Fond Funciar

Sentinţă civilă 2834 din 04.04.2013


Dosar nr. 11188/318/2011*

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă  Nr. 2834/2013

Şedinţa publică de la 04 Aprilie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE PARASCHIVA CATRINOIU

Grefier ALINA MEZDREA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanta Comisia Locală ................ de aplicare a Legii 18/1991, în contradictoriu cu intervenientul P. I. şi cu pârâţii P. F., P. V., A. V., J. I.V. şi  V. M.  şi intimata Comisia Judeţeană ............... de fond funciar, având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au lipsit părţile, intervenientul P. I. fiind reprezentat de avocat D. T. A. în substituire pentru avocat P. N., pârâţii P. F., P. V., A. V. şi  V. M. fiind reprezentaţi de avocat N. L.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe  excepţia lipsei de interes a intervenientului P. I., pe excepţia lipsei de interes a comisiei locale de fond funciar şi pe fondul cauzei.

Cu privire la excepţia lipsei de interes a intervenientului P. I., avocat D. T. A. solicită respingerea, arătând că P. I. a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în numele mamei sale.

Cu privire la aceeaşi excepţie, avocat N. L. solicită admiterea întrucât acesta nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate.

Cu privire la excepţia lipsei de interes a comisiei locale de fond funciar, avocat D. T. A. lasă soluţia la aprecierea instanţei.

Cu privire la aceeaşi excepţie, avocat N. L. solicită admiterea întrucât comisia locală nu a făcut dovada că terenurile în litigiu au fost solicitate pentru reconstituire de către alte persoane.

Instanţa uneşte cu fondul cauzei excepţia lipsei de interes a intervenientului P. I. şi excepţia lipsei de interes a comisiei locale de fond funciar, după care acordă cuvântul pe fondul cauzei şi pe cererea de intervenţie formulată de P. I..

Avocat D. T. A. solicită admiterea cererii de intervenţie, iar cu privire la cererea reconvenţională lasă soluţia la aprecierea instanţei.

Avocat N. L. solicită respingerea cererii de intervenţie formulată de P. I.  şi admiterea acţiunii conexe formulate în dosarul nr. 2351/318/2013, aşa cum a fost formulată.

După strigarea cauzei au fost depuse la dosar concluzii scrise din partea Comisiei Locale ...................... de Fond Funciar prin care solicită admiterea cererii reconvenţionale.

INSTANŢA

Prin  acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.Jiu sub  nr. 11188/318/2011  reclamanta Comisia Locala .......................de Aplicare L.18/1991.prin primar I. I. - Preşedinte Comisia Locala,  a chemat în judecată pe  pârâtul P. I.,  solicitând ca în contradictoriu cu Comisia Judeţeană ................ de Fond Funciar  să se constate nulitatea absolută parţială a adeverinţei de proprietate nr. 606/09.05.1997 pentru suprafaţa de 458 mp , teren arabil situat în punctul Vatra satului de pe raza localităţii Turceni.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că în mod eronat a eliberat adeverinţa mai sus menţionată pentru suprafaţa de 858 mp întrucât aşa cum rezultă din cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, precum şi din registrul agricol 1959-1962, terenul din punctul Vatra Satului are doar o suprafaţă de 400 mp.

Că în mod greşit au fost eliberate acte de proprietate în urma măsurătorilor făcute în teren, pentru că  moştenitorii îşi împrejmuiseră cu gard suprafaţa de 858 mp.

S-a învederat că se impune constatarea nulităţii absolute parţiale a adeverinţei nr.606/1997 pentru a putea fi reconstituit dreptul de proprietate autorului P. B C.

În dovedirea acţiunii s-a depus la dosar in copie cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nr.401/19.03.1991, adeverinţa de proprietate nr.606/09.05.1997, HCJ nr.71/ 27.01.1992 împreună cu anexa şi registrul agricol din perioada 1959-1962. 

Prin sentinţa civilă nr. 8401/05.06.2012 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu a fost respinsă acţiunea având ca obiect nulitate absolută parţială adeverinţă proprietate, a fost respinsă acţiunea având ca obiect obligaţia de a face, a fost admisă, in parte cererea de intervenţie formulată de intervenientul P. I. şi s-a dispus nulitatea absolută parţială a HCJ nr. 71/1992, respectiv cu privire la moştenitorii P. C. şi J.(P.) M. în sensul înlăturării lor de la reconstituirea dreptului de  proprietate, fiind obligată Comisia Locală .............. de Fond Funciar să procedeze la punerea in posesie a intervenientului P. I., la  întocmirea întregii documentaţii şi înaintarea acesteia către Comisia Judeţeană ............. în vederea eliberării titlului de proprietate în favoarea acestuia ca moştenitor al autorului păun B., pentru suprafaţa de 3,88 ha validată prin HCJ nr.71. De asemenea, a fost respinsă cererea de intervenţie faţă de Comisia Judeţeană ......................... ca prematur introdusă.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs P. F., P. V., A. V. şi V. M., iar prin decizia nr. 3266/08.11.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj-Secţia I Civilă a fost casată sentinţa şi trimisă cauza la rejudecare privitor la cererea de intervenţie formulată de P. I. şi la cererea reconvenţională  formulată de Comisia Locală ................... privind constatarea nulităţii absolute a HCJ nr. 71/1992.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu sub nr. 11188/318/2011*.

