Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 5 din 23.05.2013


contestaţie la executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ……………

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ………..

Şedinţa publică de la ………

Completul compus din:

PREŞEDINTE ………..

Grefier ………..

Pe rol judecarea cauzei civile  privind pe contestatorii ………. şi pe intimatii …, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Grefierul de şedinţă expune referatul cauzei, învederându-se instanţei că în prezenta cauză s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, după care:

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa din ……., fiind consemnate în încheierea din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise la dosar, a amânat pronunţarea soluţiei pentru astăzi.

Se constată că în termenul de pronunţare, au depus la dosar concluzii scrise atât contestatorii ….), cât şi intimata (………).

INSTANŢA :

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Tribunalului ……….. la data de ……, contestatorii …… în contradictoriu cu intimaţii ……. au solicitat instanţei :

-să lămurească dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru aplicarea executării silite a sentinţei comerciale nr. ………… respectiv a tranzacţiei care formează dispozitivul acestei hotărâri în sensul de a lămuri condiţiile în care se face aplicarea titlului şi pe cale de consecinţă în condiţiile în care nu se îndeplinesc termenii tranzacţiei, instanţa :

-să dispună anularea tuturor actelor de executare silită întocmite în dosar execuţional nr. ….al BEJ …….. asupra bunurilor şi veniturilor contestatorilor;

-să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract autentic de vânzare cumpărare cu privire la terenurile care fac obiectul Tranzacţiei încuviinţată prin ……….,

-cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii contestatorii au arătat că titlul executoriu este o hotărâre de expedient astfel că se pot formula apărări de fond. La data de ….. contestatorii au încheiat cu intimata SC ……….SRL o tranzacţie care avea ca obiect realizarea transferului de proprietate asupra unei suprafeţe de 35 ha teren arabil din localitatea ……, pentru preţul de …… euro preţ achitat preţ achitat în avans de intimată. Pentru perfectarea transferului dreptului de proprietate ambele părţi contractante  aveau de îndeplinit obligaţii. Contestatorii aveau obligaţia de a pregăti şi preda intimatei toate documentele necesare realizării transferului de proprietate iar intimata de a le analiza intr-un interval de două săptămâni şi de a le prezenta notarului în vederea perfectării contractului de vânzare cumpărare. Aceste obligaţii trebuiau îndeplinite în anumite termene stipulate. Prin învoiala părţilor termenul iniţial de 29.03….. a fost prelungit la data de 07.04…… pentru că intimata avea nevoie de timp pentru a analiza documentele transmise de contestatori. Dacă intimata găsea nereguli la acte contestatorii aveau timp de o săptămână să remedieze problemele. Intimata însă nu a mai arătat contestatorilor obiecţiunile sale ci a transmis direct notificarea de rezoluţiune de drept a contractului de tranzacţie la data de 19.04…….., alegând să se folosească de clauza penală prev. de art. 6 din tranzacţie, mai avantajoasă intimatei, deşi contestatorii şi-au manifestat disponibilitatea de a încheia contractul în formă autentică.  Arată că nu poate opera rezoluţiunea contractului în situaţia în care ei şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, iar contractul nu s-a perfectat din cauza neîndeplinirii obligaţiilor în termen de către intimată. Din aceleaşi motive nu operează nici clauza penală de la art. 6 din Tranzacţie. În ceea ce priveşte legalitatea executării silite arată că creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă, faţă de nestabilirea concretă a culpei.

În drept,  contestatorii invocă art. 399, 400 şi 379 Cpc.

În probaţiune, contestatorii au depus la dosar înscrisuri.

Cererea este legal timbrată cu suma de 194 lei taxă timbru şi 5 lei timbru judiciar – f. 44 dosar judecătorie.

Intimatul, a formulat întâmpinare – f. 30 prin care a invocat :

- excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului …….,

-excepţia inadmisibilităţii contestaţiei,

-excepţia de tardivitate a introducerii cererii

-pe fond , respingerea contestaţiei ca neîntemeiată,

-cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că cererea contestatorilor este o contestaţie la titlu întemeiată pe dispoziţiile art. 399 C.pc. însă contestatorii solicită lămurirea dispozitivului sentinţei de expedient cerere inadmisibilă deoarece hotărârea nu este de fond pentru că nu a soluţionat litigiul ci a luat act de învoiala părţilor. dispoziţiile art. 399 alin. 1 teza a doua şi art. 401 alin. 1 ind. 1 C.p.c. privind lămurirea hotărârii nu sunt aplicabile hotărârii de expedient. Mai arată că competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare aparţine Judecătoriei Oradea. intimata mai arată că dat fiind faptul că titlul executoriu este o hotărâre judecătorească este inadmisibilă contestaţia la titlu. Contestaţia este tardivă deoarece contestatorii au primit somaţia la data de …… iar cererea a fost înregistrată cu depăşirea termenului de 15 zile. Contestaţia este neintemneiată deoarece tranzacţia părţilor a intervenit pentru a stinge litigiul ce forma obiectul dosarului nr. …….. al tribunalului ……. Prin această tranzacţie contestatorii şi-ai asumat obligaţia de a transmite intimatei acte apte încheierii unui contract autentic. aceştia au predat un prim set de acte la data de ……….şi prin acordul părţilor s-a prelungit termenul cu o săptămână. Însă nici după acest al doilea termen acordat actele nu au fost complete şi apte a duce la încheierea actului autentic astfel că în temeiul art. 5 pct. 5.1 din contract a intervenit rezoluţiunea de drept a contractului. Intimata a notificat contestatorii şi a trecut la aplicarea clauzei penale.

