Contestatie la executare

Sentinţă civilă 11272 din 09.09.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI

SECŢIA CIVILĂ

 SENTINŢA CIVILA NR. 11272

 Şedinţa publică din data de 09.09.2014

 Instanţa constituită din:

Preşedinte – …

Grefier - …

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile formulată de contestatoarea X în contradictoriu cu intimata Y, având ca obiect contestaţie la executare.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică de la 19.08.2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea succesiv pentru data de 02.09.2014 şi pentru astăzi, 09.09.2014 când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Asupra cauzei civile de fata retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ..2013, sub nr. .., contestatoarea X în contradictoriu cu intimata Y, a solicitat instanţei anularea titlului executoriu nr. .. şi a Somaţiei nr. ….

În motivare, contestatoarea a arătat că la data de … i-au fost comunicate de către intimată înştiinţarea cu privire la titlul executoriu şi somaţia mai sus menţionate pentru suma de 17.269,54 lei, iar în urma controlului efectuat de reprezentanţii intimatei au fost întocmite Raportul de Inspectie Fiscală nr. …….2012 şi Decizia nr. …2.2012. A mai aratat că asa cum rezultă din Raportul de evaluare din ….2012 pentru o valoare estimată de 155.770 lei, intimata ar fi trebuit să impoziteze cu 1,5 % această sumă, iar nu suma de 227.731 lei estimată în cadrul evaluării din data de ….2011, şi astfel sumele solicitate prin titlul executoriu nr. 5 …013 şi Somaţia nr. 5 ….2013 nu sunt reale, fiind calculate fără temei legal.

În drept, au fost invocate disp. art. 454 şi urm, art. 711 şi urm. Cod procedură civilă, art. 399-402, 403, 404 alin. 1 Cod procedură civilă şi art. 172-188 din OG nr. 92/2003.

La cerere au fost anexate înscrisuri, în copie certificată, respectiv: titlul executoriu nr. ….2013, Somaţia ….2013, R.I.F. nr. ….2012, Raport de evaluare din ..2012 şi Certificat de atestare fiscală nr. …2008.

Prin adresa emisă de instanţă la data de 01.11.2013 i s-a pus în vedere contestatoarei să achite taxă judiciară de timbru în cuantum de 968.45 lei.

La data de 18.01.2013 contestatoarea a formulat cerere de ajutor public judiciar prin care a solicitate scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 968.45 lei.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 28.11.2013 instanţa a admis cererea de ajutor public judiciar formulată de contestatoare şi a dispus scutirea acesteia de la plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 968.45 lei.

La data de 27.01.2014 contestatoarea a depus la dosar note de şedinţă prin care a solicitat admiterea contestaţiei la executare astfel cum a fost formulată şi anularea titlului executoriu nr. ….2013 şi a Somaţiei nr. .. …2013, ca fiind neîntemeiate.

În motivare, a aratat că titlul si somaţia, emise pentru suma de 17269,54 lei i-au fost comunicate la data de 23.09.2013. A mai aratat că ambele au fost emise ca urmare a controlului efectuat de reprezentanţii intimatei, a  Raportului de Inspecţie Fiscală nr. ...2012 şi a Decizei nr. 5…..2012, contestate pentru depăşirea termenului legal de desfăşurare a controlului, respectiv de 11 luni, faţă de termenul de 3 luni prevăzut de Codul fiscal şi pentru că plata sumelor de bani a fost impusă fără ca societatea contestatoare să efectueze activitaţile pentru care a fost taxată, la aceste sume fiind calculate chiar şi penalităţi de întârziere. În continuare, contestatoarea a arătat că suma înscrisă în titlul executoriu contestat este incorectă avand în vedere că pentru impozitul asupra clădirii a depus o evaluare a acesteia de care intimata era obligată să ţină cont, respectiv Raport de evaluare din ….2012 efectuat de un evaluator atestat ANEVAR, din care a rezultat o valoare a clădirii de 155.770 lei, sumă la care intimata ar fi trebuit să aplice impozitul de 1.5%, iar nu la suma de 227731 lei estimată în cadrul evaluării din data de 31.03.2011, care ar fi trebuit să fie impozitată doar până la efectuarea ultimei evaluări, respectiv ...2012.

În drept, au fost invocate disp. art. 711 şi urm. Cod procedură civilă, art. 399-402, 403, 404 alin. 1 Cod procedură civilă şi art. 172-188 din OG nr. 92/2003.

La cerere au fost anexate înscrisuri, în copie certificată, respectiv: Raport de Inspecţie fiscală nr. …/13.12.2012 şi Decizie nr. …/13.12.2012 şi cererea de chemare în judecată din dosarul nr. …/3/2013 al Tribunalului Bucureşti.

