentata de avocat PG în substituire pentru avocat PI, iar chemata in garantie a fost reprezentata de administrator G I, lipsa fiind reprezentantul intimatei. .

 Procedura legal îndeplinita.

 S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, se conststa depusa la dosarul cauzei întâmpinare formulata de chemata în garantie, un exemplar fiind înmânat aparatorului petentei, care a solicitat lasarea cauzei la a doua strigare, pentru a lua cunostinta de continutul întâmpinarii.

La apelul nominal facut în sedinta publica la a doua strigare a cauzei a raspuns avocat P G, reprezentând petenta, lipsa fiind reprezentantii celorlalte parti.

Nemaifiind alte cereri de formulat, nici exceptii de invocat, instanta constatând cauza în stare de judecata, a acordat cuvântul pe fond.

Avocat PG, pentru petenta, a solicitat admiterea plângerii, anularea procesului verbal de contraventie contestat, iar în subsidiar, a solicitat înlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertisment. Cu privire la cererea de chemare in garantie, a solicitat admiterea acesteia.

J U D E C A T A

Prin plângerea înregistrata  pe  rolul Judecatoriei Tg-Jiu  la data de  19.10.2010,  sub nr. 22475/318/2010, petenta SC EE SRL a  solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta, în contradictoriu cu intimata D.R.D.P. CRAIOVA, sa  se constate nulitatea procesului verbal atacat, fiind încalcate dispozitiile art. 16 alin. 6 si art. 17 din OG 2/2001, iar în cazul în care instanta va trece peste aceasta exceptie sa se dispuna anularea procesului verbal de contraventie  nr. 4500936/01.10.2010, si exonerarea sa de la plata amenzii aplicate, iar in subsidiar a solicitat înlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertisment.

În motivarea plângerii, petenta a aratat ca a fost sanctionata contraventional cu suma de 30.000 lei RON ,in baza art. 61 alin.l, lit.p) din OG 43/1997, pe motivul ca în ziua de 01.10.2010 ar fi efectuat un transport de cherestea aburita cu autovehiculul tip A2S3, cu numar de înmatriculare B 69 JDY/B 37 GLY si ar fi depasit masa totala cu 3 tone fata de masa totala admisa.

Arata petenta ca fapta retinuta în sarcina sa nu corespunde realitatii, întrucât cantitatea de 25,37 m.c de cherestea aburita de fag nu cântareste  peste 40 de tone, în speta fiind vorba de o eroare de cântarire.

Petenta a invocat  exceptia nulitatii procesului verbal, in raport cu dispozitiile art. 16 alin. 6 si art. 17 din OG 2/2001, motivat de faptul ca din procesul verbal de contraventie lipsesc datele de identificare a societatii ( nr. de înmatriculare in registrul comertului, codul fiscal al acesteia precum si numele sau datele de identificare ale administratorului); procesul verbal a fost încheiat în lipsa  reprezentantului societatii , fara a fi semnat de un martor asistent si a fost întocmit ulterior constatarii pretinsei contraventii; nu se face o reala descriere a faptei in actul de constatare si sanctionare a contraventiei.

Mai arata petenta ca, potrivit dispozitiilor art. 41 alin. 10 lit a din OG 43/1997, nu societatea trebuia sanctionata.

Ca, potrivit dispozitiilor art.21 alin.3 din OG 2/2001 sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, in cazul de fata cuantumul amenzii fiind nejustificat de mare in raport cu gradul de pericol social concret al faptei.

Solicita  pententa a se avea in vedere ca  societatea este la prima abatere de acest fel.

In drept, plângerea a fost întemeiata  pe dispozitiile OG 2/2001, OG 43/1997.

Plangerii i s-a anexat în copie procesul verbal contestat .

Intimata a formulat întâmpinare în cauza, prin care a solicitat respingerea plângerii ca netemeinica, aratând ca procesul-verbal a fost încheiat in mod legal.

În motivarea întâmpinarii, intimata a solicitat, pe cale de exceptie conexarea dosarului nr. 22634/318/2010 la prezenta cauza.