Pârâţii P. F., P.V., A. V. şi  V. M. au invocat excepţia lipsei de interes a intervenientului P. I. cu privire la cererea de  intervenţie formulată în dosarul nr. 1955/318/2012, precum şi excepţia lipsei de interes a Comisiei Locale .................... cu privire la cererea reconvenţională formulată în dosarul nr. 1955/318/2012.

La termenul din 24.01.2013 intervenientul P. I., prin avocat, a depus la dosar cerere de renunţare la judecata cererii de intervenţie în interes propriu, însă cererea de renunţare a fost respinsă întrucât se intrase în cercetarea fondului, iar partea adversă nu a fost de acord cu această cerere.

Pe parcursul judecăţii părţile au formulat note de şedinţă.

A fost conexat la prezenta cauză dosarul nr. 2351/318/2013 al Judecătoriei Tg-Jiu.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei lipsei interesului Comisiei Locale ................. în formularea cererii reconvenţionale având ca obiect anulare HCJ nr. 71/1992, excepţie pe care o va admite cu următoarea motivare:

Interesul , ca o condiţie esenţială a cererii de chemare în judecată, reprezintă folosul practic urmărit de reclamant.

Interesul trebuie să fie legitim, personal şi direct.

Interesul este legitim atunci când se urmăreşte afirmarea sau realizarea unui drept subiectiv, recunoscut de lege, respectiv a unui interes ocrotit de lege şi potrivit scopului economic şi social pentru a fost recunoscut.

De asemenea, interesul este personal şi direct dacă reclamantul justifică folosul practic urmărit prin declanşarea procesului, nefiind îngăduit altei persoane să apere interesul altei persoane.

În speţă, Comisia Locală de Fond Funciar ...................., deşi, in temeiul art. 52 alin. 2 din Legea 18/1991 R, are calitate procesuală activă, aceasta trebuie să dovedească interesul pentru anularea HCJ nr. 71/1992, hotărâre prin care s-a validat dreptul de proprietate pe numele tuturor moştenitorilor autorului P. B..

Comisia Locală nu a făcut dovada că pentru suprafaţa de 3,88 ha validată moştenitorilor lui P. B. s-ar fi reconstituit dreptul de proprietate altor persoane , ci a motivat faptul că trebuia validat dreptul de proprietate numai pe numele moştenitorilor care nu au renunţat la moştenire, motivare prin care comisia locală nu-şi dovedeşte interesul.

În consecinţă, instanţa va admite excepţia lipsei interesului Comisiei Locale de Fond Funciar ....................şi în consecinţă va respinge cererea reconvenţională.

Referitor la excepţia lipsei de interes a intervenientului P. I., instanţa constată următoarele:

Potrivit art. 8 alin. 2 din Legea 18/1991 “de prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în CAP sau cărora li s-a preluat in orice mod terenul de către acesta, precum şi , în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora”,iar potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol  „ stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere”.

Deci, pentru reconstituirea dreptului de proprietate trebuie îndeplinite două condiţii şi anume, persoana să aibă calitatea de moştenitor  şi să fi formulat cerere de reconstituire.

În speţă, prin HCJ nr. 71/1991 s-a validat dreptul de proprietate  pentru suprafaţa de 3,88  ha pe numele moştenitorilor autorului P. B., respectiv P. C. (autorul pârâţilor P. F., P. V., A. V. şi  V. M. ), J. M. şi P. A. (autoarea intervenientului P. I.).

Verificând înscrisurile depuse la dosar, instanţa constată că numai autorul intervenientului P. I., îndeplineşte cele două condiţii prev. de art. 8 din Legea 18/1991, respectiv calitatea de moştenitor şi formularea cererii de reconstituire.

Astfel, din certificatul de moştenitor nr. 586/01.08.1973 (fila 21) reiese că moştenitoarea lui P. B., decedat la 10.10.1969 este P. (P.)A. , în calitate de fiică, moştenitoare testamentară, moştenitori renunţători fiind J. M. şi P. C..

De asemenea, din raportul de expertiză criminalistică (fila 39) reiese că semnătura de pe cererea de reconstituire formulată pentru terenul moştenire de la P. B. aparţine lui P. I., fiul lui P. (P.) A.

Chiar dacă în cererea de reconstituire este înscris şi numele lui P. C., acesta şi nu şi-a exprimat consimţământul prin semnarea cererii, dovadă că cererea nu a fost formulată şi către de acesta, cererea fiind semnată de P. I. pentru mama sa, P. A.