În drept a invocat art. 115 C.p.c..

În probaţiune a depus înscrisuri .

Contestatorii şi-au precizat cererea – f. 75 solicitând instanţei să constate că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru punerea în executare a titlului executoriu, să dispună anularea tuturor actelor de executare silită în dosar nr. ……. deschis la BEJ …. , să constate că reclamanţii şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract autentic de vânzare cumpărare pentru terenurile ce formează obiectul tranzacţiei, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa nr. …… instanţa a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului … şi a declinat cauza la Judecătoria …..

La Judecătoria …. cererea a fost înregistrată la data de ….. sub acelaşi număr de dosar.

La dosar a fost ataşat dosarul execuţional nr. ….. .

Prin încheierea din data de ….. instanţa a dispus disjungerea capătului de cerere privind pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic şi formarea unui nou dosar având ca obiect acţiune în constatare.

Prin încheierea din data de ……. instanţa a respins excepţia tardivităţii contestaţiei invocată de intimată pentru motivele expuse acolo.

Părţile au depus concluzii scrise.

Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar, proba interogatoriul părţilor – f. …………., proba testimonială fiind audiaţi martorii …… …….  .

Analizând actele şi lucrările cauzei instanţa reţine următoarele:

În dosarul execuţional nr. …… a fost pornită executarea silită împotriva contestatorilor în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa nr. …….. pronunţată de Tribunalul ……în dosar nr. …. – hotărâre de expedient dată în baza tranzacţiei dintre părţi.

Părţile au convenit în această tranzacţie ca la data de ….. să se prezinte la notar pentru încheierea unui contract autentic de vânzare cumpărare a unei suprafeţe de 35 ha teren arabil situat în localitatea …… pentru preţul de …. euro achitat anterior de intimată.

Pentru încheierea acestui contract contestatorii s-au obligat ca în termen de 16 săptămâni să predea intimatei actele necesare pentru transferul dreptului de proprietate pe bază de proces verbal de predare – primire până cel mai târziu data de ……. orele 12,00 la sediul firmei de avocatură din …….. absenţa părţilor la acestă întâlnire valorează neexecutarea obligaţiilor.

La pct. 3.3 din tranzacţie părţile au convenit ce acte trebuie predate de contestatori, care trebuiau obţinute de către contestatori pe cheltuiala lor – pct. 3.4. neobţinerea acestor acte este imputabilă contestatorilor iar cazul fortuit nu exonerează de răspundere.

Potrivit art. 5 din tranzacţie părţile au stipulat un pact comisoriu de grad IV potrivit căruia tranzacţia se rezoluţionează de drept fără intervenţia instanţelor dacă nu sunt predate actele menţionate la art. 3.3 în termenul indicat de 3.2 rezoluţiunea operând în data de ………., sau în caz de neexecutare parţială din partea contestatorilor, în caz de neprezentare a părţilor la notar la data stabilită de …... potrivit art. 6 din tranzacţie părţile au stabilit cuantumul daunelor interese în caz de rezoluţiune a contractului pentru suma de 80000 euro, precum şi daune interese moratorii de  0,1% pe zi de întârziere.

La data de …., intimata SC …….. SRL, a comunicat contestatorilor notificarea  - f. 4 din dosar execuţional, prin care a comunicat acestora că actele predate până la acea dată nu sunt apte să transfere dreptul de proprietate pentru toată suprafaţa de 35 ha teren, nefiind predate acte decât pentru 31,7318 ha, din care o parte nu sunt apte a transfera proprietatea către intimată, astfel că invocând pactul comisoriu solicită contestatorilor plata daunelor interese compensatorii de 80000 euro.

Prin încheierea nr. …. pronunţată în dosar nr. …… al Judecătoriei ……. instanţa a încuviinţat executarea silită împotriva contestatorilor, iar în baza procesului verbal de cheltuieli – f. 11 din dosar execuţional s-a stabilit în sarcina contestatorilor suma de .……. euro – pretenţii, penalităţi de 0,1%/zi începând cu data de ……. şi până la recuperarea debitului , onorariu avocat, onorariu executare de 10667,96 lei taxe de timbru de 12,45 lei aceştia fiind somaţi la data de ……… verso, prin somaţia din data de …….. să achite aceste sume în termen de o zi de la comunicare.

Prin încheierea civilă nr. ……… pronunţată în dosar nr. ……… dosar execuţional pronunţată de Tribunalul ……….. s-a dispus admiterea cererii de suspendare provizorie a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare înregistrată pe rolul Tribunalului ……..

Potrivit art. 399 alin. 3 C.p.c. se poate face contestaţie împotriva  titlului executoriu care nu este emis de o instanţă de judecată.