Pe fond, a aratat ca autovehiculul apartinând  SC EE SRL a fost depistat pe drumul national DN 67, KM 90+700-DRAGOENI de catre  agentii constatatori ca circula cu depasire de greutate, respectiv masa totala de  43,10 t fata de 40,00 t admisa, încalcând astfel prevederile OG 43/1997 modificata si completata

Ca, potrivit disp. art. 41, alin. 1 din OG 34/1997 "Este interzisa efectuarea transportului cu vehicule  rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau in alte state, pe drumurile  publice cu depasirea masei totale maxime admise, pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute în anexele nr. 2 si 3", este sanctionata potrivit art. 60, alin. 1, lit. p, cu amenda in valoare de 3o.ooo lei.

Ca, stabilirea greutatii a fost efectuata prin cântarire statica cu instala SAW10CII1/2 a echipajului mobil EMCATR nr. 2.3.A, masuratori consemna în tichetul de cântarire masurare nr. 1569/01.10.2010, iar ruta pe care a circulat a autovehiculului proprietatea petentei a fost stabilita conform foii de parcurs .

S-a mai aratat ca  întocmirea P.V.C.C. au fost respectate toate prevederile legale stipulate prin OG 2/2001.

Astfel, lipsa obiectiunilor se datoreaza lipsei de la fata locului a unui reprezentau din partea contravenientei, iar soferul neavând decât calitatea unui prepus a refuzat sa semneze sau sa faca alte declaratii. De asemenea,  la fata locului nu au fost martori si prin urmare agentul constatator a procedat la întocmirea P.V.C.C. în conformitate cu prevederile art. 19, alin 3 din OG 2/2001, facând mentiune în acest sens în procesul verbal de constatare a contraventiei.

În drept, au fost invocat dispozitiile art. 115-119, C.proc. civ.

Intimata a solicitat judecarea cauzei si in lipsa,  conform art. 242 alin 2 C.proc.civ.

Instanta , la cererea reprezentantului petentei a solicitat intimatei DRDP sa comunica  omologarea aparatului de cântarire, omologarea platformei , verificarea metrologic a instalatiei care a efectuat cântarirea precum si atestatul  persoanelor care efectueaza cântariri, actele solicitate fiind înaintate la dosar la data de 04.01.2011

La data de  17.01.2011 petenta a formulat cerere de chemare in garantie a  SC F F SRL Tg-Jiu, solicitând ca în cazul în care va cadea în pretentii sa fie obligata chemata în garantie sa-i achite respectiva suma de bani.

În motivarea cererii de chemare în garantie s-a aratat ca în avizul de însotire a marfii nr. 1594394/01.10.2010, s-a mentionat o cantitate de material lemnos de 22,6 tone , în urma cântaririi de catre intimata rezultând însa o greutate de 43,10 t fata de cele 40,0 t admise, din aceasta împrejurare rezultând ca au fost încarcate în realitate 26 t, culpa apartinând în totalitate acesteia.

Chemata in garantie a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii formulate de petenta, aratând ca autovehiculul a fost încarcat la o greutate acceptabila.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal nr.4500936/01.10.2010 , petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 30.000 lei pentru savârsirea contraventiei prevazute de art. 61 alin. 1 lit.p) din OG 43/1997, retinându-se în sarcina acesteia ca a circulat pe traseul Tg-Jiu drum DN 67 km 90+700 cu masa totala de 43,10 t. fata de 40,00 t. cât era greutate admisa.

In conformitate cu disp. art 34 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ,cu modificarile si completarile ulterioare , instanta competenta sa solutioneze plângerea verifica legalitatea si temeinicia procesului verbal si hotaraste asupra sanctiunii.

In ceea ce priveste legalitatea procesului verbal ,instanta constata ca acesta cuprinde toate mentiunile prevazute de art. 17 din OG 2/2001 sub sanctiunea nulitatii ,nulitate ce poate fi constatata si din oficiu.

