Fara titlu

Sentinţă civilă 2595 din 31.07.2008


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 3488/270/2008 contest.executare

Înreg. 31.07.2008

SENTINŢA CIVILĂ NR.2595

Şedinţa publică din data de 06.10. 2008

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – IOAN AVELOAEI

GREFIER – MIHAELA ANDREI

La ordine a venit spre  soluţionare pronunţarea în dosarul civil nr. 3488/270/2008având ca obiect contestaţie la executare, formulată de contestatoarea S.C. R… S.A. Oneşti prin lichidator judiciar S.C. S…S.P.R.L. BACĂU – cu sediul în …, în contradictoriu cu intimaţii S.C.”R…”S.R.L. BUCUREŞTI – cu sediul în …, şi Biroul Executorului Judecătoresc B. D. – cu sediul în ….

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 02.10.2008, fiind consemnate în încheierea de amânarea pronunţării de la acea dată şi care face parte integrantă din prezenta încheiere.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constata ca  SC R… SA  ONESTI a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite pornită în dos.nr.148/2008 al Biroului Executorului judecătoresc B.D. de pe lângă Judecătoria Oneşti şi totodată suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare,în contradictoriu cu intimata SC R…SRL din Bucureşti şi cu Biroul Executorului judecătoresc B. D..

Contestaţia a fost legal timbrată iar în motivare contestatoarea arată că în mod nejustificat s-a pornit executarea silită împotriva sa de către societatea intimată pentru restituirea unui număr de 6 utilaje în baza ordonanţei din 27 08 2007 emisă de Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie in dos.383/D/P/2006 întrucât ordonanţa respectivă nu constituie titlul executoriu şi  nici nu este investită cu formulă executorie.

De asemenea contestatoarea mai arată că ordonanţa în cauză este nelegală întrucât în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006 sunt suspendate toate acţiunile judiciare si extrajudiciare având ca obiect executarea SC R… sau a bunurilor sale,SC R… aflându-se în procedura de reorganizare judiciară.

In replică intimata, prin concluziile sale scrise solicită respingerea contestaţiei la executare pe motivul că ordonanţa Parchetului de pe lângă ICCJ a fost pronunţată în baza  art.17o cod pr.pen. potrivit căruia procurorul poate lua măsuri de restabilire a situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii când schimbarea acestei situaţii a rezultat vădit din comiterea infracţiuni;bunurile faţă de care s-a dispus măsura restituirii sunt proprietatea sa de drept;ordonanţele Parchetului sunt titluri executorii şi pot fi puse în executare fără vreo alta formalitate prealabilă;de asemenea  intimata combate susţinerile  de fond ale contestatoarei văzând legalitatea ordonanţei Parchetului.

Trecând la soluţionarea contestaţiei le executare instanţa trebuie sa aibă în vedere dacă Biroul executorului judecătoresc B. D. poate avea în prezenta cauză calitate procesuală pasivă.

In cadrul contestaţiilor la executare executorii judecătoreşti nu au nici calitatea de creditor şi nici cea de debitori ci de mandatar,aşa încât nu poate fi implicat ca parte în cauză de acest fel,deci nu au calitatea procesuală pasivă.

Ca atare urmează să fie admisă din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Biroului executorului judecătoresc B. D.

In vederea soluţionării prezentei cauze s-a depus la dosar,în copie xerox,documentaţia dosarului nr.148/2008 al Biroului executorului judecătoresc B. D.(filele 39-56) precum şi alte înscrisuri.