În speţa de faţă suntem în prezenţa unui titlu executoriu emis de o instanţă de judecată dar în baza tranzacţiei părţilor.

Astfel în ceea ce priveşte capătul de cerere privind lămurirea înţelesului şi aplicării titlului executoriu instanţa constată că titlul executoriu conţine tranzacţia părţilor, astfel că cererea de lămurire a acestuia este inadmisibilă, în condiţiile în care hotărârea nu este dată pe baza unor probe şi deliberări ale instanţei şi nu cuprinde explicaţii sau deliberări ale instanţei de judecată, ci doar tranzacţia de care instanţa a luat act şi care formează dispozitivul hotărârii.

În ceea ce priveşte capetele de cerere formulat în cadrul precizării de acţiune instanţa constată că din probele administrate reiese că la termenul stipulate pentru predarea actelor necesare încheierii contractului de vânzare cumpărare, ulterior prelungit de către părţi, contestatorii nu au predat acte stipulate expres în convenţia lor şi nu s-au prezentat la data de …………. la ora 12,00 la biroul notarial în vederea încheierii contractului autentic.

Din declaraţiile martorilor audiaţi reiese că relaţia contractuală a părţilor a fost mai veche, între ele încheindu-se un antecontract în anul 2008 pentru o suprafaţă de 100 ha teren arabil, din care a rămas să se transfere dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 35 ha.

Întrucât nu s-a încheiat contractul autentic pentru suprafaţa rămasă intimata a formulat cerere de chemare în judecată având ca obiect obligarea contestatorilor la restituirea sumei de 62583 euro achitată cu titlu de avans şi a penalităţilor de întârziere conform antecontractului.

Acţiunea a format obiectul dosarului nr. …., soluţionat prin pronunţarea hotărârii de expedient nr. .. , titlul executoriu în dosar execuţional nr. …...

În prezenta speţă este vorba de un contract al părţilor care cuprinde clauza expresă prin care părţile stipulează rezoluţiunea acestuia de plin drept în cazul neexecutării obligaţiilor de către una din ele. În speţă suntem în prezenţa unui pact comisoriu de grad IV , astfel încât contractul este desfiinţat de plin drept fără punere în întârziere a debitorului prin neindeplinierea obligaţiilor la termenul stipulat în contract. Creditorul obligaţiei este  singurul care are facultatea de a aprecia dacă invocă rezoluţiunea sau cere obligarea debitorului la executarea prestaţiilor.

Cum creditorul obligaţiei este intimata SC ……..SRL, acesta a ales a invoca rezoluţiunea contractului dintre părţi la data de ……, dată la care contestatorii nu s-au prezentat în vederea încheierii contractului autentic la biroul notarial. Faptul că se invocă de către contestatori culpa intimatei în neexecutarea obligaţiilor lor nu poate împiedica intervenţia rezoluţiunii. În convenţia părţilor s-a stipulat expres că nici cazul fortuit nu înlătură aplicarea pactului. Indiferent de atitudinea sau colaborarea părţilor după încheierea tranzacţiei atâta vreme cât s-a stipulat expres că la data de ……. orele 12,00 părţile se vor prezenta în vederea încheierii contractului la notar, lipsa contestatorilor la data stipulată, atrage răspunderea lor contractuală.

Prin stipularea clauzei penale, părţile au stabilit de comun acord întinderea daunelor interese în cazul neexecutării contractului.  Despăgubirile au fost stabilite la suma de 80000 euro. pentru a obţine plata acestei sume este suficient ca intimata să dovedească neexecutarea , executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiei contestatorilor. În speţă s-a făcut acestă dovadă cu înscrisurile depuse ( ……. ), contestatorii fiind cei care nu au reuşit până la termen să transmită intimatei documentaţia stipulată expres de tranzacţia părţilor - prin procesele verbale de predare primire arătate anterior au predat acte pentru o suprafaţă sub cele 35 ha care trebuiau transmise intimatei.

Suma de 80000 euro reprezintă daunele interese compensatorii stipulate expres de părţi în contractul lor. acestă sumă se poate cumula cu daunele interese moratorii stabilite de asemenea prin convenţia părţilor de 0,1%/zi de întârziere.

Prin urmare, instanţa constată că motivele de contestaţie la executare invocate de contestatoare sunt neîntemeiate, urmând a fi respinsă contestaţia la executare formulată şi precizată ca nefondată.

În temeiul art. 274 C.p.c. instanţa va obliga contestatorii la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de ………. lei reprezentat de cheltuielile de deplasare conform chitanţelor depuse şi va respinge capătul de cerere privind obligarea contestatorilor la plata onorariului avocaţial asupra căruia nu s-a făcut dovada plăţii decât prin factura xerox de la fila ……….., fără a se depune chitanţa de plată a acestei sume.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge ca nefondată contestaţia la executare formulată de contestatorii .. în contradictoriu cu intimatul ..

Obligă contestatorii la plata sumei de  703,39 lei cheltuieli de judecată în favoarea intimatului …...

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ……….

Preşedinte, Grefier,

..