Verificând procesul verbal , instanta retine ca potrivit art. 16 al. 6 din OG 2/2001 :" în situatia în care contravenientul este persoana juridica în procesul verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, nr. de înmatriculare si codul fiscal" toate aceste mentiuni fiind facute de agentul constatator în actul atacat.

Verificând procesul verbal si sub aspectul încalcarii dispozitiilor art. 19 din OG 2/1001 în sensul ca nu este semnat de contravenienta si de un martor asistent, instanta retine ca acesta este un motiv de nulitate relativa, iar petenta nu a dovedit vreo vatamare.

Mai mult, contravenienta nu era de fata, procesul verbal fiind încheiat la ora 16,15, conform mentiunilor din procesul verbal " reprezentantul legal al firmei nu este de fata în momentul controlului si de aceea nu poate sa faca obiectiuni ".

De asemenea, instanta retine ca a fost facuta descrierea faptei in actul de constatare si sanctionare a contraventiei, precizându-se în mod concret locul savârsirea faptei.

Sub aspectul temeiniciei, instanta retine ca prin plângerea formulata, petenta sustine ca aceasta  cantitatea de 25,37 m.c. de cherestea aburita de fag nu poate cântari peste 40 tone, apreciind ca este vorba de o eroare de cântarire , însa nu face dovada acestor sustineri.

Potrivit art.1 din OG 2/2001 :" constituie contraventie fapta savârsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata de lege(...) . Pentru antrenarea raspunderii petentei este necesar a se dovedi comportamentul ilicit al petentei".

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis includerea contraventiilor ca regula în materie penala, astfel ca prezumtia de nevinovatie este garantata existenta si în acest domeniu aplicându-se si în materie civila, asa încât este evident ca ea acopera si materia contraventiilor.

Ca element fundamental al acestei prezumtii, se instituie sarcina probei, în cadrul obligatiilor organului constatator, acestuia revenindu-i sarcina de a proba ca petenta a circulat cu masa totala de 43,10 t fata de 43,0 t admisa.

Instanta retine ca intimata a facut pe deplin dovada starii de fapt descrisa în procesul verbal de contraventie, înaintând la dosarul cauzei documente din care rezulta ca operatiunea de cântarire a fost efectuata în mod corect si de persoane abilitate în acest sens (filele 42-54).

În schimb, petenta nu a facut dovada ca cele mentionate în procesul verbal nu ar corespunde realitatii, sustinerile sale neavând suport probator.

Instanta apreciaza , însa, ca se impune reindividualizarea sanctiunii aplicate ,fara a se înlatura vinovatia petentei, în sensul reducerii amenzii aplicate  la minimul prevazut de lege pentru contraventia respectiva ,de la 30.000 lei la  25.000 lei  tinând cont de criteriile prevazute de art. 21 alin. 3 din OG 2/2001, retinând ca petenta se afla la prima abatere de acest gen , dovada contrara nefiind facuta de intimata.

În legatura cu cererea de chemare în garantie formulata de petenta, instanta va dispune respingerea acesteia , retinând ca raspunderea petentei pentru savârsirea contraventiei îi apartine acesteia si nu altei persoane , sustinerile exprimate în cadrul acestei cereri fiind neîntemeiate. Instanta apreciaza ca petenta era obligata sa respecte dispozitiile legale în vigoare care-i incumbau si sa ia masurile de prevedere în vederea desfasurarii activitatii sale în conditii de legalitate, neputând invoca culpa altor parti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite în parte plângerea contraventionala formulata de petenta SC EE SRL, cu sediul în..., în contradictoriu cu intimata D.R.D.P. CRAIOVA, cu sediul în ...

Reduce sanctiunea amenzii în cuantum de 30.000 lei aplicata prin procesul verbal nr. 4500936/01.10.2010 încheiat de DRDP Craiova/SDN Tg-Jiu la minimul prevazut de lege, respectiv 25.000 lei.

Respinge cererea de chemare în garantie formulata de petenta SC EE SRL, în contradictoriu cu chemata in garantie SC FF SRL TG-.JIU, cu sediul  ...

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica , azi,  21 Februarie 2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte, Grefier,

TRB/ CDG

5 ex/10.03.2011