 Din documentaţia aflată la dosar rezultă următoarele:

 Prin Ordonanţa pronunţată de Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie si Justiţie la data de 27 08 in dos.nr.383/D/P/2006,în cadrul procedurii de umărire penală privind pe învinuiţii P. C-tin N. s.a.,  cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală,înşelăciune,spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni,s-a dispus în baza art.17o cod pr. pen. restabilirea situaţiei anterioare şi restituirea persoanei vătămate SC  RT… Bucureşti(intimata din prezenta cauză)a următoarelor utilaje:

1.Grup  turbogenerator tip AT6 în valoare totala de 8o.85.000.000 rol;

2. Grup turbogenerator AT6 şi generator electric in val.de 107.800.000.000 rol;

3. Grup turbogenerator  PR6 in val. de 80.850.000.000 rol;

4. Grup electrogen  in val. de 26.950.000.000 rol;

5. Pompa 24 MDS  in val. de 11.550.000.000 rol;

6.Grup electrogen JENBAHER WERE tip 4T6 in val. de 30.800.000.000.  ( Vezi copia ordonanţei de la fila 11)

Prin Ordonanţa din 18 .07.2008 a aceluiaşi organ de urmărire penală (vezi fila 16) s-a dispus completarea ordonanţei susmenţionate în sensul ca dispoziţia de restituire a utilajelor în cauză va fi dusă la îndeplinire prin executor judecătoresc din circumscripţia Judecătoriei Oneşti.

Faţă de cele reţinute apare limpede că ordonanţa în cauză este executorie, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile.

 Societatea intimată, faţă de această  situaţie, a solicitat susnumitului executor judecătoresc îndeplinirea formalităţilor de executare silită în vederea intrării în posesie a utilajelor menţionate mai sus.

Ca atare, instanţa apreciază că susţinerile contestatoarei în privinţa legalităţii punerii in executare a ordonanţei in cauza sunt neîntemeiate.

In privinţa susţinerii contestatoarei in sensul că potrivit art.36 din Legea nr.84/2oo6 executarea silită se suspendă având in vedere ca se afla in reorganizare judiciara,aceasta este la fel de neîntemeiată întrucât textul respectiv de lege  referă la acţiuni judiciare si extrajudiciare pentru încasarea unor creanţe si nu la restituirea unor bunuri cum este in cazul de fata.

Referitor la legalitatea in sine a ordonatei Parchetului,aceasta nu poate face obiectul contestaţiei la executare,contestatoarea având la dispoziţie prevederile art.275 cod pr.pen.

Fata de cele constatate urmează să fie respinsă contestaţia la executare.

In privinţa capătului de cerere referitor la suspendarea executării

silite,urmează ca şi acesta să fie respins întrucât contestatoarea nu a depus cauţiunea aşa cum s-a stabilit de instanţă prin încheierea din 11 09 2008.

Fata de soluţia pronunţată,urmează ca în temeiul art.274 alin.1 cod pr.civ.contestatoarea să fie obligată la plata onorariului de avocat către intimată,dar nu în cuantumul de 2.975 lei cât este menţionat în chitanţa nr.339/8 07 2008 (depusă la dosar de apărător) ci intr-un cuantum redus la 1500 lei. In acest context instanţa, făcând aplicarea art.274 al.3 cod pr. civ. apreciază ca litigiul in speţă nu prezintă un grad deosebit de complexitate încât sa necesite un onorariu de avocat in cuantumul de 2.975 lei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T  E:

Admite din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Biroului executorului judecătoresc B. D. de pe lângă Judecătoria Oneşti.

Respinge contestaţia la executare formulată de SC „R…”SA ONEŞTI împotriva executării silite din dos.nr.148/2008 al Biroului executorului judecătoresc B. D. din Oneşti, în contradictoriu cu intimata SC R…SRL  cu sediul in ….si cu Biroul Executorului judecătoresc B. D. de pe lângă Judecătoria Oneşti.

In temeiul art.274  Cod procedură civilă obligă contestatoarea la plata onorariului de avocat in sumă de 15oo lei către intimată.

Respinge capătul de cerere privind suspendarea executării silite.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţata in şedinţă publică azi 6 oct.2008

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red.I.Av.-6.10.2008

Dact.M.I.-7.10.2008

Ex.4

Com. Părţi 7.10.2008

3