Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 147 din 03.03.2010


Prin cererea înregistrată la data de 05.10.2009 sub nr. /110/2009 aşa cum a fost precizată s-a formulat contestaţie la executare privind lămurirea, înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu-sentinţa civilă nr. /24.06.2009, pronunţată de Tribunalul Bacău-Secţia Comercială şi Contencios Administrativ  în dosar nr. /110/2009.

În motivarea cererii s-a arătat că prin sentinţa civilă nr/24.06.2009 s-a dispus reintegrarea sa în funcţia publică de execuţie din care a fost destituită, respectiv referent clasa III, gard superior, treapta de salarizare 2, dar nu s-a reuşit reintegrarea sa pe aceeaşi funcţie, căci prin decizia aceluiaşi Primar s-a dispus reintegrarea pe o funcţie, cu o fişă a postului diminuată ca întindere, ca atribuţii şi care nu mai corespunde funcţiei deţinute, anterior destituirii din 23.02.2009, motiv pentru care a formulat prezenta acţiune pentru a se obţine clarificări cu privire la înţelesul dispozitivului, în sensul explicării ce înseamnă reintegrarea sa, pe ce funcţie anume şi cărei fişe de post aferente.

S-a mai arătat că nu a fost reintegrată efectiv în funcţia avută anterior destituiri din data de 23.02.2009 astfel că a solicită ca dispozitivul sentinţei civile nr. /24.06.2009 şi să fie explicat în sensul ca reintegrarea sa în funcţia avută să se facă după fişa postului din data de 21.09.2007, avută la data destituirii din 23.02.2009, a proceselor verbale de predare-primire a lucrărilor, a actelor, a dosarelor de până la data de 3.02.2009, primirea calculatorului cu toate programele implementate în el la contabilitate venituri, în prezenţa unui specialist în calculatoare.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 399 alin.1 Cod pr. civilă.

În susţinerea acţiunii au fost depuse înscrisuri.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii solicitând pe fond respingerea acţiunii ca nefondată.

În ce priveşte excepţia inadmisibilităţii acţiunii s-a arătat că prin Dispoziţia nr. /2009, reclamanta a fost eliberată din funcţia deţinută – cea de referent, clasa III , grad superior, treapta 2 salarizare, conform prevederilor art. 99 alin.1 din Legea nr. 188/1999.

Pe fondul cauzei s-a arătat că după ce Tribunalul Bacău a dispus prin sentinţa civilă nr. /24.06.2009 reintegrarea reclamantei, Primarul com. Ardeoani a emis Dispoziţia nr. /13.07.2009, prin care a dispus începând cu data de 20.07.2009, NFse reîncadrează în funcţia deţinută anterior, cea de referent clasa III, grad superior, treapta de salarizare 2, şi ca urmare afirmaţiile reclamantei că nu s-a reuşit reintegrarea în funcţia deţinută este nefondată.

În ce priveşte atribuţiile pe care le avea în fişa postului sunt reglementate de H.G nr. 1173/200 coroborat cu H.G nr. 511/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţIarilor publici, astfel sarcinile şi atribuţiile de serviciu sunt stabilite de ordonatorul de credite, iar în ce priveşte restrângerea sarcinilor din fişa postului acestea au rămas neschimbate.

Instanţa analizând probatoriile administrate raportate la dispoziţiile legale, reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. /24.06.2009 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosar nr. /110/2009 s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului D V, respingându-se acţiunea formulată împotriva acestuia pentru acest considerent, s-a constat nulitatea absolută a Dispoziţiei nr. /18.02.2009 emisă de Primarul com. Ardeoani privind destituirea din funcţia publică a reclamantei N F, s-a dispus reîncadrarea acestei în funcţia publică de execuţie din care a fost destituită, respectiv referent, clasa III, grad superior, treapta de salarizare 2, pârâta fiind obligată să plătească reclamantei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta dacă nu ar fi fost destituită.

Conform dispoziţiilor art. 399 alin.1 teza II, se poate formula contestaţie, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 2811 Cod pr. civilă şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, contestaţie cunoscută sub denumirea contestaţiei la titlu.

În esenţă, contestaţia la titlu este destinată să expliciteze dispozitivul hotărârii ce urmează a fi valorificat spre a putea proceda la desăvârşirea executării silite. Ea nu este şi nu poate fi considerată ca un mijloc procedural destinat a anula sau a modifica însuşi titlu executoriu, o atare finalitate putându-se realiza numai prin intermediul căilor legale de atac. Cu alte cuvinte, instanţa nu poate examina împrejurări care vizează fondul cauzei şi care sunt de natură să repună în discuţie o hotărâre judecătorească definitivă sau irevocabilă, o soluţie contrară ar înfrânge în mod grav principiul autorităţii de lucru judecat, ceea ce este inadmisibil.

Ca urmare, instanţa nu poate să cerceteze şi să reţină decât fapte şi împrejurări care sunt anterioare hotărârii ce se execută, deoarece împrejurările anteriore au fost sau puteau fi invocate la instanţa de fond sau în recurs şi deci nu se pot formula cererii noi şi administra probe pentru a se combate situaţii de fapt soluţIate cu ocazia judecării procesului de fond în care s-a pronunţat hotărârea pusă în executare.

Ori, solicitarea reclamantei de a lămuri înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului sentinţei civile nr. /24.06.2009 în sensul de a dispune reiterarea sa în funcţia publică de referent clasa III, grad superior, treapta de salarizare 2, să se facă după fişa postului din data de 21.09.2007 avută la data destituirii, a proceselor verbale de predare-primire a lucrărilor, a actelor, a dosarelor, primirea calculatorului cu toate datele stocate, nu poate fi primită , deoarece nu au fost solicitate la instanţa de fond, şi ar determina modificarea titlului executor, iar pe de altă parte ar încălca principiul autorităţi de lucru judecat.

Instanţa mai reţine că dispozitivul sentinţei civile nr. /24.06.2009 stabileşte în termeni imperativi şi fără echivoc măsurile dispuse neconţinând ambiguităţi sau soluţii succeptibile de interpretări diferite, iar cu privire la solicitarea strictă a reclamantei instanţa, reţine că atribuţiile specifice unei anumite funcţii este un atribut strict al conducătorului instituţiei respective în funcţii de specificitatea fiecărui loc de muncă.

Referitor la excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocate de către pârât instanţa urmează a lua act că s-a renunţat la susţinerea acestei excepţii.

Pentru motivele de fapt şi de drept reţinute, instanţa urmează a respinge acţiunea, ca nefondată.