Intimata nu a depus la dosarul cauzei întampinare.

La data de 17.04.2014, contestatoarea a depus la dosar cerere completatatoare prin care a arătat, in esenţă, că actele contestate sunt singurele acte transmise direct. A mai aratat că in mod ilegal aceste acte au fost emise direct printr-o formă executorie înainte de termenul limită de plată stabilit pentru data de 30.09.2008, iar intimata nu a făcut dovada existenţei vreunui act de stabilire a nivelului creanţei care să justifice sumele cuprinse în titlurile executorii, şi, mai mult, a procedat la executarea silită direct, fără respectarea unei proceduri legale de stabilire a nivelului creanţei, stabilind suma pe baza unei singure înştiinţări de plată, fără a lua în considerare demersurile făcute de contestatoare pentru justa stabilire a impozitului. Mai mult, arată contestatoarea, intimata nu a comunicat nici un titlu de creanţă care să conţină suma şi termenul scadent de plată al acesteia, fiind astfel suprimat dreptul contestatoarei de a contesta sumele impuse la plată direct printr-o formă de executare.

La cerere au fost anexate, in copie, înscrisuri, respectiv: declaraţie pentru stabilire impozit-persoană juridică din ….2007, proces-verbal nr. ….2007, raport de evaluare din 0.....2008, raport de evaluare din ..2011 şi raport de evaluare din data de ..2012.

La data de 14.08.2014 contestatoarea a depus la dosar cerere completaoare, prin care a arătat că la data de 18.05.2014 i-a fost comunicată decizia nr. ….15.05.2014 prin care i s-a comunicat că valoarea de impozitare a imobilului a scăzut de la suma de 227.713 lei la suma de 155.770 lei, începând cu data reevaluării, respectiv ...2012, adică anterior perioadei ce vizează sumele contestate în dosar.

La termenul de judecată din data de 19.08.2014 contestatoarea a depus la dosar note scrise.

La data de 28.08.2014 contestatoarea a depus la dosar concluzii scrise, prin care a arătat că a contestat formele executorii în temeiul art. 172-173 Cod procedură fiscală. A mai arătat că nu au avut posibilitatea contestării sumelor direct la emitent.

În cauză a fost solicitată, şi instanţa a încuviinţat, administrarea probei cu înscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de ..2013 intimata Y a emis titlul executoriu nr. …30.08.2013 si somatia de plata nr. ..30.08.2013 prin care s-a stabilit in sarcina intimatei obligatia de plata a sumei de 17.269,54 lei, reprezentand impozit pe cladiri si publicitate sediu.

Potrivit art. 141 din O.G. nr. 92/2003, niciun titlu executoriu nu se poate emite in absenta unui titlu de creanta in baza caruia se stabilesc, in conditiile legii, creante fiscale principale sau accesorii.

Instanta constata ca titlul executoriu emis de intimata nu contine nicio referire la titlul/titlurile de creanta in baza caruia a fost emis.

Contestatoarea a sustinut ca titlul executoriu a fost emis in baza raportului de inspectie fiscala incheiat la data de ….2012 finalizat cu emiterea deciziei de impunere nr. ….12.2012 (f. 94-113).

Intimata nu a raspus solicitarii instantei si nu a depus la dosar actele care au stat la baza emiterii titlului executoriu contestat.

Instanta constata ca decizia de impunere nr. ….2012 face referire doar la impozitul pe cladiri nu si cu privire la sumele datorate pentru publicitate sediu si contine cu totul alte sume fata de cele mentionate in titlul executoriu nr. ...2013.

Pentru aceste considerente, constatand ca titlul executoriu nr. ..2013 si somatia de plata nr. ..2013 au fost emise fara  a se face dovada existentei unor titluri de creanta, instanta va admite contestatia la executare si va dispune anularea acestora.

In baza art. 44 alin. 4 din O.U.G. nr. 80/2013, intrucat intimata a cazut in pretentiile contestatoarei, instanta o va obliga la plata catre stat a sumei de 968,45 lei cu titlu de taxa judiciară de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea X în contradictoriu cu intimata Y, cu …

Anulează titlul executoriu nr….2013 şi somaţia nr. ..013 emise de DITL Sector 3 Bucureşti.

Obligă intimata să plătească către stat suma de 968,45 lei cu titlu de taxa judiciară de timbru.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare care de depune la Judecătoria Sectorului 3 București.

Pronunțata in ședința publica, astăzi, 09.09.2014.