În concluzie, instanţa constată că intervenientul P. I., moştenitorul lui P. A. are interes să solicite constatarea nulităţii HCJ nr. 71/1991 pentru că a formulat cerere de reconstituire şi în consecinţă va respinge excepţia lipsei interesului, va admite în parte cererea de intervenţie în interes propriu şi va constata nulitatea absolută parţială a HCJ nr. 71/1992 Anexa 3 poziţia 57 cu privire la moştenitorii P. C. şi J. M., dispunând înlăturarea acestora de la reconstituire.

Referitor la capătul de cerere privind daunele cominatorii, instanţa îl va respinge deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 64 din Legea 18/1991, neexistând o hotărâre judecătorească prin care să se fi dispus reconstituirea dreptului de proprietate numai pe numele intervenientului P. I..

De asemenea, cu privire la emiterea titlului de proprietate, instanţa constată că acest capăt de cerere este prematur formulat, deoarece este atributul comisiei locale să întocmească documentaţia pentru eliberarea titlului de proprietate şi numai ulterior Comisia Judeţeană trebuie să elibereze titlul de proprietate.

Referitor la acţiunea conexă formulată de moştenitorii lui P. C., respectiv P. F, P. V., A.  V. şi  V. M.  , instanţa o consideră neîntemeiată pe lipsa interesului deoarece P. C., fiul lui P. B. este renunţător la moştenirea tatălui său, conform certificatului de moştenitor nr. 586/1973, iar repunerea în dreptul de a cere reconstituirea se face potrivit art. 13 din  Legea 18/1991 numai pentru moştenitorii care nu au acceptat moştenirea, nu şi pentru cei renunţători.  De altfel, din motivarea de mai sus reiese că P. C.  nu a formulat nici cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 3,88 ha, proprietatea autorului P. B., fiind totodată şi renunţător la moştenirea acestuia.

Cu aceste considerente, instanţa va admite excepţia lipsei interesului Comisiei Locale de fond funciar şi în consecinţă,va respinge cererea reconvenţională, va respinge excepţia lipsei interesului intervenientului P. I., va admite în parte cererea de intervenţie formulată de P. I. domiciliat în ........................., va constata nulitatea absolută parţială a HCJ nr. 71/1992 Anexa 3 poziţia 57 cu privire la moştenitorii P. C. şi J. M. şi va dispune înlăturarea acestora de la reconstituire.  De asemenea, va obliga Comisia locală de fond funciar să întocmească şi să înainteze documentaţia în vederea eliberării titlului de proprietate pe numele lui P. I. pentru suprafaţa de 3,88 ha validată prin HCJ nr. 71/1992, va respinge capătul de cerere din cererea de intervenţie privind daune cominatorii ca neîntemeiat, va respinge capătul de cerere, din cererea de intervenţie, privind obligarea Comisiei Judeţene să elibereze titlul de proprietate, ca prematur formulat şi va respinge acţiunea conexă formulată de P. F., P. V., A. V. toţi domiciliaţi în ...................... şi V. M. domiciliată în .................,  ca neîntemeiată.

În temeiul art. 274 C.pr.civ. va obliga, în solidar, intimatele Comisia Locală ........... de Fond Funciar, Comisia Judeţeană ..............de Fond Funciar şi reclamanţii pârâţi P. F., P. V., A. V. şi V. M., la plata sumei de 500 lei, cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei interesului Comisiei Locale de fond funciar şi în consecinţă, respinge cererea reconvenţională.

Respinge excepţia lipsei interesului intervenientului P. I.

Admite în parte cererea de intervenţie formulată de P. I. domiciliat în .............................

Constată nulitatea absolută parţială a HCJ nr. 71/1992 Anexa 3 poziţia 57 cu privire la moştenitorii P. C. şi J. M. şi dispune înlăturarea acestora de la reconstituire.

Obligă Comisia locală de fond funciar să întocmească şi să înainteze documentaţia în vederea eliberării titlului de proprietate pe numele lui P. I. pentru suprafaţa de 3,88 ha validată prin HCJ nr. 71/1992.

Respinge capătul de cerere din cererea de intervenţie privind daune cominatorii ca neîntemeiat.

Respinge capătul de cerere, din cererea de intervenţie, privind obligarea Comisiei Judeţene să elibereze titlul de proprietate, ca prematur formulat.

Respinge acţiunea conexă formulată de P. F., P. V., A. V. toţi domiciliaţi în ..........................şi V. M. domiciliată în ..........................., în contradictoriu cu P. I. domiciliat în .........................., J. V. domiciliat în  ........................... şi cu intimatele Comisia Locală ......... de Fond Funciar şi Comisia  Judeţeană .............. de Fond  Funciar, ca neîntemeiată.

Obligă, în solidar, intimatele Comisia Locală ..................de Fond Funciar, Comisia Judeţeană ................ de Fond Funciar şi reclamanţii pârâţi P. F., P.V., A. V. şi V. M., la plata sumei de 500 lei, cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 04.04.2013.

PREŞEDINTE GREFIER

Red. C.P/Tehnored. A.M. 10 Aprilie 2013

10 ex

Domenii speta